B.S. Index van de publicaties van 16 augustus 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 16/08/2007 numac 2007011433 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet. - Erkenning Bij beslissing van 7 augustus 2007, genomen in toepassing van de artikelen 3, type wet prom. 21/12/2006 pub. 16/08/2007 numac 2007000732 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen met het oog op de oprichting van de ombudsdienst voor de postsector en tot wijziging van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/08/2007 numac 2007000713 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Duitse vertaling van reglementaire bepalingen tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 augustus 1992 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van het consumentenkrediet De respectievelijk in bijlagen -van he type koninklijk besluit prom. 04/05/2007 pub. 16/08/2007 numac 2007000731 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit genomen in uitvoering van artikel 11bis van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, afdeling 2, van het Burgerlijk Wetboek. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 22/01/2007 pub. 16/08/2007 numac 2007000724 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging, voor wat de identificatiegegevens betreft van de personen die uit het Rijksregister werden geschrapt, van het koninklijk besluit van 3 april 1984 betreffende de toegang door sommige openbare overheden tot het Rijksregiste type koninklijk besluit prom. 31/10/2006 pub. 16/08/2007 numac 2007000727 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de procedures inzake bescherming van de economische mededinging. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 03/08/2007 pub. 16/08/2007 numac 2007012345 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 jan type koninklijk besluit prom. 02/08/2007 pub. 16/08/2007 numac 2007023176 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 juni 2007 houdende diverse bepalingen inzake arbeidsongevallen type koninklijk besluit prom. 03/07/2007 pub. 16/08/2007 numac 2007014260 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit dat de afschaffing van overwegen nrs. 107 en 108 op de spoorlijn 162 Namen-Sterpenich te Nassogne machtigt mits de aanleg van een langsweg en van een toegang tot overweg nr. 109 op dezelfde spoorlijn en dat de onmiddellijke inbezitnemin type koninklijk besluit prom. 19/03/2007 pub. 16/08/2007 numac 2007000717 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 mei 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 08/06/2007 pub. 16/08/2007 numac 2007014251 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 augustus 1981 houdende politie- en scheepvaartreglement voor de Belgische territoriale zee, de havens en de stranden van de Belgische kust

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 02/08/2007 pub. 16/08/2007 numac 2007007218 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende benoeming van de voorzitters en van de leden van de raad van bestuur en van het wetenschappelijk comité van het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/08/2007 numac 2007002155 bron regie der gebouwen Overplaatsing Bij ministerieel besluit van 12 april 2007, wordt de heer Pascal Roland, ambtenaar van de klasse A1 bij de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, overgeplaatst in een betrekking van de klasse A1 bij de Regie der Gebouwen - Overeenk type ministerieel besluit prom. 20/06/2007 pub. 16/08/2007 numac 2007036421 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op tong in de i.c.e.s.-gebieden VIIIa,b type ministerieel besluit prom. 02/08/2007 pub. 16/08/2007 numac 2007007219 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 april 2007 tot vaststelling van de samenstelling, de aanwijzingsregels en de duur van het mandaat van de leden, de bevoegdheden en de werkingsregels van de raad van bestuur en van het

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2007 pub. 16/08/2007 numac 2007036382 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de capaciteit van de gemeenschapsinstellingen voor bijzondere jeugdbijstand

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 12/07/2007 pub. 16/08/2007 numac 2007202527 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 29 juni 2003 tot aanwijzing van een bijzondere commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij "Le Foyer marcinellois, SC", te Marcinelle type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 16/08/2007 numac 2007202537 bron ministerie van het waalse gewest Tewerkstelling en beroepsopleiding Bij besluit van de Waalse Regering van 12 juli 2007, dat op 12 juli 2007 in werking treedt, worden de heren Serge Garcet en Jean-Pierre Picquereau ter vervanging van Mevr. Danielle Denis en Mevr. Brigitte Rema Bij besl type besluit van de waalse regering prom. 12/07/2007 pub. 16/08/2007 numac 2007202538 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de gedeelten van het elektriciteitsnet die als "plaatselijk transmissienet" beschouwd worden en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 27 februari 2003

decreet

type decreet prom. 19/07/2007 pub. 16/08/2007 numac 2007029184 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het gezamenlijk Verdrag van de Raad van Europa en Unesco betreffende de erkenning van de bekwaamheidsbewijzen in het hoger onderwijs in de Europese Regio, aangenomen te Lissabon op 11 april 1997 en ondertekend door België type decreet prom. 13/07/2007 pub. 16/08/2007 numac 2007036412 bron vlaamse overheid Decreet houdende de opheffing van artikel 76 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987 type decreet prom. 19/07/2007 pub. 16/08/2007 numac 2007029182 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 2 juni 1998 houdende organisatie van het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/07/2007 pub. 16/08/2007 numac 2007029188 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van de leden van de arrondissementsraden voor hulpverlening aan de jeugd type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/07/2007 pub. 16/08/2007 numac 2007029180 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers van de Regering van de Franse Gemeenschap

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/08/2007 numac 2007023213 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische farmaceutische raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 20 juli 2007, wordt eervol ontslag uit Bij hetz

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 16/08/2007 numac 2007009741 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministeriële besluiten van 10 augustus 2007 : - is aan de heer Geysels, J., griffier bij het vredegerecht van het derde kanton Brussel, opdracht gegeven om tijdelijk zijn ambt te vervullen bij de rechtbank van eerste aan Dit beslu type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 16/08/2007 numac 2007009740 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 11 juli 2007, dat uitwerking heeft met ingang van 31 mei 2007, is aan Mevr. Tuts, G., op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit haar ambt van substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te L Bij kon

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 16/08/2007 numac 2007003402 bron federale overheidsdienst financien Administratie der Douane en Accijnzen Mededeling aan personen die ten uitvoer aangegeven goederen op een Belgisch hulpkantoor van uitgang aanbrengen voor uitgang uit de Europese Unie. - ECS voorschrift Ten behoeve van personen die ten uitvoer De Admini

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 16/08/2007 numac 2007000709 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 26 juli 2007, genomen krachtens de wet van 31 december 1851 op de loterijen is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité » te Brussel o

vonnis

type vonnis prom. -- pub. 16/08/2007 numac 2007009727 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden Uittreksel overeenkomstig artikel 118 van het Burgerlijk Wetboek Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Luik gegeven op 15 juni 2007 is ten verzoeke van Mevr. Dubois, H
^