B.S. Index van de publicaties van 6 april 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 16/02/1954 pub. 06/04/2007 numac 2007000260 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van de blindenstok. - Duitse vertaling type wet prom. 20/03/2007 pub. 06/04/2007 numac 2007014119 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van de gecoördineerde wetten van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer en van de wet van 22 februari 1965 waarbij aan de gemeenten wordt toegestaan parkeergeld op motorrijtuigen in te voeren type wet prom. -- pub. 06/04/2007 numac 2007000303 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Formulieren voor de verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers van 10 juni 2007. - Aanpassing Op 29 maart 2007 is in het federale Parlement een wet gestemd tot wijziging van de kieswetgeving, wat betreft de vermelding van politieke parti Deze wet, type wet prom. -- pub. 06/04/2007 numac 2007009291 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 15 maart 2007, is machtiging verleend aan Mevr. **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/09/1970 pub. 06/04/2007 numac 2007000223 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit nr. 22 met betrekking tot de bijzondere regeling voor landbouwondernemers inzake belasting over de toegevoegde waarde. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 01/04/2007 pub. 06/04/2007 numac 2007003160 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de aanwijzing van derden om mededeling te verkrijgen van informatiegegevens voor de uitvoering van een opdracht van algemeen belang type koninklijk besluit prom. 20/03/2007 pub. 06/04/2007 numac 2007000261 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 20 juli 2006 betreffende de oprichting en de werking van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type koninklijk besluit prom. 23/03/2007 pub. 06/04/2007 numac 2007021031 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van de ambtenaren van niveau A bij de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister type koninklijk besluit prom. 07/03/2007 pub. 06/04/2007 numac 2007022474 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2001 houdende benoeming van de leden van de Technische Commissie voor Verpleegkunde type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/04/2007 numac 2007000288 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit d.d. 6 maart 2007 wordt de aanwijzing van de heer Labar, Jean-Claude, tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Anderlues/Binche, met ingang van 12 type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/04/2007 numac 2007000168 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtiging Bij koninklijk besluit van 12 maart 2007, wordt de heer Paul Lemmens, Kamervoorzitter bij de Raad van State, gemachtigd om een opdracht uit te voeren bij de « Human Rights Advisory Panel » in Ko type koninklijk besluit prom. 29/12/1992 pub. 06/04/2007 numac 2007000234 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit nr. 19 met betrekking tot de vrijstellingsregeling bepaald door artikel 56, § 2, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde in het voordeel van kleine ondernemingen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 28/03/2007 pub. 06/04/2007 numac 2007200858 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 2004 tot bevordering van de tewerkstelling van werknemers ontslagen in het kader van herstructureringen en van diverse koninklijke besluiten genomen in uitvoering van het generatiepac type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/04/2007 numac 2007000167 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Hernieuwing van mandaat van een assessor bij de afdeling wetgeving Bij koninklijk besluit van 12 maart 2007, wordt het mandaat van assessor bij de afdeling wetgeving van de Raad van State van de heer Herman Cousy, gewoon h type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/04/2007 numac 2007000119 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Afwijking Bij koninklijk besluit van 12 maart 2007, wordt Mevr. Chantal Bamps, Staatsraad, gemachtigd om het ambt van praktijkassistent uit te oefenen bij de vakgroep Staats- en Bestuursrecht van de Facul type koninklijk besluit prom. 23/03/2007 pub. 06/04/2007 numac 2007021030 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende geldelijke bepalingen ten gunste van sommige ambtenaren bij de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister type koninklijk besluit prom. 07/11/1969 pub. 06/04/2007 numac 2007000224 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit nr. 2 met betrekking tot de vaststelling van forfaitaire grondslagen van aanslag voor de belasting over de toegevoegde waarde. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 20/03/2007 pub. 06/04/2007 numac 2007000235 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 10 november 2006 betreffende het statuut, de loopbaan en de bezoldigingsregeling van het personeel van griffies en parketsecretari type koninklijk besluit prom. 20/03/2007 pub. 06/04/2007 numac 2007000238 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 28 november 2006 tot uitvoering van de wet van 10 juli 2006 betreffende de analyse van de dreiging type koninklijk besluit prom. 20/03/2007 pub. 06/04/2007 numac 2007000228 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 1 oktober 2006 tot delegatie van de bevoegdheid een verzoek tot inzage of een afschrift van een bestuursdocument dat de Federale Overheidsdienst Binnen type koninklijk besluit prom. 20/03/2007 pub. 06/04/2007 numac 2007000229 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 30 januari 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 februari 2001 tot uitvoering van de wet van 24 maart 1999 tot regeling van de betrekkingen type koninklijk besluit prom. 20/03/2007 pub. 06/04/2007 numac 2007000239 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 25 oktober 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 februari 2005 houdende vaststelling van de normen waaraan een ziekenhuisbloedbank moet vo type koninklijk besluit prom. 20/03/2007 pub. 06/04/2007 numac 2007000236 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 13 juli 2006 houdende diverse bepalingen inzake beroepsziekten en arbeidsongevallen en inzake beroepsherinschakeling type koninklijk besluit prom. 20/03/2007 pub. 06/04/2007 numac 2007000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 19 december 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 20/03/2007 pub. 06/04/2007 numac 2007000226 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van wettelijke en reglementaire bepalingen van het tweede semester van het jaar 2006 betreffende het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 20/03/2007 pub. 06/04/2007 numac 2007000237 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van reglementaire bepalingen van het tweede semester van het jaar 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verz type koninklijk besluit prom. 20/03/2007 pub. 06/04/2007 numac 2007000230 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 23 oktober 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende de bescherming van de jongeren op het werk type koninklijk besluit prom. 20/07/1970 pub. 06/04/2007 numac 2007000232 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit nr. 20 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 20/03/2007 pub. 06/04/2007 numac 2007000227 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 15 september 2006 houdende coördinatie van de wet van 10 juni 2006 tot bescherming van de economische mededinging en van de wet van 10 juni 2006 tot opr

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/03/2007 pub. 06/04/2007 numac 2007022466 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 juni 2006 tot aanwijzing van de leden van de Raad van het Fonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten type ministerieel besluit prom. 05/03/2007 pub. 06/04/2007 numac 2007022439 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de ondervoorzitter van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad type ministerieel besluit prom. 05/03/2007 pub. 06/04/2007 numac 2007022440 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de ondervoorzitter van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de Provincie Waals-Brabant

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 16/02/2007 pub. 06/04/2007 numac 2007035504 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 september 2006 voor de financiering van toegepast biomedisch onderzoek met een primair maatschappelijke finaliteit type besluit van de vlaamse regering prom. 09/03/2007 pub. 06/04/2007 numac 2007035499 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2005 tot toekenning van steun voor projecten ter stimulering van het ondernemerschap

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 29/03/2007 pub. 06/04/2007 numac 2007201051 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van een basisoverlegcomité voor de "Commission wallonne pour l'Energie" type besluit van de waalse regering prom. 29/03/2007 pub. 06/04/2007 numac 2007201052 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot samenstelling van de afvaardiging van de overheid binnen het basisoverlegcomité voor de "Commission wallonne pour l'Energie"

decreet

type decreet prom. 09/03/2007 pub. 06/04/2007 numac 2007035497 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 8 mei 2002 houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt en van het decreet van 30 april 2004 houdende sociaalrechtelijk toezicht type decreet prom. 09/03/2007 pub. 06/04/2007 numac 2007035498 bron vlaamse overheid Decreet tot bekrachtiging van de eindtermen en ontwikkelingsdoelen "informatie- en communicatietechnologie" in het basis- en secundair onderwijs

omzendbrief

type omzendbrief prom. 20/07/2006 pub. 06/04/2007 numac 2007000258 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief met richtlijnen inzake het praktisch rijonderricht voor voertuigen van categorie B. - Duitse vertaling

bericht

type bericht prom. -- pub. 06/04/2007 numac 2007201045 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 6 februari 2007 in zake Vincent Colassin en Caroline Giraud tegen de VZW « Caisse d'allocations familiales UCM », waarvan de exped « Sch

document

type document prom. -- pub. 06/04/2007 numac 2007200900 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor het glasbedrijf Bij besluit van de Directeur-generaal van 7 maart 2007, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staatsbl worden benoem type document prom. -- pub. 06/04/2007 numac 2007018067 bron raad van state Verkiezing van de politieraad van de meergemeentezone WOKRA . - Verkiezing door de gemeenteraad van Kraainem. - Beroep Bij de Raad van State is door Elisabeth D'Ursel beroep ingesteld tegen het besluit van de deputatie(...) Belanghebbenden, die over het

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 06/04/2007 numac 2007200908 bron ministerie van de franse gemeenschap Gelijkstellingscommissie. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 januari 2007, wordt voor de afdeling « Toegepaste wetenschappen » de heer Olivier VERLINDEN, Hoogleraar op de « Faculté Polytechnique de Mons » t type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/12/2006 pub. 06/04/2007 numac 2007200984 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de werkende en plaatsvervangende leden van de Adviescommissie voor lokale projecten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/01/2007 pub. 06/04/2007 numac 2007200982 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de examencommissie van de Franse Gemeenschap voor het toekennen van het diploma van leraar in de stenografie en dactylografie-tekstverwerking in de inrichtingen voor sec type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/01/2007 pub. 06/04/2007 numac 2007200904 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toekenning van een subsidie aan het « Secrétariat général de l'Enseignement libre catholique » om de toepassing van positieve discriminaties te verzekeren in het onderwijs voor sociale promo type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 06/04/2007 numac 2007200954 bron ministerie van de franse gemeenschap Gemeenschapsraad voor Hulpverlening aan de Jeugd. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 februari 2007, wordt, vanaf 19 februari 2007, Mevr. Sandra DESMET ter vervanging van Mevr. Joëlle LACROIX tot lid van de type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 06/04/2007 numac 2007200981 bron ministerie van de franse gemeenschap Raad voor Onderwijs en Vorming. - Benoemingen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 februari 2007 worden in artikel 1, 5°, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 juli 2005 houdende benoeming van type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/01/2007 pub. 06/04/2007 numac 2007200907 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toekenning van een dotatie aan de instellingen voor onderwijs voor sociale promotie van de Franse Gemeenschap om de toepassing van positieve discriminaties te verzekeren in het onderwijs voor soci type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/01/2007 pub. 06/04/2007 numac 2007200902 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de lijst van de actieprojecten voor positieve discriminatie voor het jaar 2007, overeenkomstig artikel 58 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke ka type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/02/2007 pub. 06/04/2007 numac 2007200910 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een subsidie aan de "Conseil des Pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel neutre subventionné " om de toepassing te verzekeren van de vorming tijdens de loopbaan van de leden v type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/01/2007 pub. 06/04/2007 numac 2007200906 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toekenning van een subsidie aan de "Conseil des Pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel neutre subventionné" om de toepassing van positieve discriminaties te verzekeren in het onderwij type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/02/2007 pub. 06/04/2007 numac 2007200911 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toekenning van een subsidie aan het « Secrétariat général de l'Enseignement libre catholique » om de toepassing te verzekeren van de vorming tijdens de loopbaan van de leden van het bestuurs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/11/2006 pub. 06/04/2007 numac 2007200919 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende verlening van decharge voor niet-geïnde schuldvorderingen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/01/2007 pub. 06/04/2007 numac 2007200971 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de examencommissie van de Franse Gemeenschap voor het toekennen van de graden uitgereikt in de afdeling Handelswetenschappen en in de afdeling Handelsingenieur van de ec

erratum

type erratum prom. 19/12/2006 pub. 06/04/2007 numac 2007000259 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 12 oktober 2006 tot vaststelling van het model van de identificatiekaart, bedoeld in de wet van 10 april 1990 tot regeling van de bijzondere en private v

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 06/04/2007 numac 2007009340 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Tongeren Bij beschikking van 11 december 2006 werd de heer Kun, V., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Tongeren aangewezen, vanaf 1 mei 2007, om het ambt van plaatsvervangend rechter in handelszaken

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/04/2007 numac 2007022472 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Paritair Comité voor fysische geneeskunde, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 19 maart 2 - de da type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/04/2007 numac 2007035503 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 3 december 2006 wordt de Gouden Medaille der Kroonorde verleend aan het hierna vermelde personeelslid van het dienstverleningscentrum voor mentaal gehandicapten Blijdorp te Buggenhout : Zij neemt type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/04/2007 numac 2007000225 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot auditeur Bij koninklijk besluit van 12 maart 2007 wordt de heer Ronny Vercruyssen, adjunct-auditeur, met ingang van 3 maart 2007, tot auditeur bij de Raad van State benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/04/2007 numac 2007000106 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot eerste auditeur Bij koninklijk besluit van 12 maart 2007 wordt de heer Benoit Cuvelier, auditeur, met ingang van 20 maart 2007 tot eerste auditeur bij de Raad van State benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/04/2007 numac 2007000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot auditeur Bij koninklijk besluit van 12 maart 2007 wordt Mevr. Laurence Vancrayebeck, adjunct-auditeur, met ingang van 1 februari 2007 tot auditeur bij de Raad van State benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/04/2007 numac 2007022468 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie van beroep, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 19 maart 2007, worden hernieuwd 1° de type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/04/2007 numac 2007022470 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Raad voor advies inzake revalidatie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 19 maart 2007, w 1° de

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 06/04/2007 numac 2007009330 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier bij de arbeidsrechtbank te Brussel : 1 ; - secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi : 1, vanaf 1 januari 2008. De kandida(...) De kandidat

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 06/04/2007 numac 2007009329 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 23 januari 2007, in werking tredend op 30 april 2007 's avonds, is de heer Hembersin, G., hoofdgriffier van het vredegerecht van het kanton Châtelet, op zijn verzoek in ruste gesteld. Betrokkene ma Bij konin type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 06/04/2007 numac 2007009347 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 1 april 2007, die in werking treden op de datum van de eedaflegging : - is de heer Horgnies, Ph., rechter in de arbeidsrechtbanken te Verviers en te Eupen, aangewezen tot het mandaat van voorzi - is de hee type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 06/04/2007 numac 2007009338 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 7 februari 2007, is de aanwijzing van de heer De Munck, M., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn va Bij ko type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 06/04/2007 numac 2007009341 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 26 maart 2007 is Mevr. De Bruyne, D., toegevoegd vrederechter voor de kantons behorende tot het gerechtelijk arrondissement Dendermonde, benoemd tot vrederechter van het kanton Lokeren. Bij kon Bij koninklij type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 06/04/2007 numac 2007009346 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministerieel besluit van 27 maart 2007 : -is er een einde gesteld aan de aanwijzing in hoedanigheid van lid kandidaat-notaris van het adviescomité van notarissen voor de provincie : Henegouwen : van Me Namen : van Me

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 06/04/2007 numac 2007201034 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest van 27 februari 2007 in zake Luc Boelpaepe tegen Véronique Chambaz, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekomen « De v

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 06/04/2007 numac 2007022433 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Benoeming van een geneesheer-inspecteur bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle Bij koninklijk besluit van 6 maart 2007 wordt Dr. Royberghs, Edwig, stagedoen Het bero type benoemingen prom. -- pub. 06/04/2007 numac 2007009337 bron federale overheidsdienst justitie Stafdienst P & O. - Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 7 maart 2007 wordt de heer Fabyan De Groodt, met ingang van 1 december 2006, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Nederlandse taalkader van de Centra De vakrich type benoemingen prom. -- pub. 06/04/2007 numac 2007009333 bron federale overheidsdienst justitie Stafdienst P & O. - Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 7 maart 2007 wordt de heer Bert Saenen, met ingang van 1 augustus 2006, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Nederlandse taalkader van de Centrale Di Aan betrok

lijst

type lijst prom. 21/03/2007 pub. 06/04/2007 numac 2007011135 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket type lijst prom. 21/03/2007 pub. 06/04/2007 numac 2007011134 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket type lijst prom. 21/03/2007 pub. 06/04/2007 numac 2007011133 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket type lijst prom. 21/03/2007 pub. 06/04/2007 numac 2007011136 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket type lijst prom. -- pub. 06/04/2007 numac 2007011137 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van de erkende Ondernemingsloketten, gepubliceerd in uitvoering van artikel 50,

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 06/04/2007 numac 2007000220 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 20 maart 2007 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend type vergunning prom. -- pub. 06/04/2007 numac 2007000221 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 20 maart 2007 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 06/04/2007 numac 2007009339 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Luik De aanwijzing van Mevrn. Fumal, E. en Vieujean, M., raadsheren in het hof van beroep te Luik, tot kamervoorzitter in dit hof, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 24 april 2007.

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 06/04/2007 numac 2007201083 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige medewerkers Personeel en Organisatie (m/v) (niveau B) voor alle federale overheidsdiensten, instellingen van openbaar nut, instellingen van sociale zekerheid, instellingen voor wetenschappelijk ond(...) Rangschikk type bericht van selor prom. -- pub. 06/04/2007 numac 2007201084 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - **** Vergelijkende selectie van **** medewerkers Personeel en Organisatie (****/****) (niveau ****) voor alle federale overheidsdiensten, instellingen van openbaar nut, instellingen van sociale zekerheid, ****(...) Rangschikking type bericht van selor prom. -- pub. 06/04/2007 numac 2007201144 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige beleidsmedewerkers voor het Strafrechtelijk beleid - opsporing en vervolging (m/v) (niveau A) voor de FOD Justitie (AFG07001) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 gesla(...) Naast deze lijst van geslaag
^