B.S. Index van de publicaties van 3 april 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 03/04/2007 numac 2007009278 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 9 maart 2007 is machtiging verleend aan Mevr. ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** Mevr. **** type wet prom. -- pub. 03/04/2007 numac 2007009275 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 8 maart 2007 is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, **** **** ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/04/2007 numac 2007029033 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden Gemeentelijk - vrij - gesubsidieerd secundair kunstonderwijs Bij koninklijk besluit van 3 december 2006 : Wordt de burgerlijke medaille 1e klasse voor 25 jaar dienst uitgereikt : Op de « Aan de heer COU type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/04/2007 numac 2007200978 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en waals ministerie van uitrusting en vervoer **** eretekens Bij koninklijk besluit van 10 november 2006 wordt de **** Medaille 1**** klasse verleend aan de heren **** ****, **** ****, **** ****, **** ****, **** ****, ****-**** ****, **** **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/04/2007 numac 2007029034 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden Provinciaal - gemeentelijk - vrij gesubsidieerd onderwijs voor sociale promotie Bij koninklijk besluit van 3 december 2006 : Wordt het Burgerlijk Kruis 1e klasse voor 35 jaar dienst uitg Op het « Institut type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/04/2007 numac 2007015033 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 25 februari 2007 wordt, op zijn aanvraag, eervol ontslag verleend op 31 december 2007 aan de heer Jacques Laruelle , attaché, klasse 2, bij de Federale Overheidsdienst Buiten(...) Hij type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/04/2007 numac 2007018056 bron raad van state Controle van de verkiezingsuitgaven Gemeenteraadsverkiezingen te Luik. - Beroep Bij de Raad van State is beroep ingesteld door de heer Roufosse, Didier. In zake : controle van de verkiezingsuitgaven. Gemeenteraadsverkiezingen te Luik. (Koninklijk beslu type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/04/2007 numac 2007011125 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden De hierna vermelde persoon wordt bij koninklijk besluit van 9 januari 2007 benoemd vanaf 15 november 2006 : Orde van Leopold II Commandeur De heer DAOUST, Michel, bestuurder, te Andenne. De hierna vermelde personen wo Leopoldsorde Offici type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/04/2007 numac 2007009308 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden. - Aanduiding Bij koninklijk besluit van 21 maart 2007, wordt de heer Mine, Jean-Yves, auditeur-generaal bij het militair gerechtshof, geboren te Elsene op 24 februari 1951, a Overeenkoms type koninklijk besluit prom. 07/03/2007 pub. 03/04/2007 numac 2007022388 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 september 2004 houdende benoeming van de voorzitter, zijn plaatsvervanger en de leden van de Federale Commissie « Rechten van de Patiënt » type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/04/2007 numac 2007022458 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 19 maart 2007, wordt de heer Mailleux, Marc, attaché bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, met ingang van 1e februari 2008, eervol o De heer type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/04/2007 numac 2007012151 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 19 maart 2007 wordt aan de heer Govaert, Gustavus, op het einde van de maand november 2007, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt v Belanghe type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/04/2007 numac 2007012146 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 19 maart 2007 wordt aan de heer Smets, Eduard, op het einde van de maand juli 2007, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van werke Belanghe type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/04/2007 numac 2007012148 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 19 maart 2007 wordt aan de heer De Neef, Jozef, op het einde van de maand juni 2007, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van werk Belanghe type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/04/2007 numac 2007012154 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 19 maart 2007 wordt aan de heer Van Der Schueren, Pierre, op het einde van de maand november 2007, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het Belanghe type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/04/2007 numac 2007031126 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 20 juli 2006 zijn de volgende benoemingen en decoraties verleend : Leopoldsorde Ridder De heer BOELPAEPE, Jean-Jacques Adrien Victor, schepen bij het gemeentebestuur van Anderlecht Mevr. CAPPAERT, Nicole J type koninklijk besluit prom. 01/04/2007 pub. 03/04/2007 numac 2007022517 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, §§ 1 en 19, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkering type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/04/2007 numac 2007018062 bron raad van state Installatie van de gemeenteraad te Wemmel. - Beroep Bij de Raad van State is beroep ingesteld door Roger Mertens. In zake : installatie van de gemeenteraad te Wemmel. Eenieder kan inzage nemen van het verzoekschrift op het gemeentesecreta (Artikel 5 van type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/04/2007 numac 2007029031 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden Provinciaal - gemeentelijk - vrij gesubsidieerd secundair onderwijs Bij koninklijk besluit van 3 december 2006 : Wordt het Burgerlijk kruis 1e klasse voor 35 jaar dienst uitgereikt : Op he Aan de heer CLOU type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/04/2007 numac 2007029029 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden Provinciaal - gemeentelijk - vrij - gesubsidieerd - gespecialiseerd onderwijs Bij koninklijk besluit van 3 december 2006 : Wordt het Burgerlijk Kruis 1 e klasse voor 35 jaar die Op de « Ecole professionn type koninklijk besluit prom. 19/03/2007 pub. 03/04/2007 numac 2007200627 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 71 van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact type koninklijk besluit prom. 07/03/2007 pub. 03/04/2007 numac 2007022423 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 2003 houdende benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden van de Multipartite-structuur betreffende het ziekenhuisbeleid. type koninklijk besluit prom. 14/12/2006 pub. 03/04/2007 numac 2007022454 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan een dienst nucleaire geneeskunde waarin een PET-scanner wordt opgesteld moet voldoen om te worden erkend als medisch-technische dienst zoals bedoeld in artikel 44 van de wet op de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 14/03/2007 pub. 03/04/2007 numac 2007022465 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 oktober 1998 tot beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten type koninklijk besluit prom. 14/03/2007 pub. 03/04/2007 numac 2007022464 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 februari 1996 tot beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/04/2007 numac 2007018057 bron raad van state Controle van de verkiezingsuitgaven Gemeenteraadsverkiezingen te Fléron. - Beroep Bij de Raad van State is beroep ingesteld door de heer Jacqmin, Léon. In zake : controle van de verkiezingsuitgaven. Gemeenteraadsverkiezingen te Fleron. (Koninklijk be

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/03/2007 pub. 03/04/2007 numac 2007002053 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van steden en gemeenten waarvan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn kunnen genieten van een verhoogde staatstoelage voor specifieke initiatieven gericht op sociale inschakeling type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/04/2007 numac 2007012157 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Aanwijzing Bij ministerieel besluit van 15 maart 2007 wordt de heer Jan Vanthuyne, directeur-generaal , met ingang van 14 maart 2007 ad interim aangewezen om de bevoegdheden uit te oefenen van voorzitter van het Directiecomité(...) type ministerieel besluit prom. 01/03/2007 pub. 03/04/2007 numac 2007014096 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende aanduiding van de leden van de sectie luchtvaartgeneeskunde en van de beroepscommissie inzake de medische expertise betreffende de leden van het stuurpersoneel van burgerlijke luchtvaartuigen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 09/03/2007 pub. 03/04/2007 numac 2007035476 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het totale aantal subsidiabele uren voor de diensten voor gezinszorg voor het jaar 2007 type besluit van de vlaamse regering prom. 02/03/2007 pub. 03/04/2007 numac 2007035477 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 tot vaststelling van de vorm van de diploma's en de inhoud van het bijhorend diplomasupplement uitgereikt door de instellingen voor hoger onderwijs in V type besluit van de vlaamse regering prom. 02/03/2007 pub. 03/04/2007 numac 2007035479 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de gedeeltelijke herverdeling van het provisionele krediet met betrekking tot het economische herstelbeleid, ingeschreven onder de basisallocatie 00.17 van het programma 24.6 van de algemene uitgavenbegroting van d type besluit van de vlaamse regering prom. 09/03/2007 pub. 03/04/2007 numac 2007035459 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering waarbij de nodige frequenties voor analoge radio ter beschikking van de Vlaamse Radio- en Televisieomroep worden gesteld type besluit van de vlaamse regering prom. 16/02/2007 pub. 03/04/2007 numac 2007035474 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van de bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2004 tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en de masteropleidingen in het hoger onderwijs in Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 16/03/2007 pub. 03/04/2007 numac 2007035489 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van artikel 45, 1°, van het decreet van 27 maart 1991 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening

decreet

type decreet prom. 09/03/2007 pub. 03/04/2007 numac 2007035473 bron vlaamse overheid Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 februari 2007 betreffende de organisatie van tijdelijke projecten voor de Opleiding voor Opleiders van Volwassenen

bericht

type bericht prom. -- pub. 03/04/2007 numac 2007201012 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 16 februari 2007 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 19 februari Die zaa

document

type document prom. -- pub. 03/04/2007 numac 2007022515 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Validatie Gids Versie 2 van de « Autocontrolegids in de sector van de productie en de distributie van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik » gedateerd op 15 maart 2007 werd op 19 maart 2007 krachtens artikel 9 van het koninklijk besl

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/01/2007 pub. 03/04/2007 numac 2007200859 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toekenning van de kwalificaties bedoeld bij het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/01/2007 pub. 03/04/2007 numac 2007200848 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot afschaffing van elke bepaling houdende de verplichting tot het overleggen van eensluidende afschriften van documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/01/2007 pub. 03/04/2007 numac 2007200905 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toekenning van een subsidie aan de « Fédération des Etablissements libres subventionnés indépendants » om de toepassing van positieve discriminaties te verzekeren in het onderwijs voor soci

erratum

type erratum prom. -- pub. 03/04/2007 numac 2007022453 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Pensionering. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 1 maart 2007 dient op bladzijde 9720 gelezen te worden « de heer Carlo, Mathias » i.p.v. « de heer Carlo, Matthias ». type erratum prom. 19/03/2007 pub. 03/04/2007 numac 2007022481 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/04/2007 numac 2007012144 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen Benoeming adjunct-administrateur-generaal Bij koninklijk besluit van 21 maart 2007 wordt de heer Meerkens, Luc, vanaf 22 juli 2006, voor een periode van zes jaar, benoemd in de hoedanigheid van adjunct-ad type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/04/2007 numac 2007012150 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 maart 2007 is de heer Dhaenens, Lieven, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Gent ter vervanging van de heer De Bock, Juliaan, wiens type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/04/2007 numac 2007012153 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 maart 2007 is de heer Landries, Steven, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij de arbeidsrechtbank van Kortrijk, Ieper en Veurne ter vervanging van d type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/04/2007 numac 2007012145 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 maart 2007 is Mevr. Demeestere, Marianne, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank van Kortrijk, Ieper en Veurne, ter vervanging van

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 03/04/2007 numac 2007012149 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het arbeidshof van Antwerpen, ter vervanging van de heer Jozef De Neef vanaf 17 juni 2007 De betr De voord type vacante bettreking prom. -- pub. 03/04/2007 numac 2007012152 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het arbeidshof van Antwerpen, ter vervanging van de heer Gustavus Govaert vanaf 16 november 2007 De voord type vacante bettreking prom. -- pub. 03/04/2007 numac 2007012147 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbank van Antwerpen, ter vervanging van de heer Eduard Smets vanaf 2 juli 2007 type vacante bettreking prom. -- pub. 03/04/2007 numac 2007012155 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Antwerpen ter vervanging van de heer Pierre Van Der Schueren vanaf 3 november 2 De b

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 03/04/2007 numac 2007009322 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 7 februari 2007 is de heer Henderickx, M., vrederechter van het kanton Harelbeke, bevorderd tot Officier in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 03/04/2007 numac 2007009323 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 23 oktober 2006, dat in werking treedt op 30 april 2007, is de heer Henderickx, M., vrederechter van het kanton Harelbeke, in ruste gesteld. Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het i Bij konink

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 03/04/2007 numac 2007201013 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest van 22 februari 2007 in zake de NV « Orotex Belgium » tegen « Mensura, Gemeenschappelijke Verzekeringskas » en anderen, waarvan de exp « C type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 03/04/2007 numac 2007201024 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest van 8 februari 2007 in zake L.S. tegen de NV « Fortis Bank » en de NV « Centea », waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitrageho « S type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 03/04/2007 numac 2007201011 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest nr. 168.090 van 21 februari 2007 in zake de BVBA « Laboratoire de biologie et de radio-immunologie cliniques » , in faillissem(...) « Voert

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 03/04/2007 numac 2007003165 bron administratie der douane en accijnzen Mededeling aan personen die goederen aangeven inzake douane en accijnzen in België Ten behoeve van personen die in België goederen inzake douane en accijnzen aangeven wordt volgende mededeling verricht. De Administratie der douane en acci Het PLDA-sys

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 03/04/2007 numac 2007009316 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 maart 2007 is Duvivier, Sophie, stagedoend psycholoog bij de buitendiensten van het Directoraat-generaal Uitvoering van Straffen e type benoemingen prom. -- pub. 03/04/2007 numac 2007022456 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 maart 2007 wordt de heer Savels, Steve, attaché A11 bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie- Selectiebureau van de Federale Overheid, met ingang van 16 februari 2007, via de

lijst

type lijst prom. -- pub. 03/04/2007 numac 2007022179 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Lijst van de geneesmiddelen voor humaan gebruik geregistreerd tussen 1 oktober 2006 en 31 oktober 2006 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 03/04/2007 numac 2007200921 bron ministerie van de franse gemeenschap College voor vergunning en controle. - Vergunning. - Beslissing van 14 februari 2007 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door de « ASBL Radio Si » voor het uitgeven van een klankradio-omroepdien Gelet type vergunning prom. -- pub. 03/04/2007 numac 2007200931 bron ministerie van de franse gemeenschap College voor vergunning en controle. - Vergunning. - Beslissing van 14 februari 2007 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door de « SPRL Pasa » voor het uitgeven van een klankradio-omroepdienst, Gelet

algemeen règlement voor de arbeidsbescherming

type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 03/04/2007 numac 2007012130 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Afbreken en verwijderen van asbest Bij ministerieel besluit van 20 maart 2007 is de NV Altrad Balliauw Multiservices, Aven Ackers 10, te 9130 Verrebroek, erkend geworden voor het afbreken en ver
^