B.S. Index van de publicaties van 11 april 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 30/01/2007 pub. 11/04/2007 numac 2007015027 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Oezbekistan over wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken, ondertekend te Tashkent op 1 november 2002

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/04/2007 numac 2007014117 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel en Organisatie. - Nationale Orden Beweging van 15 november 2006 Bij koninklijke besluiten van 7 maart 2007 worden navermelde onderscheidingen verleend : Leopoldsorde Grootofficier De heer De Borger, Roger, secretaris-genera Ridder De heer Becu type koninklijk besluit prom. 09/04/2007 pub. 11/04/2007 numac 2007014122 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende uitvoering van de verordening nr. 561/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer, tot wijziging van verordeningen (EEG) nr. 382 type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/04/2007 numac 2007012159 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 15 mei 2006 wordt de heer Claude Riguelle met ingang van 1 april 2007 eervol ontslag verleend uit zijn ambt van attaché. Het is hem vergund aanspraak op het pensioen te doen gelden. type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/04/2007 numac 2007201044 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Nationale Arbeidsraad. - Vervanging van een lid Bij koninklijk besluit van 21 maart 2007, dat uitwerking heeft met ingang van 13 januari 2007, wordt de heer Jan Vercamst, te Maarkedal, als vertegenwoordiger van een der meest representatieve wer

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/03/2007 pub. 11/04/2007 numac 2007000291 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 december 1998 houdende toekenning van een toelage voor onregelmatige prestaties aan het personeel van de gesloten centra onder het beheer van de Dienst Vreemdelingenzaken

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 11/04/2007 numac 2007031149 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Personeel. - Pensioen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 september 2006 wordt de heer Bouvin, Michel, assistent bij het bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting /Directie van Monumenten en Landschappen, gemach(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 11/04/2007 numac 2007031153 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Personeel. - Pensioen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 maart 2007 wordt de heer Vandermeulen, Henri, attaché bij het Bestuur Economie en Werkgelegenheid /Directie Buitenlandse Handel, gemachtigd aanspraak te make(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 11/04/2007 numac 2007031151 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Personeel. - Pensioen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 maart 2006 wordt de heer De Ketelaere, Johan, ingenieur-directeur bij het Bestuur Financiën en Begroting /Algemene Directie, gemachtigd aanspraak te maken o(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 11/04/2007 numac 2007031150 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Personeel. - Pensioen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 februari 2006 wordt de heer Libert, Jean, ingenieur bij het Bestuur Economie en Werkgelegenheid /Algemene Directie, gemachtigd aanspraak te maken op het rus(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 11/04/2007 numac 2007031152 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Personeel. - Pensioen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 september 2006 wordt de heer Van Den Bossche, Leon, ingenieur-directeur bij de Diensten van Secretaris-generaal /Directie Huishoudelijke Zaken, gemachtigd aa(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 11/04/2007 numac 2007011149 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Benoemingen door verhoging naar de hogere klasse. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 30 maart 2007 dient op blz. 18529 voor de benoeming door verhoging naar de hogere klasse in de Franstalige tekst toegevoegd

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/04/2007 numac 2007011121 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Benoemingen in de hoedanigheid van rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 13 februari 2007 werd met ingang van 16 september 2006, de heer Hervé Lasne in de hoedanigheid van rijksambtenaar benoemd tot de titel van attaché in de klasse A1, met Bij type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/04/2007 numac 2007003173 bron federale overheidsdienst financien Koninklijke Schenking. - Ontslag. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 1 april 2007 wordt het ontslag aanvaard van de heer M. Hertveldt, ere-hypotheekbewaarder, uit zijn ambt van afgevaardigde-beheerder en van lid van de beheerraad van de Koni Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/04/2007 numac 2007022397 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 24 oktober 2006 zijn, met ingang van de tegenover hun naam vermelde datum, benoemd of bevorderd : Officier Mevr

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 11/04/2007 numac 2007014126 bron federale overheidsdienst informatie- en communicatietechnologie Vergelijkende selectie bij mobiliteit van een Nederlandstalige of Franstalige senior service delivery manager (m/v) (klasse A3) voor de Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie (FEDICT) (MN(...) De betrekking is toegankelijk, bij type mededeling prom. -- pub. 11/04/2007 numac 2007014125 bron federale overheidsdienst informatie- en communicatietechnologie Vergelijkende selectie bij mobiliteit van een Nederlandstalige of Franstalige senior service support manager (m/v) (klasse A3) voor de Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie (FEDICT) (MNG0(...) De betrekking is toegankelijk, bi

lijst

type lijst prom. -- pub. 11/04/2007 numac 2007022276 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Lijst van de geneesmiddelen voor humaan gebruik geregistreerd tussen 1 december 2006 en 31 december 2006 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 11/04/2007 numac 2007201187 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige bio-ingenieurs (niveau A) voor de diensten van de Vlaamse overheid (ANV06046). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. VANDE WALLE INGE, 8490 JABBEKE 2. ME(...) 3. HEULENS BA type bericht van selor prom. -- pub. 11/04/2007 numac 2007201156 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige selectiecorrespondenten (niveau B) voor SELOR (ANG07007). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. VAN LINT, KATHLEEN, 1742 TERNAT. 2. VANDEGHINSTE, TAHEEN,(...) 3. CATTOOR, EL type bericht van selor prom. -- pub. 11/04/2007 numac 2007201178 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige attachés-informatici systeembeheerders Unix-Linux (niveau A) voor het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België (KMI) (AFG06031). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toela(...) 1. STR type bericht van selor prom. -- pub. 11/04/2007 numac 2007201169 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** **** (niveau ****) voor de **** **** **** (****06032). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : ****, ****, 35(...)

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 11/04/2007 numac 2007014120 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van mot Voor de raad type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 11/04/2007 numac 2007014121 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Voor de ra

lotenlening

type lotenlening prom. -- pub. 11/04/2007 numac 2007003161 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1921 uitgegeven door het Verbond der Samenwerkende Vennootschappen voor Oorlogsschade Officiële lijst van de loting nr. 290 van 15 maart 2007 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 11/04/2007 numac 2007003163 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1923 uitgegeven door het Verbond der Samenwerkende Vennootschappen voor Oorlogsschade Officiële lijst van de loting nr. 610 van 20 maart 2007 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 11/04/2007 numac 2007003164 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1938 Officiële lijst van de loting nr. 594 van 20 maart 2007 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 11/04/2007 numac 2007003162 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1922 uitgegeven door het Verbond der Samenwerkende Vennootschappen voor Oorlogsschade Officiële lijst van de loting nr. 476 van 9 maart 2007 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. -- pub. 11/04/2007 numac 2007003172 bron federale overheidsdienst financien Nationale Loterij. - Loterij met biljetten, "Casino Prestige" genaamd Overeenkomstig artikel 14 van het koninklijk besluit van 5 maart 2006 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Casino Pr - van de verkoop van
^