B.S. Index van de publicaties van 14 mei 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 14/05/2007 numac 2007009427 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 25 april 2007 is machtiging verleend aan de genaamde **** ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** **** **** type wet prom. 01/04/2007 pub. 14/05/2007 numac 2007011221 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven type wet prom. 01/04/2007 pub. 14/05/2007 numac 2007011220 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 6 juli 1971 houdende oprichting van DE POST en tot wijziging van de wet van 26 december 1956 op de Postdienst

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/04/2007 pub. 14/05/2007 numac 2007022630 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juni 1990 houdende vaststelling van de lijst van de technische verpleegkundige verstrekkingen en de lijst van de handelingen die door een arts aan beoefenaars van de verpleegkunde kunnen w type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/05/2007 numac 2007000464 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 27 april 2007 wordt de heer Mouchaers, Jean-Paul, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Leuven voor een termijn van vijf jaar. type koninklijk besluit prom. 19/03/2007 pub. 14/05/2007 numac 2007022684 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde vers type koninklijk besluit prom. 21/04/2007 pub. 14/05/2007 numac 2007011199 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 januari 1996 houdende benoeming van de voorzitter, bepaalde leden en de secretarissen van de Commissie voor Erkenning der Aannemers type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/05/2007 numac 2007021050 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale Wetenschappelijke Instellingen. - Personeel Bij koninklijk besluit van 27 februari 2007 wordt de heer Hespel, Régis, geboren op 11 juli 1950, attaché bij de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, bevorderd door overgang naar Bij type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/05/2007 numac 2007021055 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 9 april 2007 : In de klasse voor Morele en Politieke Wetenschappen van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen worden bevorderd van gea - De heer De type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 14/05/2007 numac 2007009446 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen type koninklijk besluit prom. 25/04/2007 pub. 14/05/2007 numac 2007000418 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de opdrachten van de hulpdiensten die kunnen verhaald worden en diegene die gratis zijn type koninklijk besluit prom. 19/03/2007 pub. 14/05/2007 numac 2007022682 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 25, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type koninklijk besluit prom. 19/03/2007 pub. 14/05/2007 numac 2007022683 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 02/05/2007 pub. 14/05/2007 numac 2007201370 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 maart 2006 tot uitvoering van artikel 7, § 1, derde lid, m, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders ter bevordering van de tewer type koninklijk besluit prom. 12/01/1984 pub. 14/05/2007 numac 2007000313 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de minimumgarantievoorwaarden van de verzekeringsovereenkomsten tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst met betrekking tot het privé-leven. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 09/04/2007 pub. 14/05/2007 numac 2007021053 bron federale overheidsdienst financien en programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de erkenning van de wetenschappelijke instellingen bedoeld in artikel 2753, § 1, tweede lid van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/05/2007 numac 2007021049 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen Verkiezingen Bij ministerieel besluit van 4 april 2007 : In de Klasse voor Natuur- en Geneeskundige Wetenschappen van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen worden verkozen to - de heer Ma type ministerieel besluit prom. 27/04/2007 pub. 14/05/2007 numac 2007011206 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor de uitgave van de universele telefoongids en tot vaststelling van de algemene inlichtingen die de universele telefoongids moet bevatten type ministerieel besluit prom. 10/05/2007 pub. 14/05/2007 numac 2007000414 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanduiding, respectievelijk in Aubel en Heuvelland, van de stembureaus waarin de kiezers, met kieswoonplaats in de gemeenten Voeren en Komen-Waasten, de mogelijkheid hebben om te stemmen voor de verkiezing van de federale Wetgeven

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 03/05/2007 pub. 14/05/2007 numac 2007201552 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 maart 2003 tot aanwijzing van de leden van de "Conseil wallon du troisième âge" type besluit van de waalse regering prom. 19/04/2007 pub. 14/05/2007 numac 2007201503 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de personeelsleden die moeten toezien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de transport en commun de Charleroi" type besluit van de waalse regering prom. 19/04/2007 pub. 14/05/2007 numac 2007201551 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de Raad van het "Fonds budgétaire de la qualité des produits animaux et végétaux"

omzendbrief

type omzendbrief prom. 20/12/2006 pub. 14/05/2007 numac 2007000312 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief met betrekking tot het verblijf en de vestiging van onderdanen van Roemenië en Bulgarije, nieuwe lidstaten van de Europese Unie, en van hun familieleden, vanaf 1 januari 2007, met name voor de overgangsperiode die door het Toetredingsverdrag

bericht

type bericht prom. -- pub. 14/05/2007 numac 2007000376 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bericht. - Geautomatiseerde stemming. - Samenstelling van het college van deskundigen voor de verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers van 10 juni 2007 Op grond van artikel 5bis, type bericht prom. -- pub. 14/05/2007 numac 2007000413 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers van 10 juni 2007 Bericht voorgeschreven door artikel 107 van het Kieswetboek Ingevolge de ontbinding van de federale Wetgevende Kamers als gevolg van de verklaring tot herziening van de Grondwet Elke kieze

programmawet

type programmawet prom. -- pub. 14/05/2007 numac 2007201492 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 68/2007 van 26 april 2007 Rolnummer 4022 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 121 tot 127 van de programmawet van 27 december 2005 , ingesteld door Werner Niemegeers. (...) samengesteld uit de voorzitters A.

document

type document prom. -- pub. 14/05/2007 numac 2007011196 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bekendmaking Verzoekschrift tot bescherming van de beroepstitel van de interieurarchitect Het betreft de bekendmaking van het verzoekschrift tot bescherming van de beroepstitel van interieurarchitect, gedaan overeenkomstig artikel 4,

erratum

type erratum prom. 25/04/2007 pub. 14/05/2007 numac 2007003243 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van leden van sommige provinciale registratiecommissies vermeld in de artikelen 401 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 194 type erratum prom. 10/05/2007 pub. 14/05/2007 numac 2007011253 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de aspecten van gerechtelijk recht van de bescherming van intellectuele eigendomsrechten. - Erratum

arrest

type arrest prom. 18/04/2007 pub. 14/05/2007 numac 2007022645 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan 2007 van het Fonds voor de beroepsziekten

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 14/05/2007 numac 2007009469 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - hoofdgriffier van het vredegerecht van het tweede kanton Oostende : 1, vanaf 1 januari 2008; - griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent : 1, vanaf 1 juli 2007; - adjunct-griffier bij d - secretaris

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 14/05/2007 numac 2007009470 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 26 april 2007, is een einde gesteld aan de functies van Mevr. Volon, J., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik. Betrokkene mag haar aansp Bij konink type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 14/05/2007 numac 2007009468 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 26 april 2007, is benoemd tot eerstaanwezend adjunct-griffier bij de arbeidsrechtbank te Charleroi, de heer Mathy, H., eerstaanwezend adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi. type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 14/05/2007 numac 2007009471 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 4 mei 2007, bladzijde 23878, Nederlandse tekst, regel 7, lezen : « de heer Boets L. » i.p.v. « de heer Boets J. ».

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 14/05/2007 numac 2007201554 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige penitentiaire beambten (niveau D) voor de FOD Justitie (ANG06857). - Uitslagen (Groep 1) Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. COKINAKIS, GIORGO, 3650 DILSEN-STOKKEM. 4. VAN TICHELEN, C type bericht van selor prom. -- pub. 14/05/2007 numac 2007201553 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van **** penitentiaire beambten (niveau ****) voor de **** **** (****06857). - Uitslagen (Groep 1) Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. ****, ****, 1370 ****. 2. ****(...) 3. ****, GE type bericht van selor prom. -- pub. 14/05/2007 numac 2007201538 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Selectie van **** maatschappelijke assistenten (niveau ****) voor de **** **** (****06836). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. ****, ****, ****-**** (...) 2. ****, **** type bericht van selor prom. -- pub. 14/05/2007 numac 2007201539 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van **** maatschappelijke assistenten (niveau ****) voor de **** **** (****06836). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. ****, ****, 3370 ****. 2. ****(...) 3. ****, ****

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 14/05/2007 numac 2007054488 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Duwelz, Armande Duwelz, Armande Angèle Ghislaine, weduwe van Colin, Jacques, geboren Alvorens te
^