B.S. Index van de publicaties van 14 juni 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 14/06/2007 numac 2007201854 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 73/2007 van 10 mei 2007 Rolnummer 4023 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 34, type wet prom. 17/05/2007 pub. 14/06/2007 numac 2007002093 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Wet tot wijziging van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector en van de arbeidsongevallenwet van 10 apri

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 14/06/2007 numac 2007201781 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 144 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 25/04/2007 pub. 14/06/2007 numac 2007022781 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 oktober 1985 tot uitvoering van Hoofdstuk 1, sectie 1, van de wet van 1 augustus 1985 houdende sociale bepalingen type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 14/06/2007 numac 2007201790 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 168bis van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 08/05/2007 pub. 14/06/2007 numac 2007022814 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de premiedifferentiatie inzake arbeidsongevallen type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/06/2007 numac 2007009589 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 3 juni 2007, dat in werking is getreden op 1 mei 2007, wordt een einde gemaakt aan de functie van de heer De Raeve, Jean, adviseur. Het is hem vergund zijn pensioenaanspraak te doen geld type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 14/06/2007 numac 2007022779 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 76 van de wet van 1 maart 2007 houdende diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 09/05/2007 pub. 14/06/2007 numac 2007022875 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling, voor het dienstjaar 2007, van het globaal budget van het Rijk, zoals bedoeld in artikel 87 van de wet op de ziekenhuizen voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/06/2007 numac 2007009588 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 7 januari 2007, dat in werking treedt op 1 juli 2007, wordt een einde gemaakt aan de functie van de heer Van Belle, Gisleen, directeur-generaal. Het is hem vergund zijn pensioenaanspraak type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/06/2007 numac 2007011316 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Gasvervoersleidingen. - Verklaring van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 3 juni 2007 wordt de oprichting van gasvervoersinstallaties door middel van leidingen op het grondgebied van Herzele, Sint-Lievens-Houtem, Ninove en Liedekerke van op type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 14/06/2007 numac 2007012209 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot tijdelijke aanpassing, voor wat het jaar 2008 betreft, van het koninklijk besluit van 18 april 1974 tot bepaling van de algemene wijze van uitvoering van de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 14/06/2007 numac 2007201782 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 65 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot wijziging van artikel 2, § 3, van het koninklijk besluit van 26 maart 2003 tot uitvoering van artikel 7, &s type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 14/06/2007 numac 2007201346 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp, betreffende de vervanging van de collectieve arbeidsovereen type koninklijk besluit prom. 07/06/2007 pub. 14/06/2007 numac 2007002092 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot toepassing van artikel 2 van het koninklijk besluit van 7 maart 2007 tot organisatie van de vergelijkende selectie en de indiensttreding in het federaal administratief openbaar ambt van sommige statutaire ambtenaren van de autonome type koninklijk besluit prom. 07/06/2007 pub. 14/06/2007 numac 2007002106 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende wijziging van verscheidene reglementaire bepalingen betreffende de loopbaan type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 14/06/2007 numac 2007201348 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 maart 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, inzake het recht op een vri type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 14/06/2007 numac 2007201208 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari 2006, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de anciënniteitsvergoeding van de chauffeurs tewerkgesteld in de sector type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 14/06/2007 numac 2007003312 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 tot invoering van de verplichte indiening langs elektronische weg van fiches, samenvattende opgaven en aangiften in de bedrijfsvoorheffing type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 14/06/2007 numac 2007201386 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 augustus 2006, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de tussenkomst in de kosten voor de afgifte van de bestuurderskaart voor type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 14/06/2007 numac 2007201192 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, tot wijziging van de collectieve arbeids type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 14/06/2007 numac 2007201358 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, tot vervanging van de collectieve arbeid

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/05/2007 pub. 14/06/2007 numac 2007022887 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 5 van de wet van 27 juni 1969 type ministerieel besluit prom. 07/06/2007 pub. 14/06/2007 numac 2007002126 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 januari 2007 tot vaststelling van de samenstelling van de Interdepartementale Stagecommissie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 14/06/2007 numac 2007031206 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Toelatingen tot de stage Benoemingen. - Verlof voor stage. - Mobiliteit Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 februari 2007 wordt Mevr. Dupont, Nathalie, voor één jaar vanaf 1 januari 2007 toegelaten tot de stage in de Bij bes

decreet

type decreet prom. 31/05/2007 pub. 14/06/2007 numac 2007201966 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met het Protocol bij het Verdrag van 1998 betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden, betreffende registers inzake de uitstoot en overbrenging van vero

omzendbrief

type omzendbrief prom. 07/06/2007 pub. 14/06/2007 numac 2007002127 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 572. - Definitief stelsel inzake gratis openbaar vervoer in woon-werkverkeer voor de personeelsleden van de federale overheid

protocol

type protocol prom. 25/05/2007 pub. 14/06/2007 numac 2007011300 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Protocol tot aanpassing van het Uitvoeringsreglement van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom

bericht

type bericht prom. -- pub. 14/06/2007 numac 2007201937 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 a. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 5 april 2007 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 6 april 2007, heeft de VZW « Vluc b. Bij

document

type document prom. -- pub. 14/06/2007 numac 2007018086 bron federale kamers Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers Wijzigingen In het Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers wordt een artikel 37bis ingevoegd, luidende : « 1. De diensten van de Kamer onderzoeken de wetgevende voorstellen van 2. Die nota

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 14/06/2007 numac 2007020071 bron brussels hoofdstedelijk parlement Commissievergadering Agenda Vrijdag 15 juni 2007, om 14 u. 30 m. (Zaal van de plenaire vergaderingen, Lombardstraat 69) 1. Inoverwegingneming - (Pro memorie) Voors(...) 2. Ontwerp van ordonnantie - Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met het sa

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 14/06/2007 numac 2007003324 bron federale overheidsdienst financien Oproep tot kandidaten voor de mandaten van leden van het College van de fiscale bemiddelingsdienst Bij toepassing van artikel 116, type vacante bettreking prom. -- pub. 14/06/2007 numac 2007009596 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Belangrijke mededeling Wijziging van artikel 287 van het Gerechtelijk Wetboek, in werking getreden op 1 januari 2004 Elke kandidatuur voor een benoeming (zie opsomming in artikel 58bis, 1°, van het Gerechtelij

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 14/06/2007 numac 2007009590 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 3 juni 2007 zijn benoemd tot plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Gent : De heren : - Desmet, J., advocaat, plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Oudenaar - De Busscher

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 14/06/2007 numac 2007015095 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overhandiging van geloofsbrieven Op 4 juni 2007, hebben H.E. Sheikh Gazy Bin Saïd Al-Bahr Al-Rawas, de heer Emin Yaqub Oglu Eyyubov en de heer Cristian Inchauste Sandoval de eer gehad aan de Koning, in officiële audëntie, de geloofsbrieven te ov H.E.

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 14/06/2007 numac 2007000576 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenningen als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 30 mei 2007 wordt de onderneming Ovelec BVBA, gevestigd te 4600 Visé Bij besluit van type erkenning prom. -- pub. 14/06/2007 numac 2007000593 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwingen Bij besluit van 21 maart 2007 wordt de erkenning als beveiligingsonderneming ve Bij besl

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 14/06/2007 numac 2007201963 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige industrieel ingenieurs Dienst Voertuigen (niveau A) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (ANG06035). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. DEDONC(...) 2. LAMBERT, type bericht van selor prom. -- pub. 14/06/2007 numac 2007201943 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige junior studie-ingenieurs « stabiliteit » (niveau A) voor de Vlaamse overheid (ANV07009). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. ENGELS, MARINO, 9140 TEMSE. 4. ETNEO, LESLIE

agenda van de plenaire vergaderingen

type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 14/06/2007 numac 2007020070 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Plenaire vergaderingen Agenda Vrijdag 15 juni 2007, om 9 u. 30 m. en om 14 u. 30 m. 1. Ontwerp van ordonnantie. - Ontwerp van ordonnantie betreffende het preventieve gezondheidsb(...) - Rapporteur : Mevr. Souad Razzouk. - Bespreking. 2. Dringende vrage

incompetitiestelling

type incompetitiestelling prom. -- pub. 14/06/2007 numac 2007003323 bron federale overheidsdienst financien Incompetitiestelling in de klasse A2 van betrekkingen waaraan de titel van eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur is verbonden in de buitendiensten van de FOD Financiën I. Onderwerp Bij toepassing van de artikelen 47 en 48 van het A. de be
^