B.S. Index van de publicaties van 1 maart 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 09/02/2006 pub. 01/03/2007 numac 2007015017 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Benelux-Staten en de Zwitserse Bondsstaat betreffende de overname van onregelmatig binnengekomen of verblijvende personen, Uitvoeringsprotocol en Bijlagen 1 en 2, ondertekend te Bern op 12 december 20

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/03/2007 numac 2007000205 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit d.d. 7 februari 2007 wordt de aanwijzing van de heer Vanreusel, Roland, tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Brussel/Elsene, met ingang van 25 type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/03/2007 numac 2007022246 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Hoge commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Hernieuwing van de voorzitter Bij koninklijk besluit van 2 februari 2007, dat uit type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/03/2007 numac 2007002030 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie **** eretekens Bij koninklijk besluit van 13 februari 2007 wordt het burgerlijk ereteken aan de **** ambtenaar toegekend : Voor 35 jaar dienst : Het Kruis 1 **** klasse : Mevr. **** ****, ****, **** type koninklijk besluit prom. 09/01/2007 pub. 01/03/2007 numac 2007000065 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de legitimatiekaarten van de politieambtenaren en van de leden van het administratief en logistiek kader van de Algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie type koninklijk besluit prom. 25/02/2007 pub. 01/03/2007 numac 2007011083 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter, de voltijdse leden en de deeltijdse leden van de Raad voor de Mededinging type koninklijk besluit prom. 02/02/2007 pub. 01/03/2007 numac 2007022233 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juli 1997 betreffende zuiverheidseisen voor additieven die in voedingsmiddelen mogen worden gebruikt type koninklijk besluit prom. 27/02/2007 pub. 01/03/2007 numac 2007014077 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van de dienst ombudsman voor telecommunicatie

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 01/03/2007 numac 2007022277 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Pensionering Bij ministerieel besluit van 31 januari 2007 wordt, met ingang van 1 december 2006, de heer Carlo Matthias, attaché , toegelaten tot het definitief vroegtijdig pensioen. Bij hetzelfde besluit wordt de bet(...) type ministerieel besluit prom. 02/02/2007 pub. 01/03/2007 numac 2007009170 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot aanstelling van de preventieadviseur van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk bij het Belgisch Staatsblad

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 26/01/2007 pub. 01/03/2007 numac 2007035285 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 betreffende de exploitatie en de tarieven van de VVM type besluit van de vlaamse regering prom. 26/01/2007 pub. 01/03/2007 numac 2007035292 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de samenstelling van de strategische adviesraad Ruimtelijke Ordening - Onroerend Erfgoed type besluit van de vlaamse regering prom. 29/09/2006 pub. 01/03/2007 numac 2007035313 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het secretariaat van de MORA en tot inwerkingtreding van het decreet van 7 juli 2006 houdende de oprichting van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 15/12/2006 pub. 01/03/2007 numac 2007035290 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende overschrijving van kredieten tussen basisallocaties in uitvoering van artikel 166 van het decreet van 23 december 2005 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 type besluit van de vlaamse regering prom. 24/11/2006 pub. 01/03/2007 numac 2007035314 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de werking van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 26/01/2007 pub. 01/03/2007 numac 2007035286 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997 betreffende de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs en het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2002 betreffende de organisatie van ont type besluit van de vlaamse regering prom. 12/01/2007 pub. 01/03/2007 numac 2007035301 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2001 ter uitvoering van het decreet van 19 december 1997 betreffende het algemeen welzijnswerk type besluit van de vlaamse regering prom. 15/12/2006 pub. 01/03/2007 numac 2007035304 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de verdeling van de tweede en derde schijf van het provisioneel krediet ingeschreven onder organisatieafdeling 39, programma 10 - provisionele krediet, basisallocatie 11.11 van de algemene uitgavenbegroting van de

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 25/01/2007 pub. 01/03/2007 numac 2007200621 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij beslist wordt een effectenonderzoek te laten doorvoeren met betrekking tot het voorontwerp van herziening van de gewestplannen Luik en Hoei-Borgworm met het oog op de opneming van een ontginningsgebied voor de plaats

bericht

type bericht prom. -- pub. 01/03/2007 numac 2007022262 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht omtrent het bepalen van de migratieperiode van trekvogels. Uitvoering van het ministerieel besluit van 3 april 2006 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza De migratieperiode van trekvogels, bedoeld onder ar

document

type document prom. -- pub. 01/03/2007 numac 2007012090 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidsrechtbank te Charleroi Op 13 februari 2007 werd de heer Ooms, Marcel, rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij de arbeidsrechtbank te Charleroi, door de Eerste Voorzitter van deze rechtbank aangewezen o type document prom. -- pub. 01/03/2007 numac 2007022247 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden type document prom. -- pub. 01/03/2007 numac 2007022251 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie Henegouwen, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninkli Bij hetz type document prom. -- pub. 01/03/2007 numac 2007022248 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie Vlaams-Brabant, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koni Bij het type document prom. -- pub. 01/03/2007 numac 2007021016 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Deelname aan het onderzoeksprogramma « Wetenschap voor een duurzame ontwikkeling » I. Inleiding De Ministerraad heeft op 4 maart 2005 de uitvoering goedgekeurd van het onderzoeksprogramma (...) De operationele directie en het beheer van het programma type document prom. -- pub. 01/03/2007 numac 2007018036 bron raad van state Controle van de verkiezingsuitgaven Gemeenteraadsverkiezingen te Sint-Pieters-Woluwe. - Beroep Bij de Raad van State is beroep ingesteld door de heer Jacques Vandenhaute. In zake : controle van de verkiezingsuitgaven. Gemeenteraadsverkiezi Eenieder kan

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/01/2007 pub. 01/03/2007 numac 2007200544 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de gevallen waarin het « Fonds Ecureuil » geldvoorschotten voor het jaar 2007 kan toekennen.

erratum

type erratum prom. -- pub. 01/03/2007 numac 2007011084 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 19 januari 2007 dient op bladzijde 2420 in de Nederlandstalige tekst gelezen te worden « de heer Philippe Lengler » i.p.v. « de heer Philippe Langler ».

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/03/2007 numac 2007022250 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Nationale raad voor kwaliteitspromotie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 6 februari 2007, dat in werkin Bij hetz type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/03/2007 numac 2007022244 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Algemeen beheerscomité. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 8 februari 2007, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt eervol ontslag uit hun ma Bij hetzelf type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/03/2007 numac 2007022249 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Nationale raad voor kwaliteitspromotie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 6 februari 2007, dat in werkin Bij hetz type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/03/2007 numac 2007022245 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Beheerscomité van de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 2 februari 2007, dat Bij het

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 01/03/2007 numac 2007009215 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 5 december 2006, dat in werking treedt op de datum van 31 maart 2007, is aan de heer Verhaeghe, X., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Harel Het is

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 01/03/2007 numac 2007000189 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Weigeringen Bij ministerieel besluit van 9 januari 2007 wordt de vergunning tot he Bij mini type vergunning prom. -- pub. 01/03/2007 numac 2007000188 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwingen Bij ministerieel besluit van 9 september 2006 wordt de vergunning tot het or type vergunning prom. -- pub. 01/03/2007 numac 2007000190 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Intrekkingen Bij ministerieel besluit van 19 oktober 2006 wordt de vergunning tot Bij mini

vonnis

type vonnis prom. -- pub. 01/03/2007 numac 2007009188 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Wetgeving en Fundamentele Rechten en Vrijheden Uittreksel overeenkomstig artikel 118 van het Burgerlijk Wetboek Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Bergen gegeven op 24 mei 2006, is ten verzoeke van : het getuigenverho

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 01/03/2007 numac 2007012089 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

gerechtelijk wetboek

type gerechtelijk wetboek prom. -- pub. 01/03/2007 numac 2007018033 bron hoge raad voor de justitie Aanstelling Met toepassing van artikel 259bis -5,

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 01/03/2007 numac 2007009214 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Namen De aanwijzing van Mevr. Bourgeois, C., onderzoeksrechter in rechtbank van eerste aanleg te Namen, tot ondervoorzitter in deze rechtbank, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar, met ingang van 1 januari 2

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 01/03/2007 numac 2006054443 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Baudoux, Louis Baudoux, Louis François Jules Marie Ghislain, ongehuwd, geboren te Cha Alvorens te
^