B.S. Index van de publicaties van 26 juni 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 26/06/2007 numac 2007011346 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet. - Erkenning Bij beslissing van 12 juni 2007, wordt de erkenning van de NV Eural, ondernemingsnummer 0403.265.721, Koning Albert II-laan 30, bus 37, te 1000 Brussel, erkend onder het nummer 877, ges type wet prom. 11/05/2007 pub. 26/06/2007 numac 2007023067 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende wijziging van diverse bepalingen betreffende arbeidsongevallen, beroepsziekten en het asbestfonds met betrekking tot wettelijk samenwonenden type wet prom. -- pub. 26/06/2007 numac 2007009597 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 17 mei 2007 is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** (****(...) Bij koninklijk ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 26/06/2007 numac 2007201339 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de risicogroepen in 2006 type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 26/06/2007 numac 2007201104 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 december 2006, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie voor 2006 aan het rijdend personee type koninklijk besluit prom. 11/05/2007 pub. 26/06/2007 numac 2007022863 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 februari 1998 betreffende de opleidings- en vervolmakingscentra voor hulpverleners-ambulanciers type koninklijk besluit prom. 08/06/2007 pub. 26/06/2007 numac 2007011319 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vrijstelling van de informatieverschaffing bedoeld in artikel 6, § 3, van de wet van 11 juni 2004 tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen type koninklijk besluit prom. 13/06/2007 pub. 26/06/2007 numac 2007000633 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen type koninklijk besluit prom. 07/06/2007 pub. 26/06/2007 numac 2007201343 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst personeel en organisatie en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van sommige koninklijke besluiten betreffende de stelsels van onderbreking van de beroepsloopbaan en van tijdskrediet in het kader van het eenvormig maken van de regels inzake woonplaats in Zwitserland type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/06/2007 numac 2007009622 bron federale overheidsdienst justitie Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 3 juni 2007 : - Zijn bevorderd tot de graad van Commandeur in de Leopoldsorde : Mevrn. : de la Vallée Poussin, A., kamervoorzitter in het hof van beroep te Brussel ; Deprez, L(...) Zij zullen het burgerlijk type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/06/2007 numac 2007021073 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Uitoefening van het beroep van architect. - Toestemming Bij koninklijk besluit van 8 juni 2007 wordt aan de heer Zakaria Bounaim, van Marokkaanse nationaliteit, toestemming verleend, met ingang van 1 maart 2007, in België het beroep van archite type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/06/2007 numac 2007009623 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Bevorderingen door verhoging naar de hogere klasse Bij koninklijk besluit van 26 april 2007 wordt de heer Jan Lathouwers, adviseur, geboren te Costermansstad op 15 januari 1952, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse(...) Bij konin type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 26/06/2007 numac 2007201175 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 mei 2006 b type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 26/06/2007 numac 2007201296 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de wijziging en de coördinatie van de statuten van het sociaal fonds in type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 26/06/2007 numac 2007201108 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 oktober 2006, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de arbeidsduurvermindering type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 26/06/2007 numac 2007201141 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 maart 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, tot wijziging van de collect type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 26/06/2007 numac 2007014207 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van wijzigingen aan de statuten van de naamloze vennootschap van publiek recht BELGACOM type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 26/06/2007 numac 2007201195 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 mei 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de werkkledij en de uitrusting type koninklijk besluit prom. 07/06/2007 pub. 26/06/2007 numac 2007022995 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 1971 tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake toepassing van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 op de zeelieden type koninklijk besluit prom. 08/06/2007 pub. 26/06/2007 numac 2007003332 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit met betrekking tot de uitvoering van de wet van 9 januari 2007 houdende toekenning van een toelage voor het aanschaffen van huisbrandolie, van propaangas in bulk, van lamppetroleum en van aardgas bestemd voor de verwarming van een priv type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 26/06/2007 numac 2007201390 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 augustus 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, tot uitv type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 26/06/2007 numac 2007201377 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 augustus 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, betreffe type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 26/06/2007 numac 2007201297 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de wijziging van de statuten van het "Sociaal Fonds van de betoni type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 26/06/2007 numac 2007201166 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 februari 2005 tot uitsl type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 26/06/2007 numac 2007201194 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 februari 2006, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, tot vaststelling van de bedragen van de vakbondspremies voor de werklieden van d

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 01/06/2007 pub. 26/06/2007 numac 2007035920 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 maart 2005 betreffende de organisatie van de fokkerij van kleine herkauwers type ministerieel besluit prom. 31/05/2007 pub. 26/06/2007 numac 2007202077 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot intrekking van het ministerieel besluit van 21 mei 2003 waarbij de vestiging van het vliegveld van Cerfontaine wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 29/05/2007 pub. 26/06/2007 numac 2007202076 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage bij het ministerieel besluit van 27 mei 2004 waarbij de "Côtes de Sambre et Meuse" erkend wordt als kwaliteitswijn met de gecontroleerde oorsprongsbenaming V.Q.P.R.D.

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 15/12/2006 pub. 26/06/2007 numac 2007035852 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de regelgeving in de sector van het agentschap Jongerenwelzijn in het kader van het project beter bestuurlijk beleid type besluit van de vlaamse regering prom. 20/04/2007 pub. 26/06/2007 numac 2007035860 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 tot afbakening van het toepassingsgebied van de integrale jeugdhulp en van de regio's integrale jeugdhulp en tot regeling van de beleidsafstemming integ

decreet

type decreet prom. 26/04/2007 pub. 26/06/2007 numac 2007029089 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet waarbij gezorgd wordt voor de pedagogische uitrusting van het kwalificatieonderwijs

protocol

type protocol prom. 22/02/2007 pub. 26/06/2007 numac 2007022908 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Protocol gesloten tussen de Federale Regering en de overheden bedoeld in de artikelen 128, 130, 135 en 138 van de Grondwet, over de organisatie van een zorgtraject voor jongeren met een psychiatrische problematiek die vallen onder de toepassing van artike

bijakte

type bijakte prom. 11/12/2006 pub. 26/06/2007 numac 2007022850 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Interministeriële conferentie. - Aanhangsel nr. 2 bij het protocolakkoord nr. 3 gesloten op 13 juni 2006 tussen de Federale Overheid en de Overheden bedoeld in artikelen 128, 130, 135 en 138 van de Grondwet, betreffende het te voeren ouderenzorgbeleid, i

document

type document prom. -- pub. 26/06/2007 numac 2007023017 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie Luik, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk bes Bij hetz type document prom. -- pub. 26/06/2007 numac 2007095226 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Toelating verleend aan een onderneming om aan verzekeringen te doen Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, op datum van 19 juni 2007, wordt aan de onderneming « Argenta Assuranti - « Kapit type document prom. -- pub. 26/06/2007 numac 2007023016 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie Luxemburg, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. Ontslag en benoeming van een lid Bi koninklijk b Bij hetz type document prom. -- pub. 26/06/2007 numac 2007000479 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ronde van Frankrijk 2007. - Doortocht in België Afwijking op de statutaire bepalingen met betrekking tot de arbeidstijd Aan de Dames en Heren Provinciegouverneurs, Aan Mevrouw de Gouverneur van het administratief arrondissement Brusse Aan de Dames en H

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 26/06/2007 numac 2007201959 bron ministerie van de franse gemeenschap Gemengde Gemeenschapscommissie. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 maart 2007 wordt benoemd, vanaf 30 maart 2007, tot lid van de Gemengde Gemeenschapscommissie, als vertegenwoordiger van de Inrichtende mach type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 26/06/2007 numac 2007201829 bron ministerie van de franse gemeenschap Beroepsbekendheid. - Toekenningen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 april 2007, dat uitwerking heeft met ingang van 15 maart 2007, wordt een beroepsbekendheid in verband met het ambt van meester-assistent voor de te b Bij besl type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 26/06/2007 numac 2007201822 bron ministerie van de franse gemeenschap Academische Raad van de « Université de Mons-Hainaut ». - Benoeming van de secretaris Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 februari 2007, wordt Mevr. Marielle Bruyninckx, hoogleraar aan de « Université de Mons-Hainaut » t type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 26/06/2007 numac 2007201823 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor Gezondheidspromotie. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 april 2007, wordt artikel 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 februari 2004 tot benoeming van de leden v « Worde type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/03/2007 pub. 26/06/2007 numac 2007029057 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de begrotingen 2007 van zes publiekrechtelijke maatschappijen belast met het bestuur van de schoolgebouwen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 26/06/2007 numac 2007201821 bron ministerie van de franse gemeenschap Beheercommissie van de betrekkingen. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 maart 2007, in de artikelen 1, 2, 3, 4 en 5, eerste lid, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 december 200 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 26/06/2007 numac 2007201833 bron ministerie van de franse gemeenschap Cel voor de programmatie van dringende werken. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 maart 2007 wordt artikel 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 oktober 2004 tot benoeming van de De heer type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 26/06/2007 numac 2007201834 bron ministerie van de franse gemeenschap Gelijkstelling met de graad en het diploma van industrieel ingenieur Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 april 2007 worden de graad en het diploma van technisch ingenieur uitgereikt aan de heer Castronuovo, Francesco, ge

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 26/06/2007 numac 2007002135 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 17 mei 2007, wordt de heer Frédéric Baervoets, tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie in een betrekking van Bij

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 26/06/2007 numac 2007202080 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige beleidsmedewerkers voor het Strafrechterlijk beleid (niveau A) voor de FOD Justitie (AFG07001). - Resultaten Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. POLAIN, FABIE(...) 2. MORSA,
^