B.S. Index van de publicaties van 30 april 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 08/05/2006 pub. 30/04/2007 numac 2007009375 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van artikel 145 van het Burgerlijk Wetboek type wet prom. -- pub. 30/04/2007 numac 2007000295 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Verkiezingsuitgaven Verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers van 10 juni 2007 Bericht Tabel tot bepaling van de toegestane maximumbedragen voor verkiezingsuitgaven in uitvoering van artikel 2 van de wet van 4 juli 1989 betreffende de Opmerking : -

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2007 numac 2007021056 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Burgerlijke eretekens Bij koninklijk besluit van 10 januari 2007 wordt het burgerlijke ereteken aan de **** ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister toegekend : Voor 35 jaar dienst **** **** **** heer **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2007 numac 2007021039 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 10 januari 2007 zijn benoemd, met ranginneming op 15 november 2006 : Kroonorde Officier Mevr. Berckmans, Greta, attaché. Orde van Leopold II Ridder De heer Vilain, Christophe, admin type koninklijk besluit prom. 25/04/2007 pub. 30/04/2007 numac 2007000357 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van diverse besluiten betreffende de procedure voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2007 numac 2007014137 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Overplaatsing Bij koninklijk besluit van 10 november 2006 wordt de heer Tom Van West, klasse A2, met de titel van attaché bij het Ministerie van Landsverdediging, met ingang van 27 november 2006, overgeplaatst in een functie van de Overeen type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2007 numac 2007011155 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 26 februari 2007 wordt aan de heer Jonny Goovaerts, attaché bij de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid, met ingang van 1 mei 2007, eervol ontslag uit zijn functies verlee De heer type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2007 numac 2007021044 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 9 april 2007, dat in werking treedt op 1 februari 2008, wordt eervol ontslag uit haar functies verleend aan Mevr. Nicaise, Claudine, ambtenaar van de vakklasse A3 met de titel van adviseur Het is d type koninklijk besluit prom. 09/04/2007 pub. 30/04/2007 numac 2007014134 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit dat de afschaffing van overweg nr. 30 te Ottignies op de spoorlijn 161 Schaarbeek-Namen/ Baanvak Watermaal-Ottignies-Louvain-la-Neuve machtigt type koninklijk besluit prom. 09/04/2007 pub. 30/04/2007 numac 2007022594 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 21 september 2006 van het paritair subcomité voor de vlasbereiding tot vaststelling van de vakantiedata voor 2007 type koninklijk besluit prom. 21/04/2007 pub. 30/04/2007 numac 2007022600 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikelen 8bis en 31bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arb type koninklijk besluit prom. 21/04/2007 pub. 30/04/2007 numac 2007022609 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 2, 4°, e), tweede en derde lid van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 , betreffende de harmonisering en vereenvoudig type koninklijk besluit prom. 09/04/2007 pub. 30/04/2007 numac 2007022593 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 18 december 2006 van het paritair comité voor de textielnijverheid en het breiwerk betreffende de vaststelling van de vakantiedata voor het jaar 2007 type koninklijk besluit prom. 21/04/2007 pub. 30/04/2007 numac 2007022608 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 2, § 2, vijfde lid van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen en

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/04/2007 numac 2007201304 bron ministerie van het waalse gewest Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 22 maart 2007 wordt de "SA Euraceta" vanaf 22 maart 2007 voor vijf jaar erkend als analyselaboratorium voor afval en gevaarlijke afval. Bij ministerieel besluit van 30 maart 2007 wordt de Bij ministerieel besluit type ministerieel besluit prom. 01/03/2007 pub. 30/04/2007 numac 2007035566 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de bepaling van de vorm van de beslissingen over verkavelingsaanvragen volgens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996 type ministerieel besluit prom. 12/04/2007 pub. 30/04/2007 numac 2007022529 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit houdende oprichting van een Basisoverlegcomité voor het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type ministerieel besluit prom. 12/03/2007 pub. 30/04/2007 numac 2007201322 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 51 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 12/03/2007 pub. 30/04/2007 numac 2007201321 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 12/03/2007 pub. 30/04/2007 numac 2007201318 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 06 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 29/03/2007 pub. 30/04/2007 numac 2007022534 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vastlegging van de persoonlijke identificatiemiddelen van de functie van Directeur Medische Hulpverlening type ministerieel besluit prom. 12/03/2007 pub. 30/04/2007 numac 2007201320 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 06 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 12/03/2007 pub. 30/04/2007 numac 2007201319 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 06 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/03/2007 pub. 30/04/2007 numac 2007031159 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de Brusselse hoofdstedelijke ontwikkelingszone type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/08/2006 pub. 30/04/2007 numac 2007031165 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van de personeelsleden van de Economische en Sociale type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/03/2007 pub. 30/04/2007 numac 2007031162 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van het organiek personeelskader van de Economische en Sociale Raad voor het Br type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/08/2006 pub. 30/04/2007 numac 2007031164 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de taalkaders van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 30/03/2007 pub. 30/04/2007 numac 2007035598 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de erkenning van de dagcentra voor palliatieve verzorging

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 22/03/2007 pub. 30/04/2007 numac 2007201341 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering waarbij het vliegveld van Cerfontaine wordt geschrapt van de in artikel 1 van het decreet van 23 juni 1994 bedoelde lijst van openbare vliegvelden die onder het Waalse Gewest ressorteren

document

type document prom. -- pub. 30/04/2007 numac 2007018075 bron federale kamers Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen. - Onderzoek van de financiële verslagen over de boekhouding van de politieke partijen en hun componenten Overeenkomstig artikel 24 (...) _______ Nota (1) type document prom. -- pub. 30/04/2007 numac 2007000386 bron raad van state Algemene diensten Ten einde de achterstand in de afdeling administratie weg te werken, wordt het aantal staatsraden met drie eenheden per taalrol verhoogd. De kandidaten moeten ten volle zevenendertig jaar oud zijn, doctor, licentiaat of mast 1. geslaag type document prom. -- pub. 30/04/2007 numac 2007022552 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Geneesmiddelen geregistreerd tussen 1 juli 2003 en 31 juli 2003 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 30/04/2007 numac 2007201243 bron ministerie van de franse gemeenschap Erkenningscommissie. - Aanwijzing Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 maart 2007 worden benoemd tot plaatsvervangend lid van de Erkenningscommissie : - Mevr. Marie-Paule VANESSE ter vervanging van de heer Eric DUBUI - Mevr. Cori type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/03/2007 pub. 30/04/2007 numac 2007201242 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de vakantie- en verlofdagen in het basis- en secundair onderwijs voor het schooljaar 2007-2008.

erratum

type erratum prom. 02/02/2007 pub. 30/04/2007 numac 2007022548 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot bepaling van de functie van Directeur Medische Hulpverlening en het toepassingsgebied ervan. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2007 numac 2007000353 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot adjunct-auditeur Bij koninklijk besluit van 21 april 2007 wordt Mevr. Claudine Mertes, adjunct-referendaris, tot adjunct-auditeur bij de Raad van State benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2007 numac 2007000400 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 21 april 2007, wordt de heer Verkoyen, Yvôn benoemd in de graad van hoofdcommissaris van politie van de politiezone Lovendegem-Nevele-Waarschoot-Zomergem met ingang van 21 maa type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2007 numac 2007000352 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot adjunct-auditeur Bij koninklijk besluit van 21 avril 2007 wordt de heer Edward Langohr tot adjunct-auditeur bij de Raad van State benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2007 numac 2007000351 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot adjunct-auditeur Bij koninklijk besluit van 21 april 2007 wordt Mevr. Valérie Michiels tot adjunct-auditeur bij de Raad van State benoemd.

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 30/04/2007 numac 2007009397 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 21 april 2007 : - is de heer Royer, P., plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Sint-Truiden, benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerl - is de heer type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 30/04/2007 numac 2007009390 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij Koninklijke besluiten van 21 april 2007, worden bevorderd of benoemd tot : -Ridder in de Leopoldsorde : De heren : Van Reusel, Jean, griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout . . . Winkelmans, Lucas type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 30/04/2007 numac 2007009396 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijke besluiten van 21 april 2007 : - is de heer Baele, G., kandidaat-gerechtsdeurwaarder, benoemd tot gerechtsdeurwaarder. Hij zal in het gerechtelijk arrondissement Gent zijn ambt uitoe - is Mevr. D type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 30/04/2007 numac 2007009395 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 21 april 2007 : - is de heer Renier, F., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement Eupen, benoemd tot substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Eupe - is Mevr.

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 30/04/2007 numac 2007022359 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 7 maart 2007 wordt de heer Thibo, Timo, met ingang van 1 december 2006, op het Nederlands taalkader, in vast dienstverband benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overhe Aan bel

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 30/04/2007 numac 2007043004 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg mede (o(...) Voor de raadpleging van de

indexcijfer van de prijzen

type indexcijfer van de prijzen prom. -- pub. 30/04/2007 numac 2007040304 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand april 2007 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand april 2007, 106,26 punten bedraagt, tegenover Het gez
^