B.S. Index van de publicaties van 13 april 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 25/02/2007 pub. 13/04/2007 numac 2007022504 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen type wet prom. -- pub. 13/04/2007 numac 2007022494 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Fonds voor arbeidsongevallen. - Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besuit van 16 maart 2007, wordt met ingang van 1 augustus 2007, aan de heer Depoortere, Michel, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van administrateur-generaal van het De heer type wet prom. -- pub. 13/04/2007 numac 2007200997 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 26/2007 van 30 januari 2007 Rolnummer 3956 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 6,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/03/2007 pub. 13/04/2007 numac 2007200899 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 november 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, betreffe type koninklijk besluit prom. 21/03/2007 pub. 13/04/2007 numac 2007200896 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de loon- en arbe type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/04/2007 numac 2007000338 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Politiediensten. - Loonschaal Bij koninklijk besluit van 1 april 2007 wordt de loonschaal 08 toegekend aan vier hogere officieren van de politiediensten voor het toetsingsjaar 2004. De loonschaalverhoging naar de schaal 08 wordt verleend met Eddy Hendri type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/04/2007 numac 2007015058 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wijziging rechtsgebied Bij koninklijk besluit van 20 juli 2006 werd het ressort van het Consulaat van België te Guayaquil als volgt vastgesteld : de provincies Azuay, Cañar, El Oro, Guayas, Loja, Los Rios, Manabi, alsmede de Colon-archipel type koninklijk besluit prom. 15/03/2007 pub. 13/04/2007 numac 2007022489 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het centraal bestuur van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 28/03/2007 pub. 13/04/2007 numac 2007000302 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende een federaal kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid type koninklijk besluit prom. 19/03/2007 pub. 13/04/2007 numac 2007022486 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan een brandwondencentrum moet voldoen om te worden erkend als medische dienst zoals bedoeld in artikel 44 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987 type koninklijk besluit prom. 12/03/2007 pub. 13/04/2007 numac 2007022495 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid type koninklijk besluit prom. 19/03/2007 pub. 13/04/2007 numac 2007022487 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juni 2003 houdende nadere bepaling van de gelijkwaardige vermindering van bedden zoals bedoeld in artikel 5, § 4, eerste lid, van de wet van 27 juni 1978 tot wijziging van de wetgevin type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/04/2007 numac 2007015056 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ontslag. - Afschaffing Bij koninklijk besluit van 12 juli 2006 : 1. Werd aan de heer Tapio KILPI, honorair Consul van België te Kotka, eervol ontslag uit zijn ambt verleend. 2. Werd het Consulaat van België te Kotka afgeschaft. type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/04/2007 numac 2007015057 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ontslagen. - Afschaffingen. - Wijzigingen rechtsgebied Bij koninklijk besluit van 22 augustus 2006 : 1. Werd aan de heer Henri Lederman, honorair Consul van België te Bologna, eervol ontslag uit zijn ambt verleend. 2. Werd het Consulaat va 3. Werd het type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/04/2007 numac 2007022493 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Fonds voor arbeidsongevallen. - Personeel. Beëindiging van het mandaat van een managementfunctie Bij koninklijk besluit van 16 maart 2007, wordt met ingang van 1 augustus 2007, op zijn verzoek, een einde gesteld aan de uitoefening van de mana De heer D type koninklijk besluit prom. 09/04/2007 pub. 13/04/2007 numac 2007009359 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende het statuut van de Voorzitter van de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/03/2007 pub. 13/04/2007 numac 2007003166 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 juli 1998 betreffende de aangifte inzake douane en accijnzen type ministerieel besluit prom. 02/04/2007 pub. 13/04/2007 numac 2007035541 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 november 2005 betreffende de vaststelling van de modaliteiten van het besluit van de Vlaamse Regering tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde st type ministerieel besluit prom. 26/03/2007 pub. 13/04/2007 numac 2007003167 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende de oprichting van de hulpkantoren van het enig kantoor der douane en accijnzen en de bepaling van de bevoegdheden van het enig kantoor der douane en accijnzen en van zijn hulpkantoren type ministerieel besluit prom. 01/03/2007 pub. 13/04/2007 numac 2007200962 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit houdende vervanging van leden van de raad van beheer van het Nationaal Orkest van België type ministerieel besluit prom. 11/04/2007 pub. 13/04/2007 numac 2007027043 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot invoering van een tijdelijk verbod op visvangst in een deel van de Samber en een deel van de Maas vanaf het station van Charleroi tot aan het meet- en monsternemingsstation Aquapol, in Andenne

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 09/02/2007 pub. 13/04/2007 numac 2007035539 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende bepalingen tot inrichting van een gemeenschappelijke identificatie van landbouwers, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid

omzendbrief

type omzendbrief prom. 09/03/2007 pub. 13/04/2007 numac 2007000282 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Veiligheids- en identificatiemarkering van de voertuigen van meer dan 2,5 ton, van de aanhangwagens met een totaal gewicht van meer dan 3,5 ton, van de opleggers, evenals van de containers die bestemd zijn voor de openbare brandweerdiensten

bericht

type bericht prom. -- pub. 13/04/2007 numac 2007018064 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State Eddy Van Loon, Dirk Beyers, Bart Meiresonne, Gilbert Abeels, Francky Baert, Tim Van Cauw Deze za type bericht prom. -- pub. 13/04/2007 numac 2007018063 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State Alfons De Muynck, wonende te 9910 Knesselare, Urselseweg 146, heeft op 12 maart 2007 een Deze zaa type bericht prom. -- pub. 13/04/2007 numac 2007018066 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State Patrick Van Vynckt, wonende te 9850 Nevele, Vierboomstraat 1, en Victor Cleymaet, wonend Deze zaa type bericht prom. -- pub. 13/04/2007 numac 2007018065 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State BVBA Unic Waasland, met zetel te 8870 Izegem, Grote Markt 4, heeft op 23 maart 2007 een Deze za

document

type document prom. 21/03/2007 pub. 13/04/2007 numac 2007002054 bron instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen Burgerlijke eretekens type document prom. 21/03/2007 pub. 13/04/2007 numac 2007002055 bron instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen Ereteken in de Leopoldsorde

erratum

type erratum prom. 19/03/2007 pub. 13/04/2007 numac 2007011162 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende vaststelling van de algemene regels inzake de organisatie en de werking van de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/04/2007 numac 2007015051 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Honoraire Consuls. - Oprichtingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 12 juli 2006 : 1. Werd te Sharm el Sheikh een Consulaat van België opgericht met als ressort het gouvernoraat van Zuid-Sinaï. 2. Werd de heer Alain Sobol benoemd t Bij konink type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/04/2007 numac 2007009357 bron federale overheidsdienst justitie Stafdienst P & O. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 26 maart 2007 wordt Mevr. Christelle Arend Chevron, met ingang van 4 november 2006, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Franse taalkader van de Centrale Diensten Aan betrok type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/04/2007 numac 2007009356 bron federale overheidsdienst justitie Stafdienst P & O. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 26 maart 2007 wordt Mevr. Valérie Deprez, met ingang van 1 januari 2007, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Franse taalkader van de Centrale Diensten. Aan be Overeenkomst type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/04/2007 numac 2007015054 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ontslagen. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 12 juli 2006 : 1. Werd eervol ontslag uit zijn ambt, op zijn verzoek, verleend aan de heer Odysseos Adamis, honorair Consul van België te Heraklion. 2. Werd de heer Odysseos Adamis ert 3. Werd de type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/04/2007 numac 2007009358 bron federale overheidsdienst justitie Stafdienst P & O. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 26 maart 2007 wordt de heer Serge De Biolley, met ingang van 1 november 2006, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Franse taalkader van de Centrale Diensten. A Overeenkomsti type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/04/2007 numac 2007015055 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Benoemingen Bij koninklijk besluit van 5 augustus 2006 werd de heer Edgar de Albuquerque Sá, met ingang van 20 juli 2004, benoemd tot honorair Consul van België te Fortaleza met als ressort de Staten Ceará, Piauí en Maranh½o. Bij koninkli

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 13/04/2007 numac 2007009350 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - hoofdgriffier van de politierechtbank te Hoei : 1, vanaf 1 januari 2008; - griffier : bij het hof van beroep te Gent : 1; bij de rechtbank van koophandel te : Antwerpen : 1, vanaf 1 juli Brussel : 1, vanaf 2 type vacante bettreking prom. -- pub. 13/04/2007 numac 2007021035 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Niveau A : vacante betrekking in de vakklasse A3 Oproep tot kandidaten van de Franse taalrol In toepassing van artikel 6bis,

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 13/04/2007 numac 2007009361 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 1 april 2007 is de heer Livémont, Y., toegevoegd rechter voor de politierechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel, benoemd tot toegevoegd rechter in de politierechtbank te Brussel. Het beroep type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 13/04/2007 numac 2007009362 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 14 juli 2006, dat in werking treedt op de datum van 26 april 2007, is aan de heer Carly, X., ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Elsene. Bij koninklijk beslu Het is hem ver type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 13/04/2007 numac 2007009351 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 1 april 2007, zijn benoemd tot : - voorlopig benoemd adjunct-griffier bij het hof van beroep te Antwerpen, de heer Van de Cruys, D., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van dit hof. Dit beslui

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 13/04/2007 numac 2007000337 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Naams- en adreswijziging Bij ministerieel besluit van 22 maart 2007 tot wijziging van

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 13/04/2007 numac 2007200998 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 29/2007 van 21 februari 2007 Rolnummer 3966 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 1410, type arrest uittreksel prom. -- pub. 13/04/2007 numac 2007201027 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 32/2007 van 21 februari 2007 Rolnummer 3995 In zake : de prejudiciële vraag betreffende het koninklijk besluit van 1 december 1995 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling v Het Arbitr

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 13/04/2007 numac 2007201200 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige attachés-specialisten in de ademhalingsbescherming en adsorptieprocessen van toxische gassen (niveau A) voor het Ministerie van Defensie (Peutie- Vilvoorde) (AFG07008) Na deze selectie wordt een lijs(...) Naast d type bericht van selor prom. -- pub. 13/04/2007 numac 2007201199 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige verantwoordelijken duurzame ontwikkeling Energie (niveau A) voor de FOD Economie (AFG07004) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien e(...) Naast d type bericht van selor prom. -- pub. 13/04/2007 numac 2007201203 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés-auditors (niveau A) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (ANG07820) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 25 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de(...) Naast deze type bericht van selor prom. -- pub. 13/04/2007 numac 2007201198 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige attachés-specialisten in de analyse en synthese in de organische scheikunde (niveau A) voor het Ministerie van Defensie (Peutie-Vilvoorde) (AFG07003) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 g(...) Naast d type bericht van selor prom. -- pub. 13/04/2007 numac 2007201201 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige financieel deskundigen (niveau B) voor de FOD Financiën (ANG07809) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 600 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de toeke(...) Naast deze type bericht van selor prom. -- pub. 13/04/2007 numac 2007201202 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige burgerlijk ingenieurs (niveau A) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (ANG07811) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 35 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voo(...) Naast deze type bericht van selor prom. -- pub. 13/04/2007 numac 2007201204 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige fiscale controleurs en fiscale dossierbeheerders (niveau A) voor de FOD Financiën (ANG07003) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 600 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. I(...) Naast

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 13/04/2007 numac 2007014109 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Voor de ra

kennisgeving van de raad voor de mededinging

type kennisgeving van de raad voor de mededinging prom. -- pub. 13/04/2007 numac 2007011160 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-07/0009 : Ethias Leven/Belstar Verzekeringen NV Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure. Op Volgens d

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. 01/04/2007 pub. 13/04/2007 numac 2007003067 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Subito 20 », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij
^