B.S. Index van de publicaties van 25 april 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 25/04/2007 numac 2007000373 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Weigering tot vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective Bij ministerieel besluit van 4 september 2006 wordt de vergunning om het beroep v De he type wet prom. 29/06/1960 pub. 25/04/2007 numac 2006015135 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende goedkeuring van het Internationaal Verdrag ten vervanging van het Verdrag van 21 juni 1920, gewijzigd op 31 mei 1937 inzake het Internationale Koude-Instituut, ondertekend te Parijs op 1 december 1954. - Addendum

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/04/2007 pub. 25/04/2007 numac 2007200920 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die stalen buizen vervaardigen, gelegen op het grondgebied van Flémalle en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder h type koninklijk besluit prom. 23/03/2007 pub. 25/04/2007 numac 2007022531 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot aanwijzing van de personen belast met de controle op de naleving van de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong en haar uitvoeringsbesluiten alsook de wet van 13 juni 1986 betreffende het weg type koninklijk besluit prom. 05/02/2007 pub. 25/04/2007 numac 2007022533 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de Cel NoordzeeCentrale van de VZW Flavio, "voor het bevorderen van de algemene communicatie rond het duurzaam beheer van de Noordzee en meer specifiek over de ontwikkeling van de offshore windactivite type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/04/2007 numac 2007012175 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 9 april 2007 wordt aan de heer Verlaeckt, Bruno, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij de arbeidsrechtbank v type koninklijk besluit prom. 07/02/2007 pub. 25/04/2007 numac 2007003183 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit met betrekking tot het opstellen van de betalingsbalans, van de externe vermogenspositie en van de statistieken inzake de internationale handel in diensten en de buitenlandse directe investeringen van België type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/04/2007 numac 2007201244 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van het waalse gewest **** eretekens Bij koninklijk besluit van 30 mei 2005 worden de volgende eretekens verleend : - het Burgerlijke **** 1**** klasse aan Mevr. **** ****, Mevr. **** ****, Mevr.**** ****, Mevr. **** ****, ****. - het **** type koninklijk besluit prom. 05/03/2007 pub. 25/04/2007 numac 2007022527 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 1997 tot vaststelling van de regels inzake de werkingskosten van de Psychologencommissie, opgericht bij artikel 3, § 1, van de wet van 8 november 1993 tot bescherming van de tite type koninklijk besluit prom. 09/04/2007 pub. 25/04/2007 numac 2007012137 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid (1) type koninklijk besluit prom. 09/04/2007 pub. 25/04/2007 numac 2007012138 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de steenbakkerij r

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/04/2007 pub. 25/04/2007 numac 2007021041 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 maart 2005 tot aanwijzing van de leden van de beheerscommissies van de wetenschappelijke instellingen van de Staat die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschap type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/04/2007 numac 2007201239 bron ministerie van het waalse gewest Gezondheid Bij ministerieel besluit van 19 februari 2007 wordt de VZW "Coordination assuétudes Hainaut occidental" vanaf 1 januari 2007 voor twee jaar als hulp- en zorgnetwerk inzake verslavingen erkend voor de zone nr. 1. Bij Bij ministerieel besluit type ministerieel besluit prom. 11/04/2007 pub. 25/04/2007 numac 2007021040 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 maart 2005 tot aanwijzing van de leden van het Beheerscomité van het Studie- en Documentatiecentrum « Oorlog en Hedendaagse Maatschappij » type ministerieel besluit prom. 04/04/2007 pub. 25/04/2007 numac 2007011159 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot bepaling van diverse nadere regels inzake de centrale examencommissies voor de ondernemersvaardigheden type ministerieel besluit prom. 12/04/2007 pub. 25/04/2007 numac 2007000364 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot samenstelling van de Commissie Opleiding Bewaking

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 15/03/2007 pub. 25/04/2007 numac 2007201284 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 10 april 2003 betreffende de toekenning van subsidies aan de publiekrechtelijke personen en aan de niet-commerciële instellingen voor de verwezenlijking van studies e type besluit van de waalse regering prom. 19/03/2007 pub. 25/04/2007 numac 2007201283 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van een steunregeling ter compensatie van de gevolgen van de marktverstoring in de pluimveesector tussen 1 januari en 30 april 2006 na het uitbreken van de vogelgriep in sommige lidstaten van de Europese Unie

bericht

type bericht prom. -- pub. 25/04/2007 numac 2007201285 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 7 maart 2007 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 8 maart 2007, is Die zaak

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 25/04/2007 numac 2007020051 bron brussels hoofdstedelijk parlement Commissievergaderingen Agenda Donderdag 26 april 2007, om 14 uur Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud, Waterbeleid en Energie - Ontwerp van ordonnantie houdende de energie(...) Rapporteurs : de heer André du Bus de Warnaffe en Mevr. MariePaule Quix

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/04/2007 numac 2007012177 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 9 april 2007 is de heer Van Loon, Werner benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Oudenaarde ter vervanging van de heer Herberigs, Olivier, w

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 25/04/2007 numac 2007003179 bron federale overheidsdienst financien Terbeschikkingstelling van de procureur des Konings of van de arbeidsauditeur teneinde hen bij te staan in de uitoefening van hun taken. - Oproep tot kandidaten 1. Krachtens artikel 3 van het koninklijk besluit van 21 januari 2007 tot vaststelli Voor de type vacante bettreking prom. -- pub. 25/04/2007 numac 2007012176 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbank van Dendermonde, ter vervanging van de heer Bruno Verlaeckt De betrokke De voor type vacante bettreking prom. -- pub. 25/04/2007 numac 2007003180 bron federale overheidsdienst financien Terbeschikkingstelling bij de Federale Politie van ambtenaren van de fiscale administraties. - Oproep tot kandidaten 1. Krachten(...) 2. Wie mag zich kandidaat stellen ? De ambtenaren van de FOD Financiën die titularis zijn van e(...)

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 25/04/2007 numac 2007009382 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministeriële besluiten van 17 april 2007 : - is het verzoek tot associatie van de heer Muyshondt, J., notaris ter standplaats Halle, en van de heer Muyshondt, H., kandidaat-notaris, om de associatie « Jos Mu De heer type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 25/04/2007 numac 2007009381 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Beschikking van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie tot benoeming van een plaatsvervangend rechter in het Benelux-Gerechtshof Het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie, Gelet op artikel Overwege type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 25/04/2007 numac 2007009380 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 24 september 2006, dat in werking treedt op 30 juni 2007, is de heer De Muyer, L., eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen, op zijn verzoek, in ruste ges Hij kan

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 25/04/2007 numac 2007201290 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest van 28 februari 2007 in zake A. K.N., waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekomen op 13 maart 2007, heeft het H « Sche

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 25/04/2007 numac 2007000371 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective. - Vernieuwingen Bij ministerieel besluit van 9 maart 2007 wordt de vergunning om Bij type vergunning prom. -- pub. 25/04/2007 numac 2007000372 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective. - Intrekkingen **** vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen **** ****

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 25/04/2007 numac 2007000368 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als opleidingsinstelling voor het personeel van de bewakingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 5 m Bij mini
^