B.S. Index van de publicaties van 14 februari 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 10/01/2006 pub. 14/02/2007 numac 2006015010 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Algemene Samenwerkingsovereenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Marokko, ondertekend te Brussel op 26 juni 2002 (2) type wet prom. 21/12/2006 pub. 14/02/2007 numac 2007022150 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende oprichting van Kamers van eerste aanleg en Kamers van beroep bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het RIZIV type wet prom. -- pub. 14/02/2007 numac 2007021012 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding. - Openstaande functie van adjunct-directeur. - Oproep tot kandidaatstelling - Franse taalrol Het publiek wordt ingelicht over de openstaande functie van adjunct-directeur(trice(...) Artikel

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/12/2006 pub. 14/02/2007 numac 2006001021 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 19 oktober 2006 tot bepaling van de wijze van aanduiding van het begin en het einde van de zone onder toezicht, bedoeld in artikel 11, § 3, van de type koninklijk besluit prom. 09/01/2007 pub. 14/02/2007 numac 2007022136 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/02/2007 numac 2007009173 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden. - Protestantse Eredienst - Oprichting van een plaats van predikant bij de Evangelische Protestantse parochie Bij koninklijk besluit van 22 januari 2007 wordt een plaats van pred Dit besl type koninklijk besluit prom. 15/01/2007 pub. 14/02/2007 numac 2007014052 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit dat de afschaffing van overweg nr. 112 op de spoorlijn 162 Namen-Sterpenich te Saint-Hubert machtigt, mits de aanleg van een overbrugging en dat de onmiddellijke inbezitneming van de hiervoor benodigde percelen van algemeen nut verklaa type koninklijk besluit prom. 15/01/2007 pub. 14/02/2007 numac 2007014051 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit dat de afschaffing van de overweg nr. 47 op de spoorlijn 43 Angleur-Marloie te Hotton machtigt mits de bouw van een overbrugging en de aanleg van een langsweg type koninklijk besluit prom. 21/01/2007 pub. 14/02/2007 numac 2007022159 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 december 2004 houdende aanwijzing van magistraten belast met het bijwonen van raden van de Orde der dierenartsen en de dierenartsen die er zetelen type koninklijk besluit prom. 12/01/2007 pub. 14/02/2007 numac 2007200018 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, betreffende het sectoraal akkoord 2005-2006 type koninklijk besluit prom. 12/01/2007 pub. 14/02/2007 numac 2007200016 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, tot coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomst betreffende het ti type koninklijk besluit prom. 19/12/2006 pub. 14/02/2007 numac 2006001019 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van wettelijke bepalingen tot wijziging van de wet van 29 maart 2004 betreffende de samenwerking met het Internationaal Strafgerechtshof en de internationale straftribunalen type koninklijk besluit prom. 19/12/2006 pub. 14/02/2007 numac 2006001022 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 20 juli 2006 betreffende de opleidingsvoorwaarden waaraan het leidinggevend en uitvoerend personeel van de veiligheidsdiensten van de openbare vervoersma type koninklijk besluit prom. 19/12/2006 pub. 14/02/2007 numac 2006001020 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 12 oktober 2006 tot vaststelling van het model van de identificatiekaart, bedoeld in de wet van 10 april 1990 tot regeling van de bijzondere en private v type koninklijk besluit prom. 14/12/2006 pub. 14/02/2007 numac 2006204152 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 april 2006, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, tot vaststelling van de statuten van het "Fonds voor de bevordering van de wer type koninklijk besluit prom. 12/01/2007 pub. 14/02/2007 numac 2007200017 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, betreffende de vastheid van betrekking in 2005-2006 type koninklijk besluit prom. 12/01/2007 pub. 14/02/2007 numac 2007200025 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, tot instelling van een procedure tot regeling van sociale conflicten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/02/2007 numac 2007200435 bron ministerie van het waalse gewest Energie Bij ministerieel besluit van 15 januari 2007 wordt de « SA Topsolar », waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is Kinnekshaff 5, te 8838 Wahl , als zonneboilerinstallateur erkend. Deze erkening (ref IS90(...) Bij ministerieel besluit van 1 type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/02/2007 numac 2007200424 bron ministerie van het waalse gewest Ruimtelijke ordening Bij ministerieel besluit van 6 oktober 2006 wordt de aan de CVBA "Sogepro" toegekende erkenning voor de uitwerking of de herziening van gemeentelijke plannen van aanleg en van verkavelingsplannen niet meer verleng Bij ministerieel b type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/02/2007 numac 2007031069 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ophaler van gevaarlijke afvalstoffen Bij ministerieel besluit van 24 oktober 2006 werd de BV BRABOB geweigerd als ophaler van gevaarlijke afvalstoffen. type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/02/2007 numac 2007031070 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ophaler van gevaarlijke afvalstoffen, afvaloliën en PCB/PCT's Bij ministerieel besluit van 24 oktober 2006 werd het ministerieel besluit van 12 januari 1999 gewijzigd ten gevolge van een naamsverandering van de NV BIFFA GAMATRANS in NV VEOLA ES

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 08/12/2006 pub. 14/02/2007 numac 2007035192 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering inzake de certificering van koeltechnische bedrijven

decreet

type decreet prom. 15/12/2006 pub. 14/02/2007 numac 2007200440 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van de bepalingen van toepassing op het politiek verlof van het onderwijzend en daarmee gelijkgesteld personeel

bericht

type bericht prom. -- pub. 14/02/2007 numac 2007018022 bron studiebeurzen Provinciale Commissie voor Studiebeurzenstichtingen van de Provincie Oost-Vlaanderen. - Schooljaar 2006-2007 De Provinciale Commissie voor Studiebeurzenstichtingen van de Provincie Oost-Vlaanderen brengt de belanghebbenden ter kennis dat de De Moor (De

document

type document prom. -- pub. 14/02/2007 numac 2007031068 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brussels Instituut voor Milieubeheer Registratie betreffende dierlijk afval Bij de beslissing van 20 september 2006 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd de firma « CONTAINERS DEMETS NV » gelegen Vilvoordsesteenweg 218, te 1120 Brus type document prom. -- pub. 14/02/2007 numac 2007031067 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brussels Instituut voor Milieubeheer Registratie betreffende dierlijk afval Bij de beslissing van 22 december 2006 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd de firma « Kathy De Metselaer BVBA » gelegen te Bosstraat 7-13, te 1702 Groot-B

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/12/2006 pub. 14/02/2007 numac 2007200421 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van artikel 44 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 maart 1995 betreffende de organisatie van de Openbare Dienst voor Lectuurvoorziening.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 14/02/2007 numac 2007009175 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Vacante betrekkingen. - Belangrijke mededeling Wijziging van artikel 287 van het Gerechtelijk Wetboek, in werking getreden op 1 januari 2004 Elke kandidatuur voor een benoeming (zie opsomming in artikel 58bis, 1°, van het Gerechtelij

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 14/02/2007 numac 2007014056 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoemingen Bij ministerieel besluit van 29 januari 2007 houdende benoeming van leden van de examencommissie voor de afgifte van brevetten van beroepsbekwaamheid aan het leidend en onderwijzend personeel van de scholen voor het bes - worden type benoemingen prom. -- pub. 14/02/2007 numac 2007000053 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 11 februari 2004 wordt de heer Carl Wagner benoemd tot rijksambtenaar in de graad van adjunct-adviseur bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Gesloten Centra, met ingang van 1 mei 2 type benoemingen prom. -- pub. 14/02/2007 numac 2007000055 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 3 december 2005 wordt Mevr. Ann Van De Kerckhove benoemd tot rijksambtenaar in de graad van adjunct-adviseur bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, centrale diensten, Nederlands taa type benoemingen prom. -- pub. 14/02/2007 numac 2007000050 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 juli 2003 worden de heer Bart Verstraete, Mevr. Ann De Swaef en Mevr. Els Van Dorpe benoemd tot rijksambtenaar in de graad van adjunct-adviseur bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, cent type benoemingen prom. -- pub. 14/02/2007 numac 2007014053 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoemingen. - Errata In het Belgisch Staatsblad nr. 368 van 16 november 2006 wordt pagina 61556 vervangen door de volgende tekst : Bij koninklijk besluit van 23 maart 2006, wordt de heer Pierrot T'Kindt vast benoemd tot de g Bij koninkli type benoemingen prom. -- pub. 14/02/2007 numac 2007000054 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 11 februari 2004 worden de heer Steven Rowaert, de heer Karl Simons, Mevr. Sabine Berkvens en Mevr. Katia Blieck, benoemd tot rijksambtenaar in de graad van adjunct-adviseur bij de Federale Over type benoemingen prom. -- pub. 14/02/2007 numac 2007000057 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 11 februari 2004 wordt de heer Jan Laarmans benoemd tot rijksambtenaar in de graad van adjunct-adviseur bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, centrale diensten, Nederlands taalkade type benoemingen prom. -- pub. 14/02/2007 numac 2007000052 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 11 februari 2004 wordt de heer Kenneth Mores benoemd tot rijksambtenaar in de graad van adjunct-adviseur bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, centrale diensten, Nederlands taalkad type benoemingen prom. -- pub. 14/02/2007 numac 2007000051 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 2 oktober 2002 wordt de heer Jean-Pierre Tytgat benoemd tot rijksambtenaar in de graad van adjunct-adviseur bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, centrale diensten, Nederlands taalkader, me type benoemingen prom. -- pub. 14/02/2007 numac 2007000056 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 22 december 2005 wordt de heer Erik Asselman benoemd tot rijksambtenaar in de graad van attaché bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken personeel dat ter beschikking wordt gesteld van type benoemingen prom. -- pub. 14/02/2007 numac 2007012070 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 29 januari 2007 wordt Mevr. Ingeborg Beernaert met ingang van 1 augustus 2006 tot rijksambtenaar benoemd als attaché in de vakklasse A2 - Techniek en Infrastructuur, met terugwerkende kracht van Een ber

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 14/02/2007 numac 2007014050 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Directoraat-generaal Maritiem Vervoer Raad van State. - Schorsing en vernietiging Bij de arresten nr. 156.553 van 20 maart 2006 en nr. 161.007 van 5 juli 2006 heeft de Raad van State, afdeling administratie, IXe kamer, het koninklijk besluit type arrest van de raad van state prom. -- pub. 14/02/2007 numac 2007200425 bron ministerie van het waalse gewest Ambtenarenzaken. - Vernietiging door de Raad van State Bij arrest van de Raad van State nr. 166.661 van 15 januari 2007, Afdeling Administratie, VIIIe Kamer, wordt het besluit van de Waalse Regering van 27 januari 2000 vernietigd waarbij de hee type arrest van de raad van state prom. -- pub. 14/02/2007 numac 2007200426 bron ministerie van het waalse gewest Ruimtelijke ordening. - Vernietiging door de Raad van State Bij arrest van de Raad van State nr. 166.515 van 11 januari 2007, Afdeling Administratie, XIIIe Kamer, wordt het ministerieel besluit van 22 mei 1997 vernietigd waarbij de heer Daniel

registratie

type registratie prom. -- pub. 14/02/2007 numac 2007031064 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brussels Instituut voor Milieubeheer Registratie als vervoerder van afgedankte voertuigen Bij de beslissing van 17 oktober 2006 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd « VAB FLEET SERVICES NV » gelegen te Pastoor Coplaan 10, te 2070 Z type registratie prom. -- pub. 14/02/2007 numac 2007031066 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brussels Instituut voor Milieubeheer Registratie als exploitant van een demonteercentrum voor afgedankte voertuigen Bij de beslissing van 27 oktober 2006 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd « FOREST RECUP BVBA » gelegen Halvemaans type registratie prom. -- pub. 14/02/2007 numac 2007031065 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brussels Instituut voor Milieubeheer Registratie als vervoerder van afgedankte voertuigen Bij de beslissing van 28 november 2006 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd de heer Michalski, Patrick woonachtig te Koningschapsstraat 19, t type registratie prom. -- pub. 14/02/2007 numac 2007031072 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brussels Instituut voor Milieubeheer Registratie als exploitant van een demonteercentrum voor afgedankte voertuigen Bij de beslissing van 16 november 2006 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd « AUTO ALPER BVBA » gelegen te Werkhuiz type registratie prom. -- pub. 14/02/2007 numac 2007031071 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brussels Instituut voor Milieubeheer Registratie als vervoerder van afgedankte voertuigen Bij de beslissing van 11 december 2006 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd « AUTO HELMET BVBA » gelegen te Achille Detienne straat 4A, te 10

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 14/02/2007 numac 2007014055 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Voor de raa type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 14/02/2007 numac 2007014058 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorv Voor de ra

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 14/02/2007 numac 2007054464 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Dumont, Emile Dumont, Emile, ongehuwd, geboren te Gochenée op 7 juli 1933, wonende te Alvorens te
^