B.S. Index van de publicaties van 23 april 2007

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/04/2007 numac 2007000349 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 1 april 2007 wordt de heer Deraemaeker, Michel, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Ukkel/Watermaal-Bosvoorde/Oudergem voor een termijn van type koninklijk besluit prom. 09/04/2007 pub. 23/04/2007 numac 2007022584 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1993 tot uitvoering van hoofdstuk II van titel III van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, met betrekking tot de invoering van een jaarlijkse bij type koninklijk besluit prom. 01/03/2007 pub. 23/04/2007 numac 2007021038 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 december 2006 houdende samenstelling van het Bestuurscomité van het Belgisch Historisch Instituut te Rome type koninklijk besluit prom. 20/03/2007 pub. 23/04/2007 numac 2007011129 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 27bis van het koninklijk besluit nr. 43 van 15 december 1934 betreffende de controle op de kapitalisatieondernemingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/04/2007 numac 2007000348 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit d.d. 1 april 2007 wordt de aanwijzing van de heer Saintviteux, Jean-Luc, tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Cerfontaine/Doische/Philippeville, type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/04/2007 numac 2007000271 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Afwijking Bij koninklijk besluit van 1 april 2007 wordt de heer Eric Thibaut, auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om, tussen maart en juni 2007, twee opleidingen te geven die bestemd zijn voor fede

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/04/2007 pub. 23/04/2007 numac 2007022538 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende erkenning van een stagemeester in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 03/04/2007 pub. 23/04/2007 numac 2007022546 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 03/04/2007 pub. 23/04/2007 numac 2007022540 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 03/04/2007 pub. 23/04/2007 numac 2007022542 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 03/04/2007 pub. 23/04/2007 numac 2007022543 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van een stagemeester in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 03/04/2007 pub. 23/04/2007 numac 2007022544 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 03/04/2007 pub. 23/04/2007 numac 2007022539 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 03/04/2007 pub. 23/04/2007 numac 2007022536 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende erkenning van een stagemeester in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 03/04/2007 pub. 23/04/2007 numac 2007022535 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende erkenning van een stagemeester in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 03/04/2007 pub. 23/04/2007 numac 2007022537 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 03/04/2007 pub. 23/04/2007 numac 2007022545 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 03/04/2007 pub. 23/04/2007 numac 2007022541 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van een stagemeester in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/04/2007 numac 2007003178 bron federale overheidsdienst financien Patrimoniumdocumentatie. - Registratie en domeinen Aanstellingen Bij ministerieel besluit van 12 april 2007 wordt de heer Besard, Paul G.M., directeur bij een fiscaal bestuur bij het tweede aankoopcomité van Brussel, bij wijze van interim aan Bij minis type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/04/2007 numac 2007002058 bron regie der gebouwen Personeel. - Opruststelling Bij ministerieel besluit van 2 oktober 2006 is aan de heer Weron, Andry, ambtenaar van de klasse A2 bij de Waalse Diensten 1 - Directie te Namen, eervol ontslag uit zijn functies verleend met ingang van 1 april 2007. Hij mag type ministerieel besluit prom. 03/04/2007 pub. 23/04/2007 numac 2007022547 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 23/04/2007 numac 2007031148 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Privé-tewerkstellingsagentschap. - Erkenningen Bij ministerieel besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 januari 2007, Conexia BVBA, Peter Benoitplein 15L, bus 5, 1120 Brussel , erkend als privé-tewerkstellingsagentschap(...) - Werving type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 23/04/2007 numac 2007031142 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Privé-tewerkstellingsagentschap. - Hernieuwing vergunningen Bij ministerieel besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 januari 2007, ontvangt Christophe Coquerelle, rue des Bergers 4H, 7500 Tournai, een hernieuwing van de vergunn - Outpl

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 23/03/2007 pub. 23/04/2007 numac 2007035565 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 mei 2005 tot vaststelling van de voorwaarden en de regels inzake de toekenning van subsidies voor activiteiten ter bevordering van de uitvoer type besluit van de vlaamse regering prom. 09/03/2007 pub. 23/04/2007 numac 2007035564 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de presentiegelden en vergoedingen van strategische adviesraden en van raadgevende comités bij intern verzelfstandigde agentschappenDe Vlaamse Regering, type besluit van de vlaamse regering prom. 30/03/2007 pub. 23/04/2007 numac 2007035556 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de heffingscoëfficiënt inzake de grindwinning voor 2007 type besluit van de vlaamse regering prom. 30/03/2007 pub. 23/04/2007 numac 2007035557 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de omslagsleutel tot aanwending van de middelen van het grindfonds voor het begrotingsjaar 2007

decreet

type decreet prom. 30/03/2007 pub. 23/04/2007 numac 2007035562 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de integrale jeugdhulp en van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp, wat het bestuurlijk beleid betreft, en tot bekrachtiging type decreet prom. 22/03/2007 pub. 23/04/2007 numac 2007201222 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring, wat betreft de materies waarvan de uitoefening aan de Franse Gemeenschap is overgedragen, van het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Franse Gemeenschap en het Waals Gewest betreffende het administratieve en fin

document

type document prom. -- pub. 23/04/2007 numac 2007201250 bron ministerie van het waalse gewest Mutatie op verzoek van een ambtenaar. - Oproep tot het indienen van kandidaturen Overeenkomstig artikel 15,

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 23/04/2007 numac 2007201158 bron ministerie van de franse gemeenschap Raad voor Onderwijs en Vorming. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 maart 2007 worden in artikel 1, 15° van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 juli 2005 tot benoeming van de leden va type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 23/04/2007 numac 2007201147 bron ministerie van de franse gemeenschap Commissie voor machtiging tot het onderwijzen via taalbad. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 maart 2007 worden vanaf 6 maart 2007 in artikel 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/02/2007 pub. 23/04/2007 numac 2007201154 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van 15 maart 1999 betreffende de algemene voorwaarden voor de erkenning van en de toekenning van toelagen aan de diensten bedoeld bij artikel 43 van het decreet van 4 maa type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 23/04/2007 numac 2007201148 bron ministerie van de franse gemeenschap Raad van beroep. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 januari 2007 worden vanaf 8 januari 2007 in artikel 1, 4° van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 mei 1999 tot benoeming van de le

arrest

type arrest prom. 16/04/2007 pub. 23/04/2007 numac 2007201287 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Besluit van de afgevaardigd bestuurder van SELOR Selectiebureau van de Federale Overheid tot vaststelling van het reglement van orde betreffende de taalexamens

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 23/04/2007 numac 2007000328 bron raad van state Vacature voor twee mandaten van Nederlandstalig assessor bij de afdeling wetgeving Eerlang zullen twee mandaten van Nederlandstalig assessor bij de afdeling wetgeving van de Raad van State te begeven zijn. De kandidaten moeten ten volle z 1° geslaagd z

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 23/04/2007 numac 2007095221 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Mededeling van een overdracht van risico's onderschreven in vrije dienstverrichting in België tussen verzekeringsondernemingen gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie vo Deze

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 23/04/2007 numac 2007022522 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 26 maart 2007 wordt de heer Van Hoegaerden, Michel, met ingang van 1 februari 2007, aangeduid als houder van een managementfunctie - 1 directeur-generaal voor een periode van zes jaar bij het Di type benoemingen prom. -- pub. 23/04/2007 numac 2007022557 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. Benoeming van een stagedoend technisch deskundige bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle Bij koninklijk besluit van 19 maart 2007, wordt de heer Manghelinck Het beroep type benoemingen prom. -- pub. 23/04/2007 numac 2007022562 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. Benoemingen van attachés bij de Dienst voor administratieve controle Bij koninklijk besluit van 19 maart 2007 wordt Mevr. De Zutter, Ann, stagedoend at(...) Bij koninklijk besluit v type benoemingen prom. -- pub. 23/04/2007 numac 2007022558 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksintituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. Benoeming van een stagedoend geneesheer-inspecteur bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle Bij koninklijk besluit van 20 maart 2007, wordt Dr. Eisenhuth, Marc Het beroep

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 23/04/2007 numac 2007031147 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Privé-tewerkstellingsagentschap. - Vergunningen Bij ministerieel besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 januari 2007, ontvangt M.D. Management SA, J.B. Gillardin 81, bus 61, L 4701 Petange, een vergunning als privé-tewerkstell - Bemi

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 23/04/2007 numac 2007201249 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De tekst

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 23/04/2007 numac 2007009376 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Doornik Mevr. Kevers, F., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Doornik, is voor vast aangewezen tot ondervoorzitter in deze rechtbank op datum van 27 oktober 2006.

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 23/04/2007 numac 2007054486 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Laemont, Germaine Laemont, Germaine, geboren te Ronse op 19 juni 1914, wonende te Flobe Alvorens te b
^