B.S. Index van de publicaties van 25 mei 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 09/05/2007 pub. 25/05/2007 numac 2007014190 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende de minimale technische veiligheidsnormen voor tunnels in het trans-Europese wegennet type wet prom. -- pub. 25/05/2007 numac 2007201619 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 55/2007 van 28 maart 2007 Rolnummer 4119 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 145, type wet prom. -- pub. 25/05/2007 numac 2007201611 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 46/2007 van 21 maart 2007 Rolnummer 3996 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 14 van de wet van 16 januari 2003 « tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het han Het Arbit type wet prom. -- pub. 25/05/2007 numac 2007201606 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 45/2007 van 21 maart 2007 Rolnummer 3978 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 43 van de wet van 7 februari 2003 houdende verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid, gesteld door de Correction Het Arbitr type wet prom. -- pub. 25/05/2007 numac 2007201607 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 44/2007 van 21 maart 2007 Rolnummer 3952 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 7bis van de jachtwet van 28 februari 1882 en artikel 24 van het jachtdecreet van het Vlaamse Gewest van 24 juli 1991, ge Het Arbit type wet prom. 30/04/2007 pub. 25/05/2007 numac 2007014187 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet houdende dringende spoorwegbepalingen type wet prom. 11/05/2007 pub. 25/05/2007 numac 2007011182 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument type wet prom. -- pub. 25/05/2007 numac 2007009494 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 3 mei 2007 is machtiging verleend aan, Mevr. **** **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****...) om, behoudens tijdig

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 25/05/2007 numac 2007009447 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 25/05/2007 numac 2007000327 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen type koninklijk besluit prom. 21/04/2007 pub. 25/05/2007 numac 2007022643 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot toewijzing van een vakrichting aan sommige ambtenaren van niveau A van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/05/2007 numac 2007000518 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit d.d. 25 april 2007 wordt de aanwijzing van de heer Bottamedi, Claude, tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Eghezée/Gembloux/La Bruyère, met ing type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/05/2007 numac 2007000415 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Aanduiding van de leden van de Medische Jury in toepassing van artikel 54.9. van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ion Het type koninklijk besluit prom. 26/04/2007 pub. 25/05/2007 numac 2007022760 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de jaarlijkse retributie op de emissierechten die gratis worden toegekend aan de houders van een exploitanttegoedrekening in het nationaal register voor broeikasgassen type koninklijk besluit prom. 26/04/2007 pub. 25/05/2007 numac 2007009448 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende regeling van de Commissie voor de gerechtskosten type koninklijk besluit prom. 26/04/2007 pub. 25/05/2007 numac 2007022797 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 5, 3° van de wet van 24 mei 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 143 van 30 december 1982 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de laboratoria moeten vol type koninklijk besluit prom. 26/04/2007 pub. 25/05/2007 numac 2007022798 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 3, § 1, 2°, van het koninklijk besluit nr. 143 van 30 december 1982 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de laboratoria moeten voldoen voor de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor gen type koninklijk besluit prom. 07/05/2007 pub. 25/05/2007 numac 2007022769 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit dat de bepalingen van de wet van 10 februari 2003 tot regeling van de overdracht van pensioenrechten tussen Belgische pensioenregelingen en die van instellingen van internationaal publiek recht, toepasselijk maakt op het Europees Octroo type koninklijk besluit prom. 11/05/2007 pub. 25/05/2007 numac 2007022747 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 februari 1996 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden voor sommige tandheelkundige verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 11/05/2007 pub. 25/05/2007 numac 2007022746 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 25/05/2007 numac 2007022638 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 4 van de wet van 26 maart 2003 houdende regeling van de autopsie na het onverwachte en medisch onverklaarde overlijden van een kind van minder dan achttien maanden

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/05/2007 pub. 25/05/2007 numac 2007009449 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende overdracht van bevoegdheid inzake gerechtskosten aan sommige ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Justitie type ministerieel besluit prom. 27/04/2007 pub. 25/05/2007 numac 2007022692 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 juni 1997 tot vaststelling van de functie van logistiek assistent type ministerieel besluit prom. 04/05/2007 pub. 25/05/2007 numac 2007009450 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming der leden van de Commissie voor de gerechtskosten type ministerieel besluit prom. 25/04/2007 pub. 25/05/2007 numac 2007007113 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling, de aanwijzingsregels en de duur van het mandaat van de leden, de bevoegdheden en de werkingsregels van de raad van bestuur en van het wetenschappelijk comité van het Koninklijk Hoger Instituut v type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/05/2007 numac 2007201614 bron ministerie van het waalse gewest Energie Bij ministerieel besluit van 24 april 2007 wordt de heer Alain Laborêt, woonachtig rue Vertbois 25, te 4420 Montegnée, als zonneboilerinstallateur erkend. Deze erkenning wordt verleend voor een verlengbare periode van twee j(...) Bij ministe

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 20/04/2007 pub. 25/05/2007 numac 2007035778 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de invoering van het energieprestatiecertificaat voor publieke gebouwen

document

type document prom. -- pub. 25/05/2007 numac 2007020062 bron brussels hoofdstedelijk parlement Commissievergaderingen Agenda Donderdag 24 mei 2007 om 14 u. 30 m. Commissie voor de Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, Externe Betrekkingen en Algemene Zaken Budgettaire aanp(...) Begroting van het boekjaar 2008 van de Franstalige Instelling belast

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/03/2007 pub. 25/05/2007 numac 2007201717 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van hetgeen dient te worden verstaan onder minvermogende student in het hoger onderwijs buiten de universiteiten

erratum

type erratum prom. 20/07/2006 pub. 25/05/2007 numac 2007031221 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie ter wijziging van de ordonnantie van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur. - Errata

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/05/2007 numac 2007022723 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Paritair comité voor reumatologie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 26 april 2007 word - Mevrn type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/05/2007 numac 2007003199 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Zilverfonds. - Ontslag. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 21 april 2007 : - wordt aan de heer Xavier Verboven eervol ontslag verleend uit zijn functie van lid van de raad van bestuur van het Zilverfonds; - wordt de heer Rudy De Leeuw Dit besluit

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 25/05/2007 numac 2007201608 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 43/2007 van 15 maart 2007 Rolnummer 4029 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 488bis van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Charleroi. Het Arbitragehof, sam wijst na beraad

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 25/05/2007 numac 2007007117 bron ministerie van landsverdediging Werving van een burgerleraar bij de Koninklijke Technische School te Saffraanberg I. Het Ministerie van Landsverdediging zal binnenkort overgaan tot de werving van een technisch burgerleraar van de Nederlandse taalrol. II. (...) 1° Belg zijn of onderd type aanwerving prom. -- pub. 25/05/2007 numac 2007007116 bron ministerie van landsverdediging Werving van een burgerleraar wiskunde bij de Koninklijke Technische School te Saffraanberg I. Het Ministerie van Landsverdediging zal binnenkort overgaan tot de werving van een burgerleraar wiskunde van de Franse taalrol. I(...) 1° Belg zijn of onderd

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 25/05/2007 numac 2007009518 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 14 mei 2007, is aan Mevr. Reygaert, C., medewerker bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Geraardsbergen-Brakel, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij het vrede Dit bes

lijst

type lijst prom. -- pub. 25/05/2007 numac 2007041705 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg LIJST VAN DE GEREGISTREERDE AANNEMERS 343e AANVULLING Bijwerking op 10 mei 2007 Nieuw geregistreerde aannemers voor wie zich een wijziging in de categorieë heeft voorgedaan Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

document - thesaurie

type document - thesaurie prom. -- pub. 25/05/2007 numac 2007040602 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de thesaurie MAANDELIJKSE SCHATKISTTOESTAND Toestand op 28 februari 2007 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 25/05/2007 numac 2007014173 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bijlage 1 aan de Overeenkomst inzake de terbeschikkingstelling en exploitatie van installaties en diensten voor het luchtverkeer door Eurocontrol in het luchtverkeersleidingscentrum Maastricht, ondertekend te Brussel op 25 november 1986 Grenzen van het

gerechtelijk wetboek

type gerechtelijk wetboek prom. -- pub. 25/05/2007 numac 2007201618 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 54/2007 van 28 maart 2007 Rolnummer 4005 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 91 van de wet van 17 februari 1997 tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot h Het Arbitr

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. 22/05/2007 pub. 25/05/2007 numac 2007000416 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Besluit tot vaststelling van het huishoudelijk reglement van de Medische Jury vermeld in artikel 54.9 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 25/05/2007 numac 2007201612 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 47/2007 van 21 maart 2007 Rolnummer 4008 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 198, type arrest uittreksel prom. -- pub. 25/05/2007 numac 2007201664 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 60/2007 van 18 april 2007 Rolnummer 4018 In zake : de prejudiciële vraag over de artikelen 38, type arrest uittreksel prom. -- pub. 25/05/2007 numac 2007201620 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 57/2007 van 18 april 2007 Rolnummer 3962 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 38,

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 25/05/2007 numac 2007201704 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige teamverantwoordelijken ondernemerschapsportefeuille (niveau A), voor het Agentschap Economie (Vlaamse overheid) (ANV07027) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, d(...) Als u ge type bericht van selor prom. -- pub. 25/05/2007 numac 2007201703 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige preventieadviseurs-psychosociaal welzijn (niveau A), voor het beleidsdomein Bestuurszaken van de Vlaamse overheid (ANV07026) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 5 geslaagden aangelegd, (...) Als u ge type bericht van selor prom. -- pub. 25/05/2007 numac 2007201702 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige preventieadviseurs-ergonomie (niveau A), voor het beleidsdomein Bestuurszaken van de Vlaamse overheid (ANV07025) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 5 geslaagden aangelegd, die twee jaa(...) Als u ge type bericht van selor prom. -- pub. 25/05/2007 numac 2007201701 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige preventieadviseurs- arbeidsveiligheid (niveau A), voor het beleidsdomein Bestuurszaken van de Vlaamse overheid (ANV07020) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 5 geslaagden aangelegd, die(...) Als u ge type bericht van selor prom. -- pub. 25/05/2007 numac 2007201700 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige controleurs (niveau B), voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG07015) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 25 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien (...) Naast d type bericht van selor prom. -- pub. 25/05/2007 numac 2007201698 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige specialisten in externe communicatie (niveau A), voor de Rijksdienst voor Pensioenen (AFG07010) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die 2 jaar geldig blijft. Indien (...) Naast d type bericht van selor prom. -- pub. 25/05/2007 numac 2007201697 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Web Communication Coordinators (niveau A), voor de FOD Kanselarij van de Eerste Minister (ANG06843) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 25 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig bli(...) Naast de type bericht van selor prom. -- pub. 25/05/2007 numac 2007201699 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés-strategisch medewerkers internationale relaties in het domein van de energie (niveau A), voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG07012) Na deze selectie wordt een lijst(...) Naast d
^