B.S. Index van de publicaties van 10 april 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 10/04/2007 numac 2007009311 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 23 maart 2007, is machtiging verleend aan juffrouw ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** **** en juffrouw ****, **** **** **** **** type wet prom. 28/03/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007003168 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur type wet prom. -- pub. 10/04/2007 numac 2007009310 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 23 maart 2007 is machtiging verleend aan juffrouw **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om behoudens tijdig type wet prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 bron ministerie van landsverdediging Wet tot vaststelling van het statuut van de militairen van het actief kader van de Krijgsmacht type wet prom. -- pub. 10/04/2007 numac 2007009320 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 23 maart 2007 is machtiging verleend : aan de heer ****, **** **** **** **** **** ****, baron, geboren te **** op 4 s de heer ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/03/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007022492 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van een voorzitter en van een ondervoorzitter van de Nederlandstalige kamer van beroep van het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/04/2007 numac 2007021032 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Eretitel Bij koninklijk besluit van 15 maart 2007, dat uitwerking heeft met ingang van 1 augustus 2005, is het Mevrouw Marie-Madeleine Spehl-Robeyns, voormalig leidinggevend ambtenaar van het Paleis voor Schone Kunsten, vergund de titel van dire type koninklijk besluit prom. 16/03/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007200847 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 88 van 30 januari 2007, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende de rol van de werknemers in de Europese coöperatieve vennootschap type koninklijk besluit prom. 14/03/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007022491 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van een voorzitter en een ondervoorzitter van de Franstalige kamer van beroep van het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars type koninklijk besluit prom. 21/03/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007011142 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedure en de termijnen voor de kamers van de commissies en de beroepscommissies die bevoegd zijn inzake het voeren van een beroepstitel van een dienstverlenend intellectueel beroep en tot vaststelling van de i type koninklijk besluit prom. 28/03/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007200917 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2001 tot bevordering van de tewerkstelling van langdurig werkzoekenden en van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de program type koninklijk besluit prom. 21/03/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007022521 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 mei 1982 houdende reglementering van het in de handel brengen van stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor de mens of voor zijn leefmilieu, en tot opheffing van het koninklijk besluit van 1 type koninklijk besluit prom. 19/03/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007002050 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/04/2007 numac 2007009319 bron federale overheidsdienst justitie 15 MAART 2007 - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 januari 2007 houdende vaststelling van de personeelsformatie van de secretarissen bij de parketten, en van de personeelsleden bij de griffies en de parketsecretariaten bij type koninklijk besluit prom. 26/03/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007201071 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot vaststelling van de artistieke functies bij het Nationaal Orkest van België en de Koninklijke Muntschouwburg type koninklijk besluit prom. 01/04/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007002057 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 maart 2007 tot wijziging van de bijlage VII van het koninklijk besluit van 7 augustus 1939 betreffende de evaluatie en de loopbaan van het rijkspersoneel

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/04/2007 numac 2007011147 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Syndicaal statuut Onderhandelingscomité en overlegcomités Bij ministerieel besluit van 27 maart 2007 wordt er een tussenoverlegcomité en vier basisoverlegcomités opgericht bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energ Bij mi type ministerieel besluit prom. 04/04/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007014106 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 december 2002 houdende organisatie van een examen matroos voor de binnenvaart type ministerieel besluit prom. 20/03/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007002045 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van steden en gemeenten waarvan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn kunnen genieten van een verhoogde staatstoelage voor specifieke initiatieven gericht op sociale inschakeling type ministerieel besluit prom. 01/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007201059 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/04/2007 numac 2007022526 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de Oftalmologie. - Benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 29 maart 2007 wordt Dokter Bonnet, Sabine, Luik, erkend als geneesheer-specialist in de Oftalmologie, benoemd tot lid v type ministerieel besluit prom. 22/03/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007003159 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 maart 2004 betreffende het fiscaal stelsel van drankverpakkingen onderworpen aan verpakkingsheffing en producten onderworpen aan milieutaks type ministerieel besluit prom. 01/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007201060 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 04/04/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007014105 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende de benoeming van de voorzitter en leden van de Centrale Examencommissie belast met de organisatie van de examens met het oog op het behalen van de bekwaamheidsbewijzen in Rijn- en binnenvaart type ministerieel besluit prom. 31/01/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007201058 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 07 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 19/01/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007201057 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 07 van organisatieafdeling 40 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 16/03/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007035514 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de aanstelling van een commissaris bij het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Zorgfonds type besluit van de vlaamse regering prom. 16/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007035516 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten type besluit van de vlaamse regering prom. 09/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007035515 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de investeringswaarborg voor rusthuizen, verstrekt door het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden, en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006 to type besluit van de vlaamse regering prom. 09/03/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007035512 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot verdeling van de trekkingsrechten uit het Stedenfonds voor het jaar 2007 type besluit van de vlaamse regering prom. 16/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007035517 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot tijdelijke verlenging van het mandaat van de voorzitter en de leden van de Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 22/03/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007201003 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot hernieuwing van de leden van de Afvalcommissie ingesteld bij artikel 33 van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen type besluit van de waalse regering prom. 22/03/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007201004 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 november 2003 tot aanwijzing van de leden van de "Conseil wallon de l'égalité entre hommes et femmes"

bericht

type bericht prom. -- pub. 10/04/2007 numac 2007018055 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De VZW Bond Beter Leefmilieu en de VZW Gents Milieufront, beide woonplaats kiezend bij M Deze zak

document

type document prom. -- pub. 10/04/2007 numac 2007022460 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekerin Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Overeenkomstencommissie orthopedisten-verzekeringsinstellingen van 6 juli 2006 e Interpretatier type document prom. -- pub. 10/04/2007 numac 2007031140 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en de gemeenten OUDERGEM. - Bij besluit van 20 maart 2007 is niet goedgekeurd de beslissing van 21 december 2006 waarbij de gemeenteraad van Oudergem de rekening van het grondbedrijf voor het dienstjaar 2005 goedke SINT-AGA

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 10/04/2007 numac 2007200961 bron ministerie van de franse gemeenschap Gelijkwaardigheidscommissie voor de buitenlandse universitaire diploma's. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 februari 2007 wordt benoemd tot lid van de gelijkwaardigheidscommissie bepaald in artikel 4 van h type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007200943 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 juni 2004 betreffende de verloven en afwezigheden van de personeelsleden van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeensc type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007200941 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van bindende kracht aan de beslissing van de centrale paritaire commissie voor het hoger niet-universitair vrij confessioneel onderwijs van 16 december 2004 betreffende het statuut van de va type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007200980 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 1965 houdende bezoldigingsregeling van het wetenschappelijk personeel van de Staat type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007200955 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap ter vervanging van een Regeringscommissaris bij de Hogescholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007200956 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 november 1995 tot vaststelling van het inschrijvingsgeld in het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan

erratum

type erratum prom. 15/12/2006 pub. 10/04/2007 numac 2007035513 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode. - Erratum

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 10/04/2007 numac 2007009342 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 30 maart 2007, bladzijde 18565, regel 27, is de vacante plaats van adjunct-griffier bij de rechtbank van koophandel te Hoei, geannuleerd. type vacante bettreking prom. -- pub. 10/04/2007 numac 2007015049 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Oproep tot de kandidaten voor betrekkingen als assistent-deskundigen De Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking stelt jonge specialisten, houders van een universitair of een diploma hoger onderwijs, ter beschikking van verschillen(...) Dit program

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 10/04/2007 numac 2007009336 bron federale overheidsdienst justitie Stafdienst P & O Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 7 maart 2007 wordt Mevr. Margot Taeymans, met ingang van 1 december 2006, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Nederlandse taalkader van de Centrale De vakrichting type benoemingen prom. -- pub. 10/04/2007 numac 2007009331 bron federale overheidsdienst justitie Stafdienst P & O Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 7 maart 2007 wordt de heer Dave Covent, met ingang van 1 december 2006, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Nederlandse taalkader van de Centrale D De vakrichting type benoemingen prom. -- pub. 10/04/2007 numac 2007009334 bron federale overheidsdienst justitie Stafdienst P & O Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 7 maart 2007 wordt de heer Laurent Finet, met ingang van 1 augustus 2006, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Franse taalkader van de Centrale Dien De vakrichting type benoemingen prom. -- pub. 10/04/2007 numac 2007009332 bron federale overheidsdienst justitie Stafdienst P & O Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 7 maart 2007 wordt Mevr. Cindy Hannard, met ingang van 1 november 2006, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Franse taalkader van de Centrale Dienst Aan betrokkene type benoemingen prom. -- pub. 10/04/2007 numac 2007009335 bron federale overheidsdienst justitie Stafdienst P & O Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 7 maart 2007 wordt de heer Benoît Houet, met ingang van 1 oktober 2006, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Fransse taalkader van de Centrale Diens De vakrichtin

goedkeuringen

type goedkeuringen prom. -- pub. 10/04/2007 numac 2007095218 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Akte tot goedkeuring van een gedeeltelijke overdracht van de rechten en verplichtingen van een verzekeringsonderneming Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen op datum van 3 apr De door de Co

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 10/04/2007 numac 2006054416 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Lozinski, Peter Lozinski, Peter, weduwnaar van Frosina Nowikow, geboren te Bielystock Alvorens te b
^