B.S. Index van de publicaties van 31 juli 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 31/07/2007 numac 2007202414 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 95/2007 van 27 juni 2007 Rolnummer 4063 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 7, type wet prom. -- pub. 31/07/2007 numac 2007202417 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 98/2007 van 27 juni 2007 Rolnummer 4096 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 62, derde lid, van de wet van 28 december 1983 houdende fiscale en begrotingsbepalingen, gesteld door het Arbeidshof te Br Het Grondw type wet prom. -- pub. 31/07/2007 numac 2007095229 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Toelating verleend aan een onderneming om aan verzekeringen te doen Bij beslissing van het Directiecomite van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, op datum van 5 juni 2007, wordt aan de onderneming « ING Non-Life Belgium », - "On type wet prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/07/2007 numac 2007021095 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale wetenschappelijke instellingen. - Personeel Bij koninklijk besluit van 21 maart 2007 wordt aan de heer Coppens, Herman, geboren op 13 augustus 1942, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van hoofd van een departement van het Algemeen Ri De betr type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/07/2007 numac 2007021093 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale wetenschappelijke instellingen. - Personeel Bij koninklijk besluit van 27 februari 2007 wordt aan Mevr. Verheyden, Nicolle, geboren op 3 oktober 1947, eervol ontslag verleend, op haar verzoek, uit haar ambt van assistent bij het Koninkl De betr type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/07/2007 numac 2007011396 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Gasvervoersleidingen Verklaring van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 19 juli 2007 wordt de oprichting van gasvervoersinstallaties door middel van leidingen op het grondgebied van de stad Arlon en de gemeente Messancy van openbaar nut v type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/07/2007 numac 2007011375 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 13 december 2006 wordt aan de heer Jozef Menten, attaché bij de Stafdienst Informatie- en Communicatietechnologie, met ingang van 1 augustus 2007, eervol ontslag uit zijn funct De heer type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/07/2007 numac 2007011374 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 3 oktober 2006 wordt aan de heer Andries Chys, attaché bij de Algemene Directie Controle en Bemiddeling, met ingang van 1 augustus 2007, eervol ontslag uit zijn functies verlee De heer type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/07/2007 numac 2007011376 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 3 juni 2007 wordt aan de heer Roger Payot, adviseur bij de Stafdienst Operationele Communicatie, met ingang van 1 augustus 2007 eervol ontslag uit zijn functies verleend en wor De heer type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/07/2007 numac 2007021094 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale wetenschappelijke instellingen. - Personeel Bij koninklijk besluit van 17 mei 2007 wordt aan de heer Roggeman, Walter, geboren op 12 december 1942, eervol ontslag verleend, met ingang van 1 januari 2008, uit zijn ambt van assistent bij De bet type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/07/2007 numac 2007021096 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale wetenschappelijke instellingen. - Personeel Bij koninklijk besluit van 2 mei 2007 wordt Mevr. Cornaz, Marie, geboren op 8 maart 1968, met ingang van 1 mei 2007, benoemd tot Hoofd van de Afdeling 17 « Muziek » bij de Koninklijke Biblioth Bij k type koninklijk besluit prom. 18/07/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007012330 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie betreffende de vervanging van de feestdagen van 1 november 2008, 15 augustus

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/07/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007023174 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit betreffende de schorsing van de aflevering van grondstoffen en bereidingen die « Pau pereira » bevatten type ministerieel besluit prom. 18/07/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007023169 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit genomen in toepassing van het koninklijk besluit van 21 april 2007 tot uitvoering van artikel 289 van de programmawet van 27 december 2006 type ministerieel besluit prom. 23/07/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007012340 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot erkenning van de motieven voor de toepassing van een stelsel plus minus conto binnen het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw (1)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/06/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007031307 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende regeling van het prestatieonderzoek, de genetische waardebepaling, de kunstmatige inseminatie en de toelating van raszuivere fokrunderen tot de voortplanting

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 20/04/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007036239 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende aanduiding van een waarnemend administrateur-generaal voor het Onderwijsdienstencentrum Hoger Onderwijs en Volwassenenonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 20/04/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007036238 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende aanduiding van een waarnemend administrateur-generaal voor het Onderwijsdienstencentrum Hoger Onderwijs en Volwassenenonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 29/06/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007036212 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 1988 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 01/06/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007036180 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van het planprogramma Plateau van Moorsel type besluit van de vlaamse regering prom. 29/06/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007036181 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2001 houdende de voorwaarden inzake erkenning en subsidiëring van initiatieven voor buitenschoolse opvang type besluit van de vlaamse regering prom. 06/07/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007036197 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2007 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 2005 betreffende de aanduiding en uitoefening van de management- en projectleiderfuncties en van de functie van algemeen directeur bij de die type besluit van de vlaamse regering prom. 06/07/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007036210 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de mogelijkheden tot het nemen van loopbaanonderbreking type besluit van de vlaamse regering prom. 06/07/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007036253 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 1995 houdende erkenning en subsidiëring van palliatieve netwerken type besluit van de vlaamse regering prom. 04/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007036241 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 oktober 1996 tot de regeling van de procedure voor de toewijzing van nascholingsprojecten op initiatief van de Vlaamse Regering type besluit van de vlaamse regering prom. 06/07/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007036198 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2007 tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de invoering van een mandaattoelage type besluit van de vlaamse regering prom. 01/06/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007036179 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de begroting en de boekhouding van de strategische adviesraden

document

type document prom. -- pub. 31/07/2007 numac 2007202437 bron ministerie van het waalse gewest Algemeen reglement voor waterdistributie in het Waalse Gewest ten behoeve van de abonnees en de gebruikers Krachtens artikel R.270bis -17, lid 2, van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, stelt de Minister bevoegd voor wa Dit regl

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007029142 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van leraars bij de dienst van het afstandsonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007029143 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van leraars bij de dienst van het afstandsonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007029141 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de organisatie en de werking van de Raad van Beroep tegen de beslissingen tot weigering van de uitreiking van het Getuigschrift van Basisonderwijs na het lager onderwijs

arrest

type arrest prom. 27/07/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007023175 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van het Fonds voor Arbeidsongevallen voor 2007

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 31/07/2007 numac 2007202407 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 88/2007 van 20 juni 2007 Rolnummer 4031 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 2272, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de Vrederechter van het vierde kanton Antwerpen. Het Grondw samengesteld

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 23/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007033044 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende aanwijzing van een nieuwe rekenplichtige

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 31/07/2007 numac 2007015126 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 13 juni 2007, wordt de heer Xavier Rolland, stagedoend attaché in de klasse A1, met ingang van 1 maart 2007 met ranginneming op 1 maart 2006, in het Franse taalkader v Bij ko

goedkeuringen

type goedkeuringen prom. -- pub. 31/07/2007 numac 2007095230 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Akte tot goedkeuring van een gedeeltelijke overdracht van de rechten en verplichtingen van een verzekeringsonderneming ten gevolge van een partiële splitsing Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Ass Voor

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 31/07/2007 numac 2007042407 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand juli 2007 Voor de raa

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 31/07/2007 numac 2007014241 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Voor de ra

indexcijfer van de prijzen

type indexcijfer van de prijzen prom. -- pub. 31/07/2007 numac 2007040307 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand juli 2007 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand juli 2007, 106,57 punten bedraagt, tegenover 10 Het gez
^