B.S. Index van de publicaties van 2 juli 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 02/07/2007 numac 2007009620 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 14 juni 2007 is machtiging verleend aan de genaamde ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, **** ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/07/2007 numac 2007000622 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 21 april 2007 wordt, met ingang van 1 januari 2008, de heer Hourlay, Paul, adviseur-generaal bij het departement, toegelaten tot het pensioen. Het is betrokkene vergund zijn pensioenaan type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/07/2007 numac 2007021071 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale Wetenschappelijke Instelling. - Personeel Bij koninklijk besluit van 7 september 2003 wordt de heer de Callataÿ, François, geboren op 13 juni 1961, hoofd van een departement bij de Koninklijke Bibliotheek van België, bevorderd tot rang Bij type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/07/2007 numac 2007000643 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit d.d. 5 juni 2007 wordt de aanwijzing van de heer Martin, Jean-Luc, tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Brugelette/Chièvres/Enghien/Jurbise/Len type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/07/2007 numac 2007021069 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale Wetenschappelijke Instellingen. - Personeel Bij koninklijk besluit van 19 mei 2006 wordt de heer Op De Beeck, Bart, geboren op 22 mei 1960, attaché met mandaat bij de Koninklijke Bibliotheek van België, met ingang van 1 maart 2006 benoe Bij k type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 02/07/2007 numac 2007011338 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende toekenning van een financiële tegemoetkoming aan de gemeenten met een open centrum voor de opvang van asielzoekers op hun grondgebied in 2006

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/04/2007 pub. 02/07/2007 numac 2007011337 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit tot vaststelling van de verdeling van de toelage toegekend aan de gemeenten met een open centrum voor de opvang van asielzoekers op hun grondgebied in 2006, ter toepassing van het koninklijk besluit van 27 april 2007 dat de financiël type ministerieel besluit prom. 16/05/2007 pub. 02/07/2007 numac 2007202090 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit ter uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 19 juli 2001 met betrekking tot het gemeentelijk actieprogramma inzake de huisvesting type ministerieel besluit prom. 10/06/2007 pub. 02/07/2007 numac 2007011334 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende oprichting van basisoverlegcomités in het gebied van het hoogoverlegcomité dat overeenstemt met sector IV "Economische Zaken" type ministerieel besluit prom. 10/06/2007 pub. 02/07/2007 numac 2007011348 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende aanduiding van de afgevaardigden van de overheid in de basisoverlegcomités in het gebied van het hoogoverlegcomité dat overeenstemt met sector IV "Economische Zaken" type ministerieel besluit prom. 12/06/2007 pub. 02/07/2007 numac 2007011341 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 40 houdende registratie en intrekking van erkenning van ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. -- pub. 02/07/2007 numac 2007022910 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Dienst voor de Oorlogsslachtoffers. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 23 mei 2007 wordt mevr. Nicole Mignon, emeritus eerste substituut van de Procureur des Koning bij de Rechtbank van eerste aanleg van Brussel, benoemd tot plaatsvervange type ministerieel besluit prom. 21/06/2007 pub. 02/07/2007 numac 2007011354 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid van de Raad voor het verbruik type ministerieel besluit prom. 12/06/2007 pub. 02/07/2007 numac 2007011340 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot aanstelling van de ambtenaren die belast zijn met de opsporing en de vaststelling van de inbreuken bepaald bij artikel 23 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2007 pub. 02/07/2007 numac 2007035970 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot pensionering van de heer Edouard Verschueren, algemeen directeur van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2007 pub. 02/07/2007 numac 2007035971 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de investeringsoperatie in scholen voor technologie en industriële technieken voor het schooljaar 2006-2007 type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2007 pub. 02/07/2007 numac 2007035968 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de opheffing van de subsidiëring met behoud van de erkenning van de opleidingen en structuuronderdelen van de vestigingsplaats VTS1 van de Vrije Technische Scholen te Sint-Niklaas type besluit van de vlaamse regering prom. 25/05/2007 pub. 02/07/2007 numac 2007035941 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende klassering van de waterloop gekend als Hellekensloop op het grondgebied van de stad Herentals tot onbevaarbare waterloop van de derde categorie type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2007 pub. 02/07/2007 numac 2007035949 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van kredieten binnen programma 45.4 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor de begroting 2007 type besluit van de vlaamse regering prom. 04/05/2007 pub. 02/07/2007 numac 2007035863 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van de zendtijd voor 2007 voor de levensbeschouwelijke verenigingen die erkend zijn om televisieprogramma's op de VRT te verzorgen type besluit van de vlaamse regering prom. 04/05/2007 pub. 02/07/2007 numac 2007035862 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van de zendtijd voor 2007 voor de levensbeschouwelijke en sociaal-economische vereniging die erkend zijn om radioprogramma's op de VRT te verzorgen

decreet

type decreet prom. 16/05/2007 pub. 02/07/2007 numac 2007035963 bron vlaamse overheid Decreet betreffende dringende maatregelen voor het onderwijs type decreet prom. 08/06/2007 pub. 02/07/2007 numac 2007035967 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de regering van de Republiek Mozambique inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 18 juli 2006 type decreet prom. 25/05/2007 pub. 02/07/2007 numac 2007035938 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 13 december 2006 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de organisatie en type decreet prom. 27/04/2007 pub. 02/07/2007 numac 2007035930 bron vlaamse overheid Decreet tot bekrachtiging van de schrapping en de aanpassing van eindtermen voor het studiegebied Algemene vorming van het secundair onderwijs voor sociale promotie type decreet prom. 27/04/2007 pub. 02/07/2007 numac 2007035858 bron vlaamse overheid Decreet houdende vaststelling van het wapen en de vlag van de provincies, gemeenten en districten en de Vlaamse Gemeenschapscommissie type decreet prom. 04/05/2007 pub. 02/07/2007 numac 2007035861 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 17 november 2006 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap betreffende het wederzijds consulteren bij het opstellen van regelgeving in type decreet prom. 08/06/2007 pub. 02/07/2007 numac 2007035966 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de republiek Botswana, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 7 juni 2006

omzendbrief

type omzendbrief prom. 14/12/2006 pub. 02/07/2007 numac 2007000472 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief OOP 40 houdende richtlijnen aangaande kwetsende, racistische en discriminerende uitlatingen en spreekkoren naar aanleiding van voetbalwedstrijden

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 02/07/2007 numac 2007009642 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 7 juni 2007, is de heer Desmet, Ch., toegevoegd substituut-procureur des Konings in het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel, aangesteld tot verbindingsmagistraat van het Centraal Orgaan v Het ber type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 02/07/2007 numac 2007009646 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministeriële besluiten van 28 juni 2007 : - is aan Mevr. Schouterden, C., medewerker bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Borgloon, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij het vredeg Dit beslu type document betreffende de rechterlijke ordre prom. 25/04/2007 pub. 02/07/2007 numac 2007009645 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakorganisaties van de griffiers van de Rechterlijke Orde, de referendarissen bij het Hof van Cassatie en de referendarissen en parketjuristen bij de hoven en rechtbanken

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 02/07/2007 numac 2007021065 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 17 mei 2007, dat uitwerking heeft met ingang van 1 februari 2007, wordt de heer Coquay, Pierre, geboren op 25 februari 1976, vast benoemd tot rijksambtenaar in de graad van attaché in het Frans Het ber
^