B.S. Index van de publicaties van 22 februari 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 22/02/2007 numac 2007011080 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet. - Erkenning Bij beslissing van 12 februari 2007 wordt de erkenning van de CVBA Middenstands Deposito- en Kredietkantoor, Onze-Lieve-Vrouwestraat, 114 te 2800 Mechelen, ondernemingsnr. 0400.764.309,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/02/2007 numac 2007012052 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 29 januari 2007 wordt aan de heer Dulon, Olivier, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij de arbeidsrechtbank type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/02/2007 numac 2007018031 bron raad van state O.C.M.W.-raadsverkiezing te Spiere-Helkijn. - Beroep Bij de Raad van State is beroep ingesteld door Kristiaan Calmeyn. In zake : O.C.M.W.-raadsverkiezing te Spiere-Helkijn. Eenieder kan inzage nemen van het verzoekschrift op het gemeentes (Artikel 5 va type koninklijk besluit prom. 02/02/2007 pub. 22/02/2007 numac 2007200543 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2006, van de dotaties bedoeld in Titel IV van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector type koninklijk besluit prom. 14/02/2007 pub. 22/02/2007 numac 2007015021 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 21 maart 2003, houdende de benoeming van de leden van de raad van bestuur van de « Belgische Technische Coöperatie » type koninklijk besluit prom. 09/02/2007 pub. 22/02/2007 numac 2007011074 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van een lid van de Commissie voor Verzekeringen type koninklijk besluit prom. 07/02/2007 pub. 22/02/2007 numac 2007015016 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit voor de erkenning en betoelaging van de Federaties van de niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisaties type koninklijk besluit prom. 22/01/2007 pub. 22/02/2007 numac 2007000191 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de overgang van sommige gewestelijke ontvangers die bijzonder rekenplichtige zijn van een politiezone naar het administratief en logistiek kader van de lokale politie type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/02/2007 numac 2007012051 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 29 januari 2007 wordt aan de heer Simon, Christian, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij de arbeidsrechtba

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/02/2007 pub. 22/02/2007 numac 2007011066 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 36 houdende bevestiging van erkenning van een onderneming gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. -- pub. 22/02/2007 numac 2007200577 bron ministerie van het waalse gewest Tewerkstelling Bij ministerieel besluit van 9 januari 2007 wordt de "ASBL Institut libre Marie Haps" vanaf 9 januari 2007 voor twee jaar als arbeidsbemiddelingsbureau erkend voor de dienstverlening baanzoeken. Deze erkenning heeft Bij ministerieel bes type ministerieel besluit prom. 07/02/2007 pub. 22/02/2007 numac 2007014069 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot aanstelling van de leden van de Franstalige kamer en van de Nederlandstalige kamer van de Beroepscommissie die uitspraak moet doen over de beroepen in verband met het niet slagen voor het praktisch examen rijbewijs type ministerieel besluit prom. 14/11/2006 pub. 22/02/2007 numac 2007035200 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende wijziging van de enige bijlage bij het ministerieel besluit van 6 januari 2006 houdende de goedkeuring van de handleiding zorgverzekering type ministerieel besluit prom. 19/01/2007 pub. 22/02/2007 numac 2007035247 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 juli 2006 betreffende de herverdeling van de steunbedragen via de reserve voor de campagne 2006 type ministerieel besluit prom. 25/01/2007 pub. 22/02/2007 numac 2007011060 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Interministerieel Comité voor de Distributie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 22/02/2007 numac 2007031079 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp Bevorderingen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 januari 2005 worden de volgende personen bevorderd in de graad van commandant bij de Dienst voor Brandweer en Dringend Voor de ra type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 22/02/2007 numac 2007031080 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp Bevorderingen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 januari 2005 worden de volgende personen bevorderd in de graad van onderluitenant bij de Dienst voor Brandweer en Drin Voor de ra

decreet

type decreet prom. 15/02/2007 pub. 22/02/2007 numac 2007200589 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van het decreet van 23 maart 1995 houdende oprichting van een gewestelijk hulpcentrum voor gemeenten dat moet zorgen voor de opvolging en de controle op de beheersplannen van de gemeenten en provincies en dat het financiële evenwich

bericht

type bericht prom. 01/02/2007 pub. 22/02/2007 numac 2007022194 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht betreffende het toekennen van analyses en het aanvaarden van de laboratoriumresultaten. - Uitvoering van het koninklijk besluit van 15 april 2005 betreffende de aanduiding van de officiële laboratoria, tot bepaling van de procedure en de erkennin

document

type document prom. -- pub. 22/02/2007 numac 2007031081 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp Bevorderingen Bij besluit van de Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 21 januari 2005 worden de volgende personen bevorderd in de graad van adjudant bij de Dienst voor Brandweer Voor de ra type document prom. -- pub. 22/02/2007 numac 2007022196 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie voor begrotingscontrole, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Ontslag en benoeming van een lid type document prom. -- pub. 22/02/2007 numac 2007031082 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp Bevorderingen Bij besluit van de Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 21 januari 2005 worden de volgende personen bevorderd in de graad van sergeant bij de Dienst voor Brandweer Voor de ra

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/01/2007 pub. 22/02/2007 numac 2007200529 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 januari 2004 houdende aanstelling van de leden van het « Agence pour l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieu

erratum

type erratum prom. -- pub. 22/02/2007 numac 2007031083 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brandweerman. - Toelatingen tot de stage. - Erratum Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp Brandwee(...) Bij besluit van de Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 31 oktober 2006 worden de vo(...) type erratum prom. 09/01/2007 pub. 22/02/2007 numac 2007000154 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 54 houdende bijkomende richtlijnen inzake de medische controle van de personeelsleden van de politiediensten. - Erratum type erratum prom. 12/01/2007 pub. 22/02/2007 numac 2007011081 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit van houdende ontslag en benoeming van twee leden van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/02/2007 numac 2007012049 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 30 januari 2007 is Mevr. Lequeux, Jacqueline, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank van Charleroi ter vervanging van de heer Wariche type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/02/2007 numac 2007022201 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technisch comité voor de zelfstandigen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 6 februari 2007, dat in werki Bij he type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/02/2007 numac 2007022192 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Algemeen beheerscomité van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 2 februari 2007, dat in werking treedt Bij h

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 22/02/2007 numac 2007009197 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - adjunct-griffier : - bij het hof van beroep te Luik : 1; - bij de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel : 1; - bij het vredegerecht van het kanton Eeklo : 1; - hoofdsecretaris van het pa - secretaris bij het p

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 22/02/2007 numac 2007000120 bron raad van state Werving van magistraten voor het Auditoraat en het Coördinatiebureau van de Raad van State en de samenstelling van een wervingsreserve I. Met het oog op de samenstelling van een wervingsreserve van adjunct-auditeur en adjunct-(...) II. Om tot het verg

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 22/02/2007 numac 2007009200 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 15 februari 2007 is de heer Van Grimbergen, M., advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Jette. Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met in type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 22/02/2007 numac 2007009198 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 2 februari 2007, uitwerking hebbend met ingang van 12 februari 2007, is op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van parketjurist bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel aan Mevr. Mertens Bij kon

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 22/02/2007 numac 2007000146 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 29 januari 2007 wordt de heer José Lecloux benoemd tot rijksambtenaar in de hoedanigheid van attaché, in klasse A1, bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Buitendiensten, met ingang type benoemingen prom. -- pub. 22/02/2007 numac 2007031084 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Personeel. - Benoeming. - Erratum Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp Brandweerman. - Benoemingen in vast ve(...) Bij besluit van de Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 27 december 2006 worden de v(...)

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 22/02/2007 numac 2007200550 bron ministerie van het waalse gewest Ambtenarenzaken. - Vernietiging door de Raad van State Bij arrest van de Raad van State nr. 162.616 van 22 september 2006, afdeling Administratie, VIIIe Kamer, dat in werking treedt op 1 maart 2007, worden de artikelen 80, derde en vierde lid, Dit uitt

programmadecreet

type programmadecreet prom. 15/12/2006 pub. 22/02/2007 numac 2007200526 bron ministerie van de franse gemeenschap Programmadecreet houdende diverse maatregelen betreffende de internaten, de psycho-medisch-sociale centra, de schoolgebouwen, de financiering van de universiteiten en van de Hogescholen, de sociale subsidies van de hogescholen en van de hogere kunstschole

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 22/02/2007 numac 2007200570 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 198/2006 van 13 december 2006 Rolnummer 3940 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 58 van het Vlaamse decreet van 19 december 1998 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1999, gesteld do Het Arbit

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 22/02/2007 numac 2007043002 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg mede (onger(...) Voor de raadpleging van
^