B.S. Index van de publicaties van 3 mei 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 03/05/2007 numac 2007002059 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Verhoging van de basisbedragen bedoeld in artikel 14,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/04/2007 pub. 03/05/2007 numac 2007011114 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van het proeventarief, vastgesteld door de Bestuurscommissie van de Proefbank voor vuurwapens type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2007 numac 2007009404 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen Personeelsdienst. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 15 maart 2007 wordt aan Mevr. Brijs, Elke, ontslag verleend met ingang van 1 januari 2007. type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2007 numac 2007002077 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 21 april 2007, wordt de heer Peter Samyn, attaché, klasse A2, door verhoging in de klasse tot de klasse A3 met de titel van adviseur bevorderd bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organ Overee type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2007 numac 2007011177 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Centrale Raad voor het Bedrijfsleven. - Vervanging van leden Bij koninklijk besluit van 9 april 2007 wordt de heer Jan Vercamst, te Gent, benoemd tot werkend lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, ter vervanging van de heer Guy Haaze, Bij het type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2007 numac 2007011158 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 27maart 2007 wordt aan de heer Eddy Bohets, eerste opdrachthouder bij het Federaal Planbureau, met ingang van 1 april 2007, eervol ontslag uit zijn functies verleend en w(...) De heer type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2007 numac 2007011157 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 13 december 2006 wordt aan de heer Raymond Pauwels, attaché bij de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid, met ingang van 1 mei 2007, eervol ontslag uit zijn functies verlee De heer type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2007 numac 2007011154 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 10 januari 2007 wordt aan de heer Remi Molein, eerste opdrachthouder bij het Federaal Planbureau, met ingang van 1 mei 2007, eervol ontslag uit zijn functies verleend en (...) De heer type koninklijk besluit prom. 25/04/2007 pub. 03/05/2007 numac 2007003214 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2007 numac 2007009418 bron federale overheidsdienst justitie Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind Aanwijzingen Bij koninklijk besluit van 25 april 2007, dat in werking treedt op de datum van de publicatie in het Belgisch Staatsblad, wordt de heer Lelièvre, Claude, geboren te Nijvel op 19 me Bij konin type koninklijk besluit prom. 21/04/2007 pub. 03/05/2007 numac 2007201172 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter en de ondervoorzitter van sommige paritaire comités type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2007 numac 2007011156 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 23 oktober 2006 wordt aan de heer Willy Clement, adviseur bij de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid, met ingang van 1 mei 2007, eervol ontslag uit zijn functies verleend De heer type koninklijk besluit prom. 26/04/2007 pub. 03/05/2007 numac 2007022386 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage van het koninklijk besluit van 5 oktober 1998 tot beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten type koninklijk besluit prom. 09/04/2007 pub. 03/05/2007 numac 2007200947 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, betreffende de toekenning van een eindej type koninklijk besluit prom. 21/04/2007 pub. 03/05/2007 numac 2007022599 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 289 van de programmawet van 27 december 2006 type koninklijk besluit prom. 21/04/2007 pub. 03/05/2007 numac 2007014112 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 augustus 1996 houdende uitvoering van de richtlijnen van de Europese Gemeenschappen betreffende de goedkeuring van twee- of driewielige motorvoertuigen, hun onderdelen en technische eenhede type koninklijk besluit prom. 25/04/2007 pub. 03/05/2007 numac 2007003190 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot erkenning van culturele instellingen voor de toepassing van artikel 104, 3°, d, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 21/04/2007 pub. 03/05/2007 numac 2007022598 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 29, § 4, van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers type koninklijk besluit prom. 09/04/2007 pub. 03/05/2007 numac 2007200946 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, betreffende maatregelen met het oog op de bevordering van type koninklijk besluit prom. 21/04/2007 pub. 03/05/2007 numac 2007014113 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 februari 1981 houdende uitvoering van de richtlijnen van de Europese Gemeenschappen betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan, landbouw- of bosbouwtrekkers op type koninklijk besluit prom. 09/04/2007 pub. 03/05/2007 numac 2007002069 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 9, § 1, tweede lid, en 12, derde lid, van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/05/2007 numac 2007012179 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Verlenging van de erkenning van een aanvullende vormingscursus opgelegd aan de preventieadviseurs Bij ministerieel besluit van 3 april 2007 wordt de erkenning verleend aan de cursus van niveau II, ingericht door het Instituut voor Nascholse type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/05/2007 numac 2007012178 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Erkenning van een aanvullende vormingscursus opgelegd aan de preventieadviseurs Bij ministerieel besluit van 3 april 2007, wordt de cursus van niveau II, ingericht door « VIDYAS » te Louvain-la-Neuve als aanvullende vormingscursus opgelegd a type ministerieel besluit prom. 16/02/2007 pub. 03/05/2007 numac 2007201379 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 09 van organisatieafdeling 30 en het programma van de organisatieafdeling van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/05/2007 numac 2007000367 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Weigering voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies, in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 20 maart 2007 wordt de vergunning voo Bij mini type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/05/2007 numac 2007011191 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Prijzen van de elektrische energie voor de maand april 2007 De parameters N c en N E voorzien bij het ministerieel besluit van 12 december 2001 houdende reglementering van respectievelijk de prijzen voor elektrische energie N c = 1,4840 N E = 1,4669 type ministerieel besluit prom. 25/04/2007 pub. 03/05/2007 numac 2007009364 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 september 2005 tot uitvoering van de artikelen 1, 9, 12 en 15, van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en tot vaststelling van type ministerieel besluit prom. 19/02/2007 pub. 03/05/2007 numac 2007201380 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/05/2007 numac 2007031129 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning Bij ministerieel besluit van 1 maart 2007 wordt het tehuis « HAMA IV - De kastanjes » Ed. Parmentierlaan 201, 1150 Brussel, erkend van 1 september 2006 tot 31 december 2007 voor het opnemen ten laste van het Fonds voor medische, social type ministerieel besluit prom. 13/04/2007 pub. 03/05/2007 numac 2007000359 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de coördinatiecel van het detachement voor interventie bij rampen of catastrofen in het buitenland type ministerieel besluit prom. 18/04/2007 pub. 03/05/2007 numac 2007002071 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit tot vaststelling van het personeelsplan van het Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers type ministerieel besluit prom. 13/04/2007 pub. 03/05/2007 numac 2007000365 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de datum van de inwerkingtreding van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 21 december 2006 betreffende de vereisten inzake beroepsopleiding en -ervaring, de vereisten inzake psychotechnisch onderzoek voor type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/05/2007 numac 2007201368 bron ministerie van het waalse gewest Tewerkstelling Bij ministerieel besluit van 22 maart 2007 wordt de "ASBL Cepage Verviétois" vanaf 22 maart 2007 voor twee jaar als arbeidsbemiddelingsbureau erkend voor de dienstverlening baanzoeken. Deze erkenning heeft het nummer Bij ministerieel bes type ministerieel besluit prom. 23/04/2007 pub. 03/05/2007 numac 2007022611 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit tot toekenning van een erkenning of verlenging van de erkenning van weefselbanken type ministerieel besluit prom. 23/03/2007 pub. 03/05/2007 numac 2007031158 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van de VZW « Mission locale de Sint-Josse » als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid voor de Dienst « Atoutménage »

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/03/2007 pub. 03/05/2007 numac 2007031157 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanduiding van de ambtenaren die belast worden met het opsporen en vaststellen van de overtredingen van de reglementering op de politie van personenvervoer per tram, premetro, metro, autobus en autocar type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/03/2007 pub. 03/05/2007 numac 2007031181 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/03/2007 pub. 03/05/2007 numac 2007031160 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 20 oktober 2005 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de gewestelijke steun voor de algemene invest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/03/2007 pub. 03/05/2007 numac 2007031182 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de Gewestelijke tuchtraad betreffende taxichauffeurs type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/05/2006 pub. 03/05/2007 numac 2007031166 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 03/05/2007 numac 2007031167 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 juli 2006 wordt ingeschreven op de bew(...)

document

type document prom. 11/12/2006 pub. 03/05/2007 numac 2007022566 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Gemeenschappelijke verklaring van de Ministers van Volksgezondheid inzake het actieplan voor de eliminatie van mazelen in België en het amendement voor de eliminatie van rubella in België type document prom. -- pub. 03/05/2007 numac 2007201256 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf Bij besluit van de Directeur-generaal van 30 maart 2007, dat uitwerking heeft met ingang van Paritair Co

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/03/2007 pub. 03/05/2007 numac 2007201227 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 juni 2002 houdende benoeming van de leden van de Algemene Raad voor Hogescholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/02/2007 pub. 03/05/2007 numac 2007201225 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de voorzitter en aanwijzing van de vertegenwoordigers van het onderwijs van de Franse Gemeenschap en van het niet-confessioneel gesubsidieerd onderwijs bij het Overlegcomité voor he type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/03/2007 pub. 03/05/2007 numac 2007201240 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het specifieke programma voor de psycho-medisch-sociale centra ingericht door de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/03/2007 pub. 03/05/2007 numac 2007201241 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de vakantie en verlofdagen in het basis- en secundair onderwijs voor het schooljaar 2008-2009 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/02/2007 pub. 03/05/2007 numac 2007201229 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 februari 2006 houdende aanwijzing van de leden van de Vormingsraad bedoeld in artikel 20 van het besluit van de Regering van d

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2007 numac 2007022351 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Benoeming Bij koninklijk besluit van 7 maart 2007 wordt de heer Moreels, Réginald G.M., met ingang van 15 augustus 2006, op het Nederlands taalkader, in vast dienstverband benoemd in de klasse A2 met de titel van attaché bij de Federale Overhei Aan be type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2007 numac 2007022227 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 februari 2007, wordt Mevr. Ceulemans, Kirstine, met ingang van 13 juni 2006, op het Nederlands taalkader, in vast dienstverband benoemd in de klasse A2 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdie Aan bel type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2007 numac 2007022226 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 februari 2007, wordt de heer Derudder, Maarten, met ingang van 1 april 2006, op het Nederlands taalkader, in vast dienstverband benoemd in de klasse A2 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdie Aan bel type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2007 numac 2007022228 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 februari 2007, wordt de heer De Lathauwer, Dieter, met ingang van 1 juni 2006, op het Nederlands taalkader, in vast dienstverband benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsd Aan bel type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2007 numac 2007022229 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 februari 2007, wordt M. Devlieghere, Peter S., met ingang van 13 juni 2006, op het Nederlands taalkader, in vast dienstverband benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdien Aan bel type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2007 numac 2007022230 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 februari 2007, wordt Mevr. Liboton, Catharina E.A., met ingang van 1 september 2006, op het Nederlands taalkader, in vast dienstverband benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Over Aan bel type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2007 numac 2007022352 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Benoeming Bij koninklijk besluit van 7 maart 2007 wordt de heer Hoet, Bart M.R., met ingang van 1 april 2006, op het Nederlands taalkader, in vast dienstverband benoemd in de klasse A2 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Vo Aan bel type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2007 numac 2007022353 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Benoeming Bij koninklijk besluit van 7 maart 2007 wordt de heer Schoefs, Jan E.E., met ingang van 1 oktober 2006, op het Nederlands taalkader, in vast dienstverband benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdiens Aan bel type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2007 numac 2007022354 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Benoeming Bij koninklijk besluit van 7 maart 2007 wordt Mevr. Harnie, Nele G., met ingang van 15 oktober 2006 op het Nederlands taalkader, in vast dienstverband benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Vo Aan bel type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2007 numac 2007022225 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 februari 2007, wordt de heer Haezaert, Toon I.R., met ingang van 1 maart 2006, op het Nederlands taalkader, in vast dienstverband benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsd Aan bel

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 03/05/2007 numac 2007009409 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 21 april 2007 : - is Mevr. Beauthier, G., raadsheer in het arbeidshof te Brussel, bevorderd tot Officier in de Leopoldsorde. Zij zal het burgerlijk ereteken dragen; - is Hij zal het burg type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 03/05/2007 numac 2007009410 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 22 juni 2006, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Hougaerts, J., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter stand Het is h type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 03/05/2007 numac 2007009408 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 4 juli 2006, dat in werking treedt op 31 mei 2007, is de heer de la Croix, J.-P., jeugdrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Dinant, op zijn verzoek, in ruste gesteld. Hij kan zijn aanspraa Bij koninkl

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 03/05/2007 numac 2007022231 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 februari 2007, wordt Mevr. Van Maele, Mieke H., met ingang van 22 september 2006, op het Nederlands taalkader, in vast dienstverband benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overhei Aan bel

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 03/05/2007 numac 2007000374 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 29 maart 2007, wordt de vergunning tot het exploiteren van De vergu type vergunning prom. -- pub. 03/05/2007 numac 2007000369 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunningen om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective **** ministerieel besluit van 5 maart 2007 wordt de heer **** **** ****, **** **** **** type vergunning prom. -- pub. 03/05/2007 numac 2007000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing en uitbreiding Bij ministerieel besluit van 29 maart 2007 wordt de vergun De in ar type vergunning prom. -- pub. 03/05/2007 numac 2007000375 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Uitbreiding van de vergunning Bij ministerieel besluit van 29 maart 2007 wordt artikel type vergunning prom. -- pub. 03/05/2007 numac 2007000345 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij ministerieel besluit van 28 maart 2007 wordt de vergunning tot het exp «

verordening van de vlaamse gemeenschapscommissie

type verordening van de vlaamse gemeenschapscommissie prom. 15/12/2006 pub. 03/05/2007 numac 2007031090 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening nr. 06/04 tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2007 bekrachtigd bij collegebesluit nr. 06/523

agenda van de plenaire vergaderingen

type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 03/05/2007 numac 2007020055 bron brussels hoofdstedelijk parlement Plenaire vergadering Agenda Vrijdag 4 mei 2007, om 10 uur en om 14 u. 30 m. 1. Voorstel van resolutie. - Voorstel van resolutie (van de heren Denis Grimberghs, Rudi Vervoort, Yar(...) - Rapporteur : de heer Serge de Patoul. - Bespreking. 2. Dringende v type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 03/05/2007 numac 2007020056 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Plenaire vergadering Agenda Vrijdag 4 mei 2007, om 14 u. 30 m. 1. Dringende vragen. (...)

vaststelling van de prijzen

type vaststelling van de prijzen prom. -- pub. 03/05/2007 numac 2007011190 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Prijzen van het aardgas voor de maand april 2007 De parameters Iga en Igd voorzien bij het ministerieel besluit van 12 december 2001 houdende reglementering van de prijzen voor aardgas zijn voor de maand april 2007 respectievelijk vastgesteld o Iga = 1,
^