B.S. Index van de publicaties van 9 februari 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 09/02/2007 numac 2007200243 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 10/2007 van 17 januari 2007 Rolnummer 3863 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 4 tot 8 van de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen, ingeste(...) Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitter type wet prom. 16/01/2007 pub. 09/02/2007 numac 2007014054 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 13 december 2005 tot wijziging, wat De Post betreft, van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven type wet prom. -- pub. 09/02/2007 numac 2007200436 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 190/2006 van 5 december 2006 Rolnummer 3836 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 2bis van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering, gesteld door het Het Arbitr type wet prom. -- pub. 09/02/2007 numac 2007200439 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 196/2006 van 13 december 2006 Rolnummers 3843 en 3925 In zake : - de prejudiciële vraag betreffende artikel 34,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/01/2007 pub. 09/02/2007 numac 2007009108 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders type koninklijk besluit prom. 26/01/2007 pub. 09/02/2007 numac 2007009154 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor het hof van beroep te Gent type koninklijk besluit prom. 29/01/2007 pub. 09/02/2007 numac 2007009152 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van koophandel te Hasselt type koninklijk besluit prom. 29/01/2007 pub. 09/02/2007 numac 2007009153 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van de tabel van de zittingen van de politierechtbanken gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van het aantal, de dagen en de duur van de gewone zittingen van de vredegerechten en van de p type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/02/2007 numac 2007200442 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 5 februari 2007 wordt met ingang van 1 maart 2007 eervol ontslag uit haar functie van adjunct-directeur van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding verleend aan Mevr. Eli type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/02/2007 numac 2007012061 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 30 januari 2007 wordt aan de heer Roosen, Guido, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij de arbeidsrechtbank type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 09/02/2007 numac 2007022021 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 december 1978 betreffende de bestrijding van de runderbrucellose en het koninklijk besluit van 30 april 1999 betreffende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautair ve type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/02/2007 numac 2007009109 bron federale overheidsdienst justitie Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders. - Erkenning Bij koninklijk besluit van 17 januari 2007, wordt de vereniging zonder winstoogmerk « Service d'Aide sociale aux Justiciable Het be type koninklijk besluit prom. 11/01/2007 pub. 09/02/2007 numac 2007022116 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de tarieven voor de medische prestaties uitgevoerd voor rekening van het Bestuur van de medische expertise in het kader van de controles van de afwezigheden wegens ziekte type koninklijk besluit prom. 28/12/2006 pub. 09/02/2007 numac 2007022121 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels voor subsidiëring door het Fonds tot bestrijding van de verslavingen type koninklijk besluit prom. 01/02/2007 pub. 09/02/2007 numac 2007022158 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot instelling van een pensioenbonus type koninklijk besluit prom. 29/01/2007 pub. 09/02/2007 numac 2007200211 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 1974 tot erkenning van vakorganisaties van werkgevers als representatief in de bedrijfstak van het spektakel type koninklijk besluit prom. 17/01/2007 pub. 09/02/2007 numac 2007022133 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2006, van de aanpassing van het bedrag van de alternatieve financiering met het oog op de financiering van de startbaanovereenkomsten die deel uitmaken van de globale projecten in de openbare sector bedoe type koninklijk besluit prom. 11/01/2007 pub. 09/02/2007 numac 2007022135 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 56, § 2, derde lid, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders type koninklijk besluit prom. 17/01/2007 pub. 09/02/2007 numac 2007022140 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 128 van het koninklijk besluit van 5 juli 1963 betreffende de sociale reclassering van de minder-validen type koninklijk besluit prom. 29/01/2007 pub. 09/02/2007 numac 2007022177 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 maart 2002 tot toepassing van artikel 37, § 17 en artikel 165, laatste lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördinee type koninklijk besluit prom. 29/01/2007 pub. 09/02/2007 numac 2007014048 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg type koninklijk besluit prom. 31/01/2007 pub. 09/02/2007 numac 2007003061 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/02/2007 numac 2007200418 bron ministerie van het waalse gewest Plaatselijke besturen Bij ministerieel besluit van 11 januari 2007 wordt de beslissing van 16 november 2006 goedgekeurd waarbij de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de CVBA "Intercommunale de financement de la région de Bij minister

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 12/01/2007 pub. 09/02/2007 numac 2007035159 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende machtiging van agentschappen, die afhangen van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest en van de strategische adviesraad Vlaamse Onderwijsraad tot deelname aan de pensioenregeling ingesteld bij de wet van 28 a type besluit van de vlaamse regering prom. 15/12/2006 pub. 09/02/2007 numac 2007035163 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisionele krediet ingeschreven onder programma 24.60, basisallocatie 00.26, begrotingsjaar 2006 type besluit van de vlaamse regering prom. 15/12/2006 pub. 09/02/2007 numac 2007035131 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de financiering van de studiecentra open hoger onderwijs in 2006 type besluit van de vlaamse regering prom. 15/12/2006 pub. 09/02/2007 numac 2007035161 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende verdere verdeling van het provisionele krediet ingeschreven onder programma 24.60, basisallocatie 00.24, begrotingsjaar 2006 type besluit van de vlaamse regering prom. 15/12/2006 pub. 09/02/2007 numac 2007035162 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisionele krediet ingeschreven onder programma 24.60, basisallocatie 00.24, begrotingsjaar 2006 type besluit van de vlaamse regering prom. 08/12/2006 pub. 09/02/2007 numac 2007035180 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende overheveling van het krediet, ingeschreven onder basisallocatie 00.26 van het programma 24.6 CAO-provisie type besluit van de vlaamse regering prom. 08/12/2007 pub. 09/02/2007 numac 2007035165 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende overschrijving van kredieten tussen basisallocaties in uitvoering van artikel 166 van het decreet van 23 december 2005 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 type besluit van de vlaamse regering prom. 01/12/2006 pub. 09/02/2007 numac 2007035166 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder programma 39.10, basisallocatie 12.13 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 type besluit van de vlaamse regering prom. 08/12/2006 pub. 09/02/2007 numac 2007035164 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot gedeeltelijke verdeling van de provisies ingeschreven onder basisallocatie 00.27 van het programma 24.60 begrotingsjaar 2006 betreffende een herverdeling van kredieten voor projecten inzake rationeel energieverbruik in type besluit van de vlaamse regering prom. 15/12/2006 pub. 09/02/2007 numac 2007035179 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende overheveling van het krediet, ingeschreven onder basisallocatie 00.26 van het programma 24.6 CAO-provisie type besluit van de vlaamse regering prom. 15/12/2006 pub. 09/02/2007 numac 2007035160 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende overheveling van het krediet ingeschreven onder basisallocatie 00.26 van het programma 24.6 CAO-provisie type besluit van de vlaamse regering prom. 19/01/2007 pub. 09/02/2007 numac 2007035137 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende het statuut van de lokale en provinciale mandataris type besluit van de vlaamse regering prom. 15/12/2006 pub. 09/02/2007 numac 2007035146 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de ophaling en de verwerking van dierlijk afval

decreet

type decreet prom. 18/01/2007 pub. 09/02/2007 numac 2007200428 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de steun aan en de ontwikkeling van bedrijvennetwerken of clusters type decreet prom. 16/06/2006 pub. 09/02/2007 numac 2006036937 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het oprichten van de Vlaamse Grondenbank en houdende wijziging van diverse bepalingen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 07/12/2006 pub. 09/02/2007 numac 2007000042 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief PLP nr. 42bis betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting voor 2007 ten behoeve van de politiezones : navolgende cijfers en bijkomende onderrichtingen. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 13/10/2006 pub. 09/02/2007 numac 2007000041 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief PLP nr. 42 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting voor 2007 ten behoeve van de politiezone. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 02/02/2007 pub. 09/02/2007 numac 2007009158 bron federale overheidsdienst justitie Omzendbrief nr. 095

bericht

type bericht prom. -- pub. 09/02/2007 numac 2007200456 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 22 december 2006 in zake Françoise Collet tegen de Dienst voor overzeese sociale zekerheid, waarvan de expeditie ter griffie van h « Sche type bericht prom. -- pub. 09/02/2007 numac 2007200457 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 8 januari 2007 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 9 januari 2007 Die zaak type bericht prom. -- pub. 09/02/2007 numac 2007200459 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 18 januari 2007 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 19 januari 20 Die zaak

document

type document prom. -- pub. 09/02/2007 numac 2007018021 bron raad van state Verkiezing van de leden van de raad van het Openbaar Centrum voor maatschappelijk welzijn te Schaarbeek. - Beroep Bij de Raad vna State is beroep ingesteld door de heer Jean Loodts. In zake : verkiezing van de leden van de raad van het Openba Eenieder type document prom. -- pub. 09/02/2007 numac 2007200232 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Vernieuwing van het mandaat van de leden van sommige paritaire comités De Minister van Werk, wiens kantoren gevestigd zijn te 1000 Brussel, Koningstraat 180, brengt ter kennis van de representatieve werknemers- en werkgeversorganisaties dat de Voor de

erratum

type erratum prom. 01/12/2006 pub. 09/02/2007 numac 2007000116 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus. - Erratum type erratum prom. 17/07/2006 pub. 09/02/2007 numac 2007022142 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Erratum type erratum prom. -- pub. 09/02/2007 numac 2007000117 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie. - Benoeming. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 19 januari 2007, dient pagina 2413 als volgt te worden gelezen : « Bij ministerieel besluit d.d. 8 januari 2007 word in plaats

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/02/2007 numac 2007012062 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 30 januari 2007 is de heer Timmermans, Gilbert, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Tongeren ter vervanging van de heer Dhoore, Ghislee

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 09/02/2007 numac 2007012060 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbank van Tongeren, ter vervanging van de heer Guido Roosen De betrokken org De voord

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 09/02/2007 numac 2007009163 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 10 november 2006 is Mevr. Grawet, A., licentiaat in de rechten, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde. Zij wordt gelijktijdig benoemd tot rechter in de rechtbanken va Het beroe

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 09/02/2007 numac 2007200454 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest van 5 december 2006 in zake C. Gellinck, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekomen op 18 december 2006, heeft « Sche type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 09/02/2007 numac 2007200458 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest nr. 166.211 van 21 december 2006 in zake Josephus Bols tegen het Vlaamse Gewest, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof « Schen

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 09/02/2007 numac 2007011028 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Benoemingen in vast verband Bij koninklijk besluit van 11 december 2006 werd, met ingang van 1 november 2006, de heer Diederik Van Vaerenbergh, in vast verband benoemd in de titel van attaché. Bij koninklijke bes met ingang van type benoemingen prom. -- pub. 09/02/2007 numac 2007011029 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel et Organisatie Benoeming door verhoging naar de hogere klasse Bij koninklijk besluit van 21 december 2006 werd met ranginneming op 1 oktober 2006, de heer Emmanuel Pieters, door verhoging naar een hogere klasse benoemd tot de titel va Overeenk type benoemingen prom. -- pub. 09/02/2007 numac 2007011030 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Benoemingen in vast verband Bij koninklijk besluit van 11 december 2006 werd met ingang van 1 oktober 2006, Mevr. Pascale Bonte, in vast verband benoemd tot de titel van attaché. Bij koninklijke besluiten van 6 met ingang van 1

vonnis

type vonnis prom. -- pub. 09/02/2007 numac 2007009134 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden Uittreksel overeenkomstig artikel 118 van het Burgerlijk Wetboek Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk gegeven op 23 november 2006, is ten verzoeke van de

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 09/02/2007 numac 2007015010 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overhandiging van geloofsbrieven Op 31 januari 2007 hebben H.E. U Wunna Maung Lwin, de Heer Anil Kumar Nayar, de Heer Manuel Nuno Tavares de Sousa en de Heer Najib Riphat Kesoema de eer gehad aan de Koning, in officiële audiëntie, de geloofsbri H.E.

erkenning

type erkenning prom. 30/01/2007 pub. 09/02/2007 numac 2007022160 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Beslissing van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten

gerechtelijk wetboek

type gerechtelijk wetboek prom. -- pub. 09/02/2007 numac 2007200409 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 175/2006 van 22 november 2006 Rolnummer 3858 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 1675/13, type gerechtelijk wetboek prom. -- pub. 09/02/2007 numac 2007200437 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 191/2006 van 5 december 2006 Rolnummer 3859 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 728,

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 09/02/2007 numac 2007200410 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 176/2006 van 22 november 2006 Rolnummer 3862 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 215, derde lid, 4°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld door het Hof van Beroep te Luik. Het samengesteld type arrest uittreksel prom. -- pub. 09/02/2007 numac 2007200406 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 192/2006 van 5 december 2006 Rolnummers 3864, 3865, 3873 en 3885 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 33 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 3 juli 1991 betreffende de sociale integratie van de g Het Arbitr type arrest uittreksel prom. -- pub. 09/02/2007 numac 2007200405 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 183/2006 van 29 november 2006 Rolnummer 3897 In zake : de prejudiciële vraag over de artikelen 184, 185, 191, 192 en 261 van het Wetboek van vennootschappen, gesteld door het Hof van Beroep te Brussel. Het Arbit samengesteld

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 09/02/2007 numac 2007200474 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige loodsen (m/v) (niveau A) voor de IVA Maritieme Dienstverlening en Kust - Vlaams ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid (ANV07016) Na deze selectie word(...) Als u geslaagd bent v type bericht van selor prom. -- pub. 09/02/2007 numac 2007200475 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige chef loodsen (niveau A) voor de IVA Maritieme Dienstverlening en Kust - Vlaams ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid (ANV07017) Na deze selectie wordt een lijst me(...) Als u g type bericht van selor prom. -- pub. 09/02/2007 numac 2007200471 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige attachés - informatici systeembeheerders Unix-Linux (niveau A) voor het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België (KMI) (AFG06031) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aang(...) Naast type bericht van selor prom. -- pub. 09/02/2007 numac 2007200472 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige ICT-deskundigen-programmeurs voor het informatiesysteem workflow (niveau B) voor het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België (KMI) (AFG06032) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 ge(...) Naast d type bericht van selor prom. -- pub. 09/02/2007 numac 2007200473 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige polyvalente chauffeurs « metingen » (niveau D) voor de Afdeling Wegenbouwkunde Agentschap Infrastructuur - Brussel (Vlaamse overheid) (ANV07008) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 g(...) Als u

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 09/02/2007 numac 2007014042 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorv Voor de ra

strafwetboek

type strafwetboek prom. -- pub. 09/02/2007 numac 2007000043 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Strafwetboek, Boek I. - Duitse vertaling De hierna volgende tekst is de officieuze gecoördineerde Duitse versie van Boek I van het Strafwetboek, zoals het achtereenvolgens werd gewijzigd bij : - de wet van 25 maart 1891 houdende bestraffing v - de wet
^