B.S. Index van de publicaties van 26 februari 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 26/02/2007 numac 2007009172 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 2 februari 2007, is machtiging verleend aan Mevr. ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, **** **** **** type wet prom. -- pub. 26/02/2007 numac 2007009182 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 2 februari 2007, is machtiging verleend aan de genaamde ****, **** **** ****, geboren te **** op 30 ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 01/02/2007 pub. 26/02/2007 numac 2007000139 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het Mirakelstadion inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/02/2007 numac 2007002024 bron regie der gebouwen Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 1 september 2006 zijn benoemd of bevorderd : Leopoldsorde Commandeur De heer Nouwynck, Jean H.L.C., ambtenaar van de klasse A4. Officier De heren : De Greef, Jean-Paul M.M., ambtena Delatte, Philippe L.M.G., type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/02/2007 numac 2007011059 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 19 mei 2006 wordt aan de heer Constant Verbeke, attaché bij de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid, met ingang van 1 maart 2007, eervol ontslag uit zijn functies verleend De heer type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/02/2007 numac 2007007038 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Pensioneringen Bij koninklijk besluit ****. 6332 van 21 december 2006 : Worden de hieronder vermelde beroepsofficieren gepensioneerd op 1 juli 2007 in toepassing der samengeordende wetten op de militaire pensioenen, artikel 3, **** **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/02/2007 numac 2007007045 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Verandering van anciënniteit Bij koninklijk besluit nr. 6353 van 11 januari 2007, neemt kapitein- commandant vlieger B. Vandekerkhof, van het korps van het varend personeel, anciënniteitsrang als kapitein-commandant vliege Voor type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/02/2007 numac 2007007047 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** van korps Bij koninklijk besluit ****. 6355 van 11 januari 2007 wordt onderluitenant-vlieger ****. De Leenheer, met zijn graad en zijn anciënniteit, overgeplaatst van het korps van het licht vliegwezen van de landmacht na **** **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/02/2007 numac 2007007044 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Verandering van korps Bij koninklijk besluit nr. 6352 van 11 januari 2007, wordt luitenant B. Vanneste van het korps van de pantsertroepen, op zijn aanvraag, met zijn graad en zijn anciënniteit, overgeplaatst naar het korps Voor type koninklijk besluit prom. 12/02/2007 pub. 26/02/2007 numac 2007200491 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17tricies van 19 december 2006, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974 to type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/02/2007 numac 2007007029 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 6284 van 3 december 2006, wordt het ontslag uit het ambt dat zij in de categorie van de beroepsofficieren Zij gaat type koninklijk besluit prom. 07/02/2007 pub. 26/02/2007 numac 2007003094 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende bekendmaking van de lijst van de betalings- en effectenafwikkelingssystemen die geregeld worden door het Belgisch recht, tot uitvoering van artikel 2 van de wet van 28 april 1999 houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 type koninklijk besluit prom. 12/02/2007 pub. 26/02/2007 numac 2007200490 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17tricies semel van 19 december 2006, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging en uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/02/2007 numac 2007007039 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Aanwijzing **** koninklijk besluit ****. 6334 van 21 december 2006, wordt kolonel van het vliegwezen **** ****. ****, op 19 december 2006, aangewezen voor het ambt van directeur-generaal van het **** type koninklijk besluit prom. 13/02/2007 pub. 26/02/2007 numac 2007003022 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 1793, tweede lid, van het Wetboek diverse rechten en taksen type koninklijk besluit prom. 25/01/2007 pub. 26/02/2007 numac 2007014062 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen nodig voor de bouw van het Gewestelijk Expresnet, gelegen op het grondgebied van de gemeente Dilbeek van algemeen nut wordt verklaard type koninklijk besluit prom. 25/01/2007 pub. 26/02/2007 numac 2007014063 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen nodig voor de bouw van het Gewestelijk Expresnet, gelegen op het grondgebied van de gemeente Anderlecht van algemeen nut wordt verklaard type koninklijk besluit prom. 12/02/2007 pub. 26/02/2007 numac 2007012064 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46septies decies van 19 december 2006, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46 van 23 maart 19

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/02/2007 numac 2007011079 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Prijzen van de elektrische energie voor de maand februari 2007 De parameters N c en N E voorzien bij het ministerieel besluit van 12 december 2001 houdende reglementering van respectievelijk de prijzen voor elektrische energ N c = 1,6597 N E = 1,4683 type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/02/2007 numac 2007007032 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Aanwijzing Bij ministerieel besluit ****. 87218 van 27 juli 2006, wordt luitenant-ter-zee eerste klasse ****. **** aangewezen voor het ambt van secretaris bij de Kustwacht op 31 juli 2006. type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/02/2007 numac 2007007031 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Ontslag **** ministerieel besluit ****. 87434 van 17 januari 2007, wordt kolonel **** ***** op 4 januari 2007 ontslagen uit het ambt van chef van de divisie personeel van de algemene directie **** resources. type ministerieel besluit prom. 31/01/2007 pub. 26/02/2007 numac 2007007040 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de onderscheidingstekens die gedragen worden door de officieren gesproten uit de Hogere Zeevaartschool Antwerpen en de leerlingen van deze school

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/11/2006 pub. 26/02/2007 numac 2007035280 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor investeringen in het Vlaamse Gewest type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2006 pub. 26/02/2007 numac 2007035262 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende overschrijving van kredieten tussen basisallocaties in uitvoering van artikel 166 van het decreet van 23 december 2005 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 type besluit van de vlaamse regering prom. 19/01/2007 pub. 26/02/2007 numac 2007035249 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de reglementering van de handel in en de keuring van pootaardappelen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 08/02/2007 pub. 26/02/2007 numac 2007200607 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de voorwaarden en de nadere regels voor de toekenning, via het Impulsfonds voor de landelijke economische ontwikkeling, van subsidies voor werkplaatsen voor gedeeld werk aan privéoperatoren op het grondgebi

decreet

type decreet prom. 22/12/2006 pub. 26/02/2007 numac 2007035257 bron vlaamse overheid Decreet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 type decreet prom. 15/02/2007 pub. 26/02/2007 numac 2007200618 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van artikel L1231-5 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie

document

type document prom. -- pub. 26/02/2007 numac 2007020016 bron brussels hoofdstedelijk parlement Commissievergadering Agenda Dinsdag 27 februari 2007, om 9 u. 30 m. Commissie voor de Huisvesting en Stadsvernieuwing - Interpellatie van Mevr. Michèle Carthé (F) tot Mevr. Fran(...) - Mondelinge vraag van de heer Vincent De Wolf (F) aan Mevr. Franç type document prom. -- pub. 26/02/2007 numac 2007012054 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren Bij besluit van de Directeur-generaal van 26 januari 2007, worden

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/09/2006 pub. 26/02/2007 numac 2007029017 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van de hoedanigheid van beëdigd ambtenaar aan sommige leden van het secretariaat van de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector en tot intrekking van die hoedanigheid aan ambtenaren die niet

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 26/02/2007 numac 2007009204 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Luik De voorzitter van rechtbank van koophandel te Luik, bij beschikking van 6 februari 2007, heeft Mevr. Bayard, F., rechter in de rechtbank van koophandel te Luik, aangewezen tot ondervoorzitter in deze rechtbank, v

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/02/2007 numac 2007007036 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen Nationale Orden. - Benoeming Bij koninklijk besluit ****. 6326 van 21 december 2006, wordt de ***** benoemd tot Ridder in de **** van **** ****, voor « zijn onbaatzuchtige inzet sedert **** **** zal **** type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/02/2007 numac 2007007037 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoemingen in de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit ****. 6331 van 21 december 2006, wordt majoor ****. ****, op 26 december 2006 benoemd tot de graad van luitenant-kolonel in het korps van type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/02/2007 numac 2007007034 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Marine Benoeming in de categorie van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 6321 van 14 december 2006 wordt de aangestelde tweede meester kandidaat-reserveofficier C. Uyttenhove benoemd in de graad van vaandrig-te(...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 26/02/2007 numac 2007007043 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** militair personeel Aanwijzing. - Benoeming. - Ontslag Bij koninklijk besluit ****. 6350 van 11 januari 2007 : wordt kapitein-commandant vlieger ****. **** op 16 oktober 2006 aangewezen voor het ambt van **** wordt **** type benoemingen prom. -- pub. 26/02/2007 numac 2007007046 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Onderwijzend militair personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit ****. 6354 van 11 januari 2007, wordt luitenant-kolonel-**** ****. **** benoemd in het ambt van **** militair docent bij de Koninklijke Militaire type benoemingen prom. -- pub. 26/02/2007 numac 2007007035 bron ministerie van landsverdediging Burgerlijk onderwijzend personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 6324 van 21 december 2006, wordt de heer Didier Towe op 16 oktober 2006 in vast verband benoemd tot burgerlijk leraar aan de hogere secundaire technische school bij de Kon

algemeen règlement voor de arbeidsbescherming

type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 26/02/2007 numac 2007012080 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Afbreken en verwijderen van asbest Bij ministerieel besluit van 26 januari 2007 is de CV MIG Asbestverwijdering, Peter Hanegreefsstraat 9, te 3920 Lommel, erkend geworden voor het afbreken en verw Bij minis

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 26/02/2007 numac 2007012081 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemeen règlement voor de arbeidsbescherming Erkenning van laboratoria Bij ministerieel besluit van 26 januari 2007 is het laboratorium van de Hogeschool Gent - CTO, Campus Schoonmeersen - Voskenslaan 2(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 26/02/2007 numac 2007200582 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 6/2007 van 11 januari 2007 Rolnummer 3983 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 120 van het Wetboek der successierechten, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen. Het Arbitragehof, samengesteld

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 26/02/2007 numac 2007042402 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand februari 2007 Voor de

vaststelling van de prijzen

type vaststelling van de prijzen prom. -- pub. 26/02/2007 numac 2007011078 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Prijzen van het aardgas voor de maand februari 2007 De parameters Iga en Igd voorzien bij het ministerieel besluit van 12 december 2001 houdende reglementering van de prijzen voor aardgas zijn voor de maand februari 2007 respectievelijk vastges Iga = 1,
^