B.S. Index van de publicaties van 18 mei 2007

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/05/2007 numac 2007014161 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Afzonderlijke Personeelsformatie. - Eervolle ontslagverlening Bij koninklijk besluit van 9 april 2007 wordt de heer Debeuckelaere, Hubert, met ingang van 1 december 2007, eervol ontslag verleend uit zijn functie van adviseur bij de Afzonderlijk De heer type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 18/05/2007 numac 2007022642 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 26 maart 2003 houdende regeling van de autopsie na het onverwachte en medisch overklaarde overlijden van een kind van minder dan achttien maanden type koninklijk besluit prom. 26/04/2007 pub. 18/05/2007 numac 2007022739 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt type koninklijk besluit prom. 21/04/2007 pub. 18/05/2007 numac 2007000311 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 16 juni 2005 betreffende de identificatie en de encodering van de paarden in een centrale gegevensbank type koninklijk besluit prom. 21/04/2007 pub. 18/05/2007 numac 2007022636 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 1996 tot vaststelling van de erkenningsmodaliteiten van de beoefenaars van de tandheelkunde, houders van een bijzondere beroepstitel type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 18/05/2007 numac 2007022591 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 21/04/2007 pub. 18/05/2007 numac 2007022623 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende veiligheids- en andere voorwaarden inzake een automatische externe defibrillator gebruikt in het kader van een reanimatie type koninklijk besluit prom. 09/04/2007 pub. 18/05/2007 numac 2007014160 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het toezicht op de uitvoering van de reglementering betreffende de inschrijving van voertuigen type koninklijk besluit prom. 26/04/2007 pub. 18/05/2007 numac 2007022010 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 januari 1993 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder geneesmiddelen voor menselijk gebruik in de vorm van monsters overhandigd mogen worden type koninklijk besluit prom. 21/04/2007 pub. 18/05/2007 numac 2007022588 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag van de vergoeding aan de stagemeesters van kandidaat algemeen tandartsen type koninklijk besluit prom. 21/04/2007 pub. 18/05/2007 numac 2007022587 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de criteria en de regels volgens dewelke een vergoeding aan de stagemeesters van kandidaat algemeen tandartsen wordt toegekend type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 18/05/2007 numac 2007015080 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de lijst van diplomatieke en consulaire beroepsposten waar stembureaus worden opgericht type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 18/05/2007 numac 2007000463 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit betreffende de registratie en de controle van reizigers die verblijven in een toeristische verblijfsaccommodatie type koninklijk besluit prom. 25/04/2007 pub. 18/05/2007 numac 2007201142 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 december 2006, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie aan het garagepersoneel type koninklijk besluit prom. 21/04/2007 pub. 18/05/2007 numac 2007009488 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een financiële hulp aan de gemeenten en de steden voor de aanwerving van bijkomend burgerpersoneel belast met de omkadering van alternatieve gerechtelijke maatregelen type koninklijk besluit prom. 25/04/2007 pub. 18/05/2007 numac 2007201143 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 oktober 2006, gesloten in het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de bedienden, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 jun type koninklijk besluit prom. 25/04/2007 pub. 18/05/2007 numac 2007201138 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 maart 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, betreffende de nieuwe en ove type koninklijk besluit prom. 25/04/2007 pub. 18/05/2007 numac 2007201316 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 mei 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de beursvennootschappen, betreffende de werkzekerheid type koninklijk besluit prom. 21/04/2007 pub. 18/05/2007 numac 2007022633 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde vers type koninklijk besluit prom. 21/04/2007 pub. 18/05/2007 numac 2007022632 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 3, § 1, B., van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige ver

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/04/2007 pub. 18/05/2007 numac 2007022718 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van het visueel teken in het kader van de certificering van autocontrolesystemen type ministerieel besluit prom. 11/05/2007 pub. 18/05/2007 numac 2007000489 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de voorzitter, de vice-voorzitters en de vaste secretaris van de Vaste Commissie van de lokale politie type ministerieel besluit prom. 15/03/2007 pub. 18/05/2007 numac 2007201574 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 09 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 25/04/2007 pub. 18/05/2007 numac 2007035695 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de bepaling van de middelgrote en grote veebedrijven en nadere bepalingen over het abonnement voor de financiering van de ophaling en verwerking van krengen voor 2007

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 30/03/2007 pub. 18/05/2007 numac 2007035671 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juni 2002 betreffende de provinciale en gemeentelijke milieuplanning en de milieuraad, ter uitvoering van de artikelen 2.1.18, 2.1.24, 2.1.16 en 2.1.22 van h type besluit van de vlaamse regering prom. 27/04/2007 pub. 18/05/2007 numac 2007035670 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot aanduiding van de activiteiten waarvoor een individueel bodempreventie- en bodembeheersplan moet worden voorgelegd aan de OVAM

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 19/04/2007 pub. 18/05/2007 numac 2007201560 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij beslist wordt een aanvullend effectenonderzoek te laten uitvoeren over het voorontwerp van herziening van de gewestplannen Charleroi en Philippeville-Couvin met betrekking tot de opneming van het tracé van de E420-N

bericht

type bericht prom. -- pub. 18/05/2007 numac 2007007133 bron ministerie van landsverdediging Bericht over de representativiteit van de erkende vakorganisaties van het militair personeel die niet aangesloten zijn bij een vakorganisatie die vertegenwoordigd is in de Nationale Arbeidsraad Bekendmaking ter uitvoering van artikel 21, tweede Met een

document

type document prom. -- pub. 18/05/2007 numac 2007201588 bron ministerie van het waalse gewest "Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées" Beheerscontract 2007-2011 Het beheerscontract 2007-2011 van het "Agence wallonne pour l'int(...) Het beheerscontract kan integraal ingekeken worden op de site www.awiph.be Een afschrift i

erratum

type erratum prom. 15/03/2007 pub. 18/05/2007 numac 2007201569 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot herziening van de gewestplannen Verviers-Eupen, Luik en Hoei-Borgworm en tot goedkeuring van het voorontwerp van herziening van de gewestplannen Verviers-Eupen, Luik en Hoei-Borgworm met het oog op de opneming van een le

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 18/05/2007 numac 2007009499 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton Boussu : 1. De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schrijven aan de « FOD Justitie, Direc De kandid

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 18/05/2007 numac 2007009500 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 21 april 2007, is een einde gesteld aan de functies van Mevr. Dufrasne, N., eerstaanwezend adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton Boussu. Betrokkene mag haar aanspraak op definitief v Bij minist

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 18/05/2007 numac 2007000403 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 14 november 2006 wordt de heer Dirk De Neve benoemd tot rijksambtenaar in de graad van attaché bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, centrale diensten, Nederlands taalkader met ing type benoemingen prom. -- pub. 18/05/2007 numac 2007000404 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 14 december 2006 wordt de heer Johan Susant benoemd tot rijksambtenaar in de graad van attaché bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, centrale diensten, Nederlands taalkader met ing type benoemingen prom. -- pub. 18/05/2007 numac 2007000402 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 oktober 2006 wordt de heer Benedikt Vulsteke benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Nederlands taalkader, met ingang van 6 juli 2006. type benoemingen prom. -- pub. 18/05/2007 numac 2007022720 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoemingen in vast dienstverband. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 5 april 2007, pagina 19305, onder de titel Personeel - Benoemingen in vast dienstverband, in de 1 e alinea, 1) : moet gelezen worden als « ...,

document - kadaster

type document - kadaster prom. -- pub. 18/05/2007 numac 2007042005 bron federale overheidsdienst financien PRIJSCOURANT opgemaakt door de Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen, overeenkomstig de koninklijke besluiten van 16 december 1926 en 31 maart 1936, om de waarde vast te stellen der openbare effecten, aandelen en schuldbr De prij

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 18/05/2007 numac 2007009498 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Brussel De aanwijzing van de heer Joos de ter Beerst, Ph., beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, tot ondervoorzitter in deze rechtbank is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang va

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 18/05/2007 numac 2007201639 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige ICT-deskundigen, ICT-ontwikkelaars, .NETprogrammeurs (niveau B) voor het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) (ANG07810) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 2(...) Naast de

registratie van belgische normen

type registratie van belgische normen prom. -- pub. 18/05/2007 numac 2007011188 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig type registratie van belgische normen prom. -- pub. 18/05/2007 numac 2007011187 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig type registratie van belgische normen prom. -- pub. 18/05/2007 numac 2007011189 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig
^