B.S. Index van de publicaties van 23 februari 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 23/02/2007 numac 2007040212 bron algemene staat der kredietinstellingen ALGEMENE STAAT DER KREDIETINSTELLINGEN PER 31 DECEMBER 2006 gepubliceerd door de Nationale Bank van België ingevolge artikels 45, 71 en 80, type wet prom. -- pub. 23/02/2007 numac 2007009183 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 16 januari 2007 is machtiging verleend aan ***** de la ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****...) **** **** type wet prom. -- pub. 23/02/2007 numac 2007009203 bron rechterlijke macht Probatiecommissies ingesteld ingevolge artikel 10 van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie Mevr. Coppieters't Wallant, M., ere-ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, werd door de e

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/02/2007 numac 2007035259 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Onderscheidingen in de Nationale Orden voor leden van culturele verenigingen Bij koninklijk besluit van 3 december 2006 wordt de Gouden Medaille in de Orde van Leopold II verleend aan : - de heer BAETENS, Jozef, Leopold , s(...) - de heer BEUSELINCK, Ju type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/02/2007 numac 2007018032 bron raad van state O.C.M.W.-raadsverkiezing te Melle. - Beroep Bij de Raad van State is beroep ingesteld door Croo, Jan en Van Der Loeff, Sandra. In zake : O.C.M.W.-raadsverkiezing te Melle. Eenieder kan inzage nemen van het verzoekschrift op het gemeente (Artikel 5 van type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 23/02/2007 numac 2007022023 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juni 1998 met betrekking tot de organisatie van een controle op de gehalten van sommige contaminanten in zuivelproducten type koninklijk besluit prom. 13/02/2007 pub. 23/02/2007 numac 2007014072 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de voortbewegingstoestellen type koninklijk besluit prom. 02/02/2007 pub. 23/02/2007 numac 2007022232 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 37, § 19, 5° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 29/01/2007 pub. 23/02/2007 numac 2007022210 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 oktober 1978 houdende regelen betreffende de officina's en de geneesmiddelendepots in de verzorgingsinrichtingen type koninklijk besluit prom. 18/01/2007 pub. 23/02/2007 numac 2007000156 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de aanwijzing van personen die tewerkgesteld zijn binnen de Algemene Directie Veiligheids- en Preventiebeleid van de FOD Binnenlandse Zaken, Directie Private Veiligheid, en die rechtstreeks toegang hebben tot de gegevens die type koninklijk besluit prom. 14/02/2007 pub. 23/02/2007 numac 2007022193 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage II bij het koninklijk besluit van 12 oktober 2004 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de magistr type koninklijk besluit prom. 13/02/2007 pub. 23/02/2007 numac 2007003079 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard type koninklijk besluit prom. 27/09/2006 pub. 23/02/2007 numac 2006023041 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 44 tot 47 en 49 van de wet van 3 juli 2005 houdende diverse bepalingen betreffende het sociaal overleg type koninklijk besluit prom. 09/02/2007 pub. 23/02/2007 numac 2007014070 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende vaststelling van het bedrag van de werkgeversbijdrage in het verlies geleden door de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen ingevolge de uitgifte van abonnementen voor werklieden en bedienden type koninklijk besluit prom. 14/02/2007 pub. 23/02/2007 numac 2007003073 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de belastingvermindering voor uitgaven voor de verwerving van een dieselvoertuig uitgerust met een roetfilter

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/10/2005 pub. 23/02/2007 numac 2007200603 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit waarbij het "Laboratoire de la Faune sauvage et de Cynégétique du Centre de Recherche de la Nature, des Forêts et du Bois" tijdelijk gemachtigd wordt om dieren van de soorten hert, wild zwijn en ree in bepaalde jachtgebieden te va type ministerieel besluit prom. 19/01/2007 pub. 23/02/2007 numac 2007200236 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 november 2000 tot oprichting van het Paritair leercomité van het aanvullend nationaal paritair comité voor de bedienden type ministerieel besluit prom. 13/02/2007 pub. 23/02/2007 numac 2007022253 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende erkenning van de personeelsleden van de sociale verzekeringskas « Attentia sociaal verzekeringsfonds » belast met het uitvoerbaar verklaren van de kohieren type ministerieel besluit prom. 19/02/2007 pub. 23/02/2007 numac 2007002022 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 januari 2007 tot aanwijzing of erkenning van de leden van de Raad van beroep bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie in het raam van de evaluatiecyclus type ministerieel besluit prom. 30/01/2007 pub. 23/02/2007 numac 2007022186 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 november 2005 tot benoeming van de leden en tot wijziging van het huishoudelijk reglement van de Raad voor Dierenwelzijn type ministerieel besluit prom. 19/02/2007 pub. 23/02/2007 numac 2007002023 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 maart 2004 tot aanwijzing of erkenning van de assessoren en van de plaatsvervangende assessoren in, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en van de plaatsvervangende griffiers-

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 12/01/2007 pub. 23/02/2007 numac 2007035231 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2005 inzake de verhandelbare emissierechten voor broeikasgassen en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vast type besluit van de vlaamse regering prom. 12/01/2007 pub. 23/02/2007 numac 2007035229 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van sectorale regelgeving die ressorteert onder het intern verzelfstandigd agentschap Zorg en Gezondheid aan het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot regeling van de delegatie van beslissin type besluit van de vlaamse regering prom. 19/01/2007 pub. 23/02/2007 numac 2007035248 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de retributies voor de inschrijving van de rassen in de nationale rassencatalogi, voor de uitoefening van bepaalde beroepen in de sector van het plantaardige teeltmateriaal en voor de keuring van d type besluit van de vlaamse regering prom. 02/02/2007 pub. 23/02/2007 numac 2007035251 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juni 2003 betreffende de toekenning van zendvergunningen aan de erkende particuliere landelijke, regionale en lokale radio-omroepen type besluit van de vlaamse regering prom. 15/12/2006 pub. 23/02/2007 numac 2007035258 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overheveling van het krediet, ingeschreven onder basisallocatie 00.26 van het programma 24.6 CAO-provisie type besluit van de vlaamse regering prom. 15/12/2006 pub. 23/02/2007 numac 2007035216 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende toewijzing van de goederen, de rechten en de verplichtingen aan het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Fonds Jongerenwelzijn

decreet

type decreet prom. 08/02/2007 pub. 23/02/2007 numac 2007200602 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van het decreet van 7 juli 1994 betreffende de erkenning van instellingen voor schuldbemiddeling type decreet prom. 22/12/2006 pub. 23/02/2007 numac 2007035250 bron vlaamse overheid Decreet houdende de lokale diensteneconomie type decreet prom. 02/02/2007 pub. 23/02/2007 numac 2007035226 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van sommige bepalingen van titel III en titel IV van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005

document

type document prom. -- pub. 23/02/2007 numac 2007200227 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de bedienden uit de hardsteengroeven Bij besluit van de Directeur-generaal van 15 januari 2007, dat in werking treedt de dag waarop het in worden

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/12/2006 pub. 23/02/2007 numac 2007200549 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 juli 2006 waarbij een bijkomende dotatie of subsidie wordt toegekend voor het schooljaar 2006-2007 aan de vestigingen die posi type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/12/2006 pub. 23/02/2007 numac 2007200528 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 maart 2005 betreffende het Actietheater, genomen bij toepassing van het decreet van 10 april 2003 betreffende de erkenning en type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/01/2007 pub. 23/02/2007 numac 2007200530 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 september 2005 houdende aanstelling van de vertegenwoordigers van de studenten bij het « Agence pour l'évaluation de la qual type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/12/2006 pub. 23/02/2007 numac 2007200527 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden voor het bekomen van beurzen voor steun aan de artistieke creatie, genomen bij toepassing van het decreet van 10 april 2003 betreffende de erkenning en de sub

erratum

type erratum prom. 27/12/2006 pub. 23/02/2007 numac 2007022162 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet . - Errata type erratum prom. 12/10/2006 pub. 23/02/2007 numac 2007000177 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van de identificatiekaart, bedoeld in de wet van 10 april 1990 tot regeling van de bijzondere en private veiligheid. - Erratum type erratum prom. 21/12/2006 pub. 23/02/2007 numac 2007000178 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de vereisten inzake beroepsopleiding en -ervaring, de vereisten inzake psychotechnisch onderzoek voor het uitoefenen van een leidinggevende of uitvoerende functie in een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst en bet

arrest

type arrest prom. 13/02/2007 pub. 23/02/2007 numac 2007003086 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend type arrest prom. -- pub. 23/02/2007 numac 2007002025 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Aanstelling. - Vernietiging Bij arrest nr. 167.292 van 30 januari 2007 heeft de Raad van State, afdeling Administratie, Ve Kamer, het koninklijk besluit van 21 december 2001 vernietigd waarbij de heer Georges Monard per 1 januari 20 Dit arr

beschikking

type beschikking prom. 08/02/2007 pub. 23/02/2007 numac 2007031085 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdend goedkeuring van het samenwerkingsakkoord van 1 juni 2006 houdende wijziging van het samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende d

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/02/2007 numac 2007014068 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Benoemingen Bij koninklijk besluit van 15 januari 2007, wordt Mevr. Céline Bietlot vast benoemd in de klasse A2, met de titel van attaché, in de vakrichting « Techniek en Infrastructuur », en ranginneming op 1 oktober 2005 en uitwerking op 1 okt Bij type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/02/2007 numac 2007003015 bron federale overheidsdienst financien Belastingen en Invordering Administratie der Douane en Accijnzen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 17 november 2006 wordt de heer Charpentier, Henry J.M.G., fiscaal deskundige te Brussel, met ingang van 1 oktober 2006 benoemd tot de gra Bij koni

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 23/02/2007 numac 2007009202 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtsdeurwaarders. - Vacante betrekking - gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Bergen : 1 . De kandidaat voor een ambt van gerechtsdeurwaarder richt zijn aanvraag bij een ter post aangetekende brie(...) Hij zendt eveneens aangeteken

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 23/02/2007 numac 2007009201 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 1 mei 2006, dat in werking treedt op 28 februari 2007, is de heer Soenen, J., procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent, in ruste gesteld. Hij heeft aanspraak op het emeritaa Bij konink

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 23/02/2007 numac 2007200605 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest van 16 januari 2007 in zake het openbaar ministerie tegen R.V. en anderen, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is in « Schen

lijst

type lijst prom. -- pub. 23/02/2007 numac 2007041702 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg LIJST VAN DE GEREGISTREERDE AANNEMERS 340e AANVULLING Bijwerking op 10 februari 2007 Nieuw geregistreerde aannemers voor wie zich een wijziging in de categorieë heeft voorgedaan Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 23/02/2007 numac 2007000163 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van **** uit te oefenen in toepassing van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van ****. - Wijzigingen Bij ministerieel besluit van 19 oktober 2006 wordt de vergunning om het beroep va Mevr. type vergunning prom. -- pub. 23/02/2007 numac 2007000179 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Nieuwe vergunningen Bij ministerieel besluit van 6 oktober 2006 wordt de vergunning t De vergu type vergunning prom. -- pub. 23/02/2007 numac 2007000161 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunningen om het beroep van privédetective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privédetective Bij ministerieel besluit van 13 oktober 2006 wordt de heer Marc Van Cleemput, ge Bij mi type vergunning prom. -- pub. 23/02/2007 numac 2007000162 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van **** uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van ****. - Vernieuwingen **** ministerieel besluit van 10 oktober 2006 wordt de vergunning Bij **** type vergunning prom. -- pub. 23/02/2007 numac 2007000166 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunningen voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies, in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 16 oktober 2006 wordt de vergunnin Bij min type vergunning prom. -- pub. 23/02/2007 numac 2007000160 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunningen voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies, in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 16 oktober 2006 wordt de vergunnin Bij min type vergunning prom. -- pub. 23/02/2007 numac 2007000164 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van ****. - Intrekkingen Bij ministerieel besluit van 12 december 2006 wordt de vergunning **** ****

vonnis

type vonnis prom. -- pub. 23/02/2007 numac 2007009174 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Wetgeving en Fundamentele Rechten en Vrijheden. - Uittreksel overeenkomstig artikel 118 van het Burgerlijk Wetboek Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Luik gegeven op 19 januari 2007, is ten verzoeke van Mevr. J

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 18/01/2007 pub. 23/02/2007 numac 2007031096 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College houdend overdracht van goederen van de diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad aan de VZW « Rivage-den Zaet »

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 23/02/2007 numac 2007000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als opleidingsinstelling voor het personeel van de bewakingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Weigering Bij ministerieel be type erkenning prom. -- pub. 23/02/2007 numac 2007000169 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Weigering tot erkenning als opleidingsinstelling voor het personeel van de bewakingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 13 type erkenning prom. -- pub. 23/02/2007 numac 2007000159 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als opleidingsinstelling voor het personeel van de bewakingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwingen Bij besluit van Bij besl type erkenning prom. -- pub. 23/02/2007 numac 2007000157 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenningen als opleidingsinstelling voor het personeel van de bewakingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 19 oktober 200 Bij besl type erkenning prom. -- pub. 23/02/2007 numac 2007000165 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenningen als opleidingsinstelling voor het personeel van de bewakingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 19 oktober 2006 Bij be

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 23/02/2007 numac 2007015019 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op de datum van bekendmaking van dit bericht, werden de functies van de heer Jean-Jacques Mbungani Mbanda als Consul-generaal van de Democratische Republiek Congo te Antwerpen, met als consulair ressort de prov type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 23/02/2007 numac 2007015020 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 30 januari 2007 heeft de heer Karl Koch, de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Ereconsul van de Republiek Kiribati, te Brussel, uit te oefenen, met als consulair ressort gans België.

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 23/02/2007 numac 2007200614 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige industrieel ingenieurs Dienst Voertuigen (niveau A) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (ANG06035) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft(...) Naast de type bericht van selor prom. -- pub. 23/02/2007 numac 2007200617 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige geneesheren (niveau A) voor de FOD Binnenlandse Zaken - Dienst Vreemdelingenzaken (ANG07802) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. In(...) Naast d type bericht van selor prom. -- pub. 23/02/2007 numac 2007200615 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige technisch deskundigen voor de homologatie van de voertuigen volgens Europese en internationale reglementering (niveau B) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (ANG06864) Na deze selectie wordt een l(...) Naast de type bericht van selor prom. -- pub. 23/02/2007 numac 2007200616 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige geografen (niveau A) voor het Nationaal Geografisch Instituut (ANG06862) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de toek(...) Naast d
^