B.S. Index van de publicaties van 20 april 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 28/03/2007 pub. 20/04/2007 numac 2007009353 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. -- pub. 20/04/2007 numac 2007041304 bron federale overheidsdienst financien Rentenfonds Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel 9, type wet prom. 28/03/2007 pub. 20/04/2007 numac 2007009354 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 31/01/2007 pub. 20/04/2007 numac 2007022574 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact met het oog op de invoering van een nieuw systeem voor de financiering van de ziekteverzekering type wet prom. -- pub. 20/04/2007 numac 2007022516 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedelketen en leefmilieu Actualisatie van het PRPB in 2007-2008 Artikel 8bis van de Wet van 12 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid De actualisatie v type wet prom. 28/03/2007 pub. 20/04/2007 numac 2007009352 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 01/04/2007 pub. 20/04/2007 numac 2007003170 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte in 2007 van zilveren herdenkingsmuntstukken van 10 en 20 euro en van gouden herdenkingsmuntstukken van 12 1/2, 50 en 100 euro type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/04/2007 numac 2007022551 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 19 maart 2007, wordt met ingang van 1 februari 2007, aan de heer Adriaensen, August, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van adjunct-adm De heer A type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/04/2007 numac 2007012169 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 9 april 2007 wordt aan de heer Delbovier, Georges, op het einde van de maand mei 2006, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens heeft bereikt, eervol ontslag verleend uit het ambt van we Belangh type koninklijk besluit prom. 20/03/2007 pub. 20/04/2007 numac 2007011139 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 september 2002 betreffende de overdraagbaarheid van de nummers van eindgebruikers van de aan het publiek aangeboden mobiele telecommunicatiediensten type koninklijk besluit prom. 09/04/2007 pub. 20/04/2007 numac 2007021036 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 oktober 1996 tot aanwijzing van de federale wetenschappelijke en culturele instellingen type koninklijk besluit prom. 13/02/2007 pub. 20/04/2007 numac 2007022414 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de examens over de ondernemersvaardigheden type koninklijk besluit prom. 12/02/2007 pub. 20/04/2007 numac 2007003151 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de deelname van België tot het Multilaterale Schuldverlichtinginitiatief van het Afrikaans Ontwikkelingsfonds type koninklijk besluit prom. 02/03/2007 pub. 20/04/2007 numac 2007003150 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit betreffende de bijdrage van België aan de veertiende wedersamenstelling van de werkmiddelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie type koninklijk besluit prom. 09/03/2007 pub. 20/04/2007 numac 2007022571 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 5.000 EUR aan de VZW « Forum des Juges de l'Union européenne pour l'Environnement »

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/04/2007 numac 2007201212 bron ministerie van het waalse gewest Energie Bij ministerieel besluit van 21 maart 2007 wordt de heer Olivier Lamby, woonachtig chemin du Cheneux 48, te 4950 Waimes, als zonneboilerinstallateur erkend. Deze erkenning wordt verleend voor een verlengbare periode van (...) Bij ministerieel b type ministerieel besluit prom. 12/03/2007 pub. 20/04/2007 numac 2007027045 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot bepaling van de procedures en de meetcode voor elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en/of warmtekrachtkoppeling type ministerieel besluit prom. 16/04/2007 pub. 20/04/2007 numac 2007022570 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 20/03/2007 pub. 20/04/2007 numac 2007031137 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 augustus 2006 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen type ministerieel besluit prom. 16/04/2007 pub. 20/04/2007 numac 2007022565 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 23/03/2007 pub. 20/04/2007 numac 2007035545 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 oktober 2003 betreffende de toekenning van subsidies voor het toepassen van de biologische productiemethode met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 02/03/2007 pub. 20/04/2007 numac 2007035526 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering inzake de openbaredienstverplichtingen ter bevordering van het rationeel energiegebruik

decreet

type decreet prom. 22/03/2007 pub. 20/04/2007 numac 2007201223 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Franse Gemeenschap en het Waals Gewest betreffende het administratieve en financiële beheer van de provinciale coördinaties voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/04/2007 numac 2007012168 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 9 april 2007 is de heer Hustinx, Guy-Michel, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Luik ter vervanging van de heer Jeukens, Benoît, wiens type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/04/2007 numac 2007012167 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 9 april 2007 is Mevr. Tavernier, Hedwige, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Doornik ter vervanging van de heer Lampe, Hugues, wiens ma

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 20/04/2007 numac 2007009374 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier bij de arbeidsrechtbank te Dendermonde : 1; - adjunct-griffier bij de arbeidsrechtbank te Leuven : 1; - secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste - adjunct-se

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 20/04/2007 numac 2007009373 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 9 april 2007 zijn benoemd tot : - griffier bij de arbeidsrechtbank te Leuven, Mevr. Vanmol, A., eerstaanwezend adjunct-griffier bij deze rechtbank. Dit besluit treedt in werking op de datum v - hoofdgriffi

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 20/04/2007 numac 2007095219 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Mededeling van een overdracht van risico's onderschreven in vrije dienstverrichting in België tussen verzekeringsondernemingen gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie vo Deze

goedkeuringen

type goedkeuringen prom. -- pub. 20/04/2007 numac 2007095220 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Akte tot goedkeuring van een totale overdracht van de rechten en verplichtingen van een verzekeringsonderneming Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, op datum van 20 februari 200 De door de

document - kadaster

type document - kadaster prom. -- pub. 20/04/2007 numac 2007042004 bron federale overheidsdienst financien PRIJSCOURANT opgemaakt door de Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen, overeenkomstig de koninklijke besluiten van 16 december 1926 en 31 maart 1936, om de waarde vast te stellen der openbare effecten, aandelen en schuldbr De prij

vonnis

type vonnis prom. -- pub. 20/04/2007 numac 2007009344 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden Uittreksel overeenkomstig artikel 118 van het Burgerlijk Wetboek Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Luik gegeven op 2 maart 2007, is ten verzoeke van : - de afwezigheid uitg type vonnis prom. -- pub. 20/04/2007 numac 2007009343 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden Uittreksel overeenkomstig artikel 118 van het Burgerlijk Wetboek Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel gegeven op 12 september 2006, is ten verzoeke va - de heer De Moo type vonnis prom. -- pub. 20/04/2007 numac 2007009345 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden Uittreksel overeenkomstig artikel 118 van het Burgerlijk Wetboek Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Luik gegeven op 2 maart 2007, is ten verzoeke van : - - de heer Nowik, A

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 20/04/2007 numac 2007201262 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige attachés-aspiranten medische inspectie (niveau A) voor de FOD Justitie (AFG07006) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor(...) Naast deze type bericht van selor prom. -- pub. 20/04/2007 numac 2007201261 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige administratief assistenten, algemene functie, kwalificatie groep 1 - (niveau 2) voor het Ministerie van de Franse Gemeenschap (AFC07003) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 500 geslaagden aa(...) Als u ge type bericht van selor prom. -- pub. 20/04/2007 numac 2007201277 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige artsen (m/v) (niveau A) voor de FOD Justitie (ANG07011) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. (...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzo type bericht van selor prom. -- pub. 20/04/2007 numac 2007201265 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige medische experten- projectleiders 'Medisch Urgentie- en Interventieplan' (niveau A) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (ANG07815) Na deze selectie wordt ee(...) Naast de type bericht van selor prom. -- pub. 20/04/2007 numac 2007201279 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés-gegevensbeheerders (niveau A), Directie Actuariaat en Budget voor het RIZIV (ANG07014) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft.(...) Naast type bericht van selor prom. -- pub. 20/04/2007 numac 2007201263 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige projectleiders (niveau A) van de cel "Medische activiteit in de ziekenhuizen" voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (ANG07812) Na deze selectie word(...) Naast deze lijst type bericht van selor prom. -- pub. 20/04/2007 numac 2007201267 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige geneesheren-inspecteurs (niveau A) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (ANG07817) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig bl(...) Naast d type bericht van selor prom. -- pub. 20/04/2007 numac 2007201266 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige experten preventieadviseurs-arbeidsgeneesheren (niveau A) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (ANG07816) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 30 ges(...) Naast de type bericht van selor prom. -- pub. 20/04/2007 numac 2007201281 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige geneesheren (niveau A) voor het Fonds voor Arbeidsongevallen (ANG07819) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor (...) Naast deze lijs type bericht van selor prom. -- pub. 20/04/2007 numac 2007201271 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige geneesheren-dossierbeheerders (niveau A) voor het Fonds voor Beroepsziekten (ANG07818) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien e(...) Naast d type bericht van selor prom. -- pub. 20/04/2007 numac 2007201280 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige technische assistenten proefvelden (niveau D) voor het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (Vlaamse overheid) (ANV07018) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aang(...) Als u ge type bericht van selor prom. -- pub. 20/04/2007 numac 2007201264 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige artsen auditeurs (niveau A) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (ANG07814) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee ja(...) Naast de
^