B.S. Index van de publicaties van 5 april 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 28/12/2006 pub. 05/04/2007 numac 2007003012 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende vierde aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2006 type wet prom. -- pub. 05/04/2007 numac 2007009312 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 23 maart 2007 is machtiging verleend aan de genaamde **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, type wet prom. -- pub. 05/04/2007 numac 2007009292 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 15 maart 2007 is machtiging verleend aan de genaamde ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** **** **** type wet prom. -- pub. 05/04/2007 numac 2007009290 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 15 maart 2007 is machtiging verleend aan Mevr. **** ****, ****-****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, de heer **** type wet prom. 16/03/2007 pub. 05/04/2007 numac 2007011143 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 30 maart 1995 betreffende de netten voor distributie voor omroepuitzendingen en de uitoefening van omroepactiviteiten in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad alsook van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het s type wet prom. -- pub. 05/04/2007 numac 2007200960 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 48/2007 van 21 maart 2007 Rolnummer 4025 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 117 van de wet van 27 december 2005 houdende diverse bepalingen Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters A. Arts en M. Melchi

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/03/2007 pub. 05/04/2007 numac 2007022508 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot aanwijzing van de universitaire ziekenhuisdiensten, universitaire ziekenhuisfuncties en universitaire zorgprogramma's voor het ziekenhuis « Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola » type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/04/2007 numac 2007000293 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 20 maart 2007 wordt de heer Quaghebeur, Hans, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Blankenberge-Zuienkerke voor een termijn van vijf jaar. type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/04/2007 numac 2007015048 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 8 januari 2007 werden de hiernavermelde ambtenaren bevorderd tot de tweede administratieve klasse op datum van 1 februari 2006 : De heren : Bart Ouvry, Pol De Witte; Mevr. Nancy Ros De heren : Gunthe type koninklijk besluit prom. 23/03/2007 pub. 05/04/2007 numac 2007009317 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de terugbetaling door de Federale Overheidsdienst Justitie van de kosten in het kader van de uitvoering van de werkstraf en de dienstverlening type koninklijk besluit prom. 19/03/2007 pub. 05/04/2007 numac 2007022480 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van leden van de Nationale Raad voor de Kinesitherapie type koninklijk besluit prom. 20/03/2007 pub. 05/04/2007 numac 2007022507 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot aanwijzing van de universitaire ziekenhuisdiensten, universitaire ziekenhuisfuncties en universitaire zorgprogramma's voor het ziekenhuis « Universitair Verplegingscentrum Brugmann » type koninklijk besluit prom. 26/03/2007 pub. 05/04/2007 numac 2007002056 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn die deelnemen aan het "Clusterplan voor kleine O.C.M.W.'s" voor het jaar 2007 type koninklijk besluit prom. 01/03/2007 pub. 05/04/2007 numac 2007022476 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 mei 1999 tot bepaling van de algemene criteria voor de vaststelling en de goedkeuring van de kalender bedoeld in artikel 46bis, lid 1, van de wet op de ziekenhuizen voor de bij toepassing v type koninklijk besluit prom. 20/03/2007 pub. 05/04/2007 numac 2007022510 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot aanwijzing van de universitaire ziekenhuisdiensten, universitaire ziekenhuisfuncties en universitaire zorgprogramma's voor het ziekenhuis « Cliniques universitaires UCL de Mont-Godinne » type koninklijk besluit prom. 01/03/2007 pub. 05/04/2007 numac 2007022477 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 december 1966 tot bepaling van het percentage van de toelagen voor de opbouw, de herconditionering, de uitrusting en de apparatuur van de ziekenhuizen en van zekere voorwaarden waaronder z type koninklijk besluit prom. 20/03/2007 pub. 05/04/2007 numac 2007022509 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot aanwijzing van de universitaire ziekenhuisdiensten, universitaire ziekenhuisfuncties en universitaire zorgprogramma's voor het ziekenhuis « Universitair Psychiatrisch Centrum Salve Mater » type koninklijk besluit prom. 20/03/2007 pub. 05/04/2007 numac 2007022506 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot aanwijzing van de universitaire ziekenhuisdiensten, universitaire ziekenhuisfuncties en universitaire zorgprogramma's voor het ziekenhuis « Jules Bordet Instituut » type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/04/2007 numac 2007000292 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit d.d. 20 maart 2007 wordt de aanwijzing van de heer Pauwels, Roland, tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pe

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/01/2007 pub. 05/04/2007 numac 2007033016 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel Besluit tot aanwijzing van de leden van de examencommissie van de Duitstalige Gemeenschap voor het verlenen van het getuigschrift van pedagogische bekwaamheid type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/04/2007 numac 2007011146 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Prijzen van de elektrische energie voor de maand maart 2007 De parameters N c en N E voorzien bij het ministerieel besluit van 12 december 2001 houdende reglementering van respectievelijk de prijzen voor elektrische energie N c = 1,6253 NE = 1,4647 ( type ministerieel besluit prom. 21/03/2007 pub. 05/04/2007 numac 2007022479 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van artsen, houders van een bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist in de arbeidsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 28/02/2007 pub. 05/04/2007 numac 2007022317 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende definitieve erkenning van huisartsenkringen type ministerieel besluit prom. 23/03/2007 pub. 05/04/2007 numac 2007022498 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 maart 2002 tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van beoefenaars van de tandheelkunde, houders van de bijzondere beroepstitel van algemeen tandarts type ministerieel besluit prom. 23/03/2007 pub. 05/04/2007 numac 2007022497 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 juni 2001 tot vaststelling van de gemeenschappelijke criteria voor de erkenning van tandartsen-specialisten

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 02/03/2007 pub. 05/04/2007 numac 2007035490 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitreiking van premies voor het schooljaar 2006-2007 aan leerlingen in bepaalde studierichtingen van het eerste leerjaar van de tweede graad van het secundair onderwijs die leiden naar tewerkstelling binnen d

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 29/03/2007 pub. 05/04/2007 numac 2007201049 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 29 februari 1996 tot uitvoering van artikelen 186bis , 188, 193, 194, 196 en 197 van Titel XIV van de wet van 19 december 1854 houdende het Boswetboek type besluit van de waalse regering prom. 01/03/2007 pub. 05/04/2007 numac 2007201050 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 1997 betreffende steun aan de landbouw

decreet

type decreet prom. 02/03/2007 pub. 05/04/2007 numac 2007035475 bron vlaamse overheid Decreet houdende het statuut van de reisbureaus

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 05/04/2007 numac 2007200930 bron ministerie van de franse gemeenschap Inrustestelling Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 februari 2007 wordt op 1 juli 2007 eervol ontslag uit haar ambt verleend aan Mevr. Vinciane GUEBELS, adjunct-directeur-generaal, geboren op 7 juni 1946. Vanaf 1 jul

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 05/04/2007 numac 2007009326 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Kortrijk. - Erratum Bij beschikking van 9 maart 2007 van de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Kortrijk werd de heer Vandenbroucke, L., rechter in de rechtbank van koophandel te Kortrijk, aangewezen tot ond De beke type beschikking prom. -- pub. 05/04/2007 numac 2007009328 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Marche-en-Famenne Bij beschikking van 28 februari 2007 van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Marche-en-Famenne, is de heer Riguelle, L., rechter in rechtbank van eerste aanleg te Marche-en-Famenne

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/04/2007 numac 2007022462 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Accrediteringsstuurgroep, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 19 maart 2007, worden benoemd tot leden van de Accredit 1° erke type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/04/2007 numac 2007022467 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 19 maart 2007, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt eervol Bij he type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/04/2007 numac 2007022484 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de Dienst voor administratieve controle. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 19 maart 2007, dat uitwerking heeft met ingang van 1 maart 2007 wordt eer Bij he type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/04/2007 numac 2007022471 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische farmaceutische raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 19 maart 2007, worden benoemd tot leden van de Te 1° in d

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 05/04/2007 numac 2007031128 bron gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij voor het brusselse hoofdstedelijk gewest Samenstelling van een **** **** van kandidaten **** **** stelt een **** samen voor betrekkingen van niveau ****. De geldigheidsduur van deze **** is bepaald op drie jaar. **** : **** **** - zich gedragen op type vacante bettreking prom. -- pub. 05/04/2007 numac 2007031127 bron gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij voor het brusselse hoofdstedelijk gewest Samenstelling van een **** **** van kandidaten **** **** stelt een **** samen voor betrekkingen van niveau ****. De geldigheidsduur van deze **** is bepaald op drie jaar. **** : **** **** - zich gedragen op type vacante bettreking prom. -- pub. 05/04/2007 numac 2007009327 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier bij het hof van beroep te Bergen : 1, vanaf 1 januari 2008. De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schrijven aan de « FOD Justitie, De kandida

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 05/04/2007 numac 2007012158 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 28 maart 2007 wordt de heer Pierre-Paul Maeter, met ingang van 1 september 2006, benoemd tot voorzitter van het directiecomité van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Een ber type benoemingen prom. -- pub. 05/04/2007 numac 2007022483 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Benoemingen in vast dienstverband Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, worden in vast dienstverband benoemd in de betrekking van attaché : 1) De heer Maudoux, Jean-Philippe, bij ministerieel beslu 2) Bij mini type benoemingen prom. -- pub. 05/04/2007 numac 2007011071 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Benoeming in vast verband Bij koninklijk besluit van 21 januari 2007 werd, met ingang van 1 oktober 2006, de heer Pierre-Yves Charles, in vast verband benoemd tot de titel van attaché. Overeenkomstig de gecoördine type benoemingen prom. -- pub. 05/04/2007 numac 2007014118 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 15 februari 2007 wordt Mevr. Marguerite Olivier, vast benoemd in de klasse A1, met de titel van attaché, in de vakrichting « Mobiliteit en Vervoer », met ranginneming op 1 december 2005 en uitwe

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 05/04/2007 numac 2007200959 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 49/2007 van 21 maart 2007 Rolnummer 4109 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 53,

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 05/04/2007 numac 2007201048 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** beheerders **** processen (niveau ****) voor de **** **** **** (****06031). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : VAN DE(...)

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 05/04/2007 numac 2007014115 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Vanaf 5 maart 2007 wordt erkenning nr. 2363, toegekend aan de heer Lemeunier, Pierre, met betrekking tot het uitbaten van rijschool « Talmasse Plus

vaststelling van de prijzen

type vaststelling van de prijzen prom. -- pub. 05/04/2007 numac 2007011145 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Prijzen van het aardgas voor de maand maart 2007 De parameters Iga en Igd voorzien bij het ministerieel besluit van 12 december 2001 houdende reglementering van de prijzen voor aardgas zijn voor de maand maart 2007 respectievelijk vastgesteld o Iga = 1,
^