B.S. Index van de publicaties van 29 juni 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 11/05/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007022991 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de kaderwet van 1 maart 1976 tot reglementering van de bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van de dienstverlenende intellectuele beroepen type wet prom. -- pub. 29/06/2007 numac 2007009604 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 3 juni 2007 is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens ****(...) Bij koninklijk type wet prom. 15/05/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007000628 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet type wet prom. 15/05/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007009603 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het huwelijk tussen aanverwanten type wet prom. -- pub. 29/06/2007 numac 2007011320 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische toestellen. - Verbod tot het in de handel brengen Ministeriële besluiten van 6 juni 2007 genomen krachtens de wet van 9 februari 1994 betreffende de veiligheid van producten en diensten en het koninklijk besluit van 23 maart 1977 bet PR/002

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/06/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007011326 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van het huishoudelijk reglement van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren type koninklijk besluit prom. 08/06/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007011312 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de regels met betrekking tot de vaststelling van en de controle op het totaal inkomen en de billijke winstmarge, de algemene tariefstructuur, het saldo tussen kosten en ontvangsten en de basisprincipes en procedures inzake h type koninklijk besluit prom. 26/04/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007022726 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot aanwijzing van een universitaire ziekenhuisdienst voor het ziekenhuis « ZiekenhuisNetwerk Antwerpen » type koninklijk besluit prom. 08/06/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007023087 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 3, derde lid, van de wet van 5 juni 2002 betreffende de maximumfactuur in de verzekering voor geneeskundige verzorging type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007003331 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitbreiding van de lijst van de deelnemers aan effectenafwikkelingssystemen zoals bedoeld in artikel 2, § 2, van de wet van 28 april 1999 houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve kar type koninklijk besluit prom. 07/06/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007003344 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het inrichtingsreglement van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen van 31 mei 2007 type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007022982 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag ter betaling van de vergoedingen voorzien in het sociaal akkoord dat betrekking heeft op de gezondheidssector en dat in 2005 door de Federale Regering werd gesloten met de betrokken representatieve organi type koninklijk besluit prom. 14/06/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007012210 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 51 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 07/06/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007201836 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 8 van het koninklijk besluit van 7 december 1992 betreffende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007022971 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van het Kinderbijslagfonds VEV type koninklijk besluit prom. 07/06/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007022913 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 59quinquies van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. 05/06/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007023054 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 25/04/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007022728 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de verplichte verzekering voorzien door het koninklijk besluit van 15 december 2005 tot vaststelling van de voorschriften inzake de plichtenleer van de landmeter-expert type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007023068 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de identificatie en de registratie van schapen, geiten en hertachtigen type koninklijk besluit prom. 13/06/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007011351 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van een lid van de Commissie voor Verzekeringen type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/06/2007 numac 2007009634 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Bevordering door verhoging naar de hogere klasse Bij koninklijk besluit van 26 april 2007 : wordt de heer Jacques ROBERT, attaché, geboren te Waremme op 3 februari 1955, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse, in het Fran wordt Mev type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/06/2007 numac 2007002138 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 15 juni 2007 zijn benoemd of bevorderd : Leopoldsorde Commandeur de heer DROGART, Paul M.G., adviseur; de heer DU FOUR, Francis, adviseur. Ridder de heer GEIREGAT, André, administra de heer VEROUGSTRAETE, P type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/06/2007 numac 2007000640 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Ontslagverlening Bij koninklijk besluit d.d. 3 juni 2007 wordt aan de heer Edouard Berton, met ingang van 11 april 2007, eervol ontslag verleend uit zijn functie van korpschef van de lokale politie van de poli type koninklijk besluit prom. 07/06/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007023043 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van het Beheerscomité van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. 14/06/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007023093 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde vers type koninklijk besluit prom. 19/06/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007023086 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007022823 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Centrum voor Informatie en Onderzoek omtrent Voedselintolerantie en -hygiëne voor de uitwerking van brochures, de verbetering van zijn internetsite, en de organisatie van een opleiding, in v type koninklijk besluit prom. 05/06/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007023023 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 maart 1991 houdende vaststelling van de normen waaraan een ziekenhuisapotheek moet voldoen om te worden erkend type koninklijk besluit prom. 23/05/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007003299 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 2 van de wet van 28 april 1999 houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelin type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/06/2007 numac 2007040403 bron federale overheidsdienst financien Bekendmakingen gedaan in uitvoering van artikel 38 van het koninklijk besluit van 24 augustus 1939 Stand van de Staatsschuld op 31 maart 2007 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type koninklijk besluit prom. 14/06/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007201994 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 november 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, tot verlenging type koninklijk besluit prom. 26/04/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007022881 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van effectieve en plaatsvervangende leden van de Hoge Raad voor Vrijwilligers, houdende benoeming van effectieve leden van de Hoge Raad voor Vrijwilligers op basis van hun wetenschappelijke deskundigheid me type koninklijk besluit prom. 08/06/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007011350 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de methodologie voor het vaststellen van het totale inkomen dat de billijke marge bevat, betreffende de algemene tariefstructuur, de basisprincipes en procedures inzake tarieven, de procedures, de bekendmaking van de tarieve type koninklijk besluit prom. 25/06/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007023096 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 augustus 1985 houdende uitvoering van de wet van 19 februari 1965 betreffende de uitoefening van de zelfstandige beroepsactiviteiten der vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007022813 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor Vrijwilligers type koninklijk besluit prom. 08/06/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007002137 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de vakrichtingen van niveau A van de Rijksambtenaren type koninklijk besluit prom. 13/06/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007201953 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 11 januari 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de toepas type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007022812 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 2002 tot oprichting van de Hoge Raad voor Vrijwilligers en tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 maart 2003 tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor Vrijwilligers

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/06/2007 numac 2007202091 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Personeel Bij ministeriële besluiten van 30 maart 2007 wordt op 1 juli 2007 eervol ontslag uit hun functies van eerste attaché verleend aan de heren Herman Breyne en Marcel Vanderstappen. Ze worden ertoe gemachtigd de eretitel van hun graad te Bij mi type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/06/2007 numac 2007202088 bron ministerie van het waalse gewest Personeel Bij ministeriële besluiten van 16 mei 2007 worden Mevr. Rose-Marie Buys en de heer Philippe Duriau op 1 april 2006 in vast verband benoemd tot attaché. Bij ministeriële besluiten van 30 mei 2007 worden Mevr. Véronique Cordier en de Bij min type ministerieel besluit prom. 27/04/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007022997 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot benoeming van één of meerdere adjunct secretarissen voor de Hoge Raad voor Vrijwilligers en tot vaststelling van het bedrag van het presentiegeld en de terugbetaling van de verplaatsingskosten voor de leden van deze Raad type ministerieel besluit prom. 18/05/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007202111 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 06 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 09/05/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007202109 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 14/05/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007202107 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 30 en programma's 01, 03 en 06 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 18/05/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007202110 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 50 en programma 03 van organisatieafdeling 53 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 14/06/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007201956 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 33 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering type ministerieel besluit prom. 05/06/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007000623 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de weging van de functies van het niveau A van het administratief en logistiek kader van de politiediensten type ministerieel besluit prom. 20/06/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007003348 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 06/06/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007011324 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod van het op de markt brengen van de kinderfiets « Baby bike 14 Olanda » met als EAN-code 8024514006244 type ministerieel besluit prom. 06/06/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007011323 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod van het op de markt brengen van de klokpuzzel « fou d'bois » met als referte 2952 en met 3120372952008 als EAN-code type ministerieel besluit prom. 09/05/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007202108 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 06/06/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007011322 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod van het op de markt brengen van de kinderfiets Toimsa Festival type ministerieel besluit prom. 01/06/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007023002 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor dringende geneeskundige hulpverlening voor de provincie Luxemburg type ministerieel besluit prom. 06/06/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007202131 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 februari 2006 betreffende de productie en het in de handel brengen van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie type ministerieel besluit prom. 10/05/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007202106 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 30 en programma 02 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 20/04/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007035900 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari 2003 houdende vaststelling van de salarisschalen en de concordantie van de ambten van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel en houdende va type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007035957 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest type besluit van de vlaamse regering prom. 25/05/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007035940 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende klassering van een gracht op het grondgebied van de gemeente Rumst tot onbevaarbare waterloop van de derde categorie type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007035958 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 29/06/2007 numac 2007202087 bron ministerie van het waalse gewest Ministeriële kabinetten Bij besluit van de Waalse Regering van 7 juni 2007 wordt op 31 mei 2007 's avonds eervol ontslag uit zijn functies van Kabinetschef van de Ondervoorzitter, Minister van Begroting, Financiën, Uitrusting en Patrimonium, ve Bij he type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 29/06/2007 numac 2007202133 bron ministerie van het waalse gewest Subregionaal comité voor arbeidsbemiddeling en vorming Bij besluit van de Waalse Regering van 14 juni 2007, dat in werking treedt op 27 april 2007, wordt de heer Marc De Meyer tot vertegenwoordiger van een representatieve werknemersorganisatie

decreet

type decreet prom. 25/05/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007035936 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 13 december 2006 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de organisatie en type decreet prom. 27/04/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007035871 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003 op het vlak van het toezicht van de Vlaamse Regering op de publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen type decreet prom. 16/03/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007201960 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en het International Plant Genetic Resources Institute, ondertekend te Brussel op 15 oktober 2003 type decreet prom. 27/06/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007027093 bron ministerie van het waals gewest Decreet tot wijziging van de artikelen L1123-1 en L1123-4 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie type decreet prom. 30/03/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007201825 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 22 december 1994 betreffende de openbaarheid van het bestuur type decreet prom. 25/05/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007035937 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 13 december 2006 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende type decreet prom. 25/05/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007035960 bron vlaamse overheid Decreet houdende de wijziging van sommige bepalingen van de decreten betreffende de radio-omroep en de telelevisie, gecoördineerd op 4 maart 2005

omzendbrief

type omzendbrief prom. 05/06/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007000624 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 60 betreffende de weging van de functies van het niveau A van het administratief en logistiek kader van de politiediensten

bericht

type bericht prom. -- pub. 29/06/2007 numac 2007009539 bron federale overheidsdienst justitie Aartsbisschoppelijk Seminarie van Mechelen Studiebeurzen Schooljaar 2007-2008 Het Bestuur van het Aartsbisschoppelijk Seminarie te Mechelen bericht de belanghebbenden dat volgende studiebeurzen voor priester-studenten te begeven zijn op 1 Worden beroep type bericht prom. -- pub. 29/06/2007 numac 2007018111 bron nationale bank van belgie Bericht De Nationale Bank van België brengt ter kennis van het publiek dat de bureaus en kassen, alsmede de loketten van de dienst Rijkskassier, van haar vestigingen in het Vlaamse gewest op woensdag 11 juli 2007 zullen gesloten blijven.

document

type document prom. -- pub. 29/06/2007 numac 2007018110 bron commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (creg) Het Directiecomité van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas keurde de tarieven voor de distributienetbeheerders voor elektriciteit goed, geldig voor de hierna aangeduide periode 1 juli 2007 tot en met 30 septem(...) DNB BA, type document prom. -- pub. 29/06/2007 numac 2007003310 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit. - Inkomstenbelastingen. - Directe belastingen. - Voorafbetalingen. - Regeling waardoor zelfstandigen en vennootschappen een belastingvermeerdering kunnen vermijden en bepaalde belastingplic De t type document prom. -- pub. 29/06/2007 numac 2007018109 bron commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (creg) Het Directiecomité van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas keurde de tarieven voor de distributienetbeheerders voor aardgas goed, geldig voor de hierna aangeduide periode 1 juli 2007 tot en met 30 september 20(...) Inter-En type document prom. 30/05/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007022900 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Richtlijn houdende verscheidene maatregelen met betrekking tot de stage tot het verkrijgen van de bijzondere beroepstitel van algemeen tandarts type document prom. -- pub. 29/06/2007 numac 2007201958 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel Bij besluit van de Directeur-generaal van 6 juni 2007, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch worden

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/01/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007201827 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij machtiging wordt verleend aan de « Université de Mons-Hainaut » om het onroerend goed gevestigd place du Parc 23, te Bergen, ten algemenen nutte te onteigenen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/03/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007201826 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de nadere regels voor de schorsing, de wijziging of de opzegging van een overeenkomst of een programmaovereenkomst genomen ter uitvoering van het decreet van 10 april 2003 betreffende type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/05/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007029091 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de percentages lestijdenpakketten die aangewend kunnen worden in de inrichtingen voor gespecialiseerd onderwijs van de Franse Gemeenschap en in de opvangtehuizen van de Franse Gemeensc type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/05/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007029090 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de percentages lestijdenpakketten die aangewend kunnen worden in de inrichtingen voor gespecialiseerd onderwijs voor het schooljaar 2007-2008

erratum

type erratum prom. 20/04/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007011353 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende reglementering van de particuliere brievenbussen. - Erratum

arrest

type arrest prom. 31/05/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007003306 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de naamloze vennootschappen en de commanditaire vennootschappen op aandelen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben type arrest prom. 13/06/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007003336 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de naamloze vennootschappen en de commanditaire vennootschappen op aandelen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/06/2007 numac 2007012265 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 juni 2007 is de heer Tinsy, Adrien, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Charleroi ter vervanging van de heer Etienne, Stéphane, wien type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/06/2007 numac 2007023053 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie voor begrotingscontrole, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 7 juni 2007, worden benoemd tot leden van de Co type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/06/2007 numac 2007023052 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie van beroep, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 7 juni 2007, worden benoemd tot leden van de Commissie van b 1° erk

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 29/06/2007 numac 2007009635 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier bij het vredegerecht van het tweede kanton Schaarbeek : 1; - secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te : Brugge : 1; Oudenaarde (...) - adjunct-secre type vacante bettreking prom. -- pub. 29/06/2007 numac 2007009631 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - adjunct-griffier bij het Hof van Cassatie : 1; - adjunct-griffier bij het vredegerecht van het vierde kanton Charleroi : 1; - secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtba - adjunct-sec

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 29/06/2007 numac 2007009633 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 22 juni 2007 : - is Mevr. Brusselmans, S., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, benoemd tot rechter in deze rechtbank. Zij wordt gelijktijdig benoe - is de heer type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 29/06/2007 numac 2007009632 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 21 juni 2007, blijft aan Mevr. Van Hemelen, V., medewerker bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Westerlo, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij het vredegerec Bij mi type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 29/06/2007 numac 2007009625 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Algemene Raad van de Parteners van de Rechterlijke Orde- samenstelling Overeenkomstig artikel 10 van de Wet van 20 juli 2007 tot instelling van de Commissie voor de Modernisering van de Rechterlijke Orde en de Algemene Ra 1° In hoedan

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 29/06/2007 numac 2007202095 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 10 mei 2007 in zake Roger Lameire en Conny Lameire tegen Walter Lameire, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 29 mei 2007, hee « Schen

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/04/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007033035 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende aanwijzing van de voorzitter en van de plaatsvervangende leden van de Commissie van beroep bevoegd voor de ambtenaren van het Ministerie bij tuchtprocedure

lijst

type lijst prom. -- pub. 29/06/2007 numac 2007041706 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg LIJST VAN DE GEREGISTREERDE AANNEMERS 344e AANVULLING Bijwerking op 10 juni 2007 Nieuw geregistreerde aannemers voor wie zich een wijziging in de categorieë heeft voorgedaan Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 10/05/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007031255 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot vaststelling van het aandeel voor het jaar 2007 van ieder openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het bijzonder fonds voor

besluiten betreffende brussel

type besluiten betreffende brussel prom. -- pub. 29/06/2007 numac 2007031276 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en de gemeenten ANDERLECHT. - Bij besluit van 4 juni 2007 wordt de beslissing van 26 april 2007 waarbij de gemeenteraad van Anderlecht de gunningswijze bepaalt en het bestek goedkeurt het sluiten van leningen beste BRUSSEL.

adreswijziging

type adreswijziging prom. -- pub. 29/06/2007 numac 2007009643 bron federale overheidsdienst justitie Adreswijziging van het politieparket, van het parket van de procureur des Konings, van de onderzoeksrechters, van de griffie van het onderzoek en de raadkamer, van de dienst slachtofferonthaal, van het jeugdparket en van de jeugdrechtbank ADRESW Sedert

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. -- pub. 29/06/2007 numac 2007033033 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Personeel. - Aanwijzing Bij besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 5 april 2007 en bij artikel 2,

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 29/06/2007 numac 2007202175 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige sociaal assistenten (niveau B) voor de Algemene directie Dienst Vreemdelingenzaken/Gesloten centra (ANG07829) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 40 geslaagden aangelegd, die 2 jaar geldig blijft. In(...) Naast de type bericht van selor prom. -- pub. 29/06/2007 numac 2007202166 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige bestuurssecretarissen (m/v) (niveau A) voor de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (AFB07001) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagd(...) Als u geslaag type bericht van selor prom. -- pub. 29/06/2007 numac 2007202167 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige verpleegkundigen inspecteurs (niveau B) voor het Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (ANB07802) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaa(...) Als u ge type bericht van selor prom. -- pub. 29/06/2007 numac 2007202176 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige opvoeders (niveau B) voor de Algemene directie Dienst Vreemdelingenzaken/Gesloten centra (ANG07830) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 60 geslaagden aangelegd, die 2 jaar geldig blijft(...) Naast de type bericht van selor prom. -- pub. 29/06/2007 numac 2007202174 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige ingenieurs of licentiaten 'Bodemcartering Zee- en Scheldegebied' (niveau A) voor het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust van de Vlaamse Overheid (ANV07033) Na deze selectie wordt e(...) Als u ge type bericht van selor prom. -- pub. 29/06/2007 numac 2007202129 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige medewerkers (niveau C) voor de diensten van de Vlaamse Overheid (ANV06045). Uitslagen. - Erratum Dit bericht vervangt het bericht verschenen in het Belgisch Staatsblad van 2 april 2007 van pagin(...) Rangsch type bericht van selor prom. -- pub. 29/06/2007 numac 2007202165 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Directeur "Stafdienst Personeel en Organisatie" voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en voor de POD Wetenschapsbeleid (ANG07709) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absol(...) Op de uiterste insch type bericht van selor prom. -- pub. 29/06/2007 numac 2007202168 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige analisten (niveau A) voor het Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse (OCAD) - FOD Binnenlandse Zaken (ANG07824) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die 2 ja(...) Naast d type bericht van selor prom. -- pub. 29/06/2007 numac 2007202172 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige cartografen Vlaamse hydrografie (niveau B) voor het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust-Antwerpen-Oostende van de Vlaamse Overheid (ANV07031) Na deze selectie wordt een lijst met m(...) Als u ge type bericht van selor prom. -- pub. 29/06/2007 numac 2007202164 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van directeur-generaal van het Koninklijk Museum van het Leger en Krijgsgeschiedenis (ANG07710) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectieprocedure bij SE(...) Op de uiterste type bericht van selor prom. -- pub. 29/06/2007 numac 2007202135 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige juristen (niveau A) voor alle FOD's, Instellingen van Openbaar Nut, Instellingen van Sociale Zekerheid, Instellingen voor Wetenschappelijk Onderzoek en het Ministerie van Defensie (ANG06850). - Uits(...) Rang type bericht van selor prom. -- pub. 29/06/2007 numac 2007202173 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige ingenieurs 'exploitatie meetnet op zee' (niveau A) voor het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (IVA MDK) van de Vlaamse Overheid (ANV07032) Na deze selectie wordt een lijst met ma(...) Als u ge type bericht van selor prom. -- pub. 29/06/2007 numac 2007202132 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige juristen (niveau A) voor alle FOD's, Instellingen van Openbaar Nut, Instellingen van Sociale Zekerheid, Instellingen voor Wetenschappelijk Onderzoek en het Ministerie van Defensie (AFG06850). - Uitslagen(...) Rang type bericht van selor prom. -- pub. 29/06/2007 numac 2007202177 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige verpleegkundige (niveau B) voor de Algemene directie Dienst Vreemdelingenzaken/Gesloten centra (ANG07831) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 30 geslaagden aangelegd, die 2 jaar geldig (...) Naast de

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 29/06/2007 numac 2007042406 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand juni 2007 Voor de raad

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 29/06/2007 numac 2007054453 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Gerard, Paul Joseph Ghislain Gerard, Paul Joseph Ghislain, ongehuwd, geboren te Namen Alvorens te

indexcijfer van de prijzen

type indexcijfer van de prijzen prom. -- pub. 29/06/2007 numac 2007040306 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand juni 2007 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand juni 2007, 106,12 punten bedraagt, tegenover 10 Het gez
^