B.S. Index van de publicaties van 27 februari 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 31/01/2007 pub. 27/02/2007 numac 2007009191 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft de adoptieprocedure

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 25/02/2007 pub. 27/02/2007 numac 2007021013 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot goedkeuring van de personeelsformatie van het Arbitragehof type koninklijk besluit prom. 15/01/2007 pub. 27/02/2007 numac 2007009040 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst financien en programmatorische federale overheidsdienst consumentenzaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaraan een verzekeringsovereenkomst rechtsbijstand moet voldoen om te worden vrijgesteld van de jaarlijkse taks op de verzekeringsverrichtingen bedoeld in artikel 173 van het Wetboek diverse rechten type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/02/2007 numac 2007035278 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Onderscheiding in de Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 3 december 2006 wordt Mevr. Oeyen, Clothildis Edith , voorzitster van de Koninklijke Vereniging van Limburgse Schrijvers, letterkundige en auteur, benoemd tot R(...) Zij neemt haar rang in type koninklijk besluit prom. 29/01/2007 pub. 27/02/2007 numac 2007022168 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de beroepsbekwaamheid voor de uitoefening van zelfstandige activiteiten van het bouwvak en van de elektrotechniek, alsook van de algemene aanneming type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/02/2007 numac 2007012087 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Erkenningscommissie inzake betaald educatief verlof Vervanging van een lid Bij koninklijk besluit van 13 februari 2007 dat uitwerking heeft met ingang van 1 februari 2007, wordt Mevr. Valerie Jadoul, benoemd tot plaatsvervangend lid van de Er type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/02/2007 numac 2007011065 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 25 januari 2007 wordt de heer Joseph Nackaerts, adviseur bij de Algemene Directie Controle en Bemiddeling, met ingang van 1 januari 2007 wegens gezondheidsredenen voortijdig op De heer type koninklijk besluit prom. 26/01/2007 pub. 27/02/2007 numac 2007000091 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 24 april 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van type koninklijk besluit prom. 16/01/2007 pub. 27/02/2007 numac 2007011039 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 oktober 1993 houdende vaststelling van de toelage van de regeringscommissarissen bij de Nationale Raden van de in uitvoering van de kaderwet van 1 maart 1976 tot reglementering van de besc type koninklijk besluit prom. 06/02/2007 pub. 27/02/2007 numac 2006023199 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de lijst van de bedrijfstakken, beroepen of categorieën van ondernemingen waarin de door een beroepsziekte getroffene vermoed wordt aan het risico van deze ziekte blootgesteld geweest te zijn type koninklijk besluit prom. 26/01/2007 pub. 27/02/2007 numac 2007000089 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 21 februari 2006 tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van huisartsen type koninklijk besluit prom. 25/02/2007 pub. 27/02/2007 numac 2007021014 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen van het personeel van het Arbitragehof die eenzelfde trap van type koninklijk besluit prom. 26/01/2007 pub. 27/02/2007 numac 2007000094 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 3 december 2005 tot wijziging van de artikelen 64 en 1476 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 59/1 van het Wetboek van zegelrechten met het oog op de vereenvoudiging v type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/02/2007 numac 2007021015 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Arbitragehof Bij koninklijk besluit van 25 februari 2007 wordt het statuut van het personeel van het Arbitragehof, vastgesteld bij zijn reglement van 6 juli 2006, goedgekeurd. type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/02/2007 numac 2007000206 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Commissaris-generaal van de federale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 25 februari 2007 wordt de heer Koekelberg, Fernand, aangewezen voor een termijn van vijf jaar in de functie van commissaris-generaal van de federale politie

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/01/2007 pub. 27/02/2007 numac 2007035279 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 januari 2006 betreffende de overdracht van toeslagrechten

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 15/12/2006 pub. 27/02/2007 numac 2007035277 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisionele krediet ingeschreven onder programma 24.60, basisallocatie 00.26, begrotingsjaar 2006 type besluit van de vlaamse regering prom. 15/12/2006 pub. 27/02/2007 numac 2007035275 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overheveling van het krediet, ingeschreven onder basisallocatie 00.26 van het programma 24.60 CAO-provisie type besluit van de vlaamse regering prom. 01/12/2006 pub. 27/02/2007 numac 2007035261 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling van basisallocaties van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 type besluit van de vlaamse regering prom. 15/12/2006 pub. 27/02/2007 numac 2007035276 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende een gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder programma 24.60, basisallocatie 00.24, van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 15/02/2007 pub. 27/02/2007 numac 2007200612 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende beslissing inzake de erkenningsdossiers van 3 centra voor de validering van de vaardigheden in het kader van het samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied v

decreet

type decreet prom. 15/02/2007 pub. 27/02/2007 numac 2007200613 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tot wijziging van artikel 3 van het samenwerkingsakkoord van 29 april 2004 tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest betreffende de nadere regels voor de toekenning van tegemoetkomingen ter type decreet prom. 22/12/2006 pub. 27/02/2007 numac 2007035273 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Andesgemeenschap en haar lidstaten , anderzijds, ondertekend in Rome op 15 december 2003 (1) type decreet prom. 22/12/2006 pub. 27/02/2007 numac 2007035272 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de republieken Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua en Panama, anderzijds, ondertek

bericht

type bericht prom. -- pub. 27/02/2007 numac 2007095209 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Bericht van overdracht van een portefeuille van hypothecaire schuldvorderingen In toepassing van artikel 53 van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet wordt bekendgemaakt de overdracht van de portefeuille van hypothecaire sch Deze overdra

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/02/2007 numac 2007012091 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 14 februari 2007 is de heer Van Driessche, Patrick, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank van Gent ter vervanging van de heer Van Da

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 27/02/2007 numac 2007000181 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijzigingen Bij ministerieel besluit van 18 december 2006 wordt het ministerieel besl De vergu type vergunning prom. -- pub. 27/02/2007 numac 2007000184 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Opheffing Bij ministerieel besluit van 15 januari 2007 wordt de vergunning tot het ex type vergunning prom. -- pub. 27/02/2007 numac 2007000183 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Weigeringen Bij ministerieel besluit van 13 november 2006 wordt de vergunning om acti Bij mini type vergunning prom. -- pub. 27/02/2007 numac 2007000186 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Intrekking van de administratieve akte Bij ministerieel besluit van 12 december 2006 type vergunning prom. -- pub. 27/02/2007 numac 2007000180 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwingen Bij ministerieel besluit van 29 september 2006 wordt de vergunning tot De in ar

goedkeuringen

type goedkeuringen prom. -- pub. 27/02/2007 numac 2007095208 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Akte tot goedkeuring van een totale overdracht van de rechten en verplichtingen van een verzekeringsonderneming Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, van 19 december 2006, wordt De door de

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 27/02/2007 numac 2007200593 bron ministerie van het waalse gewest Ruimtelijke ordening. - Vernietiging door de Raad van State Bij arrest van de Raad van State nr. 166.516 van 11 januari 2007, Afdeling Administratie, XIIIe Kamer, wordt het ministerieel besluit van 28 juli 2000 vernietigd waarbij de heer Daniel

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. -- pub. 27/02/2007 numac 2007011082 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Huishoudelijk reglement van het Directiecomité De vastlegging van de vergaderingen Artikel 1. Het Directiecomité vergadert op uitnodiging van de Voorzitter en dit ten minste eenmaal per maand, behalve tijdens de maanden juli en augustus. Art. 2. De

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 27/02/2007 numac 2007200622 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige technici-wegentoezichters (niveau C) voor het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken Agentschap Infrastructuur (Vlaamse overheid) (ANV06029). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor to(...) 1. NEELS

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 27/02/2007 numac 2007014049 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen De rijschool « Pereaux », erkend onder nr. 2310, schaft drie volgende zetels van activiteit af : - Zetel nr. 2310-02, gelegen Allée Verte 5, te 46 - Zetel nr type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 27/02/2007 numac 2007014060 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorv Voor de r
^