B.S. Index van de publicaties van 5 september 2007

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 24/08/2007 pub. 05/09/2007 numac 2007009775 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de arbeidsrechtbank te Gent type koninklijk besluit prom. 29/06/2007 pub. 05/09/2007 numac 2007023270 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, wat het begrip arbeidsongeschiktheid betreft, van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en de meewerkend type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/09/2007 numac 2007012466 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Lijst gemeenten Lijst met gemeenten voor de toepassing van het koninklijk besluit van 15 juli 1998 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1997 tot uitvoering van artikel 7, type koninklijk besluit prom. 03/08/2007 pub. 05/09/2007 numac 2007023183 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/09/2007 numac 2007012421 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 4 mei 2007 : Wordt benoemd : Officier in de Orde van Leopold De heer Pierre ODY, raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het Arbeidshof te Bergen. Hij zal het burger Hij neemt vanaf 8 type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/09/2007 numac 2007012422 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 4 mei 2007 : Wordt benoemd : Officier in de Kroonorde De heer André HELSKENS, rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank te Oudenaarde. Hij neemt vana Bij hetzelfde koni

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/08/2007 pub. 05/09/2007 numac 2007011458 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van leden van de centrale examencommissies voor schoonheidsspecialist, voor voetverzorg(st)er en voor masseur/masseuse type ministerieel besluit prom. 01/08/2007 pub. 05/09/2007 numac 2007009754 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende de bekrachtiging van de programma's van het examen inzake beroepsbekwaamheid en van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage type ministerieel besluit prom. 26/07/2007 pub. 05/09/2007 numac 2007003397 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende vaststelling van het vergoedingsstelsel voor de personeelsleden van de Administratie der Douane en Accijnzen die de functie van douaneattaché uitoefenen in het buitenland type ministerieel besluit prom. 30/08/2007 pub. 05/09/2007 numac 2007023284 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 21/08/2007 pub. 05/09/2007 numac 2007003420 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de rentevoet van de in 2007 uit te keren intresten voor de bij de Deposito- en Consignatiekas in bewaring gegeven consignaties, vrijwillige deposito's en borgtochten

decreet

type decreet prom. 06/07/2007 pub. 05/09/2007 numac 2007029219 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van artikel 6, § 3, van het decreet van 17 juli 2002 houdende hervorming van de « Office de la Naissance et de l'Enfance », afgekort « O.N.E. », om de voorschoolse opvangstructuren ter voorafgaandelijke goedkeuring aan de « type decreet prom. 19/07/2007 pub. 05/09/2007 numac 2007029223 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 14 juli 1997 houdende het statuut van de "Radio-Télévision belge de la Communauté française ". type decreet prom. 06/07/2007 pub. 05/09/2007 numac 2007036489 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het Protocol bij het Verdrag van 1998 betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden, betreffende registers inzake de uitstoot en overbrenging van vero type decreet prom. 13/07/2007 pub. 05/09/2007 numac 2007036491 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het Internationaal Verdrag inzake plantgenetische hulpbronnen voor voeding en landbouw, ondertekend in Rome op 6 juni 2002 type decreet prom. 06/07/2007 pub. 05/09/2007 numac 2007036490 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de Overeenkomst inzake zeevervoer tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Regering van de Volksrepubliek China, anderzijds, ondertekend in Brussel op 6 december 2002, en met het Protocol tot wijzi

document

type document prom. -- pub. 05/09/2007 numac 2007012465 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Subcomité voor de cementfabrieken Bij besluit van de Directeur-generaal van 22 augustus 2007, dat in werking treedt op 23 au Paritair Co

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/07/2007 pub. 05/09/2007 numac 2007029220 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het percentage of het aantal werkzoekenden en begunstigden van het leefloon boven hetwelk een inrichting of een vestigingsplaats voor onderwijs voor sociale promotie beschouwd kan wor type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/07/2007 pub. 05/09/2007 numac 2007029216 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toepassing, voor het schooljaar 2007-2008, van de artikelen 21bis en 21ter van het decreet van 2 juli 1990 betreffende de berekening en de aanwending van het totaal aantal lestijden-leerkracht voor het type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/07/2007 pub. 05/09/2007 numac 2007029214 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanvulling en wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 juli 2007 houdende benoeming van de leden van de raad van beroep tegen de beslissingen tot weigering van de uitre type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 05/09/2007 numac 2007029222 bron ministerie van de franse gemeenschap Interuniversitaire Raad van de Franse Gemeenschap. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 augustus 2007, in artikel 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 mei 2007 tot aanwijzing van d type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/07/2007 pub. 05/09/2007 numac 2007029213 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de raad van beroep tegen de beslissingen tot weigering van de uitreiking van het getuigschrift van basisonderwijs na het lager onderwijs

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 05/09/2007 numac 2007018134 bron hoge raad voor de justitie Werving van magistraten en gerechtelijk stagiairs Oproep tot de kandidaten. - Bericht Bij toepassing van artikel 259bis -10 van het Gerechtelijk Wetboek zullen de Nederlandstalige en Franstalige benoemings- en aanwijzingscommissie van de Hoge De kandid

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 05/09/2007 numac 2007000801 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Nieuwe vergunning Bij ministerieel besluit van 16 augustus 2007 is de vergunning tot h De verg type vergunning prom. -- pub. 05/09/2007 numac 2007000800 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Uitbreiding Bij ministerieel besluit van 16 augustus 2007 wordt het ministerieel beslu De verg type vergunning prom. -- pub. 05/09/2007 numac 2007000787 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Weigering Bij ministerieel besluit van 5 juli 2007 wordt de vergunning tot het org
^