B.S. Index van de publicaties van 20 februari 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 25/01/2007 pub. 20/02/2007 numac 2007009187 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot bestraffing van graffiti en van beschadiging van onroerende eigendommen en tot wijziging van de nieuwe gemeentewet type wet prom. 21/12/2006 pub. 20/02/2007 numac 2007014071 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer type wet prom. -- pub. 20/02/2007 numac 2007200497 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 197/2006 van 13 december 2006 Rolnummer 3939 In zake : de prejudiciële vraag over de artikelen 15 en 16 van de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening t Het Arbitr type wet prom. -- pub. 20/02/2007 numac 2007041302 bron federale overheidsdienst financien Rentenfonds Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel 9, type wet prom. -- pub. 20/02/2007 numac 2007009166 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 11 januari 2007 is machtiging verleend aan de heer ****-****, geboren te ***** op ** ***** ****, en de genaamde **** (...) type wet prom. -- pub. 20/02/2007 numac 2007009159 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 26 januari 2007, is machtiging verleend aan : de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en de genaamde ****, om, behoudens **** type wet prom. -- pub. 20/02/2007 numac 2007009176 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 15 januari 2007 is machtiging verleend aan : ****. **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****; en ****. **** ****, ****, **** beiden wonende

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/01/2007 pub. 20/02/2007 numac 2007022157 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de aanvullende pensioenovereenkomsten voor zelfstandigen type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/02/2007 numac 2007018029 bron raad van state O.C.M.W.-raadsverkiezing te Spiere-Helkijn. - Beroep Bij de Raad van State is beroep ingesteld door Chantal Vandenberghe-Ladon. In zake : O.C.M.W.-raadsverkiezing te Spiere-Helkijn. Eenieder kan inzage nemen van het verzoekschrift op het (Artikel 5 va type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/02/2007 numac 2007018028 bron raad van state O.C.M.W.-raadsverkiezing te Ichtegem. - Beroep Bij de Raad van State is beroep ingesteld door de gemeente Ichtegem en Koen Pattyn. In zake : O.C.M.W.-raadsverkiezing te Ichtegem. Eenieder kan inzage nemen van het verzoekschrift op het geme (Artikel 5 v type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/02/2007 numac 2007018030 bron raad van state O.C.M.W.-raadsverkiezing te Spiere-Helkijn. - Beroep Bij de Raad van State is beroep ingesteld door Jean-Pierre Maes. In zake : O.C.M.W.-raadsverkiezing te Spiere-Helkijn. Eenieder kan inzage nemen van het verzoekschrift op het gemeentese (Artikel 5 va type koninklijk besluit prom. 05/02/2007 pub. 20/02/2007 numac 2007012069 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de centrale diensten van de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen type koninklijk besluit prom. 12/01/2007 pub. 20/02/2007 numac 2007022156 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2003 houdende uitvoering van de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake type koninklijk besluit prom. 12/01/2007 pub. 20/02/2007 numac 2007022155 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het prudentiële toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/02/2007 numac 2007015014 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst en Kanselarijcarrière Buitenlandse Dienst Belast met functie Bij koninklijk besluit van 24 september 2006 werd de heer Olivier BELLE, ambtenaar van de derde administratieve klasse, belast met de functie van Adjunct-Perm Ontheffing type koninklijk besluit prom. 29/01/2007 pub. 20/02/2007 numac 2007022198 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van hoofdstuk 12 van de programmawet van 27 december 2006 type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/02/2007 numac 2007022373 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 1 mei 2006 wordt Mevr. Traufler, Lise Ange, geboren op 3 mei 1956, bevorderd door overgang naar het hogere niveau tot de graad van attaché bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid.

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 01/02/2007 pub. 20/02/2007 numac 2007200554 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2005 houdende oprichting van een Opvolgingscel voor de alternatieve financieringen en de financiële staten van de openbare instellingen type besluit van de waalse regering prom. 01/02/2007 pub. 20/02/2007 numac 2007200552 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 maart 2002 houdende oprichting van een Fiscale Cel van het Waalse Gewest type besluit van de waalse regering prom. 01/02/2007 pub. 20/02/2007 numac 2007200551 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 29 september 2005 tot oprichting van een Cel Ruimtelijke Ontwikkeling

decreet

type decreet prom. 08/12/2006 pub. 20/02/2007 numac 2007029009 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende organisatie en subsidiëring van de sport in de Franse Gemeenschap

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/12/2006 pub. 20/02/2007 numac 2007200391 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de verwijzingsschalen voor de toekenning van subsidies aan opvangvoorzieningen voor het jonge kind

erratum

type erratum prom. 27/10/2006 pub. 20/02/2007 numac 2007035269 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de bodemsanering en de bodembescherming. - Erratum

arrest

type arrest prom. 01/02/2007 pub. 20/02/2007 numac 2007003082 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de naamloze vennootschappen en de commanditaire vennootschappen op aandelen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 20/02/2007 numac 2007012086 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidshof te Antwerpen Bij beschikking van 7 februari 2007 werd de heer Luc Derijcke, raadsheer in sociale zaken, als werkgever, bij het arbeidshof te Antwerpen, door de eerste voorzitter van dit hof aangewezen om, vanaf type beschikking prom. -- pub. 20/02/2007 numac 2007012085 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidshof te Antwerpen Bij beschikking van 31 januari 2007 werd de heer Jozef Rits, raadsheer in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij het arbeidshof te Antwerpen, door de eerste voorzitter van dit hof aangewezen om, type beschikking prom. 22/12/2006 pub. 20/02/2007 numac 2007031024 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de tweede aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2006

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 18/01/2007 pub. 20/02/2007 numac 2007031076 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2005/5 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 20/02/2007 numac 2007009193 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 13 februari 2007 is aan de heer Charlier, D., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Grâce-Hollogne. Het beroep tot n type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 20/02/2007 numac 2007009192 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministeriële besluiten van 14 februari 2007 : - is het verzoek tot associatie van de heer Van Ermengem, J., notaris ter standplaats Meerhout, en van de heer Van Ermengem, J., kandidaat-notaris, om de associa De heer V

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 20/02/2007 numac 2006022372 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 1 mei 2006, wordt de heer Duroisin, Michaël, bevorderd tot de graad van attaché bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, in het Franse taalkader, met ingang van 1 december 2005. He

document - kadaster

type document - kadaster prom. -- pub. 20/02/2007 numac 2007042002 bron federale overheidsdienst financien PRIJSCOURANT opgemaakt door de Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen, overeenkomstig de koninklijke besluiten van 16 december 1926 en 31 maart 1936, om de waarde vast te stellen der openbare effecten, aandelen en schuldbr De prij

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 20/02/2007 numac 2007200532 bron ministerie van het waalse gewest Ambtenarenzaken. - Vernietiging door de Raad van State Bij arrest van de Raad van State nr. 162.640 van 22 september 2006, afdeling administratie, VIIIe Kamer, worden de artikelen 26 tot en met 29 van het besluit van de Waalse Regering van 14 a
^