B.S. Index van de publicaties van 15 februari 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 12/01/2007 pub. 15/02/2007 numac 2007021008 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot wijziging van de wet van 16 juni 2006 betreffende de gunning, informatie aan kandidaten en inschrijvers en wachttermijn inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten type wet prom. -- pub. 15/02/2007 numac 2007011062 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Aanbevelingen van het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie : publicatie voorgeschreven door artikel 6 van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector Het Raadg Hoe de type wet prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten type wet prom. 16/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021342 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende de gunning, informatie aan kandidaten en inschrijvers en wachttermijn inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten type wet prom. 12/01/2007 pub. 15/02/2007 numac 2007021007 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot wijziging van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/12/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006204151 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 2006, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de wijziging en coördinatie van de statuten van het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/02/2007 numac 2007012017 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 12 januari 2007 wordt aan de heer Demeester, Alain, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank van Ch type koninklijk besluit prom. 12/01/2007 pub. 15/02/2007 numac 2006203983 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de wijziging en coördinatie van de statuten van het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 12/01/2007 pub. 15/02/2007 numac 2007200024 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 januari 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de sociale programmatie 2005-2006 voor de werklieden en werksters tewe type koninklijk besluit prom. 06/02/2007 pub. 15/02/2007 numac 2007002020 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 12/01/2007 pub. 15/02/2007 numac 2007200019 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 november 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden van sommige werkne type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/02/2007 numac 2007012029 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 16 januari 2007 wordt aan de heer Bohain, Pierre, op het einde van de maand december 2006, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens heeft bereikt, eervol ontslag verleend uit het ambt v type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/02/2007 numac 2007012030 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 16 januari 2007 wordt aan de heer Denis, René, op het einde van de maand februari 2007, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van w type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/02/2007 numac 2007012028 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 16 januari 2007 wordt aan de heer Hutsebaut, Jean-Michel, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij de arbeidsr type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/02/2007 numac 2007012050 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 30 januari 2007 wordt aan de heer Piette, Josly, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij het arbeidshof van type koninklijk besluit prom. 06/02/2007 pub. 15/02/2007 numac 2007002021 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende oprichting van de Federale Raad voor de Meerwaardeneconomie type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/02/2007 numac 2007018026 bron raad van state Gemeenteraadsverkiezingen te Sint-Lambrechts-Woluwe. - Beroep Bij de Raad van State is beroep ingesteld door de heer Maingain, Olivier. In zake : controle van de verkiezingsuitgaven. Gemeenteraadsverkiezingen te Sint-Lambrechts-Woluwe. Een (Koninklijk b type koninklijk besluit prom. 29/01/2007 pub. 15/02/2007 numac 2007200233 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 januari 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, tot vaststelling van het minimum percentage voor de berekening van het variabel lo type koninklijk besluit prom. 12/01/2007 pub. 15/02/2007 numac 2007200006 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, betreffende de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 18/01/2007 pub. 15/02/2007 numac 2007000031 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 24 mei 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2005 betreffende de hygiëne van levensmiddelen van dierlijke oorsprong type koninklijk besluit prom. 30/01/2007 pub. 15/02/2007 numac 2007200362 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot aanvulling van het koninklijk besluit van 7 augustus 1991 tot regeling van de eigendomsoverdracht door de Staat aan het Vlaamse Gewest van onroerende goederen bestemd voor de huisvesting van sommige buitendiensten van het vroegere M type koninklijk besluit prom. 18/01/2007 pub. 15/02/2007 numac 2007000036 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 19 juli 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 november 2003 houdende de uitvoering van de hoofdstukken III, V en VI van het koninklijk bes type koninklijk besluit prom. 22/01/2007 pub. 15/02/2007 numac 2007000118 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging, voor wat de identificatiegegevens betreft van de personen die uit het Rijksregister werden geschrapt, van het koninklijk besluit van 3 april 1984 betreffende de toegang door sommige openbare overheden tot het Rijksregiste type koninklijk besluit prom. 18/01/2007 pub. 15/02/2007 numac 2007000045 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 10 juni 2006 tot oprichting van een Raad voor de Mededinging type koninklijk besluit prom. 27/09/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006203162 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 november 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, betreffende het sociaal akkoord 2005-2006 voor de havenarbeiders van het algeme type koninklijk besluit prom. 14/12/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006204015 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2006, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2005 be type koninklijk besluit prom. 18/01/2007 pub. 15/02/2007 numac 2007000030 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van bepalingen van de wet van 20 juli 2006 houdende diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 12/01/2007 pub. 15/02/2007 numac 2007200054 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 november 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende nachtarbeid type koninklijk besluit prom. 12/01/2007 pub. 15/02/2007 numac 2007200120 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst, gesloten op 9 november 2001 in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap en goedgekeurd op 17 decem type koninklijk besluit prom. 02/02/2007 pub. 15/02/2007 numac 2006023362 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 2002 tot vaststelling van de voorwaarden en de modaliteiten overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een beschikbaarheidshonor type koninklijk besluit prom. 18/01/2007 pub. 15/02/2007 numac 2007000028 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 18 oktober 2006 betreffende het elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/02/2007 pub. 15/02/2007 numac 2007014064 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 mei 2002 genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 7 mei 2002 betreffende het vervoer van zaken over de weg type ministerieel besluit prom. 23/01/2007 pub. 15/02/2007 numac 2007200498 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit waarbij forelvissen met vliegen als aas tijdelijk toegelaten is in een deel van de Vesder gedurende de sluitingsperiode

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 01/02/2007 pub. 15/02/2007 numac 2007200524 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 april 2006 tot aanwijzing van een bijzondere commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij "Le Confort mosan, SC", te Oupeye type besluit van de waalse regering prom. 01/02/2007 pub. 15/02/2007 numac 2007200487 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de personeelsleden die moeten toezien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de transport en commun de Liège-Verviers"

decreet

type decreet prom. -- pub. 15/02/2007 numac 2007033006 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Aanwijzing Met toepassing van artikel 6, type decreet prom. 24/11/2006 pub. 15/02/2007 numac 2007200483 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de toekenning van de vergunning van sportschutter

bericht

type bericht prom. -- pub. 15/02/2007 numac 2007003056 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit Inkomstenbelastingen Bericht in verband met de investeringsaftrek Algemeen Investeringen die aan de wettelijke voorwaarden voldoen geven recht op een investeringsaftrek die gelij Voor investering type bericht prom. -- pub. 15/02/2007 numac 2007021011 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Overheidsopdrachten. - Rentevoet van de verwijlintresten Artikel 15,

document

type document prom. -- pub. 15/02/2007 numac 2007021010 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Overheidsopdrachten De wetten van 15 en 16 juni 2006, alsook de wijzigingen die daaraan zijn aangebracht door de wetten van 12 januari 2007, worden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 15 februari 2007. Het ligt in de bedoeling om nadie type document prom. -- pub. 15/02/2007 numac 2007200229 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor het garagebedrijf Bij besluit van de Directeur-generaal van 15 januari 2007, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisc worden benoemd tot

erratum

type erratum prom. 31/01/2007 pub. 15/02/2007 numac 2007003076 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard. - Erratum type erratum prom. 06/10/2006 pub. 15/02/2007 numac 2007200484 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 december 2002 tot benoeming van de leden van de Hoge Raden voor hogescholen. - Erratum type erratum prom. 29/01/2007 pub. 15/02/2007 numac 2007022189 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Erratum

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 15/02/2007 numac 2007009178 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - hoofdgriffier van het vredegerecht van het kanton Châtelet, vanaf 1 mei 2007 : 1; - adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Dinant : 1; - secretaris bij het parket van de procureur - adjunct-se type vacante bettreking prom. -- pub. 15/02/2007 numac 2007012011 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken als werknemer-arbeider bij het arbeidshof van Luik, ter vervanging van de heer Josly Piette De betrokken organisati De voord type vacante bettreking prom. -- pub. 15/02/2007 numac 2007012007 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het arbeidshof van Luik, ter vervanging van de heer René Denis De betrokken organisaties worden v De voor type vacante bettreking prom. -- pub. 15/02/2007 numac 2007012003 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Charleroi, ter vervanging van de heer Alain Demeester De betrokken organisa De voord type vacante bettreking prom. -- pub. 15/02/2007 numac 2007012009 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Bergen, ter vervanging van de heer Pierre Bohain De betrokken organisaties De voord type vacante bettreking prom. -- pub. 15/02/2007 numac 2007012010 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbank van Brussel, ter vervanging van de heer Jean-Michel Hutsebaut De betro De voord

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 15/02/2007 numac 2007009177 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 26 januari 2007, dat uitwerking heeft met ingang van 31 augustus 2006 's avonds, is aan Mevr. Thenaerts, M., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van referendaris in het rechtsgebied van he Bij ko type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 15/02/2007 numac 2007009180 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 7 februari 2007 is de heer de Bolle, P., ere-eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Hoei, bevorderd tot Officier in de Leopoldsorde. Hij za type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 15/02/2007 numac 2007009179 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 2 februari 2007 zijn benoemd tot substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen : - de heer Wens, B., parketjurist bij het parket van de rechtbank van eerste aa - de heer

agenda van de plenaire vergaderingen

type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 15/02/2007 numac 2007020012 bron brussels hoofdstedelijk parlement Plenaire vergaderingen Agenda Vrijdag 16 februari 2007, om 9 u. 30 m. en om 14 u. 30 m. 1. Inoverwegingnemingen. - Voorstel van ordonnantie (van Mevr. Els Ampe, de heer René Copp(...) - Voorstel van ordonnantie (van de heren Philippe Pivin, Olivier d type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 15/02/2007 numac 2007020011 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Plenaire vergadering Agenda Vrijdag 16 februari 2007 (Zaal van de plenaire vergaderingen, Lombardstraat 69) 1. Interpellaties. - Interpellatie van de heer Jacques Simonet tot (...) Toegevoegde interpellatie van Mev. Marie-Paule Quix betreffende « de

kennisgeving van de raad voor de mededinging

type kennisgeving van de raad voor de mededinging prom. -- pub. 15/02/2007 numac 2007011070 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-07/0004 : Delta NV/Indaver NV Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure. Op 8 februari 2007 o Volgens de
^