B.S. Index van de publicaties van 8 augustus 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 06/03/2007 pub. 08/08/2007 numac 2007000680 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de regeling betreffende de aflevering van het uitvindingsoctrooi en het takssysteem inzake uitvindingsoctrooien en inzake aanvullende beschermingscertificaten. - Duitse vertaling type wet prom. 01/03/2007 pub. 08/08/2007 numac 2007000707 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/07/2007 pub. 08/08/2007 numac 2007012327 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende het sectoraal akkoord 2005-2006 type koninklijk besluit prom. 12/07/2007 pub. 08/08/2007 numac 2007012278 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 februari 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de vrijstelling van prestaties in uitvoer type koninklijk besluit prom. 29/06/2007 pub. 08/08/2007 numac 2007012244 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 februari 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de vorming van de syndicale afgevaardigden in de bakkerijen type koninklijk besluit prom. 19/07/2007 pub. 08/08/2007 numac 2007023195 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot bekrachtiging van de beslissingen van de Beheerscomités van de Rijksdienst voor Pensioenen en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid type koninklijk besluit prom. 10/07/2007 pub. 08/08/2007 numac 2007012301 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 maart 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezon type koninklijk besluit prom. 19/07/2007 pub. 08/08/2007 numac 2007023192 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van verscheidene wetten inzake pensioenen van de openbare sector type koninklijk besluit prom. 26/07/2007 pub. 08/08/2007 numac 2007012320 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de toekenning van maaltijdcheques type koninklijk besluit prom. 12/07/2007 pub. 08/08/2007 numac 2007012285 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid "Sociaal Maribel" en type koninklijk besluit prom. 09/07/2007 pub. 08/08/2007 numac 2007007211 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de organisatie van de vakrichtingen, expertisedomeinen en competentiepools type koninklijk besluit prom. 12/07/2007 pub. 08/08/2007 numac 2007012294 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 maart type koninklijk besluit prom. 29/06/2007 pub. 08/08/2007 numac 2007012232 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 januari 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, tot wijziging van de collectieve arbeidso type koninklijk besluit prom. 25/02/2007 pub. 08/08/2007 numac 2007000694 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de ontwikkeling van het elektronisch systeem van notificaties tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en sommige ministeriële officieren, openbare ambtenaren en andere personen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 09/01/2007 pub. 08/08/2007 numac 2007000722 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de legitimatiekaarten van de politieambtenaren en van de leden van het administratief en logistiek kader van de Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 25/04/2007 pub. 08/08/2007 numac 2007000720 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende het onthaal en de begeleiding van werknemers met betrekking tot de bescherming van het welzijn bij de uitvoering van hun werk. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 03/10/2005 pub. 08/08/2007 numac 2007000700 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 27/02/2007 pub. 08/08/2007 numac 2007000682 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 december 1986 betreffende het aanvragen, verlenen en in stand houden van uitvindingsoctrooien. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 23/03/2007 pub. 08/08/2007 numac 2007000706 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 26 november 2006 houdende wijziging van artikel 51 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 29/06/2007 pub. 08/08/2007 numac 2007012233 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 november 2006, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot vaststelling van het kwartaalbedrag van de forfaitaire bijdrage aan het "Fond type koninklijk besluit prom. 29/06/2007 pub. 08/08/2007 numac 2007012236 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2006, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 november 1996 tot wi type koninklijk besluit prom. 29/06/2007 pub. 08/08/2007 numac 2007012230 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest, betreffende de vaststelling van de minimum

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/05/2007 pub. 08/08/2007 numac 2007000667 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 3, § 2, van het koninklijk besluit van 31 oktober 2000 houdende vaststelling van de voorwaarden en de modaliteiten van de eerste aanstelling in bepaalde betrekkingen van de lokale politie. - Duitse vert type ministerieel besluit prom. 27/07/2007 pub. 08/08/2007 numac 2007012339 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Adviescommissie met het oog op het bekomen van bepaalde afwijkingen inzake conventioneel brugpensioen

decreet

type decreet prom. 30/03/2007 pub. 08/08/2007 numac 2007029145 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest betreffende het administratief en financieel beheer van de provinciale coördinaties voor de gelijkheid tussen mannen en vrouwen

document

type document prom. -- pub. 08/08/2007 numac 2007009728 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E pI Penitentiaire Inrichtingen. - Personeeldienst Verbetering van de publicaties in het Belgisch Staatsblad van 15 mei 2007 en 4 juli 2007 bij de bevordering van Hans Meurisse, tot de klasse A3. De enige corr

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/07/2007 pub. 08/08/2007 numac 2007029173 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling « Bachelor in de grafische technieken - Finaliteit : infografische technieken » die ressorteert onder het technisch hoger onderwijs voor sociale pr type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/07/2007 pub. 08/08/2007 numac 2007029159 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 juni 2002 tot vaststelling van de modellen van de attesten en getuigschriften die de studies in het alternerend secundair onde type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/07/2007 pub. 08/08/2007 numac 2007029174 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling « Bachelor in de bouwkunde » die ressorteert onder het technisch hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type van stelsel 1 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/07/2007 pub. 08/08/2007 numac 2007029172 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot verlening van een vrijstelling aan de « Université Catholique de Louvain » betreffende het gebruik van de taal voor het onderwijs en de evaluatie voor de master in de economische wetenschappen, ori type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/06/2007 pub. 08/08/2007 numac 2007029167 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de Raad van Beroep voor de leermeesters godsdienst en de leraars godsdienst van de inrichtingen van het gesubsidieerd officieel onderwijs

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 08/08/2007 numac 2007009730 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 29 juni 2007 is de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Charleroi van de heer Schrevens, B., wonende te La Louvière, vernieuwd voor een termijn met inga Bij k

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 08/08/2007 numac 2007009731 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Antwerpen Het hof, verenigd in algemene vergadering op 30 oktober 2006, heeft Mevr. Vanstraelen, I., raadsheer en jeugdrechter in hoger beroep in het hof van beroep te Antwerpen, aangewezen tot kamervoorzitter in dit hof, voor

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 08/08/2007 numac 2007202508 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie via de Interne Markt van een Nederlandstalig diensthoofd gezondheidszorgberoepen (klasse A4) voor het Directoraat-generaal Basisgezondheidszorg en Crisisbeheer - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (MNG0(...) Opge

lotenlening

type lotenlening prom. -- pub. 08/08/2007 numac 2007003398 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1921 Officiële lijst van de loting nr. 292 van 13 juli 2007 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 08/08/2007 numac 2007003400 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1923 Officiële lijst van de loting nr. 614 van 20 juli 2007 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 08/08/2007 numac 2007003399 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1922 Officiële lijst van de loting nr. 479 van 10 juli 2007 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 08/08/2007 numac 2007003401 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1938 Officiële lijst van de loting nr. 598 van 20 juli 2007 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld
^