B.S. Index van de publicaties van 4 april 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 04/04/2007 numac 2007011119 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Gastoestellen. - Verbod tot het in de handel brengen Ministeriële besluiten van 16 maart 2007 genomen krachtens de wet van 9 februari 1994 betreffende de veiligheid van producten en diensten en het koninklijk besluit van 3 juli 1992 betreffende PR/001

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/04/2007 numac 2007012156 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 15 september 2006 wordt de heer Ihor Konyk, met ingang van 1 juni 2007, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van attaché. Het is hem vergund aanspraak op het definitief vroegtijdig pensioen t type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/04/2007 numac 2007012136 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 19 maart 2007 wordt aan de heer Ooms, Marcel, op het einde van de maand april 2007, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van werke Belanghe type koninklijk besluit prom. 19/03/2007 pub. 04/04/2007 numac 2007022512 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 mei 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu type koninklijk besluit prom. 06/03/2007 pub. 04/04/2007 numac 2007022503 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bepalingen van het artikel 3, § 1, A, I., van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering v type koninklijk besluit prom. 20/03/2007 pub. 04/04/2007 numac 2007022505 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot aanwijzing van de universitaire ziekenhuisdiensten, universitaire ziekenhuisfuncties en universitaire zorgprogramma's voor het ziekenhuis 'Universitair Medisch Centrum Sint-Pieter' type koninklijk besluit prom. 16/03/2007 pub. 04/04/2007 numac 2007200857 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 62quater van 30 januari 2007, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 62 van 6 februari 1996 betr

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/03/2007 pub. 04/04/2007 numac 2007022475 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Comité voor advies inzake biociden, opgericht krachtens artikel 2 van het koninklijk besluit van 5 augustus 2006 tot oprichting van een Comité voor advies inzake biociden en tot wijziging van

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 22/03/2007 pub. 04/04/2007 numac 2007201002 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 20 januari 2005 betreffende de toekenning van subsidies voor de uitvoering van indicatieve onderzoeken in geval van definitieve sluiting van een tankstation

bericht

type bericht prom. -- pub. 04/04/2007 numac 2007012140 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Bericht betreffende de oprichting van paritaire comités De Minister van Werk, wiens kantoren gevestigd zijn te 1000 Brussel, Koningsstraat 180, brengt ter kennis van de betrokken organisaties dat hij overweegt de Koning voor te stellen om de vol 1. Art

erratum

type erratum prom. 22/06/2006 pub. 04/04/2007 numac 2007022502 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 april 1996 tot vaststelling van de vermindering van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de honoraria en prijzen vastgesteld in sommige over type erratum prom. 25/02/2007 pub. 04/04/2007 numac 2007022501 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de representatieve beroepsorganisaties van de genee

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/04/2007 numac 2007035478 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 26 februari 2007 : - worden bevorderd tot Commandeur in de Leopoldsorde : de heer VERSCHUEREN, Edouard , adjunct- administrateur generaal, ra(...) Hij zal het burgerlijk ereteken

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 04/04/2007 numac 2007012111 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank van Charleroi, ter vervanging van de heer Marcel Ooms De betrokken org De voord

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 04/04/2007 numac 2007009324 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 26 maart 2007 is Mevr. De Baets, C., advocaat, benoemd tot advocaat bij het Hof van Cassatie. Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling ad

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 04/04/2007 numac 2007009325 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Bergen Het hof, verenigd in algemene vergadering op 2 maart 2007, heeft Mevr. Joachim, J., raadsheer in het hof van beroep te Bergen, aangewezen tot kamervoorzitter in dit hof, voor een termijn van drie jaar met ingang van 23 m

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 04/04/2007 numac 2007200996 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 25/2007 van 30 januari 2007 Rolnummer 3888 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 35, tweede lid, van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970, gesteld doo Het Arbit
^