B.S. Index van de publicaties van 20 juni 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 11/05/2007 pub. 20/06/2007 numac 2007007156 bron ministerie van landsverdediging Wet tot aanvulling van de wapenwet, wat betreft het verbod op wapensystemen met verarmd uranium type wet prom. 11/05/2007 pub. 20/06/2007 numac 2007007153 bron ministerie van landsverdediging Wet tot wijziging van de wet van 8 augustus 1981 tot oprichting van het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers en van de Hoge Raad van oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers en van het koninklijk be type wet prom. 11/05/2007 pub. 20/06/2007 numac 2007007154 bron ministerie van landsverdediging Wet tot wijziging van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen van het actief kader van de krijgsmacht type wet prom. -- pub. 20/06/2007 numac 2007041306 bron federale overheidsdienst financien Rentenfonds Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel 9, type wet prom. 11/05/2007 pub. 20/06/2007 numac 2007007155 bron ministerie van landsverdediging Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 2002 tot vaststelling van de wijze waarop de Staat door bemiddeling van het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers voorziet in de kosteloze geneeskundige type wet prom. 23/05/2007 pub. 20/06/2007 numac 2007003302 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet tot wijziging van een aantal wetten betreffende de dotaties aan het Rekenhof, de federale Ombudsmannen, de Benoemingscommissies voor het notariaat en de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/06/2007 numac 2007007162 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Verlenging van de aanstelling Bij koninklijk besluit ****. 6552 van 25 april 2007 wordt de aanstelling in de graad van brigadegeneraal van **** ****, ****., op 14 mei 2007, verlengd om de functie van **** **** kon type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 20/06/2007 numac 2007022993 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van de ondervoorzitters en leden van de Raad van Beheer van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/06/2007 numac 2007007150 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Toekenning van het hogere brevet van militair administrateur Bij koninklijk besluit nr. 6516 van 21 april 2007, wordt het hogere brevet van militaire administrateur verleend aan de hierna vermelde hoofdofficieren : In h In het korps type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/06/2007 numac 2007002130 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 3 juni 2007 wordt Mevr. De Wit, Ann, op haar verzoek, met ingang van 1 augustus 2007, ontslag verleend uit haar functie van attaché bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie. type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/06/2007 numac 2007002121 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Opdracht Bij koninklijk besluit van 27 april 2007 wordt de heer Georges Monard, belast met een bijzondere opdracht in de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie, vanaf 1 maart 2007 tot 31 december 2007. type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/06/2007 numac 2007011295 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 21 januari 2007 wordt aan de heer William Becu, attaché bij de Stafdienst Informatie- en Communicatie-technologie, met ingang van 1 juli 2007, eervol ontslag uit zijn functies De heer type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/06/2007 numac 2007007160 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit ****. 6546 van 25 april 2007 wordt kolonel **** ****. **** op 30 maart 2007, aangesteld tot de graad van brigadegeneraal, om de functie van verbindingsofficier bij type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/06/2007 numac 2007007161 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Pensioneringen Bij koninklijk besluit ****. 6548 van 25 april 2007, wordt majoor ****. **** tot het **** toegelaten op 1 december 2007 in toepassing der samengeordende wetten op de militaire pensioenen, artikel 3, ****, 3°. type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/06/2007 numac 2007007159 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 6532 van 21 april 2007, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren van de **** **** op type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/06/2007 numac 2007007151 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Bevordering tot de hogere graad in de categorie van de lagere officieren van het reservekader Bij koninklijk besluit nr. 6517 van 21 april 2007, wordt reservekapitein G. de Borchgraeve, , benoemd in de graad van (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/06/2007 numac 2007007148 bron ministerie van landsverdediging Instituut voor Veteranen. - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit nr. 6514 van 28 maart 2007, wordt het burgerlijk ereteken ingestel Voor 35 type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/06/2007 numac 2007007149 bron ministerie van landsverdediging Instituut voor Veteranen. - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit nr. 6515 van 21 april 2007, wordt het burgerlijk ereteken ing Voor 35 jaar di type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/06/2007 numac 2007007120 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit ****. 6525 van 21 april 2007 : Wordt bevorderd tot Commandeur in de ****, zal het militair ordeteken dragen en als houder van deze onderscheiding, in de Op datum **** type koninklijk besluit prom. 07/06/2007 pub. 20/06/2007 numac 2007011289 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels met betrekking tot de samenstelling en de werking van het Statistisch Toezichtscomité opgericht binnen de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer type koninklijk besluit prom. 09/05/2007 pub. 20/06/2007 numac 2007022859 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 mei 2006 tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, van de Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu type koninklijk besluit prom. 21/04/2007 pub. 20/06/2007 numac 2007022874 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de inhoud en de wijze van verstrekking van de informatie bedoeld in artikel 17novies van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987 type koninklijk besluit prom. 05/06/2007 pub. 20/06/2007 numac 2007022988 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 september 1985 tot vaststelling van het bedrag van de vergoeding aan de stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type koninklijk besluit prom. 21/04/2007 pub. 20/06/2007 numac 2007014167 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen nodig voor de bouw van het Gewestelijk Expresnet, gelegen op het grondgebied van de gemeente Ternat van algemeen nut wordt verklaard type koninklijk besluit prom. 26/04/2007 pub. 20/06/2007 numac 2007022676 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de verplichte bijdragen aan het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, vastgesteld volgens de sanitaire risico's verbonden aan bedrijven waar schapen, geiten of hertachtig type koninklijk besluit prom. 07/06/2007 pub. 20/06/2007 numac 2007023001 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 1, 3, 11, 12, 14, b), 15 en 17ter, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voo type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 20/06/2007 numac 2007007163 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 november 2005 tot bepaling van het tuchtreglement van het onderwijzend burgerpersoneel van de Koninklijke Militaire School en tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 augustus 1998 type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 20/06/2007 numac 2007000615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de maatregelen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de gesloten parkeergebouwen moeten voldoen om LPG-voertuigen te parkeren type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 20/06/2007 numac 2007022822 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het gebruik en het verhandelen van sommige dierlijke bijproducten bestemd voor het voederen van dieren niet bestemd voor humane voeding

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/06/2007 numac 2007022969 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Pensionering Bij ministerieel besluit van 22 mai 2007 wordt met ingang van 1 maart 2008 de heer Victor Biermans, attaché, toegelaten tot het definitief vroegtijdig pensioen. Bij hetzelfde besluit wordt de betrokkene ertoe gemach type ministerieel besluit prom. 15/05/2007 pub. 20/06/2007 numac 2007022896 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot regeling van de erkenning van de « speciaal erkende gebruikers » ingesteld door het koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouw type ministerieel besluit prom. 19/06/2007 pub. 20/06/2007 numac 2007023041 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 21/05/2007 pub. 20/06/2007 numac 2007000533 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 mei 1998 betreffende de indienstneming en de tenlasteneming van het personeel van de centra van het eenvormig oproepstelsel

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 30/03/2007 pub. 20/06/2007 numac 2007035836 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de voorwaarden voor toestemming en subsidiëring van lokale diensten buurtgerichte kinderopvang type besluit van de vlaamse regering prom. 27/04/2007 pub. 20/06/2007 numac 2007035761 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2005 houdende het in de handel brengen van teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen, met uitzondering van groentezaad, tot wijziging van het besluit type besluit van de vlaamse regering prom. 15/12/2006 pub. 20/06/2007 numac 2007035135 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het ICT-infrastructuurprogramma voor de informatisering van het onderwijs voor het schooljaar 2006-2007

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 31/05/2007 pub. 20/06/2007 numac 2007202034 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de integrale voorwaarden betreffende de installaties voor de tijdelijke opslag van afgewerkte oliën type besluit van de waalse regering prom. 31/05/2007 pub. 20/06/2007 numac 2007202036 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de sectorale voorwaarden betreffende de installaties voor de tijdelijke opslag van afgewerkte oliën

decreet

type decreet prom. 27/04/2007 pub. 20/06/2007 numac 2007035854 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van titel IV van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en van artikel 36ter van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu

protocol

type protocol prom. 19/06/2006 pub. 20/06/2007 numac 2007022732 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Interministeriële Conferentie Volksgezondheid. - Protocolakkoord. - Bouwkalender Interkabinetswerkgroep « Bouwkalender ». - Erratum

document

type document prom. 29/05/2007 pub. 20/06/2007 numac 2007000614 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Belgisch kampioenschap wielrennen 2007 Afwijking op de statutaire bepalingen met betrekking tot de arbeidstijd type document prom. -- pub. 20/06/2007 numac 2007021062 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie Te begeven leidinggevende wetenschappelijke functies De vier hierna vermelde leidinggevende wetenschappelijke functies zijn te begeven bij het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie (voltijdse(...) • Hoofd type document prom. -- pub. 20/06/2007 numac 2007202033 bron ministerie van het waalse gewest "Société publique de Gestion de l'Eau" Op 16 maart 2006 is het beheerscontract van de "Société publique de Gestion de l'Eau" gesloten tussen de Waalse Regering, vertegenwoordigd do(...) Het gezamenlijke beheerscontract ligt ter inzage op de site w type document prom. -- pub. 20/06/2007 numac 2007022968 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Bevorderingen Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, worden bij ministeriële besluiten van 27 april 2007 bevorderd door verhoging in klasse naar de klasse A3 en dragen de titel van adviseur, met ingang v Bij de type document prom. -- pub. 20/06/2007 numac 2007018104 bron hoge raad voor de justitie Rangschikking van de laureaten van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage Rangschikking van de laureaten van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage afgelegd in het Nederland(...) 1. Petra Talloen 2. Davey Van

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/03/2007 pub. 20/06/2007 numac 2007029051 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van sommige opleidingsprofielen bepaald overeenkomstig artikel 6 van het decreet van 27 oktober 1994 tot regeling van het overleg in het secundair onderwijs

erratum

type erratum prom. 17/11/2006 pub. 20/06/2007 numac 2007035201 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de regelgeving met betrekking tot de integratie op de arbeidsmarkt van personen met een handicap binnen het beleidsdomein « Werk en Sociale Economie ». - Erratum type erratum prom. -- pub. 20/06/2007 numac 2007007165 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstelling onderluitenant kandidaten-beroepsofficieren. - Ingetrokken bepaling. - Erratum In het Belgisch **** ****. 137 van 8 mei 2007, bladzijde 24987, in de **** tekst, dient men te lezen « **** au **** de sous **** type erratum prom. -- pub. 20/06/2007 numac 2007007166 bron ministerie van landsverdediging Bijzondere werving. - Tweede wervingssessie van kandidaat-beroepofficieren-kapelmeesters in 2007. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 137 van 8 mei 2007, worden de volgende wijzigingen aangebracht : Op bladzijde 25005, nr. 3, b., Hetzelfde in de type erratum prom. 25/04/2007 pub. 20/06/2007 numac 2007007164 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling, de aanwijzingsregels en de duur van het mandaat van de leden, de bevoegdheden en de werkingsregels van de raad van bestuur en van het wetenschappelijk comité van het Koninklijk Hoger Instituut v

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/06/2007 numac 2007007152 bron ministerie van landsverdediging Aalmoezeniersdienst. - Benoemingen Bij koninklijk besluit nr. 6518 van 21 april 2007, wordt eerwaarde heer Johan Deburghgraeve, aalmoezenier eerste klasse van de katholieke eredienst, op 1 augustus 2006, tot hoofdaalmoezenier benoemd. Bij type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/06/2007 numac 2007003308 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 27 april 2007 worden benoemd, met ranginneming op 15 november 2004 : Kroonorde Officier De heer Dujardin, P. R. H., directeur. Ridder Mevr. De Coninck, M. L. F., financieel Bij koninklijk beslui type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/06/2007 numac 2007007158 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoeming tot de hogere graad in de categorie van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 6531 van 21 april 2007, wordt reservekapitein-commandant J. Boen, benoemd op 28 september 2007 in de graad van reservemaj

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 20/06/2007 numac 2007009607 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Addendum In het Belgisch Staatsblad nr. 177 van 14 juni 2007, pagina 32329, wordt in de bekendmaking van een openstaande plaats van toegevoegde vrederechter voor de kantons Ukkel en Sint-Pieters-Wolu « In t

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 20/06/2007 numac 2007011235 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Benoeming door verhoging naar de hogere klasse Bij koninklijk besluit van 21 april 2007 wordt met ingang van 1 mei 2007, Mevr. Anna Peters, door verhoging naar de hogere klasse benoemd tot de titel van adviseur-(...) Overeenkom type benoemingen prom. -- pub. 20/06/2007 numac 2007011278 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Benoemingen in de hoedanigheid van rijksambtenaar Bij koninklijke besluiten van 21 april 2007 worden in de hoedanigheid van Rijksambtenaar benoemd tot de titel van attaché in de klasse A1 : met ingang van 1 febr de heer Fabian

document - kadaster

type document - kadaster prom. -- pub. 20/06/2007 numac 2007042006 bron federale overheidsdienst financien PRIJSCOURANT opgemaakt door de Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen, overeenkomstig de koninklijke besluiten van 16 december 1926 en 31 maart 1936, om de waarde vast te stellen der openbare effecten, aandelen en schuldbr De prij

vonnis

type vonnis prom. -- pub. 20/06/2007 numac 2007009554 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Wetgeving Fundamentele Rechten en Vrijheden Uittreksel overeenkomstig artikel 118 van het Burgerlijk Wetboek Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Hoei gegeven op 2 april 2007, is ten verzoeke van de hee

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 20/06/2007 numac 2007014199 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van mot Voor de raad
^