B.S. Index van de publicaties van 18 april 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 16/03/2007 pub. 18/04/2007 numac 2007011138 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende het verbod op de fabricage en de commercialisering van producten die afgeleid zijn van zeehonden type wet prom. -- pub. 18/04/2007 numac 2007201039 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 37/2007 van 7 maart 2007 Rolnummers 3987 en 4021 In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 80 en 82 van de faillissementswet van 8 augustus 1997, gesteld door de Rechtbank van koophandel te Namen en Het Arbit type wet prom. -- pub. 18/04/2007 numac 2007011163 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Aanbevelingen van het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie : publicatie voorgeschreven door artikel 6 van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector Het Raadg Advies type wet prom. -- pub. 18/04/2007 numac 2007009355 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 1 april 2007 is machtiging verleend aan de genaamde ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, **** **** ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/04/2007 pub. 18/04/2007 numac 2007002063 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming en vervanging van de leden van de raad van bestuur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/04/2007 numac 2007014116 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel en Organisatie Nationale Orden. - Beweging van 15 november 2006 Bij koninklijk besluit van 7 maart 2007 worden navermelde onderscheidingen verleend : Leopoldsorde Commandeur De heer D'Hondt, Eric, adviseur. De heer Ensch- De heer Van Bever, R type koninklijk besluit prom. 23/03/2007 pub. 18/04/2007 numac 2007022524 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de magistraat-voorzitter en van leden-magistraten in de Raad van Beroep van de Orde der Geneesheren met het Nederlands als voertaal type koninklijk besluit prom. 21/03/2007 pub. 18/04/2007 numac 2007200895 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 maart 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de vrijstelling type koninklijk besluit prom. 01/04/2007 pub. 18/04/2007 numac 2007002062 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit betreffende het zakgeld zoals bedoeld in artikel 62, § 2bis, van de programmawet van 19 juli 2001 type koninklijk besluit prom. 23/03/2007 pub. 18/04/2007 numac 2007022550 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende vaststelling van de taalkaders van het centraal bestuur van de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 16/03/2007 pub. 18/04/2007 numac 2007022518 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot invoering van een aanvulling op de kinderbijslag in de regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 09/04/2007 pub. 18/04/2007 numac 2007003175 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de belastingvrijstelling van prijzen en subsidies, betaald of toegekend aan geleerden, schrijvers of kunstenaars type koninklijk besluit prom. 09/04/2007 pub. 18/04/2007 numac 2007003174 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot toekenning van een aanvullende vermindering van de bedrijfsvoorheffing voor beroepskosten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/03/2007 pub. 18/04/2007 numac 2007002052 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheid binnen de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie type ministerieel besluit prom. 20/03/2007 pub. 18/04/2007 numac 2007022561 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende vaststelling van de subsidie toegekend aan sommige associaties voor palliatieve zorgen voor het jaar 2007 type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/04/2007 numac 2007012160 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Verlenging van de erkenning van een aanvullende vormingscursus opgelegd aan de preventieadviseurs Bij ministerieel besluit van 15 maart 2007 wordt de erkenning verleend aan de cursus van niveau I, ingericht door de « Université de Liège - F type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/04/2007 numac 2007201149 bron ministerie van het waalse gewest Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 28 februari 2007 wordt de door de "SA Cogetrina" aangevraagde erkenning als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën, ziekenhuis- en gezondheidszorgafval van klasse B Bij ministerieel

erratum

type erratum prom. -- pub. 18/04/2007 numac 2007022341 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Benoeming. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 17 januari 2007, blz. 129, in de Franse tekst betreffende het koni(...)

arrest

type arrest prom. 06/12/2006 pub. 18/04/2007 numac 2007022080 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/04/2007 numac 2007022473 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Benoeming Bij koninklijk besluit van 7 maart 2007 wordt de heer Taminiau, Didier, met ingang van 1 oktober 2006, in vast dienstverband benoemd tot attaché bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmil Aan be type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/04/2007 numac 2007009368 bron federale overheidsdienst justitie Stafdienst P & O. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 9 april 2007 wordt de heer Francis Dehaes, met ingang van 1 september 2006, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Franse taalkader van de Centrale Diensten. Aan Overeenkomsti type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/04/2007 numac 2007022221 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 februari 2007, wordt Mevr. Brusseleers, Saartje, met ingang van 11 augustus 2006, op het Nederlands taalkader, in vast dienstverband benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overhei Aan bel type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/04/2007 numac 2007022220 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 februari 2007, wordt de heer Pottie, Erik A., met ingang van 1 april 2006, op het Nederlands taalkader, in vast dienstverband benoemd in de klasse A2 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdiens Aan bel type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/04/2007 numac 2007022224 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 februari 2007, wordt Mevr. Sarens, Anneleen, met ingang van 1 oktober 2006, op het Nederlands taalkader, in vast dienstverband benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdien Aan de

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 18/04/2007 numac 2007201026 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 38/2007 van 7 maart 2007 Rolnummer 4009 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Beroep te Luik. Het Arbitragehof, samengestel wijst na beraad

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 18/04/2007 numac 2007000344 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Weigering Bij ministerieel besluit van 29 maart 2007 wordt de vergunning tot het e

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 18/04/2007 numac 2007201025 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 36/2007 van 7 maart 2007 Rolnummer 3979 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 8, zesde lid, 3°, van het Wetboek der successierechten, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Luik. Het Arbitr samengesteld type arrest uittreksel prom. -- pub. 18/04/2007 numac 2007201035 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 50/2007 van 28 maart 2007 Rolnummers 3766 en 3846 In zake : de beroepen tot gedeeltelijke vernietiging van artikel 154bis, eerste lid, eerste streepje, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, ingevoegd bi Het Arbitr

registratie van belgische normen

type registratie van belgische normen prom. -- pub. 18/04/2007 numac 2007011148 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Belgisch Instituut voor Normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig
^