B.S. Index van de publicaties van 28 februari 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 28/02/2007 numac 2007020017 bron brussels hoofdstedelijk parlement Commissievergaderingen Agenda Woensdag 28 februari 2007, om 14 u. 30 m. Commissie voor de Economische Zaken, belast met het Economisch Beleid, het Werkgelegenheidsbeleid en het Wet(...) - Interpellatie van Mevr. Françoise Schepmans (F) tot de heer Ben type wet prom. -- pub. 28/02/2007 numac 2007018027 bron vast comite van toezicht op de politiediensten Statuut van de directeur-generaal en van de leden van de Dienst Enquêtes van het Vast Comité van Toezicht op de Politiediensten De kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen hetgeen volgt : « Statuut van de directeur-generaal (...) Gelet op

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 06/02/2007 pub. 28/02/2007 numac 2007022079 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Technische Raad voor rolstoelen ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 26/01/2007 pub. 28/02/2007 numac 2007000082 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 15 september 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende de procedure voor de behandeling van de dossiers inzake tegemoetko type koninklijk besluit prom. 13/02/2007 pub. 28/02/2007 numac 2007012039 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor het type koninklijk besluit prom. 25/02/2007 pub. 28/02/2007 numac 2007003099 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanpassing van de lijst van ondernemingen onderworpen aan de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van het terrorisme en tot wijziging van h type koninklijk besluit prom. 25/02/2007 pub. 28/02/2007 numac 2007002032 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende vaststelling van de taalkaders van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 08/02/2007 pub. 28/02/2007 numac 2007022242 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de benoeming van de secretaris van de Nationale Raad van de Paramedische Beroepen type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/02/2007 numac 2007022203 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Hoge commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Hernieuwing van mandaten van leden Bij koninklijk besluit van 6 februari 2007 wor - de dam type koninklijk besluit prom. 26/01/2007 pub. 28/02/2007 numac 2007000093 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 10 juni 2006 tot bescherming van de economische mededinging type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/02/2007 numac 2007000209 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit d.d. 13 februari 2007 wordt de aanwijzing van de heer Truyens, Patrick, tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Begijnendijk/Rotselaar/Tremelo, me type koninklijk besluit prom. 13/02/2007 pub. 28/02/2007 numac 2007200511 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, tot wijziging van type koninklijk besluit prom. 26/01/2007 pub. 28/02/2007 numac 2007000081 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 15 september 2006 tot wijziging van artikel 13, § 3 van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende de procedure voor de behandeling van de d type koninklijk besluit prom. 13/02/2007 pub. 28/02/2007 numac 2007012053 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen in de aardappelverwerkende industrie die onder het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid ressorteren , van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoer type koninklijk besluit prom. 25/02/2007 pub. 28/02/2007 numac 2007000129 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van sommige voorwaarden voor personeelsleden van het administratief en logistiek kader van de politiediensten om in aanmerking te komen voor het ambt van directeur-generaal van de ondersteuning en het beheer van de federale type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/02/2007 numac 2007011058 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 19 juni 2006 wordt aan de heer Alain Scory, attaché bij de Stafdienst Informatie- en Communicatietechnologie, met ingang van 1 maart 2007, eervol ontslag uit zijn functies verl De heer type koninklijk besluit prom. 25/02/2007 pub. 28/02/2007 numac 2007003092 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van artikelen 210bis en 210ter van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/02/2007 numac 2007011057 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 17 juli 2006 wordt aan Mevr. Micheline Lasdin, attaché bij het Bureau van de Voorzitter, met ingang van 1 maart 2007, eervol ontslag uit haar functies verleend en wordt zij ger Mevr. L type koninklijk besluit prom. 25/02/2007 pub. 28/02/2007 numac 2007002031 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot aanwijzing van de organisaties bedoeld in artikel 4, 2° en 3°, van het koninklijk besluit van 6 februari 2007 houdende oprichting van de Federale Raad voor de Meerwaardeneconomie type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/02/2007 numac 2007011056 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 21 januari 2007 wordt aan de heer Jean Van Crombrugghe, adviseur-generaal bij de Stafdienst Informatie- en Communicatie-Technologie, met ingang van 1 maart 2007, eervol ontslag De heer type koninklijk besluit prom. 25/02/2007 pub. 28/02/2007 numac 2007003091 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende invoering van een elektronisch systeem van notificaties tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en sommige ministeriële officieren, openbare ambtenaren en andere personen type koninklijk besluit prom. 13/02/2007 pub. 28/02/2007 numac 2007200493 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/02/2007 numac 2007200608 bron ministerie van het waalse gewest Sociale actie Bij ministerieel besluit van 13 januari 2007 wordt de erkenning van de "Groupe Action Surendettement en Province de Luxembourg " als instelling voor schuldbemiddeling vanaf 16 oktober 2006 hernieuwd voor zes jaar, o(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/02/2007 numac 2007200609 bron ministerie van het waalse gewest Gezondheid Bij ministerieel besluit van 25 januari 2007 wordt de VZW "Maison médicale Portes Sud" van 1 januari 2007 tot 31 december 2010, onder het nummer 23, als geïntegreerde gezondheidsvereniging erkend. Bij ministerieel be type ministerieel besluit prom. 16/02/2007 pub. 28/02/2007 numac 2007000204 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot instelling van een Departementale Stagecommissie bij de FOD Binnenlandse Zaken voor de Nederlandstalige ambtenaren van de niveaus B, C en D type ministerieel besluit prom. 08/02/2007 pub. 28/02/2007 numac 2007011073 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/02/2007 numac 2007011072 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raadgevend Comité voor de telecommunicatie Bij ministerieel besluit van 8 februari 2007 wordt benoemd tot voorzitter van het raadgevend comité voor de telecommunicatie : Stevens, David Johan, geboren te Leuven, op 16 april 1975. type ministerieel besluit prom. 15/02/2007 pub. 28/02/2007 numac 2007022254 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot bepaling van de modellen van berichten en inlichtingen beoogd in artikel 23ter van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen type ministerieel besluit prom. 26/02/2007 pub. 28/02/2007 numac 2007003090 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vastlegging van het modelbericht bedoeld in artikel 210bis van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type ministerieel besluit prom. 16/02/2007 pub. 28/02/2007 numac 2007000203 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot instelling van een Departementale Stagecommissie bij de FOD Binnenlandse Zaken voor de Franstalige ambtenaren van de niveaus B, C en D type ministerieel besluit prom. 19/02/2007 pub. 28/02/2007 numac 2007012044 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vaststelling van de plaatsen erkend als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 7 november 1966 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, lucht type ministerieel besluit prom. 26/02/2007 pub. 28/02/2007 numac 2007003083 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar - 4 maart 2007-2012 en de Staatsbon op 8 jaar - 4 maart 2007-2015 type ministerieel besluit prom. 29/01/2007 pub. 28/02/2007 numac 2007200619 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit waarbij de vangst van bepaalde vissen gedurende de sluitingsperiode tijdelijk toegelaten is in de vijvers van "Bologne" en "du Moulin", te Habay-la-Neuve type ministerieel besluit prom. 26/02/2007 pub. 28/02/2007 numac 2007003093 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot bepaling van het model der berichten en kennisgevingen als bedoeld in de artikelen 93ter en 93quinquies van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde en in de artikelen 433 en 435 van het Wetboek van de inkomstenbela type ministerieel besluit prom. 26/02/2007 pub. 28/02/2007 numac 2007003089 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit met betrekking tot de aanduiding van de dienst bevoegd voor het ontvangen van de berichten en het afleveren van de ontvangstmeldingen in het kader van het systeem van elektronische notificaties tussen de Federale Overheidsdienst Finan

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 10/11/2006 pub. 28/02/2007 numac 2007035282 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende tweede overschrijving van kredieten tussen basisallocaties in uitvoering van artikel 166 van het decreet van 23 december 2005 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaa type besluit van de vlaamse regering prom. 19/01/2007 pub. 28/02/2007 numac 2007035288 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 oktober 2000 tot vaststelling van de niveaus, de graden en de daaraan verbonden salarisschalen van het administratief en technisch personeel van de universiteiten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/01/2007 pub. 28/02/2007 numac 2007035287 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari 2003 houdende vaststelling van de loopbaanstructuur en van de salarisschalen van het administratief en technisch personeel van de hogescholen in de Vlaam

bericht

type bericht prom. -- pub. 28/02/2007 numac 2007200636 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 19 januari 2007 in zake Zahra Kazaj tegen het openbaar centrum voor maatschappelijke welzijn van Anderlecht, waarvan de expeditie 1. « Sc type bericht prom. -- pub. 28/02/2007 numac 2007003097 bron federale overheidsdienst financien Bericht De Minister van Financiën deelt mede dat hij overeenkomstig artikel 5, type bericht prom. -- pub. 28/02/2007 numac 2007200630 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 9 januari 2007 in zake het openbaar ministerie tegen J.L., waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekomen op 2 « Worde type bericht prom. -- pub. 28/02/2007 numac 2007003098 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit Directe belastingen Bericht aan de instellingen die gemachtigd zijn kwijtschriften uit te reiken voor giften die de schenker van zijn totale belastbare netto-inkomen kan aftrekken O Bovendien, mo

document

type document prom. -- pub. 28/02/2007 numac 2007020018 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Commissievergaderingen Agenda Donderdag 1 maart 2007 na afloop van de verenigde commissies voor de Gezondheid en de Sociale Zaken Commissie voor de Gezondheid Mondelinge vraag v(...) Voorstel van resolutie (van Mevr. Fatiha Saïdi, Mevr. Carla Dejongh type document prom. -- pub. 28/02/2007 numac 2007022216 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie Namen, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk be Bij hetz type document prom. -- pub. 28/02/2007 numac 2007022195 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - College van geneesheren voor weesgeneesmiddelen. - Duodopa, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Aanduiding van de leden Bij ministeriële beslissing van 1 februari 20 type document prom. -- pub. 28/02/2007 numac 2007022215 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie West-Vlaanderen, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij konin Bij hetz type document prom. -- pub. 28/02/2007 numac 2007022219 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie Waals-Brabant, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninkli Bij het type document prom. -- pub. 28/02/2007 numac 2007022217 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie Henegouwen, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklij Bij het

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 28/02/2007 numac 2007200586 bron ministerie van de franse gemeenschap Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het hoger onderwijs. - Aanstelling Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 december 2006, worden in artikel 9 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 28/02/2007 numac 2007200578 bron ministerie van de franse gemeenschap Beroepsbekendheid. - Toekenningen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 oktober 2005, met uitwerking op 15 september 2005, wordt een beroepsbekendheid met betrekking tot het ambt van meester-assistent voor de te geven cur Bij besl type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 28/02/2007 numac 2007200562 bron ministerie van de franse gemeenschap Beroepsbekendheid. - Erkenning Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 januari 2007 dat uitwerking heeft met 16 november 2006, is de beroepsbekendheid met betrekking tot het ambt van meester-assistent voor de te begeven curs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 28/02/2007 numac 2007200584 bron ministerie van de franse gemeenschap Hernieuwing van erkenning Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 januari 2007, wordt de erkenning die aan de "ASBL Service d'aide sociale aux justiciables de l'arrondissement de Namur", rue Armée Grouchy 20B, te Bij hernieuwing v type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 28/02/2007 numac 2007200585 bron ministerie van de franse gemeenschap Erkenning. - Hernieuwing Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 januari 2007, wordt de erkenning die aan de "ASBL Service d'aide sociale aux justiciables et aux victimes Liège-II", rue Saint-Lambert 84, te 4040 H Het aantal gedeti type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/01/2007 pub. 28/02/2007 numac 2007029015 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 september 2005 houdende benoeming van de leden en de voorzitter van de Hoge Raad voor studietoelagen en studieleningen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 28/02/2007 numac 2007200583 bron ministerie van de franse gemeenschap Erkenning Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 januari 2007 wordt de « A.S.B.L. APRES », Alsembergsesteenweg 303, te 1190 Brussel vanaf 1 januari 2007 voor vier jaar erkend als dienst voor sociale hulpverlening aan gedet Het a type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/12/2006 pub. 28/02/2007 numac 2007200579 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende erkenning van het plaatselijk netwerk voor openbare lectuurvoorziening van Ourthe-Amblève en tot opheffing van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 december 2003 houdende e

erratum

type erratum prom. -- pub. 28/02/2007 numac 2007011052 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 27 december 2006 dient op bladzijde 74769 in de Nederlandstalige tekst gelezen te worden « de heer Fabrice de Patoul » i.p.v. « Mevrouw Micheline De Patoul ». type erratum prom. 10/11/2006 pub. 28/02/2007 numac 2007200623 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van Boek I van het Milieuwetboek betreffende de evaluatie van de milieueffecten van projecten. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/02/2007 numac 2007022202 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 6 februari 2007, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/02/2007 numac 2007022214 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 6 februari 2007, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wo type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/02/2007 numac 2007022213 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de Dienst voor administratieve controle. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 6 februari 2007, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wo Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/02/2007 numac 2007022200 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Raad voor advies inzake revalidatie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 6 februari 2007, dat in werking tr Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/02/2007 numac 2007022252 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Algemene raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 8 februari 2007, dat in werking treedt de dag van deze bekend Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/02/2007 numac 2007022218 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 2 februari 200 Bij h

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 28/02/2007 numac 2007009212 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtsdeurwaarders. - Vacante betrekking - gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Veurne : 1 . De kandidaat voor een ambt van gerechtsdeurwaarder richt zijn aanvraag bij een ter post aangetekende brie(...) « FOD Justitie, Directoraat- type vacante bettreking prom. -- pub. 28/02/2007 numac 2007009205 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier : - bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent : 1; - bij de arbeidsrechtbank te Charleroi : 1; - adjunct-griffier : - bij de rechtbank van eerste aanleg te Bergen : 2; - sec - adjunct-secretaris bij type vacante bettreking prom. -- pub. 28/02/2007 numac 2007009213 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Belangrijke mededeling Wijziging van artikel 287 van het Gerechtelijk Wetboek, in werking getreden op 1 januari 2004 Elke kandidatuur voor een benoeming (zie opsomming in artikel 58bis, 1°, van het Gerechtelij type vacante bettreking prom. -- pub. 28/02/2007 numac 2007012073 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken als werknemer-arbeider bij het arbeidshof van Bergen, ter vervanging van de heer Fabrice Lamarque De betrokken organ De voor type vacante bettreking prom. -- pub. 28/02/2007 numac 2007012072 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken als werknemer-arbeider bij het arbeidshof van Brussel, ter vervanging van de heer Jean-Pierre Molenberg De betrokke De voord type vacante bettreking prom. -- pub. 28/02/2007 numac 2007012071 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het arbeidshof van Brussel, ter vervanging van de heer Victor Heckmus De betrokken organisaties w De voord type vacante bettreking prom. -- pub. 28/02/2007 numac 2007012078 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Doornik, ter vervanging van de heer Walter Gaeremynck De betrokken organisa De voord type vacante bettreking prom. -- pub. 28/02/2007 numac 2007015018 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Oproep tot kandidaten voor een betrekking als senior deskundige De Directie generaal Ontwikkelingssamenwerking financiert de aanwerving door de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) van een senior deskundige. De kandidaat voor een post se(...) • Titula

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 28/02/2007 numac 2007009206 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 14 februari 2007 is een einde gesteld aan de functies van Mevr. De Clercq, B., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent, met ingang van 31 december 2006 's avonds. Betrokkene mag haar aa Bij konink

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 28/02/2007 numac 2007200567 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector. - College voor vergunning en controle. - Vergunning Beslissing van 13 december 2006 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door de "ASBL Office de Radi Gelet op het de type vergunning prom. -- pub. 28/02/2007 numac 2007000185 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Intrekking Bij ministerieel besluit van 19 oktober 2006, wordt de vergunning tot het type vergunning prom. -- pub. 28/02/2007 numac 2007000187 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunningen tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 29 september 2006 wordt de vergunning tot het organise De vergu type vergunning prom. -- pub. 28/02/2007 numac 2007200556 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector. - College voor vergunning en controle Vergunning Beslissing van 10 januari 2007 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door de "ASBL Tuner Factory" Gelet op het decree type vergunning prom. -- pub. 28/02/2007 numac 2007000027 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 16 januari 2007 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823, houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verle type vergunning prom. -- pub. 28/02/2007 numac 2007000182 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Uitbreidingen Bij ministerieel besluit van 19 oktober 2006 wordt artikel 2 van het mi «

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 28/02/2007 numac 2007015023 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overhandiging van geloofsbrieven Op 14 februari 2007 hebben H.E. de Heer Jeannot Rakotomalala, de Heer Isan M. Mustafaev, Mevr. Nabeela Abdulla Al-Mulla en de Heer Abdulwhab Mohmmed Alshawkani de eer gehad aan de Koning, in officiële audiëntie, H.E.

document - btw

type document - btw prom. -- pub. 28/02/2007 numac 2007003084 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 gewijzigd door de programmawet van 6 juli 1989 Het Waalse Gewest is voornemens uit(...) Gemeente Brunehaut (vroeger Hollain) Een perceel gr

indexcijfer van de prijzen

type indexcijfer van de prijzen prom. -- pub. 28/02/2007 numac 2007040302 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand februari 2007 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand februari 2007, 105,77 punten bedraagt, teg Het gezo
^