B.S. Index van de publicaties van 22 mei 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 22/05/2007 numac 2007018091 bron commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Sectoraal Comité voor het Rijksregister. - Benoeming van de leden Binnen de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer is een Sectoraal comité voor het Rijksregister opgericht bij de wet van 8 augustus 1983. Het comité ziet to Het type wet prom. -- pub. 22/05/2007 numac 2007018092 bron commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Sectoraal Comité voor de Kruispuntbank der Ondernemingen Benoeming van de leden Binnen de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer is een Sectoraal Comité voor de Kruispuntbank der Ondernemingen opgericht bij de wet van 1 Het comi type wet prom. -- pub. 22/05/2007 numac 2007018093 bron commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Sectoraal Comité voor de Federale Overheid Benoeming van de leden Binnen de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer is een Sectoraal comité voor de Federale Overheid opgericht bij de wet van 8 december 1992. Het comité z Het com

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 30/04/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007201481 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot hernieuwing van het mandaat van de directeur-generaal van het Paleis voor Schone Kunsten type koninklijk besluit prom. 25/04/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007201213 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 2006, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, tot aanvulling van de collectieve arbeidsovereenkomst van type koninklijk besluit prom. 25/04/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007201291 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 maart 2006, gesloten in Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, tot toe type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007201185 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de toekenning van een eindej type koninklijk besluit prom. 25/04/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007201206 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2004 en 21 september 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, betreffen type koninklijk besluit prom. 25/04/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007201338 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 december 2006, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, tot vaststelling van de patronale bijdrage aan het "Sociaal Fonds voor de werklieden type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007022635 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot bepaling van de bijdragen te betalen in het kader van artikel 30, § 6 van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon type koninklijk besluit prom. 25/04/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007201207 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 november 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, houdende maatregelen ter bevordering van

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/04/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007022662 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit houdende vaststelling van de lijst van immunologische geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik bedoeld in artikel 215, § 2, van het koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergene type ministerieel besluit prom. 02/05/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007022651 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van een stagemeester in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 02/05/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007022653 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van een stagemeester in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 02/05/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007022657 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 02/05/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007022656 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 02/05/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007022655 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 02/05/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007022654 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 02/05/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007022652 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van een stagemeester in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 21/03/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007201576 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 21/03/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007201577 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 09 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 21/03/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007201585 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 29/03/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007201579 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 15 en programma 03 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 22/03/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007201575 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 30 en programma 07 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 27/03/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007201578 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/04/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007031192 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de dienstopdrachten van de Regering overgedragen aan het Brussels Instituut voor Milieubeheer in uitvoering van artikel 68 van de ordonnantie van 20 oktober 2006 tot vaststelling van een k

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 03/05/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007201573 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 november 2003 tot aanwijzing van de leden van de "Conseil wallon de l'égalité entre hommes et femmes"

decreet

type decreet prom. 20/04/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007035628 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de regering van de republiek Peru, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend in Brussel op 12 type decreet prom. 20/04/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007035627 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de republiek Madagaskar, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend in Antananarivo op 29 septe

document

type document prom. -- pub. 22/05/2007 numac 2007095224 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Toelating verleend aan een onderneming om aan verzekeringen te doen Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, op datum van 15 mei 2007, wordt aan de onderneming « Landbouwkrediet Ve - « Leven type document prom. -- pub. 22/05/2007 numac 2007022614 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Voor gebruik in gewasbeschermingsmiddelen toegelaten werkzame stoffen In het Belgisch Staatsblad van 17 februari 2004 werd een lijst gepubliceerd met werkzame stoffen opgenomen in bijlage I van Richtlijn 91/414/EEG betreffende het o(...) Voor de raad

erratum

type erratum prom. -- pub. 22/05/2007 numac 2007022580 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Benoeming. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 17 januari 2007, blz. 1979, betreffende het koninklijk besluit van 27 september 2006, dient gelezen « 8 december 2006 », in plaats van « 27 september 2006 ».

beschikking

type beschikking prom. 03/05/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007031188 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de erkenning en de financiering van de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de inschalingsondernemingen type beschikking prom. 03/05/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007031189 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse economische Unie, en erzijds, en de Republiek Botsawana, anderzijds, inzake de wederzijdse bevorderingen en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 7 juni

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 22/05/2007 numac 2007012198 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Vacante betrekking van medewerker bij de griffie van de arbeidsrechtbank te Bergen De kandidaten worden verzocht hun aanvraag te richten tot, FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Dienst van de i(...) Voorwaarden : 1° vo type vacante bettreking prom. -- pub. 22/05/2007 numac 2007009506 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Wet van 26 maart 2003 houdende oprichting van een Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring en houdende bepalingen inzake het waardevast beheer van in beslag genomen goederen en de - verbi

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 22/05/2007 numac 2007009507 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministeriële besluiten van 15 mei 2007 : - is het verzoek tot associatie van de heer Pirmolin, R., notaris ter standplaats Luik en van Mevr. Andris, F., kandidaat-notaris, om de associatie « Renaud PIRMOLIN Mevr. An

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 18/01/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007033017 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering betreffende de kinderopvang

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 22/05/2007 numac 2007018090 bron commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Samenstelling De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer : - verstrekt adviezen en geeft aanbevelingen aan de bevoegde overheden en/of instanties; - verleent machtigingen voor de verwerking of de mededeling van persoo - controleer

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 22/05/2007 numac 2007014159 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Voor de r
^