B.S. Index van de publicaties van 2 april 2007

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/04/2007 numac 2007022455 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 19 maart 2007 wordt de heer Vernimmen, Pierre Yvan Arthur Emiel, adviseur A3 bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, met ingang van 1 De heer type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/04/2007 numac 2007029032 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden Provinciale - Gemeentelijke - Vrij gesubsidieerde Psycho-Medisch-Sociale Centra Bij koninklijk besluit van 3 december 2006 : Wordt het Burgerlijk Kruis 1 e klasse voor 35 jaar di Op het « Centre P.M.S Pro type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/04/2007 numac 2007029030 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden Secundair onderwijs van de Franse Gemeenschap Bij koninklijk besluit van 3 december 2006 : Wordt het Burgerlijk Kruis 1e klasse voor 35 jaar dienst uitgereikt : Op het « Athénée royal Luci Aan Mevr. BER type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/04/2007 numac 2007022223 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 8 februari 2007 wordt de heer Dehavay, Pierre, werkleider bij de Wetenschappelijke Instelling van de Staat « Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid », met ingang van 1 juni 2007, eervol De hee type koninklijk besluit prom. 27/03/2007 pub. 02/04/2007 numac 2007003087 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden voor de speciale trekking van de Lotto, genaamd « Super Lotto », alsook voor de speciale trekking van de Joker, genaamd « Super Joker », die beide worden georganiseerd op vrijdag 13 april 2007 type koninklijk besluit prom. 06/03/2007 pub. 02/04/2007 numac 2007022432 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de VZW NUBEL type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/04/2007 numac 2007000283 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federale politie. - Mandaat Bij koninklijk besluit van 12 maart 2007 wordt de heer Patrick Vande Cavey, benoemd tot directeur van de directie van de mobiliteit en het personeelsbeheer van de algemene directie van de ondersteuning en het beheer type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/04/2007 numac 2007022222 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 8 februari 2007, wordt de heer Lurquin, Jacques, attaché bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, met ingang van 1 juni 2007, eervol on De heer

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/03/2007 pub. 02/04/2007 numac 2007011118 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van drie coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. -- pub. 02/04/2007 numac 2007200940 bron ministerie van het waalse gewest Plaatselijke besturen Bij ministerieel besluit van 15 maart 2007 wordt de beslissing van 15 februari 2007 goedgekeurd waarbij de raad van bestuur van de "SCRL Intercommunale d'étude et de gestion" de heer David Werquin benoemt in de h type ministerieel besluit prom. 19/03/2007 pub. 02/04/2007 numac 2007022451 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Franstalige kamer van de erkenningscommissie van de beoefenaars van de tandheelkunde houders van de bijzondere beroepstitel van algemeen tandarts type ministerieel besluit prom. 16/03/2007 pub. 02/04/2007 numac 2007015036 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit houdende vaststelling van de verblijfsvergoedingen toegekend aan afgevaardigden en ambtenaren afhangend van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking die zich in officiële opdrac

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 22/03/2007 pub. 02/04/2007 numac 2007200973 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2004 tot benoeming van de voorzitter en de leden van de Adviesraad voor opvoeding, vorming en tewerkstelling van het "Agence wallonne pour l'intégration des pe

decreet

type decreet prom. 29/01/2007 pub. 02/04/2007 numac 2007033018 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 19 december 1988 houdende instelling van de « Prijs van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap »

bericht

type bericht prom. -- pub. 02/04/2007 numac 2007018060 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De BVBA Honestobiz INTL c.s. heeft de Raad van State om schorsing verzocht van de politi Deze zaa type bericht prom. -- pub. 02/04/2007 numac 2007018058 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De BVBA Tutawina heeft de Raad van State om schorsing verzocht van het besluit van de bu Deze zaa type bericht prom. 21/03/2007 pub. 02/04/2007 numac 2007002044 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bericht over de erkenning van vakorganisaties. Uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel

document

type document prom. -- pub. 02/04/2007 numac 2007018059 bron raad van state Controle van de verkiezingsuitgaven Gemeenteraadsverkiezingen te Dour. - Beroep Bij de Raad van State is beroep ingesteld door Mevrn. Nancy Soyeur, Myriam Przybylowicz, Christel Sicx, Mauricette Henquart, Sylvie Thienpondt, Yvette Dasnoy en d In zake : type document prom. -- pub. 02/04/2007 numac 2007095217 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Toelating verleend aan elf instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, op datum van 27 maart 2007, wordt aan de volgende instellingen voor - 50.007 -

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/12/2006 pub. 02/04/2007 numac 2007029041 bron ministerie van de franse gemeenschap Beluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot instelling van een mandatenregeling voor de ambtenaren-generaal van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector en de instellingen van openbaar nut di

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 02/04/2007 numac 2007022426 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie Te begeven betrekking Een betrekking van vorser is te begeven bij het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie te Ukkel. Deze betrekk(...) De aanwerving kadert in de activiteiten v

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 02/04/2007 numac 2007009321 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 6 december 2006, dat in werking treedt op 30 april 2007, is aan Mevr. Vanlaeres, A., ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het eerste kanton Gent. Het Bij konink

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 02/04/2007 numac 2007022459 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 maart 2007 wordt de heer Woestenborghs, Hans, attaché A11 bij de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, met ingang van 1 maart 2007, via de vrijwillige mobiliteit, overgeplaatst na

registratie van belgische normen

type registratie van belgische normen prom. -- pub. 02/04/2007 numac 2007011140 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Belgisch Instituut voor Normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 02/04/2007 numac 2007200994 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** medewerkers (niveau ****) voor de diensten van de **** overheid (****06045). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. VAN (...) 2. ****

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 02/04/2007 numac 2007054485 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Lechantre, Auguste Lechantre, Auguste Henri, geboren te Luzancy op 24 maart(...) Alvorens te beslis
^