B.S. Index van de publicaties van 17 juli 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 21/04/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007003382 bron federale overheidsdienst financien Domaniale wet type wet prom. -- pub. 17/07/2007 numac 2007202261 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 83/2007 van 7 juni 2007 Rolnummer 4079 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 70 van de wet van 26 juni 1992 houdende sociale en diverse bepalingen Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Melc type wet prom. 06/07/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007023090 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo's en de gameten type wet prom. 15/05/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007011335 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot vaststelling van een juridisch kader voor sommige verleners van vertrouwensdiensten

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 02/07/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007012257 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die bruggen en metalen gebinten monteren, gelegen op het grondgebied van Seraing en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waa type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/07/2007 numac 2007021067 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale Wetenschappelijke Instellingen. - Personeel Bij koninklijk besluit van 13 september 2004 wordt de heer Dandoy, Julien, geboren op 1 mei 1980, vast benoemd tot industrieel ingenieur bij het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium Bij kon type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/07/2007 numac 2007021064 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale Wetenschappelijke Instellingen. - Personeel Bij koninklijk besluit van 7 september 2003 wordt de heer Rich, Mohamed, geboren op 31 januari 1975, vast benoemd tot industrieel ingenieur bij het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimon Bij kon type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/07/2007 numac 2007021068 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale Wetenschappelijke Instellingen. - Personeel Bij koninklijk besluit van 22 augustus 2006 wordt Mevr. Denhaene, Godelieve, geboren op 18 januari 1949, assistent met mandaat bij de Koninklijke Bibliotheek van België, bevestigd in rang A v Bij kon type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/07/2007 numac 2007021066 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale Wetenschappelijke Instellingen. - Personeel Bij koninklijk besluit van 4 oktober 2004 wordt de heer Kairis, Pierre-Yves, geboren op 16 november 1958, attaché met mandaat bij het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, benoemd t Bij kon type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/07/2007 numac 2007009683 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden Katholieke eredienst. - Omvorming van een plaats van kerkbedienaar in een plaats van kapelaan Bij koninklijk besluit van 3 juli 2007 wordt de plaats van kerkbedienaar bij de hu Dit beslui type koninklijk besluit prom. 14/06/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007023089 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2005 tot vaststelling van aanvullende maatregelen voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong type koninklijk besluit prom. 02/07/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007012256 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die klederen of stofferingsvoorwerpen verven, chemisch type koninklijk besluit prom. 14/06/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007202016 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 maart 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, tot wijziging en coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 januari type koninklijk besluit prom. 14/06/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007202013 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 7 februari 2007, gesloten in het Paritair Comité voor toeristische attracties type koninklijk besluit prom. 08/06/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007003356 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 25-58-1 van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2007 en bestemd tot het dekken van uitgaven met betrekking tot energiebesparen type koninklijk besluit prom. 06/07/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007014234 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van NMBS-Holding type koninklijk besluit prom. 14/06/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007201995 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de uitvoering van artikel 5 van de collectieve type koninklijk besluit prom. 02/07/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007012255 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de witwasserijen, de zelfwasserijen, de strijkondernemingen, en voor de

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/04/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007021058 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministeriel besluit houdende de bekendmaking van de rekeningen van 2006 en de begroting 2007 van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen, opgemaakt door de bestuurscommissie en goedgekeurd door de Minister van Wetenschapsbeleid, bij toepassin type ministerieel besluit prom. 04/07/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007014238 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 21 september 2001 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden en van het koninklijk besluit van 10 november 2004 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 15/06/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007036085 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de goedkeuring van tijdelijke projecten in het deeltijds kunstonderwijs vanaf het schooljaar 2007-2008

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 07/06/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007202341 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij beslist wordt de gewestplannen Thuin-Chimay en Philippeville-Couvin te herzien en waarbij het voorontwerp van herziening wordt aangenomen met het oog op de opneming van twee ontginningsgebieden als uitbreiding van d type besluit van de waalse regering prom. 05/07/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007202339 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van 22 december 2005 tot uitvoering van het decreet van 1 april 2004 betreffende het geïntegreerd stelsel inzake socio-professionele inschakeling type besluit van de waalse regering prom. 05/07/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007202338 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 20 januari 2005 tot benoeming van de Regeringscommissarissen binnen de vijf openbare maatschappijen voor het beheer van de schoolgebouwen van het door de overheid inge

decreet

type decreet prom. 30/03/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007202058 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot organisatie van de erkenning en de subsidiëring van een vereniging van Franstalige sportfederaties, recreatieve sportfederaties en sportverenigingen

bericht

type bericht prom. -- pub. 17/07/2007 numac 2007003369 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit Inkomstenbelastingen. - Bericht aan de werkgevers In het kader van het interprofessioneel akkoord 2003-2004 In uitvoering van deze beslissing werd het bedrag van 180 BEF (4,46 EUR), dat voorkomt

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/05/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007029120 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van de samenstelling van het Comité voor de begeleiding van mishandelde kinderen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/05/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007029119 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juni 2005 tot aanwijzing van de voorzitter en de leden van de Adviescommissie voor de Vakantiecentra type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/04/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007029118 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de samenstelling van de Commissie voor de Nederlandse taal belast met het afnemen van de taalexamens type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 17/07/2007 numac 2007029117 bron ministerie van de franse gemeenschap Filmselectiecommissie. - Aanstellingen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 juni 2007 wordt, op 1 juni 2007, Mevr. Cecilia Marreiros-Marum alsook de heren Yvan Flasse en Marc Umé tot plaatsvervangend lid aangewezen van de type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 17/07/2007 numac 2007202073 bron ministerie van de franse gemeenschap Commissie voor de Nederlandse taal, belast met het afnemen van taalexamens. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 april 2007, wordt vanaf 8 januari 2007 benoemd tot lid van de Commissie voor de Nederlandse Taa Mevr. Pa

erratum

type erratum prom. -- pub. 17/07/2007 numac 2007012336 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Erratum In het Belgisch Staatsblad van 13 juli 2007, akte nr. 2007/12260, op bl. 38391, moet volgende tekst toegevoegd worden op bl. 383 Paritai type erratum prom. -- pub. 17/07/2007 numac 2007003385 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en organisatie Incompetitiestelling in de klasse A3 van 6 betrekkingen waaraan de titel van directeur is verbonden bij de Algemene Administratie der thesaurie. - Erratum De tekst verschenen in het Belgisch Staatsblad v

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/07/2007 numac 2007023015 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Benoeming Bij koninklijk besluit van 7 juni 2007 wordt Mevr. Vanhemelen, Ann, met ingang van 1 maart 2007, op het Nederlands taalkader, in vast dienstverband benoemd in de klasse A1, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Volk Aan bel type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/07/2007 numac 2007023013 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Benoeming Bij koninklijk besluit van 7 juni 2007, wordt de heer Lammens, Claude, met ingang van 1 maart 2007, op het Nederlands taalkader, in vast dienstverband benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Vo Aan bel type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/07/2007 numac 2007023012 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Benoeming Bij koninklijk besluit van 7 juni 2007, wordt Mevr. Degloire, Mieke, met ingang van 1 maart 2007, op het Nederlands taalkader, in vast dienstverband benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Volk Aan bel type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/07/2007 numac 2007023010 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Benoeming Bij koninklijk besluit van 7 juni 2007, wordt de heer Vandenborre, Steven, met ingang van 1 maart 2006, op het Nederlands taalkader, in vast dienstverband benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Aan be type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/07/2007 numac 2007023014 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Benoeming Bij koninklijk besluit van 7 juni 2007, wordt Mevr. De Gryse, Pascale, met ingang van 1 april 2006, op het Nederlands taalkader, in vast dienstverband benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Vo Aan bel type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/07/2007 numac 2007003341 bron federale overheidsdienst financien Belastingen en Invordering Administratie der Douane en Accijnzen Benoeming. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 27 april 2007 wordt de heer Lambillotte, Thierry R.M.C.G., eerste attaché van financiën bij de centrale diensten van de Adminis Betrok

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 17/07/2007 numac 2007009679 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 9 juli 2007, dat in werking treedt op de dag van de eedaflegging, is Mevr. Lescart, C., substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Luik, aangewezen tot eerste substituut-arbeidsauditeur bij Het be

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 17/07/2007 numac 2007011355 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Benoeming in de hoedanigheid van Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 3 juni 2007 wordt, met ingang van 1 februari 2007, Mevr. Catherine Stuyckens, in de hoedanigheid van Rijksambtenaar benoemd tot de titel van a Overeenkom

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 17/07/2007 numac 2007015124 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overhandiging van geloofsbrieven Op 9 juli 2007, hebben H.E. Peter Douglas Kennedy en de Heer Dominique Boché, de eer gehad aan de Koning, in officiële audiëntie, de geloofsbrieven te overhandigen die Hen bij Zijne Majesteit accrediteren in de

overeenkomst

type overeenkomst prom. 20/06/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007023147 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, 5°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 17/07/2007 numac 2007009680 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde De aanwijzing van de heer Serrus, J., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, tot ondervoorzitter in deze rechtbank is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 15 juli 2

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 17/07/2007 numac 2007202376 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Selectie van **** projectleider van de cel "medische activiteit in de ziekenhuizen" (niveau ****) voor de **** ****, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (****07812). - Uitslagen Geen(...) type bericht van selor prom. -- pub. 17/07/2007 numac 2007202359 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige junior technische projectmedewerkers elektromechanische of telematica-installaties (niveau B) voor de afdeling Elektriciteit en Mechanica Antwerpen - Agentschap Infrastructuur (Vlaamse overheid) (ANV07021). - Uit(...) Rang type bericht van selor prom. -- pub. 17/07/2007 numac 2007202358 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige technisch assistenten proefvelden (niveau D) voor het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (Vlaamse overheid) (ANV07018). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de s(...) 1. BRAL, type bericht van selor prom. -- pub. 17/07/2007 numac 2007202377 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige projectleiders van de cel medische activiteit in de ziekenhuizen (niveau A) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (ANG07812). - Uitslagen Rangschikking van de(...) 1. VAN
^