B.S. Index van de publicaties van 14 maart 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 14/02/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007003126 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende eindregeling van de begrotingen van de instellingen van openbaar nut van het jaar 1997 type wet prom. 14/02/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007003127 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende eindregeling van de begrotingen van de instellingen van openbaar nut van het jaar 1998 type wet prom. 23/01/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007009223 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van artikel 46bis van het Wetboek van strafvordering type wet prom. 02/02/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007003088 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende eindregeling van de begrotingen van de diensten van algemeen bestuur van de Staat van het jaar 2005 en van Staatsdiensten met afzonderlijk beheer van voorgaande jaren type wet prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007200604 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/03/2007 numac 2007021018 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale Wetenschappelijke Instellingen. - Personeel Bij koninklijk besluit van 27 januari 2006 wordt de heer De Cat, Peter, geboren op 19 juni 1974, assistent met mandaat bij de Koninklijke Sterrenwacht van België, met ingang van 1 november 200 Bij k type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/03/2007 numac 2007021019 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale Wetenschappelijke Instellingen. - Personeel Bij koninklijk besluit van 14 juni 2006 wordt de heer De Meyer, Marc, geboren op 3 februari 1960, hoofd van een afdeling bij het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, met ingang van 1 maart 20 Bij ko type koninklijk besluit prom. 28/02/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007011041 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de elektromagnetische compatibiliteit type koninklijk besluit prom. 02/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007002039 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/03/2007 numac 2007021021 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale Wetenschappelijke Instellingen. - Personeel Bij koninklijk besluit van 13 oktober 2006 wordt de heer Rezabek, Oleg, geboren op 19 november 1974, vast benoemd tot attaché bij de Koninklijke Sterrenwacht van België met ingang van 1 mei 20 Bij k type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/03/2007 numac 2007012113 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 2 maart 2007 wordt aan de heer Vleeschdrager, Eddy, op het einde van de maand augustus 2007, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt Belanghe type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/03/2007 numac 2007012116 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 2 maart 2007 wordt aan de heer Cloostermans, Herman, op het einde van de maand juli 2007, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van Belanghe type koninklijk besluit prom. 26/01/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007022234 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot toewijzing van een vakrichting aan de leidende ambtenaren van niveau A van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/03/2007 numac 2007021020 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale Wetenschappelijke Instellingen. - Personeel Bij koninklijk besluit van 2 september 2004 wordt Mevr. Van Schuylenbergh, Patricia, geboren op 4 januari 1964, attaché met mandaat bij het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, benoemd tot at Bij ko type koninklijk besluit prom. 26/01/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007022236 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende integratie van sommige ambtenaren van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering in de loopbaan van niveau A type koninklijk besluit prom. 15/02/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007014078 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit dat de afschaffing van overweg nr. 22 op de spoorlijn 43 Angleur-Marloie te Esneux machtigt mits het bouwen van een overbrugging en dat de onmiddellijke inbezitneming van de percelen nodig voor de bouw van voornoemde overbrugging van op type koninklijk besluit prom. 30/01/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007022269 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot bepaling van de taalkaders in de centrale diensten van de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers type koninklijk besluit prom. 02/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007000150 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit met betrekking tot de leden van de diensten voor beleidsondersteuning bij de federale politie type koninklijk besluit prom. 02/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007000152 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 13/02/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007022313 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen. type koninklijk besluit prom. 26/01/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007022235 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 1999 tot toekenning aan de geneesheren-ambtenaren van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, van een toelage ter compensatie van het verbod tot uitoefening v

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007012074 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot oprichting van het Paritair leercomité voor de elektriciens : installatie en distributie type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/03/2007 numac 2007021017 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen Bij ministerieel besluit van 26 januari 2007 : - het mandaat verleend aan de heer Devisch, René, om de Klasse voor Morele en Politieke Wetenschappen te vertegenwoordigen in de schoot van de Be - De hee type ministerieel besluit prom. 23/02/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007011097 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 37 houdende bevestiging van erkenning van een onderneming gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 23/02/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007011098 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 38 houdende schrapping en bevestiging van erkenning van ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 23/02/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007011099 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot verlenging van het ministerieel besluit van 13 februari 2004 houdende toekenning aan de NV C-POWER van een vergunning voor de aanleg van twee elektriciteitskabels van 150 kV voor de aansluiting op het elektriciteitsnet van de inst type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/03/2007 numac 2007200769 bron ministerie van het waalse gewest Plaatselijke besturen Bij ministerieel besluit van 20 februari 2007 worden de volgende beslissingen goedgekeurd : - de beslissing van 23 november 2006 waarbij de raad van bestuur van de CVBA "Société intercommunale pour la distribution - de beslissi type ministerieel besluit prom. 06/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007000151 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 september 2001 betreffende het overdragen van sommige bevoegdheden van de Minister van Binnenlandse Zaken aan bepaalde overheden van de federale politie en van het ministerieel besluit

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/10/2006 pub. 14/03/2007 numac 2007031105 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1998 betreffende de overlegging aan de Regering van de akten van de gemeenteoverheden met het oog op de uitoefening type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/02/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007031109 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een toelage aan de VZW « Rire et Grandir - Groeien en Lachen » voor het jaar 2007

decreet

type decreet prom. 15/02/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007200750 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van het opschrift van afdeling 2, hoofdstuk IV, titel I, van Boek I en de artikelen 7 en 12 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium

document

type document prom. -- pub. 14/03/2007 numac 2007200737 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franstalige Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Bij besl type document prom. -- pub. 14/03/2007 numac 2007020032 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Commissievergadering Agenda Donderdag 15 maart 2007, om 14 u. 30 m. Commissie voor de Gezondheid Voorstel van resolutie (van Mevr. Fatiha Saïdi, Mevr. Carla Dejonghe en de heer (...) Voorzetting van de bespreking. - Stemmingen. type document prom. -- pub. 14/03/2007 numac 2007012100 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidsrechtbank te Charleroi Op 20 februari 2007 werd de heer Franquin, André, rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank te Charleroi, door de eerste voorzitter van deze rechtbank aangewezen om het

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/01/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007200712 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 juli 2005 tot benoeming van de voorzitters en de personeelsleden die de Interzonale en de Zonale Affectatiecommissies samenstel type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/01/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007200739 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de vorm en de nadere regels voor de overzending van het activiteitenverslag van de psycho-medisch-sociale centra, met toepassing van artikel 41, § 4, van het decreet van 14 juli 2

erratum

type erratum prom. 08/02/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007022343 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 oktober 1997 betreffende cosmetica. - Erratum

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 14/03/2007 numac 2007020034 bron brussels hoofdstedelijk parlement Commissievergadering Agenda Donderdag 15 maart 2007, om 14 u. 30 m. Commissie voor de Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, Externe Betrekkingen en Algemene Zaken - Voorstel van (...) Voortzetting van de bespreking. - Stemmingen. - Voorstel van ordonna type beschikking prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007031103 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 23 juli 1992 betreffende de gewestbelasting ten laste van bezetters van bebouwde eigendommen en houders van een zakelijk recht op sommige onroerende goederen type beschikking prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007031104 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende de bescherming van het leefmilieu tegen de eventuele schadelijke effecten en hinder van niet-ioniserende stralingen

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/03/2007 numac 2007012119 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 2 maart 2007 is de heer Meseure, Danny, benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever, bij het arbeidshof van Gent ter vervanging van de heer Davin, Guy, wiens mandaat hij type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/03/2007 numac 2007022319 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Beheerscomité Ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid Bij koninklijk besluit van 15 februari 2007, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking : - wordt eervol ontslag - wordt Mevr. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/03/2007 numac 2007012117 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 2 maart 2007 is de heer Dumont, Roel, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank van Hasselt ter vervanging van Mevr. Lacroix, Brigitte, wier man

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 14/03/2007 numac 2007012118 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Brugge, ter vervanging van de heer Danny Meseure De betrokken organisaties De voord type vacante bettreking prom. -- pub. 14/03/2007 numac 2007012114 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het arbeidshof van Antwerpen, ter vervanging van de heer Eddy Vleeschdrager vanaf 28 augustus 2007 type vacante bettreking prom. -- pub. 14/03/2007 numac 2007012115 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het arbeidshof van Antwerpen, ter vervanging van de heer Herman Cloostermans vanaf 11 juli 2007 D De voord

lijst

type lijst prom. 16/02/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007011086 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket

gerechtelijk wetboek

type gerechtelijk wetboek prom. -- pub. 14/03/2007 numac 2007018042 bron hoge raad voor de justitie Aanwijzing van een Bureaulid Overeenkomstig artikel 259bis -4, van het Gerechtelijk Wetboek heeft de Hoge Raad voor de Justitie op 7 maart 2007 Mevr. Malmendier, Christiane, lid-magistraat van de Hoge Raad voor de Justitie, aangewezen als bureau Mevr.

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 14/03/2007 numac 2007200771 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige verkeersleiders (niveau C) voor de afdeling Scheepvaartbegeleiding van de Vlaamse overheid (ANV06051). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. MARTINAT, MYRIA(...) 2. DUFOOR, type bericht van selor prom. -- pub. 14/03/2007 numac 2007200772 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Selectie van **** verpleegkundige-controleurs (niveau ****) voor de Rijksdienst voor ziekte- en **** (****06027). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot(...) 1. ****,

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 14/03/2007 numac 2007054483 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van De Vos, Octavie De Vos, Octavie Angèle, weduwe van Van Cauwenberge, Joseph, geboren te Alvorens te
^