B.S. Index van de publicaties van 30 maart 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 26/10/2006 pub. 30/03/2007 numac 2007002041 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Wet tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn wat betreft bejaarde hulpgenieters die hun patrimonium verminderen type wet prom. 26/10/2006 pub. 30/03/2007 numac 2007002042 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Wet tot wijziging van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, tot aanmoediging van de inspanning die een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn levert voor de integratie van daklozen type wet prom. -- pub. 30/03/2007 numac 2007009276 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 8 maart 2007, is machtiging verleend aan de genaamde ****, **** **** ****, geboren te **** op 4 juni(...) Bij koninklijk besluit van 9 type wet prom. -- pub. 30/03/2007 numac 2007014101 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Directoraat-generaal Vervoer te Land Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen Ingebruikneming van subsysteem rollend materieel Toelating tot ingebruikneming van het subsysteem rollend materieel « Hydraulische diesellocomot Met toepassi type wet prom. 28/12/2006 pub. 30/03/2007 numac 2007015003 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het verdrag tussen het Koninkrijk België, de Bondsrepubliek Duitsland, het Koninkrijk Spanje, de Republiek Frankrijk, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Oostenrijk inzake de intensiver

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 06/03/2007 pub. 30/03/2007 numac 2007022428 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, wat de logopedische verstrekkingen betreft, van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzor type koninklijk besluit prom. 29/01/2007 pub. 30/03/2007 numac 2007022190 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Belgische Rode Kruis voor de opleiding van de interveniërende personen en de ondersteunende organisatie van de interventies bij een grootschalig spoedgeval en risicodragende manifestaties type koninklijk besluit prom. 16/01/2007 pub. 30/03/2007 numac 2006009900 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende vaststelling van de personeelsformatie van de secretarissen bij de parketten, en van de personeelsleden bij de griffies en de parketsecretariaten bij de hoven en rechtbanken, met inbegrip van de bijzondere graden type koninklijk besluit prom. 27/03/2007 pub. 30/03/2007 numac 2007009309 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 1994 houdende bezoldigingsregeling van de administrateur-generaal en de adjunct-administrateur-generaal van de Veiligheid van de Staat type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/03/2007 numac 2007200934 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 12 maart 2007, vervallen de woorden "de heer PUTTEMANS, François, , medewerker ranginneming : 15 november 1996" van het koninklijk bes(...) Bij koninklijk besluit van 12 maart type koninklijk besluit prom. 26/03/2007 pub. 30/03/2007 numac 2007011128 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 4 oktober 2006 tot bepaling van de berekening en inningwijze van de bijdrage van APETRA type koninklijk besluit prom. 19/03/2007 pub. 30/03/2007 numac 2007022461 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2002 tot aanduiding van de ambtenaren en de personen belast met het toezicht op de uitvoering van de bepalingen van de wetten, besluiten en reglementen van de Europese Unie die on type koninklijk besluit prom. 23/03/2007 pub. 30/03/2007 numac 2007012128 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen type koninklijk besluit prom. 15/03/2007 pub. 30/03/2007 numac 2007011116 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende instemming met het beheerscontract tussen de Belgische Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk « APETRA » type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/03/2007 numac 2007011124 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Aanstelling van een titularis van de managementfunctie N-1 Bij koninklijk besluit van 19 maart 2007 werd de heer Jacques Steenbergen aangewezen als titularis van de managementfunctie N-1 van de Federale Overheidsdiens Overeenkom type koninklijk besluit prom. 23/03/2007 pub. 30/03/2007 numac 2007012127 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 2, 3°, b, 28, § 2, en 53 van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen type koninklijk besluit prom. 23/03/2007 pub. 30/03/2007 numac 2007000266 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 19/03/2007 pub. 30/03/2007 numac 2007003149 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, inzake de vaste activa uitgesloten van het keuzestelsel van degressieve afschrijving type koninklijk besluit prom. 27/03/2007 pub. 30/03/2007 numac 2007000289 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 april 2000 houdende de indeling van het grondgebied van de provincie Luik in politiezones type koninklijk besluit prom. 27/02/2007 pub. 30/03/2007 numac 2007002034 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende financiering van de opvang verleend aan de slachtoffers van mensenhandel in 2007 type koninklijk besluit prom. 21/03/2007 pub. 30/03/2007 numac 2007014111 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het administratief afhandelen van geschillen inzake de toewijzing van de spoorweginfrastructuurcapaciteit type koninklijk besluit prom. 13/03/2007 pub. 30/03/2007 numac 2007014110 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de procedure voor eensluidend advies van de veiligheidsinstantie en betreffende de bekendmaking van nationale veiligheidsvoorschriften voor de spoorwegen type koninklijk besluit prom. 23/03/2007 pub. 30/03/2007 numac 2007003153 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 26 november 2006 houdende wijziging van artikel 51 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 27/03/2007 pub. 30/03/2007 numac 2007014091 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende de organisatie van de examens en de vaststelling van de retributies voor de bekwaamheidsbewijzen in Rijn- en binnenvaart type koninklijk besluit prom. 16/03/2007 pub. 30/03/2007 numac 2007012112 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk ressorteren, de maximumduur van sommige regelingen van gedeeltelijke arbeid wordt vastgesteld (1) type koninklijk besluit prom. 27/03/2007 pub. 30/03/2007 numac 2007014092 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 1998 betreffende het verkrijgen van vaarbewijzen voor het besturen van binnenvaartuigen bestemd voor het goederen- en personenvervoer type koninklijk besluit prom. 12/03/2007 pub. 30/03/2007 numac 2007000194 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 maart 2005 tot regeling van de structurele detacheringen van personeelsleden van de politiediensten en van soortgelijke toestanden en tot invoering van verschillende maatregelen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/03/2007 numac 2007200929 bron ministerie van het waalse gewest Ruimtelijke ordening Bij ministerieel besluit van 9 februari 2007 wordt de aan de heer Franz Lotin toegekende erkenning voor de uitwerking of de herziening van gemeentelijke plannen van aanleg en van de verkavelingsplannen met ingang van 9 febr Bij min type ministerieel besluit prom. 23/03/2007 pub. 30/03/2007 numac 2007022482 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 november 1994 betreffende de bestrijding van aardappelringrot Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al.) type ministerieel besluit prom. 20/03/2007 pub. 30/03/2007 numac 2007022452 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 augustus 1999 betreffende de bestrijding van Ralstonia solanacearum Yabuuchi et al. type ministerieel besluit prom. 23/03/2007 pub. 30/03/2007 numac 2007035467 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2006 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 15/01/2007 pub. 30/03/2007 numac 2007000290 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de invoering van de strategische veiligheids- en preventieplannen 2007-2010 type ministerieel besluit prom. 15/03/2007 pub. 30/03/2007 numac 2006009968 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot bepaling van de lijst van vuurwapens ontworpen voor het sportschieten, waarvoor houders van een sportschutterslicentie vrijgesteld zijn van de vergunningsplicht type ministerieel besluit prom. 26/03/2007 pub. 30/03/2007 numac 2007000267 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten type ministerieel besluit prom. 13/03/2007 pub. 30/03/2007 numac 2007009264 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 16 januari 2007 houdende vaststelling van de personeelsformatie van de secretarissen bij de parketten, en van de personeelsleden bij de griffies en de parketsecretariaten bij de hoven en r

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 09/02/2007 pub. 30/03/2007 numac 2007035437 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 1985 tot vaststelling van de normen waaraan een serviceflatgebouw, een woningcomplex met dienstverlening of een rusthuis moet voldoen om voor erkenning in aa

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 15/03/2007 pub. 30/03/2007 numac 2007200975 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot aanneming van de cartografie van het risico op overstroming door het buiten de oevers treden van waterlopen van het onderstroomgebied van de Maas stroomopwaarts type besluit van de waalse regering prom. 22/03/2007 pub. 30/03/2007 numac 2007200979 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot herwerking van verscheidene, door de Raad van State vernietigde bepalingen van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 houdende de Waalse Ambtenarencode type besluit van de waalse regering prom. 15/03/2007 pub. 30/03/2007 numac 2007200974 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot aanneming van de cartografie van het risico op overstroming door het buiten de oevers treden van waterlopen van het onderstroomgebied van de Samber type besluit van de waalse regering prom. 15/03/2007 pub. 30/03/2007 numac 2007200976 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot aanneming van de cartografie van het risico op overstroming door het buiten de oevers treden van waterlopen van het onderstroomgebied van de Maas stroomafwaarts

decreet

type decreet prom. 02/03/2007 pub. 30/03/2007 numac 2007035457 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de vereniging zonder winstoogmerk Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel

document

type document prom. -- pub. 30/03/2007 numac 2007003085 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit Inkomstenbelastingen. - Voorafbetalingen Aanslagjaar 2008 INLEIDING Algemeen In beginsel wordt de belasting betreffende de beroepsinkomsten van zelfstandigen, hun meewerkende Die vermeerdering k type document prom. -- pub. 30/03/2007 numac 2007022419 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Voor gebruik in gewasbeschermingsmiddelen toegelaten werkzame stoffen Deze lijst is een aanvulling van de eerder in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde lijsten met werkzame sto(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type document prom. -- pub. 30/03/2007 numac 2007018054 bron commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (creg) Het Directiecomité van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas keurde de tarieven voor de distributienetbeheerders voor elektriciteit goed, geldig voor de hierna aangeduide periode 1 april 2007 tot en met 30 juni 2(...) DNB BA, type document prom. -- pub. 30/03/2007 numac 2007018053 bron commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (creg) Het Directiecomité van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas keurde de tarieven voor de distributienetbeheerders voor aardgas goed, geldig voor de hierna aangeduide periode 1 april 2007 tot en met 30 juni 2007 :

erratum

type erratum prom. 07/03/2007 pub. 30/03/2007 numac 2007002051 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot organisatie van de vergelijkende selectie en de indiensttreding in het federaal administratief openbaar ambt van sommige statutaire ambtenaren van de autonome overheidsbedrijven. - Errata

arrest

type arrest prom. 29/01/2007 pub. 30/03/2007 numac 2007022444 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan - boekjaar 2007 - van de Dienst voor de overzeese sociale zekerheid

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 30/03/2007 numac 2007022514 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu, federale overheidsdienst justitie en programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Raadgevend Comité voor Bio-Ethiek. - Mededeling Tweede oproep tot kandidaten voor detachering Het Bureau van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek zal voor zijn secretariaat eerlang overgaan tot de aanwijzing van : - één Franstalige admini Het raadg type vacante bettreking prom. -- pub. 30/03/2007 numac 2007009314 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Belangrijke mededeling Wijziging van artikel 287 van het Gerechtelijk Wetboek, in werking getreden op 1 januari 2004 Elke kandidatuur voor een benoeming (zie opsomming in artikel 58bis, 1°, van het Gerechtelij type vacante bettreking prom. -- pub. 30/03/2007 numac 2007009306 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier : - bij de arbeidsrechtbanken te Verviers en te Eupen : 1, vanaf 6 april 2007 ; - bij het vredegerecht van het kanton Veurne-Nieuwpoort : 1, vanaf 1 oktober 2007; - adjunct-griff(...) - bij het hof v type vacante bettreking prom. -- pub. 30/03/2007 numac 2007009315 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekking - notaris ter standplaats : - Denderleeuw : 1. Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 2 februari 2007. De kandidaturen voor een benoeming tot notaris moeten, op straffe va Voor elke kandida type vacante bettreking prom. -- pub. 30/03/2007 numac 2007015040 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Oproep tot kandidaten voor een betrekking als senior deskundige De Directie Generaal Ontwikkelings-samenwerking financiert de aanwerving door de United Nations Joint Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) van een senior deskundige. De kandida(...) - Titularis

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 30/03/2007 numac 2007009305 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 23 maart 2007 zijn benoemd tot : - voorlopig benoemd parketjurist in het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel, Mevr. Brouwers, C., jurist op arbeidsovereenkomst bij het parket van de r - voorlop type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 30/03/2007 numac 2007009313 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 26 maart 2007, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, welke niet mag gebeuren vóór 2 april 2007, is de heer De Swaef, M., advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie, aangewezen tot eer Het b type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 30/03/2007 numac 2007009318 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 4 juli 2006, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, welke niet mag gebeuren vóór 1 april 2007, is de heer Raes, S., raadsheer in het hof van beroep te Brussel, benoemd tot rechter in d Het b type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 30/03/2007 numac 2007009307 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 15 maart 2007 is aan Mevr. Heirman, I., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van adjunct-griffier bij het hof van beroep te Antwerpen. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 28 febr Bij konink

verslag

type verslag prom. -- pub. 30/03/2007 numac 2007003138 bron rentenfonds Verslag over de operaties van het boekjaar 2006, bekendgemaakt overeenkomstig artikel 7 van de besluitwet van 18 mei 1945 houdende oprichting van een Rentenfonds Dit verslag bevat de jaarrekening van het Rentenfonds zoals zij voor controle aan h Een jaa

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 30/03/2007 numac 2007011120 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Benoemingen door verhoging naar de hogere klasse Bij koninklijke besluiten van 28 februari 2007 werden met ranginneming op 1 maart 2007 door verhoging naar de hogere klasse benoemd tot de titel van adviseur-generaal : - de heer type benoemingen prom. -- pub. 30/03/2007 numac 2007022457 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 maart 2007 wordt de heer Wattiau, Pierre, met ingang van 1 januari 2006, bevestigd in rang A van de wetenschappelijke loopbaan en, op het Frans kader, benoemd tot de graad van eerstaanwezend type benoemingen prom. -- pub. 30/03/2007 numac 2007000276 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 6 maart 2007 wordt Mevr. Delphine Beatse, benoemd tot rijksambtenaar in de hoedanigheid van attaché, in klasse A1, bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale diensten, Franstal

lijst

type lijst prom. -- pub. 30/03/2007 numac 2007003139 bron rentenfonds Lijst van de leden van de gereglementeerde buitenbeursmarkt van de lineaire obligaties, de gesplitste effecten en de schatkistcertificaten. Toestand op 1 januari 2007 Gelet op artikel 8 van het besluit van het Comité van het Rentenfonds van(...) 1. I type lijst prom. -- pub. 30/03/2007 numac 2007041703 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg LIJST VAN DE GEREGISTREERDE AANNEMERS 341e AANVULLING Bijwerking op 10 maart 2007 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 30/03/2007 numac 2007201007 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige dossierbehandelaars Veiligheid en Preventie (niveau A) voor de FOD Binnenlandse Zaken (ANG07801) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 100 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijf(...) Naast de type bericht van selor prom. -- pub. 30/03/2007 numac 2007201008 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige analisten (niveau A) voor de FOD Justitie (ANG07807) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 30 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de toekenning van de laatst(...) Naast de type bericht van selor prom. -- pub. 30/03/2007 numac 2007201006 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige attachés voor Internationale Samenwerking (niveau A) voor de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (AFG07002) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaa(...) Naast d type bericht van selor prom. -- pub. 30/03/2007 numac 2007201009 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige assistent-analisten (niveau B) voor de FOD Justitie (ANG07808) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de toekenning van(...) Naast de type bericht van selor prom. -- pub. 30/03/2007 numac 2007201010 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige supervisors callcenter (niveau B) bij SELOR (ANG07013) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de toekenning van de laat(...) Naast de

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 30/03/2007 numac 2007042403 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand maart 2007 Voor de r

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 30/03/2007 numac 2007014107 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorv Voor de r

indexcijfer van de prijzen

type indexcijfer van de prijzen prom. -- pub. 30/03/2007 numac 2007040303 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand maart 2007 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand maart 2007, 105,78 punten bedraagt, tegenover Het gez

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. -- pub. 30/03/2007 numac 2007003157 bron federale overheidsdienst financien Nationale Loterij Loterij met biljetten, "Kop of Munt" genaamd Overeenkomstig artikel 9 van het koninklijk besluit van 17 februari 2004 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Kop of Mun - van de verkoop van de type document betreffende de nationale loterij prom. -- pub. 30/03/2007 numac 2007003156 bron federale overheidsdienst financien Nationale Loterij Loterij met biljetten, "FUN FOR LIFE" genaamd Overeenkomstig artikel 10 van het koninklijk besluit van 3 februari 2004 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "FUN FOR L - van de verkoop van de type document betreffende de nationale loterij prom. -- pub. 30/03/2007 numac 2007003155 bron federale overheidsdienst financien Nationale Loterij. - Loterij met biljetten, "ASTRO" genaamd Overeenkomstig artikel 10, van het koninklijk besluit van 15 januari 2002 betreffende de wijze van uitgifte van de loterij met biljetten, "ASTRO" genaamd, een openba - van de verkoop van de bil type document betreffende de nationale loterij prom. -- pub. 30/03/2007 numac 2007003154 bron federale overheidsdienst financien Nationale Loterij. - Loterij met biljetten, "21" genaamd Overeenkomstig artikel 10, van het koninklijk besluit van 15 januari 2002 betreffende de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, "21" genaamd, een openbare - van de verkoop van de bil
^