B.S. Index van de publicaties van 19 februari 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 30/01/2007 pub. 19/02/2007 numac 2007003048 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet betreffende de bijdrage van België aan de veertiende wedersamenstelling van de werkmiddelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie type wet prom. -- pub. 19/02/2007 numac 2007009155 bron federale overheidsdienst justitie Examens waarbij de licentiaten in het notariaat in de gelegenheid worden gesteld te bewijzen dat zij in staat zijn de voorschriften van de wet op het gebruik der talen in gerechtszaken na te leven. Gewone zittijd van april 2007 De Federale Overh De aanv

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 06/02/2007 pub. 19/02/2007 numac 2007000022 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de eerste taaltrap van de centrale diensten van de algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie en het controleorgaan bedoeld in artikel 44/7 van de wet van 5 augustus 1992 o type koninklijk besluit prom. 06/02/2007 pub. 19/02/2007 numac 2007000020 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de eerste taaltrap van de centrale diensten van de algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie en het controleorgaan bedoeld in artikel 44/7 van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, type koninklijk besluit prom. 26/01/2007 pub. 19/02/2007 numac 2007000099 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 10 juli 2006 betreffende de analyse van de dreiging type koninklijk besluit prom. 24/01/2007 pub. 19/02/2007 numac 2007012043 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het Hoofdbestuur van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening type koninklijk besluit prom. 17/01/2007 pub. 19/02/2007 numac 2006002166 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende wijzigingen van diverse reglementaire bepalingen betreffende de controle van afwezigheden wegens ziekte van de personeelsleden van de rijksbesturen en betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden va type koninklijk besluit prom. 12/01/2007 pub. 19/02/2007 numac 2007200021 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 oktober 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende brugpensioen en aanvullende vergoeding type koninklijk besluit prom. 06/02/2007 pub. 19/02/2007 numac 2007000021 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de eerste twee taaltrappen van de centrale diensten van de federale politie type koninklijk besluit prom. 12/02/2007 pub. 19/02/2007 numac 2007003080 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens type koninklijk besluit prom. 18/01/2007 pub. 19/02/2007 numac 2007000029 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 31 augustus 2006 tot bepaling van de minimaal te verstrekken nazorg in geval van gebruik van een spuitbus zoals bedoeld in artikel 13.5 van de wet tot type koninklijk besluit prom. 18/01/2007 pub. 19/02/2007 numac 2007000039 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 4 oktober 2006 betreffende de overplaatsing van sommige militairen naar een openbare werkgever type koninklijk besluit prom. 26/01/2007 pub. 19/02/2007 numac 2007000097 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 16 maart 2006 tot wijziging van bepaalde basisregels van de evaluatie van de personeelsleden van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 26/01/2007 pub. 19/02/2007 numac 2007000092 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 22 oktober 2006 betreffende de organisatie en de werking van het Adviescomité voor de beoordelingsprocedure van de gevolgen van de plannen en programma' type koninklijk besluit prom. 18/01/2007 pub. 19/02/2007 numac 2007000044 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 17 september 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 mei 2000 houdende bijzondere bepalingen inzake het verwerven, he

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 01/02/2007 pub. 19/02/2007 numac 2007022166 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. 09/02/2007 pub. 19/02/2007 numac 2007000085 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 januari 2001 betreffende het overdragen van bevoegdheid van de Minister van Binnenlandse Zaken aan bepaalde overheden van de federale politie en van de algemene inspectie van de federal

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 22/12/2006 pub. 19/02/2007 numac 2007035230 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot benoeming van een regeringsafgevaardigde bij het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen type besluit van de vlaamse regering prom. 26/01/2007 pub. 19/02/2007 numac 2007035227 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 2005 betreffende de interlandelijke adoptie type besluit van de vlaamse regering prom. 12/01/2007 pub. 19/02/2007 numac 2007035225 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de master-na-masteropleiding master in de filmstudies en de visuele cultuur als nieuwe opleiding van de Universiteit Antwerpen

decreet

type decreet prom. 08/02/2007 pub. 19/02/2007 numac 2007200547 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van het decreet van 5 juli 1990 betreffende de bijstand en de tussenkomsten van het Waalse Gewest voor het onderzoek en de technologieën type decreet prom. 15/12/2006 pub. 19/02/2007 numac 2007035228 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode type decreet prom. 25/01/2007 pub. 19/02/2007 numac 2007029016 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdend omzetting van de Richtlijn 2003/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake het hergebruik van overheidsinformatie

omzendbrief

type omzendbrief prom. 13/12/2006 pub. 19/02/2007 numac 2007000098 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief GPI 39quater betreffende de steun in personeelsleden van de federale politie naar een korps van de lokale politie. - Principes en facturatie. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 13/02/2007 pub. 19/02/2007 numac 2007002015 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 568 met betrekking tot de reglementaire wijzigingen in het kader van het ziekteverzuim

erratum

type erratum prom. 22/01/2007 pub. 19/02/2007 numac 2007022180 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Erratum

arrest

type arrest prom. 11/12/2006 pub. 19/02/2007 numac 2007022197 bron rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/02/2007 numac 2007003081 bron federale overheidsdienst financien Beschermingsfonds voor de deposito's en financiële instrumenten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 6 februari 2007, dat in werking treedt de dag waarop dit uittreksel in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, wordt Mevr. Lieve type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/02/2007 numac 2007015008 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 21 januari 2007 wordt de heer Eric Bogaert, met ingang van 1 augustus 2006, benoemd tot de graad van adviseur, klasse A3, bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buiten Bij ko

lijst

type lijst prom. -- pub. 19/02/2007 numac 2007003077 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Lijst van de verzekeringsondernemingen Gebruikte tekens : 1. Juridische vorm : OV : Onderlinge verzekeringsmaatschappij GK : Gemeenschappelijke kas NV : Naamloze vennootschap CVBA : Coöperatiev(...) 2. Aanduiding van de takken De volgende onderneminge

ministériele beslissing

type ministériele beslissing prom. -- pub. 19/02/2007 numac 2007000145 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federale politie. - Beslissing van de Minister van Binnenlandse Zaken van 6 februari 2007. - Artikel XII.VII.16quinquies,
^