B.S. Index van de publicaties van 30 mei 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Wet ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie type wet prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Wet ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen type wet prom. -- pub. 30/05/2007 numac 2007009512 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 25 april 2007 is machtiging verleend aan de heer ****'****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****...) Bij koninklijk bes type wet prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002097 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Wet tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden type wet prom. -- pub. 30/05/2007 numac 2007201666 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 58/2007 van 18 april 2007 Rolnummer 3993 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 31, tweede lid, van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers, gesteld door de Rechtbank Het Arbitr type wet prom. -- pub. 30/05/2007 numac 2007009510 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 11 mei 2007 is machtiging verleend aan de heer ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en de genaamde ****, ****(...) Bij koninklijk bes type wet prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002100 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Wet tot aanpassing van het Gerechtelijk Wetboek aan de wetgeving ter bestrijding van discriminatie en tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden type wet prom. -- pub. 30/05/2007 numac 2007201665 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 59/2007 van 18 april 2007 Rolnummers 4006 en 4007 In zake : de prejudiciële vragen over de artikelen 1 en 22 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, gesteld door de Vrederec Het Arbitr

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/03/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007022560 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de vestigingsplaats, de werking en de organisatie van het Agentschap voor de oproepen tot de hulpdiensten type koninklijk besluit prom. 30/04/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007011265 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de erkenning van bedrijfsrevisoren en het openbaar register type koninklijk besluit prom. 21/04/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007011195 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van een lid van de Hoge Raad voor de economische beroepen type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/05/2007 numac 2007000491 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 27 april 2007 wordt de heer Benoît Provost aangewezen als adjunct-secretaris voor het Preventiebeleid, in klasse A3, bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale diensten, met i type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/05/2007 numac 2007014193 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Overplaatsing Bij koninklijk besluit van 22 maart 2006 wordt de heer Ronny Mahieu, attaché bij de Regie der Gebouwen met ingang van 1 maart 2006 overgeplaatst naar de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, naar een functie Overeen type koninklijk besluit prom. 26/04/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007022673 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1987 betreffende de koopvernietigende gebreken bij verkoop of ruiling van huisdieren type koninklijk besluit prom. 25/04/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007000411 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 januari 1998 tot vaststelling van het bedrag van de retributies waartoe de door de diensten van de arrondissementscommissaris die bevoegd is voor het Duitse taalgebied verrichte prestaties type koninklijk besluit prom. 25/04/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007000412 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 januari 1998 betreffende de instelling en de werkwijze van de Commissie voor de Duitse rechtsterminologie type koninklijk besluit prom. 09/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002101 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage voor de opleiding van ervaringsdeskundige aan sommige personeelsleden van niveau D type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007003277 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 3 van 10 december 1969 met betrekking tot de aftrekregeling voor de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007022733 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 december 2006 betreffende de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging voor projecten inzake palliatieve dagverzorging type koninklijk besluit prom. 09/04/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007022640 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van de ambtenaren van niveau A van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen type koninklijk besluit prom. 26/04/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007022745 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 april 1995 houdende vaststelling van het tarief voor het vervoer per ziekenwagen van de personen bedoeld in artikel 1 van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpv type koninklijk besluit prom. 30/04/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007011266 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de toegang tot het beroep van bedrijfsrevisor en tot opheffing van het koninklijk besluit van 13 oktober 1987 betreffende de stage van de kandidaat-bedrijfsrevisoren

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007022744 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Nationale Raad voor dringende geneeskundige hulpverlening, type ministerieel besluit prom. 03/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007022796 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van een nieuwe voorzitter bij de Nationale Raad voor dringende geneeskundige hulpverlening type ministerieel besluit prom. 24/04/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007022659 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de ondervoorzitter van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de provincie Limburg type ministerieel besluit prom. 15/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007003273 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 22/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007022556 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van het model van certificaat en de aanvraag tot het bekomen van het certificaat bedoeld in artikel 41quinquies van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maa

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007031208 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 juni 1993 tot bepaling van de publiekrechtelijke rechtspersonen voor wie de stedenbouwkundige vergunningen, de verkavelingsver type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007031207 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarmee de Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer gemachtigd wordt om deel te nemen aan het pensioenstelsel georganiseerd door de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van personeelsleden van zek type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/03/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007031201 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende vaststelling van de quota voor groenstroomcertificaten voor het jaar 2008 en de volgende genomen in toepassing van artikel 28 § 2, derde lid van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 30/05/2007 numac 2007031214 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Gemeente Ganshoren Bijzonder bestemmingsplan « Dal der Molenbeek » Goedkeuring Een besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 februari 2007 houdt goedkeuring van het bijzonder bestemmingsplan nr. IX-3 « Dal der Molenbeek » van type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/04/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007031215 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 september 2006 houdende benoeming van de leden van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en va

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 03/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007201712 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 juli 2001 met betrekking tot het gemeentelijk actieprogramma inzake de huisvesting type besluit van de waalse regering prom. 03/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007201673 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het regelgevend deel van Boek II van het Milieuwetboek, wat betreft de monitoring van de toestand van het tot drinkwater verwerkbare water, van het grondwater en van sommige beschermde gebieden

omzendbrief

type omzendbrief prom. 07/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007009504 bron federale overheidsdienst justitie Circulaire betreffende de wet van 1 juli 2006 tot wijziging van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het vaststellen van de afstamming en de gevolgen ervan

document

type document prom. -- pub. 30/05/2007 numac 2007022849 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Bevorderingen Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, worden bij ministeriële besluiten van 26 april 2007 bevorderd door verhoging in klasse naar de klasse A3 en dragen de titel van adviseur : Met ing - De heer type document prom. 21/12/2006 pub. 30/05/2007 numac 2007027034 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type document prom. -- pub. 30/05/2007 numac 2007020067 bron brussels hoofdstedelijk parlement Commissievergaderingen Agenda Donderdag 31 mei 2007, om 14 u. 30 m. Commissie voor de Binnenlandse Zaken, belast met de lokale besturen en de agglomeratiebevoegdheden - Interpel(...) - Interpellatie van de heer Jacques Simonet (F) tot de heer Charles P

erratum

type erratum prom. 09/03/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007000488 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Veiligheids- en identificatiemarkering van de voertuigen van meer dan 2,5 ton, van de aanhangwagens met een totaal gewicht van meer dan 3,5 ton, van de opleggers, evenals van de containers die bestemd zijn voor de openbare brandweerdiensten. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/05/2007 numac 2007022772 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rijksdienst voor sociale zekerheid Beheerscomité. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 26 april 2007, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking : - wordt eervol ontslag uit zijn mandaat van lid van het Beh - wordt Mevr type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/05/2007 numac 2007022736 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers Benoeming van een Regeringscommissaris Bij koninklijk besluit van 27 april 2007 dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking wordt de heer Ieven, Jean, Attaché bij de Federale Overheidsdien type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/05/2007 numac 2007022773 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Beheerscomité van de sociale zekerheid Ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid Bij koninklijk besluit van 26 april 2007, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking : - wordt eervol ontslag uit zijn mandaat van plaatsverva - wordt Mevr

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 30/05/2007 numac 2007009528 bron federale overheidsdienst justitie Vacante betrekkingen Een plaats van advocaat bij het Hof van Cassatie is thans vacant. De kandidaturen dienen te worden gericht aan de Minister van Justitie binnen negentig dagen vanaf de datum van bekendmaking van de vacature in het Belgisch St De kand

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 30/05/2007 numac 2007009535 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministerieel besluit van 22 mei 2007 is het verzoek tot associatie van de heer Kiebooms, J., notaris ter standplaats Antwerpen, en van de heer Vlaminck, F., kandidaat-notaris, om de associatie « Johan Kiebooms De hee

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 30/05/2007 numac 2007022858 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoemingen in vast dienstverband Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, worden in vast dienstverband benoemd in de betrekking van attaché 1) Bij ministeriële besluiten van 26 juni 2006 : Met ingan - De heer

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 30/05/2007 numac 2007031185 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bestuur voor Ruimtelijke Ordening en Huisvesting Erkenning als ontwerper van bijzondere bestemmingsplannen Bij ministerieel besluit van 30 april 2007 wordt, voor een periode van vijf jaar, de erkenning als ontwerper van bijzondere bestemmings

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 30/05/2007 numac 2007201670 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 79/2007 van 16 mei 2007 Rolnummer 4144 In zake : het beroep tot vernietiging van het decreet van het Waalse Gewest van 27 maart 2003 « waarbij beslist wordt de Dienst Kijk- en Luistergeld bedoeld in artikel 3, eers Het Grond type arrest uittreksel prom. -- pub. 30/05/2007 numac 2007201671 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 78/2007 van 16 mei 2007 Rolnummer 4039 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen L4112-22, L4125-2,

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 30/05/2007 numac 2007054492 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Hainaut, Michel De heer Hainaut, Michel, geboren te Parijs XX op 6 mei 1(...) Alvorens te besliss
^