B.S. Index van de publicaties van 26 april 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 01/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007003184 bron federale overheidsdienst financien Wet op de openbare overnamebiedingen type wet prom. 02/03/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007200950 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 1 juni 2006 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de Federale Staat, type wet prom. 21/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007021045 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type wet prom. 20/03/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007003169 bron federale overheidsdienst financien Wet inzake het verbod op de financiering van de productie, gebruik en bezit van antipersoonsmijnen en submunitie type wet prom. 01/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007003185 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van artikel 220 van de wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten, van artikel 121, § 1, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële dienste

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/04/2007 numac 2007011170 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor normalisatie Commissie B443 « Installaties voor butaan- of propaangas » Oproep tot kandidaatstellingen Overeenkomstig artikel 3 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 betreffende de uitvoeringsmodaliteiten van de norm NBN Commissie type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/04/2007 numac 2007022572 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Ontslag Bik koninklijk besluit van 19 maart 2007 wordt Mevr. Zoons, Cindy, attaché bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, met ingang van 15 januari 2007, ontslag op eigen verzoek verleend. type koninklijk besluit prom. 28/03/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007011151 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 19 december 2006 houdende wijziging van de beslissing van 10 september 1999 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door de uitbatingspunten gebruikt voor de promotie, de type koninklijk besluit prom. 28/03/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007011152 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 19 december 2006 houdende wijziging van de beslissing van 10 november 1998 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door de verkooppunten en handelsgalerijen, genomen door type koninklijk besluit prom. 21/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007002072 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 09/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007022576 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de verhoging van het bedrag van de alternatieve financiering met de kostprijs van de dienstencheques voor het jaar 2006 type koninklijk besluit prom. 28/03/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007200912 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de erkenning van ondernemingen en werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007022592 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Commissie voor normalisatie van de boekhouding der instellingen van openbaar nut van de sociale zekerheid alsmede van de personen die ermede belast zijn het secretariaat ervan te verzeker type ministerieel besluit prom. 12/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007022568 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de forfaitaire daglonen voor de berekening van de bijdragen voor sociale zekerheid verschuldigd voor de handarbeiders wier loon geheel of gedeeltelij type ministerieel besluit prom. 27/02/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007035551 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement voor de productie van pootaardappelen type ministerieel besluit prom. 20/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007027049 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot opheffing van het tijdelijk verbod op visvangst in een deel van de Samber en een deel van de Maas vanaf het station van Charleroi tot aan het meet- en monsternemingsstation Aquapol in Andenne

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 01/03/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007027047 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 1 april 2004 betreffende de gemarkeerde toeristische wandelroutes, de wandelkaarten en de routebeschrijvingen type besluit van de waalse regering prom. 15/03/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007201282 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot herziening van de gewestplannen Verviers-Eupen, Luik en Hoei-Borgworm en tot goedkeuring van het voorontwerp van herziening van de gewestplannen Verviers-Eupen, Luik en Hoei-Borgworm met het oog op de opneming van een le

bericht

type bericht prom. -- pub. 26/04/2007 numac 2007201300 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het **** ****) Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 28 februari 2007 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 1 maart ****) Bij type bericht prom. -- pub. 26/04/2007 numac 2007201293 bron arbitragehof **** voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het **** **** vonnis van 2 maart 2007 in zake **** **** tegen de **** «*****», waarvan de expeditie ter griffie **** 1. «

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/02/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007201150 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Commissie voor gezondheidspromotie op school type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/03/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007201155 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling voor het schooljaar 2007-2008 van het aantal betrekkingen als kinderverzorgers gecreëerd krachtens het decreet van 2 juni 2006 betreffende de personeelsformatie en het statuut van de kind type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/01/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007201221 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de examencommissie van de Franse Gemeenschap belast met het afnemen van de examens van de eerste, tweede en derde studiejaren van het aanvullend beroepssecundair onderwi type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/03/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007201220 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende het dienstenproject bij toepassing van het decreet van 20 december 2001 betreffende de gezondheidspromotie op school en bij toepassing van het decreet van 16 mei 2002 betreffende de gezondheids

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 26/04/2007 numac 2007009383 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekking - referendaris binnen het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent : 1. De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schrijven aan de « FOD Justitie, De kandid

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 26/04/2007 numac 2007009385 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Beschikking van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie tot benoeming van een griffier van het Benelux-Gerechtshof Het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie, Gelet op artikel 3bis, lid 2, v Overwege

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 26/04/2007 numac 2007201286 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest van 6 maart 2007 in zake Reggy Devos, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekomen op 12 maart 2007, heeft het H « Sche

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 26/04/2007 numac 2007000366 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunningen voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies, in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 1 februari 2007 wordt de vergunnin Bij min

gerechtelijk wetboek

type gerechtelijk wetboek prom. -- pub. 26/04/2007 numac 2007201246 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 40/2007 van 15 maart 2007 Rolnummer 3992 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 1675/16 van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het Hof van Beroep te Bergen. Het Arbitragehof, samengesteld uit wijst na beraad

wijziging aan de grondwet

type wijziging aan de grondwet prom. 25/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007201345 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Herziening van de Grondwet (2)

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 26/04/2007 numac 2007201317 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Selectie van **** fiscale controleurs-fiscale **** (niveau ****) voor de **** **** (****06819). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. **** (...) 2. BOUVIER

registratie van belgische normen

type registratie van belgische normen prom. -- pub. 26/04/2007 numac 2007011171 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Institut belge de normalisation Enregistrement de normes belges 1. Conformément au
^