B.S. Index van de publicaties van 15 maart 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 26/01/2007 pub. 15/03/2007 numac 2007011067 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende het verbod op de commerciële productie van en handel in honden- en kattenbont en hiervan afgeleide producten

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/03/2007 numac 2007007059 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Aanstelling van officieren gesproten uit de bijzondere werving Bij koninklijk besluit ****. 6340 van 21 december 2006 : Landmacht De kandidaat-beroepsofficieren van de bijzondere werving, van wie de namen volgen, worden op 26 ****, ****; **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/03/2007 numac 2007007060 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Opname in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 6341 van 21 december 2006 wordt de aanvullingsluitenant S. Sterckx, op 31 december 2006 als beroepsofficier opgenomen in het korps van de administra type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/03/2007 numac 2007007068 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 6375 van 18 januari 2007 wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren Hij gaat op de type koninklijk besluit prom. 02/02/2007 pub. 15/03/2007 numac 2007022268 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot toewijzing van een vakrichting aan de leidende ambtenaren van niveau A van de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/03/2007 numac 2007007069 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Pensioneringen **** koninklijk besluit ****. 6376 van 18 januari 2007, wordt kolonel **** ****. ****, op 1 januari 2008 tot het **** toegelaten, in toepassing der samengeordende wetten op de militaire pens Bij **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/03/2007 numac 2007007058 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Aanstelling van kandidaat-beroepsofficieren in de **** **** koninklijk besluit ****. 6338 van 21 december 2006 : Landmacht **** leerling van de 158**** promotie van de polytechnische faculteit van de Koninklijke **** **** **** De **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/03/2007 numac 2007007063 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Aanwijzing. - Aanstelling **** koninklijk besluit ****. 6346 van 21 december 2006 wordt de aanwijzing van generaal ****. **** ****, ****., vleugeladjudant van de Koning, voor het ambt van Chef **** voor één jaar **** **** **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/03/2007 numac 2007007066 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale **** Bij koninklijk besluit ****. 6372 van 18 januari 2007, wordt luitenant-kolonel-vlieger ****. **** bevorderd tot Commandeur in de **** voor « De uitzonderlijke verdiensten bewezen **** **** **** type koninklijk besluit prom. 29/01/2007 pub. 15/03/2007 numac 2007009254 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toewijzing van een vakrichting aan de ambtenaren van niveau A van de Federale Overheidsdienst Justitie type koninklijk besluit prom. 15/02/2007 pub. 15/03/2007 numac 2007022299 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 oktober 1997 betreffende nieuwe voedingsmiddelen en nieuwe voedselingrediënten type koninklijk besluit prom. 15/02/2007 pub. 15/03/2007 numac 2007022297 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 april 2003 inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/03/2007 numac 2007007061 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervolle ontslagverleningen Bij koninklijk besluit nr. 6342 van 21 december 2006, wordt aan de heer Erik Van Steenberge, attaché, op 1 juni 2007 eervol ontslag uit zijn ambt verleend, met aanspraak op een rustpensioen. Hij Bij konink type koninklijk besluit prom. 02/02/2007 pub. 15/03/2007 numac 2007022267 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende de vaststelling van bijzondere geldelijke bepalingen toepasselijk op sommige ambtenaren van niveau 1 bij de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers en betreffende de integratie van hun bijzondere loopbaan in de loopbaan type koninklijk besluit prom. 07/03/2007 pub. 15/03/2007 numac 2007002026 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot organisatie van de vergelijkende selectie en de indiensttreding in het federaal administratief openbaar ambt van sommige statutaire ambtenaren van de autonome overheidsbedrijven type koninklijk besluit prom. 01/03/2007 pub. 15/03/2007 numac 2007022337 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 15/02/2007 pub. 15/03/2007 numac 2007022298 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 september 2005 houdende uitvoering van artikel 5bis van de wet van 28 juli 1981 houdende goedkeuring van de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende d type koninklijk besluit prom. 15/02/2007 pub. 15/03/2007 numac 2007022301 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1977 tot vaststelling van de procedure voor inschrijving op de lijsten van toevoegsels en van contaminanten alsmede voor wijzigingen van diezelfde lijsten type koninklijk besluit prom. 15/02/2007 pub. 15/03/2007 numac 2007022300 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 1979 tot vaststelling van de procedure voor inschrijving op de lijsten van toegelaten stoffen in de voorwerpen en stoffen bestemd om met voedingsmiddelen in contact te komen alsmed type koninklijk besluit prom. 25/02/2007 pub. 15/03/2007 numac 2007022325 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de representatieve beroepsorganisaties van de genee type koninklijk besluit prom. 09/03/2007 pub. 15/03/2007 numac 2007003132 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit nr. 55 met betrekking tot de regeling voor belastingplichtigen die een BTW-eenheid vormen type koninklijk besluit prom. 15/02/2007 pub. 15/03/2007 numac 2007022296 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2004 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/02/2007 pub. 15/03/2007 numac 2007022288 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 22/02/2007 pub. 15/03/2007 numac 2007022290 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 22/02/2007 pub. 15/03/2007 numac 2007022291 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van een stagemeester in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 22/02/2007 pub. 15/03/2007 numac 2007022292 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van een stagemeester in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 22/02/2007 pub. 15/03/2007 numac 2007022287 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/03/2007 numac 2007002033 bron regie der gebouwen Personeel. - Opruststellingen Bij ministerieel besluit van 6 september 2006, is aan de heer Feltes, Roger Jean Marie, ambtenaar van de klasse A2 bij de Waalse Diensten 2, directie te Aarlen, eervol ontslag uit zijn functies verleend met ingang Hij mag type ministerieel besluit prom. 22/02/2007 pub. 15/03/2007 numac 2007022285 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 22/02/2007 pub. 15/03/2007 numac 2007022289 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 22/02/2007 pub. 15/03/2007 numac 2007022284 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 22/02/2007 pub. 15/03/2007 numac 2007022278 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van een ziekenhuisdienst voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. 22/02/2007 pub. 15/03/2007 numac 2007022279 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. 22/02/2007 pub. 15/03/2007 numac 2007022281 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 22/02/2007 pub. 15/03/2007 numac 2007022280 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. 22/02/2007 pub. 15/03/2007 numac 2007022283 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 22/02/2007 pub. 15/03/2007 numac 2007022282 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 22/02/2007 pub. 15/03/2007 numac 2007022286 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 01/03/2007 pub. 15/03/2007 numac 2007022334 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 juni 2000 tot vaststelling van de tegemoetkoming bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoö

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 15/03/2007 numac 2007031124 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Toelating tot de stage Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 december 2006 worden de volgende personen toegelaten tot de stage in de hoedanigheid van onderluitenant bij de Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp m Voor de type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/02/2007 pub. 15/03/2007 numac 2007031089 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de wijziging van de statuten van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 16/02/2007 pub. 15/03/2007 numac 2007035379 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 1993 tot vaststelling van de algemene regels inzake het verlenen van vergunningen en erkenningen door het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Person

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 01/03/2007 pub. 15/03/2007 numac 2007200767 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een personeelslid dat bevoegd is om toe te zien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de transport en commun de Charleroi" type besluit van de waalse regering prom. 01/03/2007 pub. 15/03/2007 numac 2007200768 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de samenstelling van de "Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable"

decreet

type decreet prom. 08/02/2007 pub. 15/03/2007 numac 2007200751 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de eindregeling van de begroting van het Waalse Gewest voor het jaar 2000 type decreet prom. 18/12/2006 pub. 15/03/2007 numac 2007033015 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet inzake het hergebruik van overheidsdocumenten

bericht

type bericht prom. -- pub. 15/03/2007 numac 2007200791 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 13 februari 2007 in zake « Ethias Verzekering » tegen de NV « Corona Direct », waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitrageh 1.

document

type document prom. -- pub. 15/03/2007 numac 2007031107 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Toelating tot de stage Bij besluit van de Brusselse Hoofstedelijke Regering van 27 december 2006 worden de volgende personen toegelaten tot de stage in de hoedanigheid van onderluitenant bij de Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp me Voor de

arrest

type arrest prom. 13/11/2006 pub. 15/03/2007 numac 2007022272 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid voor het jaar 2005 type arrest prom. 13/11/2006 pub. 15/03/2007 numac 2007022266 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid voor het jaar 2006

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/03/2007 numac 2007007067 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoeming in de **** van kandidaat-**** **** koninklijk besluit ****. 6374 van 18 januari 2007: Worden de aangestelde onderluitenants kandidaat-**** ****. **** en ****. ****, op 27 **** **** de **** type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/03/2007 numac 2007007062 bron ministerie van landsverdediging Aalmoezeniersdienst. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 6345 van 21 december 2006 wordt de heer Geert Dewulf, op 1 november 2006, tot aalmoezenier eerste klasse van de katholieke eredienst benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/03/2007 numac 2007007065 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 6367 van 18 januari 2007, wordt **** ****. **** benoemd op 28 maart 2007 in de graad van ****-kolonel in Bij **** type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/03/2007 numac 2007007064 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit ****. 6366 van 18 januari 2007, wordt **** ****. **** benoemd op 26 maart 2007 in de graad van **** in het korps Bij **** type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/03/2007 numac 2007011032 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 5 mei 2006 werden, met ingang van de tegenover hun naam vermelde datum, benoemd of bevorderd : Leopoldsorde Grootofficier De heer Lambert Verjus, voorzitter Commandeur De he

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 15/03/2007 numac 2007009260 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad nr. 75 van 12 maart 2007, pagina 12761, van twee vacante plaatsen van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Luik, dient het c type vacante bettreking prom. -- pub. 15/03/2007 numac 2007009258 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Belangrijke mededeling Wijziging van artikel 287 van het Gerechtelijk Wetboek, in werking getreden op 1 januari 2004 Elke kandidatuur voor een benoeming (zie opsomming in artikel 58bis, 1°, van het Gerechtelij

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 15/03/2007 numac 2007007071 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoeming in de **** van kandidaat-beroepsofficieren gesproten uit de normale werving Bij koninklijk besluit ****. 6380 van 18 januari 2007, worden de aangestelde vaandrigs-ter-zee tweede klasse kandidaat-beroepsofficieren Moors, ****.;

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 15/03/2007 numac 2007011031 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 22 augustus 2006 werden, met ingang van de tegenover hun naam vermelde datum, benoemd of bevorderd : Leopoldsorde Commandeur De heren : Frans Desmedt, adv Roger Payot, adviseu

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 15/03/2007 numac 2007007072 bron ministerie van landsverdediging Burgerlijk onderwijzend personeel. - Toelating tot de proeftijd Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 6382 van 18 januari 2007, wordt de heer Patrick Fleurquin op 1 september 2006 met de graad van burgerlijk leraar aan de hogere secundaire te Bij koninkl

publicatie(s) ter kritiek

type publicatie(s) ter kritiek prom. -- pub. 15/03/2007 numac 2007011103 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor normalisatie . - Publicaties ter kritiek Het Bureau voor normalisatie (NBN) publiceert ter kritiek de hierna volgende Belgische normontwerpen. Deze ontwerpen zijn verkrijgbaar tegen betaling van hun prijs bij het Bureau voor (...) Opmerkinge

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 15/03/2007 numac 2007200774 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 33/2007 van 7 maart 2007 Rolnummer 3938 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 3 en artikel 4 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 15 juli 2005 tot wijziging van het decreet van 15 juli 1(...) Het Arbitrageho

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 15/03/2007 numac 2007200792 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige geneesheer-inspecteur (niveau A) voor het RIZIV (AFG06841). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. PATRAKAS, NICOLE, 1785 MERCHTEM. 2. COLLA, FRANCIS, 4190 FER(...) 3. PRUD'HOMME, type bericht van selor prom. -- pub. 15/03/2007 numac 2007200783 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige technisch controleurs (niveau B) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (AFG06842). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. VITS(...) 2. KONIECZN type bericht van selor prom. -- pub. 15/03/2007 numac 2007200784 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige technisch controleurs (niveau B) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (ANG06842). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de(...) 1. DE ST type bericht van selor prom. -- pub. 15/03/2007 numac 2007200793 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Selectie van **** geneesheer-inspecteur (niveau ****) voor het **** (****06841). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. VAN ****, ****, 1860 ****. 4. ****, LIEVE,

lotenlening

type lotenlening prom. -- pub. 15/03/2007 numac 2007003121 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1923 uitgegeven door het Verbond der Samenwerkende Vennootschappen voor Oorlogsschade Officiële lijst van de loting n° 609 van 20 februari 2007 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 15/03/2007 numac 2007003120 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1922 uitgegeven door het Verbond der Samenwerkende Vennootschappen voor Oorlogsschade Officiële lijst van de loting n° 475 van 9 februari 2007 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 15/03/2007 numac 2007003122 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1938 Officiële lijst van de loting n° 593 van 20 februari 2007 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld
^