B.S. Index van de publicaties van 24 april 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 01/04/2007 pub. 24/04/2007 numac 2007011130 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 24 maart 2003 tot instelling van een basis-bankdienst

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 06/03/2007 pub. 24/04/2007 numac 2007022421 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 augustus 1987 tot bepaling van de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel voor de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/04/2007 numac 2007022569 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de certificeringsinstelling Integra BVBA - Statiestraat 164 Krachte type koninklijk besluit prom. 01/04/2007 pub. 24/04/2007 numac 2007011131 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 september 2003 houdende bepaalde uitvoeringsmaatregelen van de wet van 24 maart 2003 tot instelling van een basis-bankdienst type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/04/2007 numac 2007012163 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 9 april 2007 wordt aan Mevr. Hellinckx, Joëlle, op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank van Brusse type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/04/2007 numac 2007012170 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 9 april 2007 wordt aan de heer Massai, Christian, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij de arbeidsrechtbank Belangh type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/04/2007 numac 2007012165 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 9 april 2007 wordt aan de heer Franquin, André, op het einde van de maand mei 2007, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van werke Belangh type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/04/2007 numac 2007022130 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Toekenning van de managementfunctie van adjunct-administrateur-generaal Bij koninklijk besluit van 11 januari 2007 wordt, met ingang van 1 februari 2007, de managementfuncite van a Het ber type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/04/2007 numac 2007012164 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 9 april 2007 wordt aan Mevr. Mausen, Veronika, op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij de arbeidsrechtbank va

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/04/2007 numac 2007011164 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad van State. - Ministerieel besluit van 12 december 2000 tot vaststelling van de prijs van grote verpakkingen van terugbetaalbare geneesmiddelen vanaf 15 december 2000. - Vernietiging Bij arrest nr. 169.401 van 27 maart 2007 vernietigt de Raa type ministerieel besluit prom. 19/04/2007 pub. 24/04/2007 numac 2007022500 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot aanduiding van de nationale referentielaboratoria type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/04/2007 numac 2007201252 bron ministerie van het waalse gewest Ruimtelijke ordening Bij ministerieel besluit van 12 maart 2007 wordt de heer Christian Dewaele niet erkend als projectontwerper voor de uitwerking of de herziening van voor bebouwing bestemde verkavelingsplannen met een oppervlakte groter dan Bij mini type ministerieel besluit prom. 01/03/2007 pub. 24/04/2007 numac 2007035560 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de bepaling van de vorm van de beslissingen over aanvragen van een stedenbouwkundige vergunning volgens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996 type ministerieel besluit prom. 08/03/2007 pub. 24/04/2007 numac 2007035567 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de herverdeling van de steunbedragen via de reserve type ministerieel besluit prom. 28/03/2007 pub. 24/04/2007 numac 2007000339 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van de ambtenaren die gemachtigd zijn krachtens artikelen 25 en 34 van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden om de feiten zoals gesanctioneerd in artikel 18 vast te stellen en om d

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/03/2007 pub. 24/04/2007 numac 2007031145 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering inzake de bepaling van de minimumopleidingseisen voor koeltechnici en de registratie van koeltechnische bedrijven type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/03/2007 pub. 24/04/2007 numac 2007031146 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan de naamloze vennootschap ENDESA ENERGIA

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 30/03/2007 pub. 24/04/2007 numac 2007035572 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juni 2004 houdende de toekenning van subsidies aan toeristische verenigingen voor de tewerkstelling van personeelsleden type besluit van de vlaamse regering prom. 16/03/2007 pub. 24/04/2007 numac 2007035586 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van stadsvernieuwingsprojecten type besluit van de vlaamse regering prom. 09/03/2007 pub. 24/04/2007 numac 2007035563 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de vergoedingen van de bestuurders van de publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid, en van de regeringsafgevaardigden die toezicht uitoefenen bij deze agen

decreet

type decreet prom. 22/03/2007 pub. 24/04/2007 numac 2007201248 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen type decreet prom. 22/03/2007 pub. 24/04/2007 numac 2007201247 bron ministerie van het waalse gewest Fiscaal decreet tot bevordering van afvalpreventie en -valorisatie in het Waalse Gewest en tot wijziging van het decreet van 6 mei 1999 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de directe gewestelijke belastingen

bericht

type bericht prom. -- pub. 24/04/2007 numac 2007201258 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 2 maart 2007 in zake Lucien Henry en anderen tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is in « Schen

document

type document prom. -- pub. 24/04/2007 numac 2007020052 bron brussels hoofdstedelijk parlement Commissievergadering Agenda Woensdag 25 april 2007, om 14 u. 30 m. Commissie voor de Infrastructuur, belast met Openbare Werken en Verkeerswezen - Interpellatie van de heer E(...) Toegevoegde interpellatie van de heer Jacques Simonet (F) betreffende « type document prom. -- pub. 24/04/2007 numac 2007018076 bron raad van state Controle van de verkiezingsuitgaven Gemeenteraadsverkiezingen te La Louvière. - Beroep Bij de Raad van State is beroep ingesteld door de heer Christian Gelay. In zake : controle van de verkiezingsuitgaven. Gemeenteraadsverkiezingen te La L Eenieder kan

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 24/04/2007 numac 2007201157 bron ministerie van de franse gemeenschap Kabinetsdirecteur. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 februari 2007 wordt de heer Sébastien Durieux op 1 februari 2007 benoemd tot Kabinetsdirecteur van de Vice-President, Minister van Begroting en Financiën type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 24/04/2007 numac 2007201151 bron ministerie van de franse gemeenschap Raad van beheer van het Waarborgfonds voor Schoolgebouwen. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 maart 2007 wordt vanaf 2 maart 2007 de heer Patrick Du Bois benoemd tot lid van de raad van beheer van het Waarbo type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 24/04/2007 numac 2007201146 bron ministerie van de franse gemeenschap Kabinetsdirecteur. - Ontslagneming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 februari 2007 wordt op 31 januari 2007 's avonds aan de heer Renaud Moens eervol ontslag verleend uit zijn ambt als Kabinetsdirecteur van de Vice-Pre De heer type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 24/04/2007 numac 2007201153 bron ministerie van de franse gemeenschap Beroepsbekendheid. - Toekenningen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 maart 2007 met uitwerking op 15 februari 2007, wordt een beroepsbekendheid in verband met het ambt van meester-assistent voor de te geven cursus &quo Bij besl

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 24/04/2007 numac 2007009378 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Nijvel Bij beschikking van 13 maart werd de heer Ribant, R., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Nijvel aangewezen, vanaf 1 april 2007, om het ambt van plaatsvervangend rechter in handelszaken in dez type beschikking prom. 22/03/2007 pub. 24/04/2007 numac 2007031139 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst van 16 december 2003 tussen de Federale Regering, de Vlaamse Regering, de Waalse Regering en de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de definitieve regeling van de schulden uit het

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/04/2007 numac 2007012173 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 9 april 2007, is Mevr. Dhoore, Anne-Mieke, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Dendermonde ter vervanging van de heer Theunissen, Eric, type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/04/2007 numac 2007012172 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 9 april 2007 is de heer Grivon, Frédéric, benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever bij het arbeidshof van Bergen ter vervanging van de heer De Bueger, John, wiens man type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/04/2007 numac 2007012171 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 9 april 2007 is de heer Jeukens, Benoît, benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever bij het arbeidshof van Luik ter vervanging van Mevr. Dresse, Denise, wier mandaat hi type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/04/2007 numac 2007012174 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 9 april 2007, is de heer Detant, Karel, benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever bij het arbeidshof van Gent ter vervanging van de heer Uyttenhove, Walter, wiens manda type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/04/2007 numac 2007012166 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 9 april 2007 is de heer Jacquery, Michel, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Bergen ter vervanging van de heer Fagot, José, wiens mand

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 24/04/2007 numac 2007012141 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Brussel, ter vervanging van Mevr. Joëlle Hellinckx De betrokken organisaties De voor type vacante bettreking prom. -- pub. 24/04/2007 numac 2007012143 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank van Verviers-Eupen, ter vervanging van Mevr. Veronika Mausen De betrokk De voor type vacante bettreking prom. -- pub. 24/04/2007 numac 2007015050 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Oproep tot kandidaten voor een betrekking als senior deskundige De Directie Generaal Ontwikkelings-samenwerking financiert de aanwerving door de Wereldgezondheids-organisatie (WGO) van een senior deskundige. De kandidaat voor een post(...) - Titularis type vacante bettreking prom. -- pub. 24/04/2007 numac 2007012142 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Charleroi, ter vervanging van de heer André Franquin De betrokken organisaties De voo type vacante bettreking prom. -- pub. 24/04/2007 numac 2007012125 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank van Doornik, ter vervanging van de heer Christian Massai De betrokken De voord

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 24/04/2007 numac 2007009377 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 9 april 2007, die in werking treden op de datum van de eedaflegging : - is de heer De Pooter, Ch., wonende te Sint-Katelijne-Waver, benoemd tot rechter in handelszaken in de rechtbank van koopha - is de h

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 24/04/2007 numac 2007201259 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest van 14 maart 2007 in zake het openbaar ministerie en T.G. tegen E.N. en anderen, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof « Schen

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 24/04/2007 numac 2007022573 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 9 april 2007 wordt Mevr. Marie-Line Gabriel, benoemd tot de graad van attaché bij de FOD Sociale Zekerheid, in de vakrichting « communicatie en informatie », in het Franse taalkader, met ingang Het b

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 24/04/2007 numac 2007031144 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bestuur voor Ruimtelijke Ordening en Huisvesting Erkenning als ontwerper van bijzondere bestemmingsplannen en van desbetreffende milieueffectenrapporten Bij ministerieel besluit van 22 maart wordt, voor een periode van vijf jaar, de erkenning type erkenning prom. -- pub. 24/04/2007 numac 2007031143 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bestuur voor Ruimtelijke Ordening en Huisvesting Erkenning als ontwerper van bijzondere bestemmingsplannen en van desbetreffende milieueffectenrapporten Bij ministerieel besluit van 22 maart 2007 wordt, voor een periode van vijf jaar, de erke

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 24/04/2007 numac 2007201028 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 34/2007 van 7 maart 2007 Rolnummer 3947 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 198bis van het decreet van het Vlaamse Gewest van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, zoals Het Arbitr

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 24/04/2007 numac 2007014131 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Voor de ra
^