B.S. Index van de publicaties van 16 april 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 16/04/2007 numac 2007022422 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Informatie over het houden van een raadpleging over het voorontwerp van nationale strategie inzake biodiversiteit Overeenkomstig de wet van 13 februari 2006 betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en p Dit vooron type wet prom. 08/02/2007 pub. 16/04/2007 numac 2007015030 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst, gesloten door uitwisseling van brieven te Den Haag op 9 juni 2005, tussen de Regeringen van de Benelux-Staten en de Regering van de Republiek Albanië inzake de afschaffing van de visumplicht met betrekking to

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/03/2007 pub. 16/04/2007 numac 2007011108 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 oktober 1981 houdende vaststelling van de methoden voor het trekken van monsters en voor het verrichten van kwantitatieve analyses van binaire mengsels van textielvezels type koninklijk besluit prom. 14/03/2007 pub. 16/04/2007 numac 2007011107 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit inzake textielbenamingen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/04/2007 numac 2007201181 bron ministerie van het waalse gewest Tewerkstelling Bij ministerieel besluit van 7 maart 2007 wordt de aan de "SPRL RG Human Resources" verleende erkenning als arbeidsbemiddelingsbureau voor de dienstverlening werving en selectie vanaf 20 januari 2007 voor onbepaalde duu Deze erkenning hee

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 15/02/2007 pub. 16/04/2007 numac 2007201179 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 september 2004 tot benoeming van de voorzitter en de leden van de Adviescommissie voor erkenning in arbeidsbemiddelingszaken type besluit van de waalse regering prom. 22/03/2007 pub. 16/04/2007 numac 2007201210 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van verhuis- en huurtoelagen, tot bepaling van de inwerkingtreding van artikel 14, § 2, 2°, van het decreet van 20 juli 2005 tot wijziging van de Waalse Huisvestingscode en tot wijziging van het besluit type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 16/04/2007 numac 2007201180 bron ministerie van het waalse gewest Subregionale Comités voor Tewerkstelling en Vorming Bij besluit van de Waalse Regering van 15 maart 2007, dat op 15 maart 2007 in werking treedt, wordt Mevr. Marie-Paule Delisse tot voorzitster van het Subregionale Comité voor Arbeidsbemiddelin Bij be

omzendbrief

type omzendbrief prom. 13/03/2007 pub. 16/04/2007 numac 2007022478 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministeriële omzendbrief betreffende de samenstelling, de handel en het gebruik van bepaalde types dierenvoeders met een hoog gehalte aan toevoegingsmiddelen of voedermiddelen

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 16/04/2007 numac 2007020048 bron brussels hoofdstedelijk parlement Commissievergaderingen Agenda Dinsdag 17 april 2007, om 9 u. 30 m. Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud, Waterbeleid en Energie Ontwerp van ordonnantie houdende de energiepre(...) Rapporteurs : de heer André du Bus de Warnaffe en Mevr. Marie-Paule type beschikking prom. -- pub. 16/04/2007 numac 2007009363 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Brugge Bij beschikking van 23 november 2006 werd de heer Deblauwe, M., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brugge aangewezen, vanaf 1 april 2007, om het ambt van plaatsvervangend rechter in handelsza

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/04/2007 numac 2007022469 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Beheerscomité van de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 19 maart 2007, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaki Bij h
^