B.S. Index van de publicaties van 21 juni 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 10/05/2007 pub. 21/06/2007 numac 2007009560 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot tenuitvoerlegging van Verordening nr. 2201/2003 van de Raad van 27 november 2003 betreffende de bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en tot intrekking va type wet prom. 09/05/2007 pub. 21/06/2007 numac 2007009530 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de afwezigheid en de gerechtelijke verklaring van overlijden type wet prom. 05/06/2007 pub. 21/06/2007 numac 2007011259 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument type wet prom. 15/05/2007 pub. 21/06/2007 numac 2007011258 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de consumentenakkoorden type wet prom. 09/04/2007 pub. 21/06/2007 numac 2007014194 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende de vondst en de bescherming van wrakken type wet prom. 10/05/2007 pub. 21/06/2007 numac 2007009555 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de afwezigheid en de gerechtelijke verklaring van overlijden type wet prom. -- pub. 21/06/2007 numac 2007095225 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Inschrijving als hypotheekonderneming overeenkomstig de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, op datum van 12 juni 2007 wo

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/06/2007 numac 2007012226 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Nationale Arbeidsraad Bij koninklijk besluit van 7 juni 2007, dat in werking treedt op 1 juni 2007, wordt de heer De Gols, Michel, directeur-generaal bij de Algemene Directie Individuele Arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 21/06/2007 numac 2007201209 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de ondernemingen die schepen as type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 21/06/2007 numac 2007201557 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, betreffende de haard-/ standplaatstoelag type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 21/06/2007 numac 2007201140 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 oktober 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk en de handschoennijverheid, betreffende de arbeidsvoorwaarden van de werkliede type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 21/06/2007 numac 2007201615 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, betreffende het recht op tijdskrediet, l type koninklijk besluit prom. 07/06/2007 pub. 21/06/2007 numac 2007022964 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde vers type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 21/06/2007 numac 2007022999 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37novies van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, evenals het koninklijk besluit van 15 juli 2002 tot uitvoering van Hoofdst type koninklijk besluit prom. 07/06/2007 pub. 21/06/2007 numac 2007022821 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de door de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering te storten jaarlijkse bijdrage voor het jaar 2006, voorzien bij het koninklijk besluit van 23 januari 2 type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/06/2007 numac 2007014213 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Directoraat-generaal Vervoer te Land. - Examen voor het verkrijgen van een getuigschrift van vakbekwaamheid voor het personenvervoer over de weg In uitvoering van het koninklijk besluit van 21 april 2007, zal het instituut voor Wegtransport Het schrift type koninklijk besluit prom. 07/06/2007 pub. 21/06/2007 numac 2007022965 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 21/06/2007 numac 2007022811 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Belgische Rode Kruis voor de organisatie van een dienst voor dringende psychosociale interventie en tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van deze toelage type koninklijk besluit prom. 05/06/2007 pub. 21/06/2007 numac 2007023008 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de beoordelingsprocedure van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's die in een grensoverschrijdende context aanzienlijke milieugevolgen kunnen hebben type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 21/06/2007 numac 2007022809 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage, voor het jaar 2007, aan de Private stichting Kankerregister voor het verzamelen en registreren van gegevens over kanker in België type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/06/2007 numac 2007002134 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Overplaatsing Bij koninklijk besluit van 7 juni 2007 wordt Mevr. Peeters, Gwenn, attaché - klasse A1 bij het Ministerie van Defensie, via vrijwillige mobiliteit, overgeplaatst in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overe type koninklijk besluit prom. 26/04/2007 pub. 21/06/2007 numac 2007022810 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende een toelage aan het Belgisch Centrum voor « Evidence based Medicine » type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 21/06/2007 numac 2007201616 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, ter verlenging type koninklijk besluit prom. 07/06/2007 pub. 21/06/2007 numac 2007201783 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen (1) type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 21/06/2007 numac 2007009569 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 4, 5 en 6 van de wet van 13 december 2005 houdende bepalingen betreffende de termijnen, het verzoekschrift op tegenspraak en de procedure van collectieve schuldregeling type koninklijk besluit prom. 07/06/2007 pub. 21/06/2007 numac 2007003337 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de afrekeningsmodaliteiten inzake de Vlaamse forfaitaire vermindering in de personenbelasting type koninklijk besluit prom. 07/06/2007 pub. 21/06/2007 numac 2007003338 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 84quinquies tot 84decies van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. 25/04/2007 pub. 21/06/2007 numac 2007014163 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor het bekomen van burgerlijke vergunningen en bevoegdverklaringen van bestuurder van vliegtuigen voor de helikopterpiloten van de Belgische Krijgsmacht type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 21/06/2007 numac 2007014170 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 9 december 1998 tot regeling van het onderzoek van ongevallen en incidenten in de burgerluchtvaart type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 21/06/2007 numac 2007022992 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van het stagereglement van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 21/06/2007 numac 2007201091 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters, betreffende het kort verzuim type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 21/06/2007 numac 2007201176 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gew type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 21/06/2007 numac 2007201580 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, betreffende de erkenning van de anciënn type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 21/06/2007 numac 2007201171 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende het aanvullend sociaal voordeel type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 21/06/2007 numac 2007201361 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk en de handschoennijverheid, betreffende het brugpensioen type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 21/06/2007 numac 2007022980 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/05/2007 pub. 21/06/2007 numac 2007022843 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Hoge Gezondheidsraad type ministerieel besluit prom. 01/06/2007 pub. 21/06/2007 numac 2007003292 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 juni 1993 tot vaststelling van de vergoedingen van de leden van de Cel voor financiële informatieverwerking en het maximumbedrag van haar begroting type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/06/2007 numac 2007201972 bron ministerie van het waalse gewest Comité voor watercontrole Bij ministerieel besluit van 3 mei 2007 wordt Mevr. Isabelle Jeurissen aangewezen als ondervoorzitster van het Comité voor watercontrole. type ministerieel besluit prom. 06/06/2007 pub. 21/06/2007 numac 2007003340 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 31/05/2007 pub. 21/06/2007 numac 2007014206 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 februari 2005 houdende toekenning van een vaste vergoeding aan bepaalde personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer die zijn gedetacheerd bij de Permanente Ve

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/04/2007 pub. 21/06/2007 numac 2007031223 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van subsidies in het kader van het Veiligheidsplan voor het jaar 2007 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/05/2007 pub. 21/06/2007 numac 2007031256 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de taalkaders van het personeel van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid, « Net Brussel »

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 11/05/2007 pub. 21/06/2007 numac 2007035840 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende subsidiëring van bedrijvencentra en doorgangsgebouwen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 03/05/2007 pub. 21/06/2007 numac 2007202031 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden die het Waalse Gewest binnen de Federale Raad voor de meerwaardeneconomie zullen vertegenwoordigen type besluit van de waalse regering prom. 10/05/2007 pub. 21/06/2007 numac 2007202009 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij beslist wordt een effectenonderzoek te laten doorvoeren met betrekking tot het voorontwerp van herziening van het gewestplan Dinant-Ciney-Rochefort met het oog op de opneming van een ontginningsgebied, een landbouwge type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 21/06/2007 numac 2007201971 bron ministerie van het waalse gewest "Conseil économique et social de la Région Wallonne" Bij besluit van de Waalse Regering van 31 mei 2007 wordt de heer Bernard Despineux met ingang van 31 mei 2007 tot lid van de alge(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 21/06/2007 numac 2007202022 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 29 mei 2007 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 30 mei 2007, zijn een beroep tot vern Die zaak type bericht prom. -- pub. 21/06/2007 numac 2007202038 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 2 mei 2007 in zake Souad Guirch tegen het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Brussel, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is i 1. « Sc

document

type document prom. -- pub. 21/06/2007 numac 2007202043 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de bedienden Bij besluit van de directeur-generaal van 25 mei 2007, dat uitwerking heeft Paritair Comit type document prom. -- pub. 21/06/2007 numac 2007018105 bron commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (creg) Het Directiecomité van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas besliste tot hernieuwing van de tarieven voor de transmissienetbeheerder voor elektriciteit, geldig voor de hierna aangeduide periode 1 juli 2007 tot e(...) De tari type document prom. -- pub. 21/06/2007 numac 2007201952 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf Bij besluit van de directeur-generaal van 25 mei 2007, dat uitwerking heeft met ingang van 3 mei 2007 : worden be 1. als vertegenwoo type document prom. -- pub. 21/06/2007 numac 2007201951 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincie Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant Bij besluit van de directeur-generaal worden

erratum

type erratum prom. 08/12/2006 pub. 21/06/2007 numac 2007035853 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 september 2000 betreffende de financiering van de Bijzondere Onderzoeksfondsen aan de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap. - Errata

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 21/06/2007 numac 2007011302 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Benoemingen in de hoedanigheid van Rijksambtenaar Bij koninklijke besluiten van 9 maart 2007 werden met ingang van 1 november 2006, in de hoedanigheid van Rijksambtenaar benoemd tot de titel van attaché in de klasse - Mevr. St type benoemingen prom. -- pub. 21/06/2007 numac 2007002131 bron regie der gebouwen Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 23 april 2007 wordt Mevr. Céline Drappier, tot vast ambtenaar benoemd in de klasse A1 bij de Diensten van de Directeur-generaal - Persdienst van de Regie der Gebouwen, met ingang van 1 maart 2 Bij min

lijst

type lijst prom. -- pub. 21/06/2007 numac 2007003342 bron federale overheidsdienst financien Lijst van de betrekkingen van de klasse A2 met de titel van eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur die vacant zijn of die vacant zullen worden. - Addendum De kolom code in deze lijst is enkel bedoeld voor de personeelsleden van de BTW * = bet

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 21/06/2007 numac 2007000631 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Intrekking Bij ministerieel besluit van 24 mei 2007 wordt de vergunning tot het or type vergunning prom. -- pub. 21/06/2007 numac 2007011331 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Installatie voor elektriciteitsproductie Individuele vergunning. - EB-2007-0011-A Bij ministerieel besluit van 5 juni 2007 wordt een domeinconcessie aan de NV BELWIND toegekend voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de producti

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 21/06/2007 numac 2007022899 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Vernietiging door de Raad van State Het arrest nr. 171.149 van de Raad van State van 14 mei 2007 vernietigt het artikel 4 van het koninklijk besluit van 7 oktober 2002 tot regeling van de samenstelling en de werking van de Raad voor Dierenwelzi type arrest van de raad van state prom. -- pub. 21/06/2007 numac 2007035882 bron vlaamse overheid Raad van State. - Vernietiging. - Publicatie verricht in overeenstemming met het artikel 39 van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling administratie van de Raad van State Bij arrest nr.

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 21/06/2007 numac 2007015096 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overhandiging van geloofsbrieven Op 5 juni 2007 hebben H.E. Najeib El Kheir Abdelwahab, de Heer Pisan Manawapat, de heer Roberto Echandi en de Heer Sam Fox de eer gehad aan de Koning, in officiële audiëntie, de geloofsbrieven te overhandigen di H.E. w

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 21/06/2007 numac 2007202041 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De tekst

gerechtelijk wetboek

type gerechtelijk wetboek prom. -- pub. 21/06/2007 numac 2007202023 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 77/2007 van 10 mei 2007 Rolnummer 4075 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel. Het Grondwettelijk Hof, sam wijst na beraad
^