B.S. Index van de publicaties van 12 april 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 06/03/2007 pub. 12/04/2007 numac 2007011117 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de regeling betreffende de aflevering van het uitvindingsoctrooi en het takssysteem inzake uitvindingsoctrooien en inzake aanvullende beschermingscertificaten type wet prom. -- pub. 12/04/2007 numac 2007200999 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 30/2007 van 21 februari 2007 Rolnummer 3997 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 4,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 01/04/2007 pub. 12/04/2007 numac 2007011144 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de procedure voor en de praktische regels in verband met de werking van de Ethische Commissie voor het aanbieden van betalende diensten via elektronische-communicatienetwerken type koninklijk besluit prom. 01/04/2007 pub. 12/04/2007 numac 2007200972 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 30 juni 1971 betreffende de administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op sommige sociale wetten type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/04/2007 numac 2007000335 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit van 20 maart 2007 wordt de aanwijzing van de heer Grégoire, Claude, tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Houyet/Rochefort, met ingang van 8 apr type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/04/2007 numac 2007000336 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit van 20 maart 2007 wordt de aanwijzing van de heer Neyman, Pascal, tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Genappe/Nivelles, met ingang van 22 febr type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/04/2007 numac 2007000334 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit van 20 maart 2007 wordt de aanwijzing van de heer Meunier, Thierry, tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Courcelles/Fontaine-l'Evêque, met inga type koninklijk besluit prom. 19/03/2007 pub. 12/04/2007 numac 2007022499 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 2000 tot vaststelling van de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen toegelaten in en op voedingsmiddelen type koninklijk besluit prom. 16/03/2007 pub. 12/04/2007 numac 2007022519 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 107 van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 06/03/2007 pub. 12/04/2007 numac 2007022387 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juli 1990 houdende vaststelling van de normen voor de erkenning van samenwerkingsverbanden van psychiatrische instellingen en diensten type koninklijk besluit prom. 01/04/2007 pub. 12/04/2007 numac 2007012139 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten van het vereenvoudigd stelsel betreffende het opmaken en bijhouden van sociale documenten voor de ondernemingen die in België werknemers ter beschikking stellen en tot bepaling van de act type koninklijk besluit prom. 19/03/2007 pub. 12/04/2007 numac 2007022496 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 juli 2003 houdende vaststelling van de voorwaarden waaraan de ombudsfunctie in de ziekenhuizen moet voldoen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/04/2007 numac 2007201152 bron ministerie van het waalse gewest Energie Bij ministerieel besluit van 20 maart 2007, dat in werking treedt op 25 maart 2007, wordt de erkenning als zonneboilerinstallateur verleend op 23 december 2003 aan de "SA Eurimex", waarvan de maatschappelijke zetel(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/04/2007 numac 2007031133 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bekendmaking, bij uittreksel, van het ministerieel besluit van 6 maart 2007 tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 november 2005 houdende erkenning van de firma DLV MILIEUCONSULT CVBA als adviesbureau op het vlak van « bodemverontreinigi Bij type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/04/2007 numac 2007014114 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Vervoer te land Ongeregeld vervoer . - Intrekking van een machtiging Bij ministerieel besluit van 22 maart 2007, wordt de machtiging tot het exploiteren van ongeregeld vervoer, verleend aan de in de hiernavolgende tabel verme(...) Voor de raadpleging v type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/04/2007 numac 2007014123 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Vervoer te land Ongeregeld vervoer . - Machtiging Bij ministerieel besluit van 2 april 2007 wordt aan de in de hiernavolgende tabel aangeduide vervoeronderneming machtiging verleend ongeregelde vervoerdiensten te exploiteren (...) Voor de raadpleging v type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/04/2007 numac 2007031136 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bekendmaking, bij uittreksel, van het ministerieel besluit tot intrekking van het ministerieel besluit van 17 februari 2000 houdende de erkenning van de NV TALBOOM als adviesbureau op het vlak « bodemverontreiniging » Bij ministerieel besluit van 6 m type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/04/2007 numac 2007031130 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bekendmaking, bij uittreksel, van het ministerieel besluit tot intrekking van het ministerieel besluit van 14 januari 2000 houdende de erkenning van de NV AIRLOC BELGIUM als adviesbureau op het vlak « opslaginstallaties » Bij ministerieel besluit van type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/04/2007 numac 2007031135 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bekendmaking, bij uittreksel, van het ministerieel besluit van 2 maart 2007 tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 december 1997 houdende erkenning van de NV VAN GANSEWINKEL als ophaler van gevaarlijke afvalstoffen en afvaloliën. - Ophale Bij

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 15/02/2007 pub. 12/04/2007 numac 2007027041 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de Waalse overheidsdiensten en tot invoering van een bijzondere evaluatiecyclus

document

type document prom. -- pub. 12/04/2007 numac 2007031131 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bekendmaking, bij uittreksel, van de registratie van « AUTO RECUP REDOUANE BVBA » als vervoerder van afgedankte voertuigen Bij de beslissing van 5 maart 2007 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd « AUTO RECUP RED(...) type document prom. -- pub. 12/04/2007 numac 2007031134 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bekendmaking, bij uittreksel, van de registratie tot intrekking van de registratie van « CGAE NV » als vervoerder en ophaler van dierlijk afval Bij de beslissing van 12 februari 2007 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd de registrat(...) type document prom. -- pub. 12/04/2007 numac 2007011127 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Werkovereenkomst tussen de Europese Octrooiorganisatie en de Belgische Staat De Europese Octrooiorganisatie , vertegenwoordigd door de heer Alain Pompidou, President van het Europees Octrooibureau (hierna(...) Enerzijds, en de Belgische Staat, vertegen type document prom. -- pub. 12/04/2007 numac 2007031132 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bekendmaking, bij uittreksel, van de registratie van de heer JADICICCO Roberto als vervoerder van afgedankte voertuigen Bij de beslissing van 5 maart 2007 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd de heer JADICICC(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/02/2007 pub. 12/04/2007 numac 2007200909 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toekenning van een subsidie aan de "Fédération des Etablissements libres subventionnés indépendants " om de toepassing te verzekeren van de vorming tijdens de loopbaan van de leden van het bes type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/02/2007 pub. 12/04/2007 numac 2007200957 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 december 2003 tot vaststelling van de weddeschalen van het administratief, gespecialiseerd, meesters-, vak- en dienstpersoneel type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/02/2007 pub. 12/04/2007 numac 2007200958 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 oktober 1997 betreffende delegaties van bevoegdheden en handtekeningen voor de algemene functionarissen van het Commissariaat- type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/03/2007 pub. 12/04/2007 numac 2007201089 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de lijst van de ambten getroffen door de schaarste voor het schooljaar 2007-2008 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/07/2005 pub. 12/04/2007 numac 2007201082 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 mei 2004 tot aanwijzing van de leden van de Commissies voor programma's type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/01/2007 pub. 12/04/2007 numac 2007201085 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de examencommissie van de Franse Gemeenschap belast met het uitreiken van het diploma van leraar muzikale opvoeding in de inrichtingen voor secundair onderwijs en in d type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/02/2007 pub. 12/04/2007 numac 2007201046 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 maart 2006 tot aanwijzing van de vertegenwoordigers van het onderwijs van de Franse Gemeenschap binnen elke per zone opgerichte type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/02/2007 pub. 12/04/2007 numac 2007201087 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 januari 2004 tot aanwijzing van de leden van de GPBHO-Commissie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 12/04/2007 numac 2007201088 bron ministerie van de franse gemeenschap Raad van Bestuur van de « Haute Ecole de la Communauté française de Bruxelles ». - Benoemingen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 februari 2007 worden vanaf 13 februari 2007 in artikel 1 van het besluit van de Regering type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/02/2007 pub. 12/04/2007 numac 2007201086 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de Erkenningscommissie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/01/2007 pub. 12/04/2007 numac 2007200970 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de examencommissie belast met het toekennen van de graden uitgereikt in de paramedische categorie in de afdelingen vroedvrouw, verpleegzorgen, arbeidstherapie en logoped type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/07/2005 pub. 12/04/2007 numac 2007201047 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 mei 2004 tot aanwijzing van de leden van de Commissies voor de evaluatiemiddelen

erratum

type erratum prom. 20/03/2007 pub. 12/04/2007 numac 2007022549 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 augustus 1999 betreffende de bestrijding van Ralstonia solanacearum Yabuuchi et al. - Erratum

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 12/04/2007 numac 2007201029 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 35/2007 van 7 maart 2007 Rolnummer 3973 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 319 van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Gent. Het Arbitragehof, samengesteld wijst na beraad

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 12/04/2007 numac 2007000305 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus. - Aanwerving van statutaire personeelsleden. - De geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus stelt ee(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld De betrekkingen (...)

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 12/04/2007 numac 2007009349 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 1 april 2007 is aan de heer Colmant, B., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Brussel. Bij koninklijke besluiten - is de heer J

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 12/04/2007 numac 2007201000 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 31/2007 van 21 februari 2007 Rolnummer 3980 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 5, vierde lid, van het Strafwetboek, gesteld door de Correctionele Rechtbank te Hasselt. Het Arbitragehof, samen wijst na beraad
^