B.S. Index van de publicaties van 16 februari 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 02/06/2006 pub. 16/02/2007 numac 2007015007 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk België, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de type wet prom. -- pub. 16/02/2007 numac 2007009164 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 26 januari 2007 is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tij type wet prom. 19/12/2006 pub. 16/02/2007 numac 2007014067 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van de wet van 6 april 1995 betreffende de voorkoming van verontreiniging van de zee door schepen met betrekking tot aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet type wet prom. 06/02/2007 pub. 16/02/2007 numac 2007014066 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van de wet van 6 april 1995 betreffende de voorkoming van verontreiniging van de zee door schepen met betrekking tot aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2007 numac 2007029007 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek Bij koninklijk besluit van 3 december 2006 wordt het Burgerlijk Kruis der 1e klasse voor 35 jaar dienst toegekend aan: « Université Libre de Brux Mevr. Adam, type koninklijk besluit prom. 12/01/2007 pub. 16/02/2007 numac 2006204228 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de statuten van het fonds voor bestaansz type koninklijk besluit prom. 12/01/2007 pub. 16/02/2007 numac 2007200015 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 mei 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, tot verlenging van het artikel 6, § 3, van het nationaa type koninklijk besluit prom. 18/12/2006 pub. 16/02/2007 numac 2006011580 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot oprichting van een Algemene Directie Mededinging bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie type koninklijk besluit prom. 12/01/2007 pub. 16/02/2007 numac 2007200020 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, tot verlenging van het artikel 6, § 3, van het nationa type koninklijk besluit prom. 26/01/2007 pub. 16/02/2007 numac 2007011054 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de etherpolitie met betrekking tot frequentiemodulatie in de band 87.5 Mhz - 108 Mhz type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2007 numac 2007029006 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Voorschools en lager onderwijs Gemeentelijk gesubsidieerd vrij onderwijs Bij koninklijk besluit van 3 december 2006, wordt het Burgerlijk Kruis der 1e klasse, voor 35 jaar dienst, toegekend a Ecole comm type koninklijk besluit prom. 12/01/2007 pub. 16/02/2007 numac 2007200119 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 september 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, houdende wijziging en coördinatie van de statuten van het "Socia type koninklijk besluit prom. 12/01/2007 pub. 16/02/2007 numac 2007200026 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2005, gesloten in het Nationaal Paritair Comité voor de sport, betreffende de verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 maart 200 type koninklijk besluit prom. 12/01/2007 pub. 16/02/2007 numac 2007200053 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de beursvennootschappen, betreffende de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 08/02/2007 pub. 16/02/2007 numac 2007003075 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot erkenning van een instelling die het behoud of de zorg van monumenten en landschappen ten doel heeft, voor de toepassing van artikel 104, 3°, j, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 08/02/2007 pub. 16/02/2007 numac 2007003074 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot erkenning van culturele instellingen voor de toepassing van artikel 104, 3°, d, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 02/02/2007 pub. 16/02/2007 numac 2007003071 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende machtiging tot overdracht van vastleggngskredieten van het begrotingsjaar 2006 naar het begrotingsjaar 2007 type koninklijk besluit prom. 11/01/2007 pub. 16/02/2007 numac 2007200080 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 september 2005, gesloten in het Paritair Comité van de handel in voedingswaren, betreffende de lonen type koninklijk besluit prom. 11/01/2007 pub. 16/02/2007 numac 2007200023 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst type koninklijk besluit prom. 11/01/2007 pub. 16/02/2007 numac 2007200022 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de type koninklijk besluit prom. 11/01/2007 pub. 16/02/2007 numac 2007200079 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen betreffende de type koninklijk besluit prom. 12/01/2007 pub. 16/02/2007 numac 2007200010 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 augustus 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitge type koninklijk besluit prom. 12/01/2007 pub. 16/02/2007 numac 2007200043 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 november 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 2004 betreff

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/02/2007 numac 2007015013 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse dienst Overplaatsingen Bij de volgende besluiten werden de hiernavermelde ambtenaren ontheven uit hun functie vermeld na hun naam en toegevoegd aan het Hoofdbestuur : - ministerieel besluit van 13 juni 2006 : De heer Frank - koninklijke be type ministerieel besluit prom. 31/01/2007 pub. 16/02/2007 numac 2007022163 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 september 2005 tot benoeming van de leden van de Commissie belast met het beheer van het vermogen van de rechtspersoonlijkheid van het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agro type ministerieel besluit prom. 20/12/2006 pub. 16/02/2007 numac 2007022071 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan het « Formaat Jeugdhuiswerk Vlaanderen » type ministerieel besluit prom. 07/02/2007 pub. 16/02/2007 numac 2007022174 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 01/02/2007 pub. 16/02/2007 numac 2007022170 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het document opgesteld door de erkende interprofessionele organismen betreffende de modaliteiten van de controle van de kwaliteit van de rauwe koemelk type ministerieel besluit prom. 05/02/2007 pub. 16/02/2007 numac 2007007042 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie van het Ministerie van Landsverdediging type ministerieel besluit prom. 07/02/2007 pub. 16/02/2007 numac 2007022181 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot aanduiding van de alendronaten als therapeutische klasse van farmaceutische specialiteiten waarvoor een voorafgaande machtiging niet meer vereist is en tot vaststelling van het minimumpercentage van de daling van de vergoedingsbas

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/02/2007 pub. 16/02/2007 numac 2007031078 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering met betrekking tot de erkenningsaanvragen voor de islamitische gemeenschappen en de machtiging tot oprichting van de islamitische comité's type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/01/2007 pub. 16/02/2007 numac 2007031077 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van de samenstelling van de plenaire vergadering van de Raad voor het Wetenschapsbeleid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest opgericht door de ordonnantie van 10 februari 2000

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 15/12/2006 pub. 16/02/2007 numac 2007035195 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van een steunprogramma ter bevordering van het rationeel energiegebruik in de erkende voorzieningen van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 16/02/2007 numac 2007200488 bron ministerie van het waalse gewest Subregionaal Comité voor Tewerkstelling en Vorming Bij besluit van de Waalse Regering van 25 januari 2007, dat op 25 januari 2007 in werking treedt, wordt ontslag verleend aan de heren Jean-Marc Sengier, André Simon en Robert Verteneuil, drie l Bij he type besluit van de waalse regering prom. 01/02/2007 pub. 16/02/2007 numac 2007200541 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van het deel van de totale hoeveelheid broeikasgasemissierechten dat aanvankelijk aan de exploitanten toegekend wordt voor het jaar 2007 type besluit van de waalse regering prom. 08/02/2007 pub. 16/02/2007 numac 2007200539 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 betreffende de procedure en diverse maatregelen voor de uitvoering van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning type besluit van de waalse regering prom. 01/02/2007 pub. 16/02/2007 numac 2007200540 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van het deel van de totale hoeveelheid broeikasgasemissierechten dat aanvankelijk aan de exploitanten toegekend wordt voor het jaar 2007

decreet

type decreet prom. 22/12/2006 pub. 16/02/2007 numac 2007035218 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het Kunstendecreet van 2 april 2004

bericht

type bericht prom. -- pub. 16/02/2007 numac 2007200496 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 23 en 27 december 2006, 3, 24 en 25 januari 2007 ter post aangetekende brieven en te Die zake type bericht prom. -- pub. 16/02/2007 numac 2007200494 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 10 januari 2007 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 11 januari 20 Die zaak type bericht prom. -- pub. 16/02/2007 numac 2007200495 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 22 en 28 december 2006 ter post aangetekende brieven en ter griffie zijn ingekomen o Die zake

document

type document prom. -- pub. 16/02/2007 numac 2007014061 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Vervoer te land Ongeregeld vervoer Intrekking van machtigingen Bij ministeriële besluiten van 31 januari 2007, worden de machtigingen tot het exploiteren van ongeregeld vervoer, verleend aan de in de hiernavolgende tabel (...) Voor de raadpleging van

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/12/2006 pub. 16/02/2007 numac 2007200441 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de gewogen bruto gemiddelde kost van een personeelslid van een hogeschool per ambtengroep voor het jaar 2007 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/12/2006 pub. 16/02/2007 numac 2007200482 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de Afgevaardigde van de Regering bij de « Université Catholique de Louvain »

arrest

type arrest prom. 06/02/2007 pub. 16/02/2007 numac 2007003078 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging

beschikking

type beschikking prom. 08/02/2007 pub. 16/02/2007 numac 2007031086 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 20 juli 2005 betreffende de maatschappij voor de verwerving van vastgoed

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 16/02/2007 numac 2007009189 bron federale overheidsdienst justitie Nieuwe oproep tot de kandidaten voor de ondersteuningscel van de Veiligheid van de Staat voor de functie van expert in internationale betrekkingen De Regering heeft bij Koninklijk Besluit van 5 december 2006 Met een eerste oproep tot kandidaten die be type vacante bettreking prom. -- pub. 16/02/2007 numac 2007009185 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - adjunct-griffier bij het arbeidshof te Brussel : 1; - secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te : - Charleroi : 1; - Bergen : 1, vanaf 1 ap De kandidaturen v type vacante bettreking prom. -- pub. 16/02/2007 numac 2007009165 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - referendaris binnen het rechtsgebied van het hof van beroep te : - Brussel : 4 ; - parketjurist binnen het rechtsgebied van het hof van beroep te : - Brussel : 2 (Fr); - Antw(...) - Bergen : 1. De kandidatur

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 16/02/2007 numac 2007009184 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 29 maart 2006, in werking tredend op 28 februari 2007 's avonds, is Mevr. Wéry, M., griffier bij het hof van beroep te Brussel, op haar verzoek, in ruste gesteld. Betrokkene mag haar aanspraak op p Bij konin type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 16/02/2007 numac 2007009190 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministerieel besluit van 14 februari 2007, is het verzoek tot associatie van de heer Ghys, F., notaris ter standplaats Kluisbergen, en van de heer Ghys, F., kandidaat-notaris, om de associatie "Ghys & De heer Ghys, F type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 16/02/2007 numac 2007009186 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 9 februari 2007 is de heer Goegebuer, A., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement Leuven, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Gent. Hij wordt gelijktijdig be Het beroep

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 16/02/2007 numac 2007095207 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Mededeling van een overdracht van risico's onderschreven in België, tengevolge een fusie door overneming tussen verzekeringsondernemingen gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte Bij beslissing van het Directiecomité van de C Deze

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 16/02/2007 numac 2007029010 bron ministerie van de franse gemeenschap Personeel van niveau 1. - Benoemingen in de jaren 2004-2005-2006 Benoemingen 1) Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 augustus 2004, wordt de heer Stéphane ALBESSARD op 1 april 2004 benoemd in de graad van a(...) 2) Bij besluit

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 16/02/2007 numac 2007200561 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van de voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie (ANG07708) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectiepro(...) Op de uiterste type bericht van selor prom. -- pub. 16/02/2007 numac 2007200559 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van de directeur-generaal Consulaire Zaken voor de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (ANG07706) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelna(...) Op de uiter type bericht van selor prom. -- pub. 16/02/2007 numac 2007200560 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van de administrateur generaal Pensioendienst voor de overheidssector (ANG07707) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectieprocedure bij SELOR. Op de u(...) - houder te zijn v type bericht van selor prom. -- pub. 16/02/2007 numac 2007200545 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige technisch deskundigen- werfleiders (niveau B) voor FOD Mobiliteit en Vervoer (ANG06863) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien (...) Naast d

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 16/02/2007 numac 2007054467 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Osan, Germain Germain Jean Osan, uit de echt gescheiden van Rachel Wynants, geboren t Alvorens te b

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. -- pub. 16/02/2007 numac 2007003070 bron federale overheidsdienst financien Nationale Loterij Loterij met biljetten, « 2007 For Life » genaamd Overeenkomstig artikel 10 van het koninklijk besluit van 31 oktober 2006 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de openbare loterij, genaamd « 2007 For Life », alsook v - van
^