B.S. Index van de publicaties van 4 september 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 21/04/2007 pub. 04/09/2007 numac 2007015076 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende diverse bepalingen betreffende de procedure inzake indiening van Europese octrooiaanvragen en de gevolgen van deze aanvragen en van de Europese octrooien in België type wet prom. 21/04/2007 pub. 04/09/2007 numac 2007015067 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Akte van herziening van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien van 5 oktober 1973, laatst gewijzigd op 17 december 1991, gedaan te München op 29 november 2000 (1)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/09/2007 numac 2007015140 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst. - Overplaatsing Bij koninklijk besluit van 24 augustus 2007 werd de heer Pierre-Dominique Schmidt, ambtenaar van de tweede administratieve klasse, vanaf 1 september 2007 ontheven van zijn functie van Ambassadeur te Parijs. V Het ber type koninklijk besluit prom. 13/07/2007 pub. 04/09/2007 numac 2007023179 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19, § 2, 14°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der type koninklijk besluit prom. 13/06/2007 pub. 04/09/2007 numac 2007014269 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Directoraat-generaal Vervoer te Land. - Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen. - Bijwerking van 31 december 2006 van de inventaris van de reglementen bedoeld in de artikelen 4 en 6 van het koninklijk besluit van 12 maart 2003 betreffen type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/09/2007 numac 2007003407 bron federale overheidsdienst financien Toestand van de Deposito- en Consignatiekas, vastgesteld op 31 december 2006 en bekendgemaakt ingevolge artikel 35 van het koninklijk besluit van 18 maart 1935 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/09/2007 numac 2007023254 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Aanpassing van het bedrag van sommige sociale uitkeringen 1. Aanpassing buiten index op 1 januari 2007 van het bedrag van sommige sociale uitkeringen Aan het spilindexcijfer 104,14 wordt, vanaf 1 januari 2007, het bedra(...) A. Ziekte- en invaliditeit

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/09/2007 numac 2007023275 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Pensionering Bij ministerieel besluit van 8 augustus 2007 wordt, met ingang van 1 maart 2008, de heer Joseph Witters, attaché, toegelaten tot het definitief vroegtijdig pensioen. Bij hetzelfde besluit wordt de betrokkene ertoe g

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 04/09/2007 numac 2007031383 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 juli 2007 wordt ingesteld de procedure(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 04/09/2007 numac 2007031382 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 juli 2007 wordt ingesteld de procedure(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 04/09/2007 numac 2007031378 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 juli 2007 wordt ingesteld de procedure(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/06/2007 pub. 04/09/2007 numac 2007031310 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 augustus 2006 houdende de reglementering van de handel in en van de keuring van groentezaad en zaad van cichorei voor de indus type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 04/09/2007 numac 2007031380 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 juli 2007, wordt ingesteld de procedur(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 04/09/2007 numac 2007031379 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 juli 2007 wordt ingesteld de procedure(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2007 pub. 04/09/2007 numac 2007036483 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 2 maart 2007 houdende het statuut van de reisbureaus

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 19/07/2007 pub. 04/09/2007 numac 2007202639 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de "Société wallonne du Logement" een tegemoetkoming aan de openbare huisvestingsmaatschappijen verleent voor de oprichting van integratiewoningen type besluit van de waalse regering prom. 19/07/2007 pub. 04/09/2007 numac 2007202635 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij het Gewest een tegemoetkoming aan rechtspersonen verleent voor de oprichting van transitwoningen type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 04/09/2007 numac 2007202631 bron ministerie van het waalse gewest Huisvesting. - Openbare huisvestingsmaatschappijen Bij besluit van de Waalse Regering van 27 juni 2007 dat in werking treedt op 27 juni 2007 : - wordt het mandaat beëindigd van de heer Vincent Bertrand, bestuurder die het Gewest vertegenwoor - wordt de type besluit van de waalse regering prom. 19/07/2007 pub. 04/09/2007 numac 2007202638 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de "Société wallonne du Logement" een tegemoetkoming aan de openbare huisvestingsmaatschappijen verleent voor de oprichting van transitwoningen type besluit van de waalse regering prom. 19/07/2007 pub. 04/09/2007 numac 2007202637 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de "Société wallonne du logement" een tegemoetkoming aan de openbare huisvestingsmaatschappijen verleent voor de oprichting van sociale woningen type besluit van de waalse regering prom. 19/07/2007 pub. 04/09/2007 numac 2007202636 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij het Gewest een tegemoetkoming aan rechtspersonen verleent voor de oprichting van integratiewoningen type besluit van de waalse regering prom. 19/07/2007 pub. 04/09/2007 numac 2007202640 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de "Société wallonne du Logement" een tegemoetkoming aan de openbare huisvestingsmaatschappijen verleent voor de oprichting van middelgrote woningen type besluit van de waalse regering prom. 19/07/2007 pub. 04/09/2007 numac 2007202634 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij het Gewest een tegemoetkoming aan de plaatselijke besturen en aan de autonome bedrijven verleent voor de oprichting van één of meer sociale of middelgrote woningen

decreet

type decreet prom. 25/05/2007 pub. 04/09/2007 numac 2007029095 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 13 december 2006 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende type decreet prom. 25/05/2007 pub. 04/09/2007 numac 2007029094 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 13 december 2006 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de organisatie en type decreet prom. 25/05/2007 pub. 04/09/2007 numac 2007029096 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 13 december 2006 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, betreffende de organisatie en type decreet prom. 02/07/2007 pub. 04/09/2007 numac 2007029186 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 2 juni 2006 tot vaststelling van de academische graden uitgereikt door de Hogescholen die door de Franse Gemeenschap worden georganiseerd of gesubsidieerd en tot vaststelling van de minimale uurregelingen type decreet prom. 19/07/2007 pub. 04/09/2007 numac 2007029205 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende diverse maatregelen betreffende de organisatie van het schooljaar 2007-2008

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/07/2007 pub. 04/09/2007 numac 2007029212 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Beroepscommissie voor het onderwijs voor sociale promotie

erratum

type erratum prom. 30/07/2007 pub. 04/09/2007 numac 2007011450 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot vaststelling van de prijzen voor toegang tot de vaste collecties van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen alsook de tarieven van de bijbehorende activiteiten. - Erratum

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 04/09/2007 numac 2007009786 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 31 augustus 2007, derde uitgave, bl. 45602, akte nr. 2007/09780, moet bijgevoegd worden na Bergen : « - Doornik : 1. » (...)

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 04/09/2007 numac 2007009785 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 24 augustus 2007 is de heer Dooms, V., rechter in de arbeidsrechtbank te Gent, benoemd tot raadsheer in het arbeidshof te Gent. Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuel

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 15/05/2007 pub. 04/09/2007 numac 2007033063 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de mediaraad van de Duitstalige Gemeenschap

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 04/09/2007 numac 2007015135 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 9 juli 2007 en met ingang van 1 mei 2007 wordt Mevr. Krebel, Stéphanie, in vast verband benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché in een betrekking van het Nederla Overeen type benoemingen prom. -- pub. 04/09/2007 numac 2007015117 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur Personeel. - Benoeming Bij koninlijk besluit van 13 juni 2007 werd Mevr. Deirdre Luyckx met ingang van 27 maart 2007 tot rijksambtenaar benoemd, in het Nederlandse taalkader, in de klasse A1 met de titel van attaché, met De vakr

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 04/09/2007 numac 2007202647 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige controleurs (niveau B) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG07853). - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 31 augustus 2007. Er zijn wijz(...) Na deze type bericht van selor prom. -- pub. 04/09/2007 numac 2007202630 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** attachés - strategische medewerkers '**** **** in het domein van de energie' (niveau ****), voor de **** ****, ****.****.****., Middenstand en **** (****07012). - Uits(...) ****
^